Stav skladu zvířat - Sklad zvířat

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Tento přehled poskytuje aktuální informace o skladu zvířat jako je okamžitý stav v kg a kusech a to jak nerealizovaných, tak realizovaných dokladů, nebo stav kilogramů, kusů a financí k poslední uzávěrce skladu zvířat.


V tomto přehledu se definuje stádo popř. hejno. To znamená, že určíme v jakém umístění/stáji se bude chovat jaká kategorie zvíře.


Pomocí tlačítka Nový otevřeme seznam kategorií a následně tlačítkem Přenos založíme v aktuálně zvoleném umístění (stáji) nové stádo. Stádo je možné pomoci tlačítka Zrušit, pokud na něj není vytvořený žádný pohyb ve Skladu zvířat.

Pomocí tlačítka Akce je možné zobrazit přehledy pohybů pro jednotlivá stáda. Dále je zde možné sledovat všechny skladové pohyby na skladu zvířat.

Pro značené řádky máte po stisknutí Akce k dispozici


Přehledy
Pro jednotlivý, nebo více vybraných řádků máte možnost zobrazit si přehledy, které shromažďují a zobrazují jednotlivé položky dokladů skladu zvířat za Kategorii+Umístění, Umístění a všechny sklady.


Aktualizace nerealizovaného množství
Tato akce provede korekci hodnot ve sloupcích s nerealizovanými údaji jako Množství Kg a Množství Ks.


Zrychlené založení pohybů

Stav skladu zvirat - Sklad zvirat.png


Tato akce má za cíl zjednodušit zadávání a vytváření dokladů a položek Skladu zvířat. Spouští se nad označeným řádkem, čímž identifikujete kombinaci kategorie a umístění a právě takovouto položku máte možnost bez vstupu do standardního Příjemkového/Výdejkového formuláře založit. Akci spustíte buďte výběrem Akce - Zrychlené založení pohybů, nebo klávesovou zkratkou nad označeným řádkem <F6> Musí být vyplněno


Datum
Datum případu, které bude mít nový založený doklad


Řada dokladu
Výběr z číselníku druhů pohybu SZ, čímž určíte jak řadu, tak i o jaký druh pohybu se jedná (příjem, výdej). Potřebné údaje si systém Helios Orange obstará sám.


Přeskladňovací doklad
Povolením volby, lze docílit zrychleným zadáváním vytvoření dokladu přeskladňovací výdejky a příjemky.


Návazná řada dokladu
Pro tvorbu přeskladňovacího dokladu, vyberete cílovou příjmovou řadku, jakožto obraz k výdejové řadě dokladu.


Návazné umístění a kategorie
Definuje cílovou stáj, která bude ne cílovém příjmovém dokladu, výběr se provádí ze stájí(stavu skladu zvířat).


Číslo organizace
Musí být vždy vyplněno a tato organizace bude dosazena na hlavičku případného vytvořeného dokladu


Ks, Kg množství
Zadejte požadované množství, jenž má být na položce.


CCBez daní
Pokud je přednastavena cena pro danou řadu na druhu pohybu kategorie, bude tato celková cena dopočtena automaticky dle zadaného množství a přednastavené ceny. Máte možnost tuto cenu ručně přepsat na požadovanou částku


Identif. číslo
Identifikační číslo v případě, že k položce chcete přiřadit Kartu zvířete. Údaj je aktivní pouze tehdy, pokud je na pohybu kategorie definováno vyžadování karty zvířete a submodul karet zvířat máte instalován.


Kód události
Údaj je aktivní pouze tehdy, pokud je na pohybu kategorie definováno vyžadování karty zvířete a submodul karet zvířat máte instalován. Jestliže máte na pohybu kategorie navíc vybrán kód události pro samce, nebo samici, bude tento kód automaticky přednabídnut, jinak jej můžete výběrem z číselníku kódů události změnit.


Uložit
tímto tlačítkem provedete potvrzení a systém Helios Orange se pokusí vygenerovat doklad dle zadaných údajů. Může nastat několik případů

 • Pokud bude nalezen již existující nerealizovaný doklad odpovídající zadaným hodnotám Řada dokladu, Datum a Číslo organizace, pak bude do tohoto dokladu přidána položka se zadaným množstvím a cenou.
 • Pokud zatím neexistuje žádný doklad pro zadanou Řadu, organizaci a datum případu, pak dojde k vygenerování takovéhoto dokladu a následně vložení položky (Vznikne tak nový doklad s 1 položkou se zadaným množstvím a cenou)
 • Jestliže systém Helios Orange nebude moci dle zadaných údajů nalézt, nebo vytvořit doklad, pak se jedná o chybu a pravděpodobně nemáte některé z povinných údajů vyplněn.

