Důležité:


Statistické zařazení - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Společný seznam pro podchycení obecných číselníků. Údaje, které zde můžete ukládat, pak podle definice Zobraz pro... lze využít na více místech v systému.


Obsah

Popis údajů

Zobraz pro ... údaj specifikuje, kde lze daný záznam využít (nastaví se podle něj systémový filtr při přenosu)

 • Zásilka ... přenos pro údaj Statistika v editaci zásilky
 • Pozice ... přenos pro údaj Statisticka vedle čísla pozice v editaci hlavičky pozice
 • ISO ... přenos pro údaj Hodnocení ISO v editaci zásilky
 • Kontakt ... přenos pro údaj Kontakt v hlavičce nabídky
 • Podnět od ... přenos pro údaj Podnět od v hlavičce nabídky
 • Kód nabídky ... přenos pro údaj Kód v hlavičce nabídky
 • Stav nabídky ... přenos pro údaj Stav v hlavičce nabídky
 • Povolení dopravce ... přenos pro údaj Další členění v editaci povolení dopravce
 • Obecné ... tento záznam se zobrazí ve všech výše uvedené přenosy.


Kód ... jednoznačná zkratka statistického zařazení.


Název ... libovolný popis.


Příklad Nastavení "jednoduchého" vyhodnocení ISO pro zásilky

Nejdříve stanovíme vnitřní pravidlo, které říká, že nevyplněný údaj Hodnocení ISO v zásilce znamená SHODU. Dále v seznamu Statistické zařazení založíme několik (množství závisí na vnitřní směrnici pro ISO) záznamů, které budou reprezentovat NESHODU a kde v údaji Zobraz pro vybereme ISO a do kódu a Názvu doplníme např.:

 • Kód=N1, Název=pozdní nakládka
 • Kód=N2, Název=pozdní vykládka
 • Kód=N3, Název=pozdní nakládka i vykládka
 • Kód=N4, Název=poškozená zásilka
 • apod.

Takto nadefinovaný seznam pak lze využít v zásilce pro údaj Hodnocení ISO. Lze jej jakkoliv rozšiřovat a upravovat.Příklad Nastavení členění námořních zásilek

Chcete dělit námořní zásilky na kusové a kontejnerové, ale nechcete pro ně mít rozdílné číselné řady. Do seznamu Statistické zařazení založíte dva záznamy, kde v údaji Zobraz pro vyberete Zásilka a dále doplníte :

 • Kód=LCL, Název=Sea-kusové zásilky
 • Kód=FCL, Název=Sea-kontejnerové zásilky

Takto nadefinovaný seznam pak lze využít v zásilce pro údaj Statistika. Lze jej jakkoliv rozšiřovat a upravovat.


Přepravní jednotky

Pomocný seznam přepravních , měrných a