Po úspěšném dokončení dojde ke smazání zadaných hodnot množství, ceny a identif. čísla. Můžete zadávat další položku vyplněním již pouze ceny a množství bez nutnosti zadávat znovu řadu, datum případu a organizaci.


Stav umístění

Tento přehled má stejnou funkcionalitu jako Stav skladu zvířat s tím, že je uplatněn filtr, aby se zobrazovala stáda a hejna pouze pro vybrané umístění (stáj).


Uzávěrky období

V tomto přehledu lze provádět měsíční uzávěrky Skladu zvířat.


Nová uzávěrka

Pomocí Akce a volby Uzávěrka, nebo stisknutím tlačítka Nový <F2> je spuštěna akce uzavírání měsíce.

Stav skladu zvirat - Uzaverka.png


Před samotným spuštěním akce Uzávěrka je nutno vyplnit


Konec období stavu
Ve výchozím stavu je přednastaven měsíc a rok, dosud neuzavřeného následného období. Dle těchto hodnot bude provedena uzávěrka.


Nekontrolovat přiřazení karet zvířat
Máte možnost ovlivnit kontrolu správnosti přiřazení karet zvířat vypnout, zaškrtnutím příslušného políčka, jak je naznačeno na obrázku. Veškeré akce týkající se kontrol Karet zvířat při uzávěrce skladu nebudou prováděny a tak uzávěrka nebude přerušena, i když můžete mít použitu Kartu zvířete v dokladech nevhodným způsobem. Zaškrtnutím této volby může také dojít ke znatelnému zvýšení rychlosti uzávěrky.


Generování pohybů do majetku
Pokud volbu zaškrtnete, pak po skončení procesu uzávěrky se vám nabídne přenosový přehled s pohyby skladu zvířat takovými, jenž je možno generovat do majetku. Viz generování do majetku. Lze spustit odděleně od procesu uzávěrky a to na vybranou existující uzávěrku období skladu zvířat.


Formát zprávy - detail
Při uzávěrce dochází ke kontrole přiřazení Karet zvířat a touto volbou ovlivníte detail výpisu chyb. Pokud není zaškrtnuto, vypíší se pouze závažné chyby, bez identifikace na kterém pohyby a Kartě zvířete se problém nachází.


Zastavit pouze při chybě
Při výskytu první chyby, ať už špatně přiřazené Karty zvířete, nebo nedostatek množství na skladě, dojde k přerušení realizace dokladů v uzavíraném období.


Uzávěrka karet zvířat

Oprava 2010

Provede vytvoření obrazu stavu Karet zvířat s inventurním dokladem, který bude v následném uzavíraném období považován za jediný správný podklad, pro následné kontroly. První Uzávěrka karet zvířat lze editovat a provést tak korekcí stavů.

Dotaz nebo informativní hláška Při prvním použití Uzávěrky karet zvířat a následném uzavíraném období Uzávěrky skladu zvířat, nelze volba zrušit. Jedná se o jednosměrný proces


Následně po stisknutí Ok, se realizují doklady v příslušném uzavíraném období, napočítávají se skladové ceny, krmné dny. V případě, že chováte zvířata, u kterých má být počítán vzrůstový přírůstek dojde k vygenerování dokladu vzrůstového přírůstku pro příslušná stáda či hejna.


Chyby procesu uzávěrky

Uzaverky obdobit - chybnik.png

Na obrázku je naznačen základní a hlavní výčet kontrolovaných situací při použití Karet zvířat. Může nastat případ, že zvolené období nelze uzavřít z důvodu nedodržení pravidel přiřazování Karet zvířat. V takovémto případě je potřeba překontrolovat následující body a akci uzávěrky spustit znovu:

Chyby přiřazování Karet zvířat, dále jen KZ

 • Nesmí být použita KZ na pohybu a kategorii, kde není vyžadována
 • Nesmí chybět přiřazená KZ na pohybu a kategorii, kde je vyžadována
 • Nesmí existovat více výdejů s KZ než je provedeno příjmů (pravděpodobně je dříve provedeno vyskladnění, než naskladnění)
 • Nesmí existovat více příjmů než výdejů s KZ(pravděpodobně jde o opakované zařazení KZ, nebo je špatně přiřazen KZ)
 • Nelze provádět přeskladnění KZ z kategorie kde je KZ vyžadována do kategorie, kde není vyžadována a naopak

Obecné kontroly

 • Nesmí existovat přeskladňovací doklad, kde chybí systémová vazba mezi položkami výdejky a příjemky, stejně tak hlavičková vazba přeskladňovací výdejky a příjemky
 • Na zvolené finanční jednotce, nesmí dojít množství, tj. záporný stav množství na skladě (nastává nejčastěji u nevhodných přeskladňovacích dokladů)


Uzávěrka příslušného měsíce se provede jen tehdy, jestliže neexistují nerealizované doklady předchozích období.


Zrušení uzávěrky

Potřebujeme-li z jakéhokoliv důvodu zrušit uzávěrku slouží nám k tomu volbaZrušit v hlavní nabídce. Následně jsou smazány automaticky generované doklady, odrealizují se doklady příslušného období a nakonec se obnoví Stav skladu zvířat dle předchozí uzávěrky. Také je možno uzávěrku zrušit přes tlačítko Zrušit.
Zrušení uzávěrky je možné vždy jen

 • poslední uzávěrky v řadě (nejnovější záznam)
 • nesmí existovat v rušeném období doklad s příznakem účtovaní
 • nesmí existovat generovaný pohyb do Majetku v tomto období
Upozornění Po varování na existenci pohybů v majetku a zvážení všech rizik, lze pokračovat v procesu rušení uzávěrky i s vygenerovanými a provázanými pohyby v majetku. Proces rušení uzávěrky automaticky neruší propojené a generované pohyby v majetku.
Tip Pohyby generované do majetku, je možné odstranit i v přehledu Uzávěrek období akce - přehledy - generovaná a propojené pohyby v majetku


Akce Generování pohybu do majetku

Tato akce slouží k vygenerování záznamu v Majetku s příslušnou kartou zvířete. Akci spustíte na označeném záznamu uzávěrky období přes tlačítko Akce - Generování pohybů do majetku nabídne se přenosový přehled s pohyby skladu zvířat takovými, jenž

 • mají vyplněnu kartu zvířete,
 • mají v majetku generovánu Protokol zavedení + Kartu majetku a
 • zatím nebyl do majetku ze skladu zvířat takovýto pohyb vygenerován.
 • Také musí mít na pohybu kategorie definovány pohyby majetku (alespoň jeden).

V tomto přehledu označíte případné pohyby jenž si přejete do Majetku zavést a stisknete tlačítko Přenos. Dojde tak ke vygenerování příslušných pohybů do majetku dle nastavení na pohybu kategorie SZ.


Přepočet počtu krmných dnů

Obdobně jako nad Stavem skladu existuje funkcionalita pro přepočet nerealizovaného množství, máte i zde provést přepočet počtu krmných ke konkrétní označené uzávěrce. Po dokončení přepočtu se vám nabídne přehled, kde jsou zobrazeny původní hodnoty před výpočtem a nové právě napočtené. Pokud by nastal případ, že se ceny a počty dnů liší, můžete přímo provést korekci označením rozdílných řádků a potvrdit stisknutím tlačítka Přenos <CTRL+ENTER>. Dojde ke korekci uzávěrky. Rozdílné hodnoty se mohou vyskytnout například při nekonzistenci databáze, nebo zadání mnoha omylných přeskladnění a podobně. Obecně lze tuto funkcionalitu využít i jako kontrolu při revizi skladu.

Přehledy k uzávěrce

Položky uzávěrky

Po dokončení procesu uzávěrky je uložen aktuální Stav skladu zvířat do Položek uzávěrky. Tento stav lze prohlížet nad každou uzávěrkou pomocí tlačítka <F9>. Za kompletní, tj. úspěšnou uzávěrku lze považovat záznam, který má příznak Uzavřeno.


Generované a propojené Karty majetku

Zobrazí přehled Karet v majetku, které jsou provázány s Kartami zvířat a pohyby Skladu zvířat, k označenému období Uzávěrky skladu zvířat. V tomto přehledu je možno zrušit Karty majetku, za základních podmínek:

 • Karta majetku, včetně počátečních pohybů majetku byla generována ze skladu zvířat
 • Karta majetku a její pohyby nejsou zaúčtovány
 • na Kartě nesmí existovat ručně zadané pohyby majetku
 • Ostatní pravidla pro rušení Karet majetku se řídí modulem Majetek
Upozornění Dochází i k mazání propojených pohybů majetku.

V případě, že je zrušena Karta majetku, která má příznak "Vyřazení", dojde k zaktivnění Karty zvířete


Generované a propojené Pohyby majetku

Zobrazí přehled pohybů majetku, které jsou provázány s Kartami zvířat a pohyby Skladu zvířat, k označenému období Uzávěrky skladu zvířat. V tomto přehledu je možno zrušit pohyby majetku, za základních podmínek:

 • Datumově, za mazaným pohybem nesmí existovat další pohyb v majetku s novějším datem
 • rušený pohyb majetku není účtován
 • Ostatní pravidla pro rušení Pohybů majetku se řídí modulem Majetek

V případě, že je rušen pohyb typu vyřazení Karty majetku, dochází ke zpětnému zařazení Karty majetku.

Uzávěrky období - položky

V tomto přehledu jsou zobrazeny položky všech uzávěrek ve Skladu zvířat. Je zde možnost sledovat vývoj stavu skladu zvířat pro jednotlivá stáda/hejna dle jednotlivých měsíčních uzávěrek.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export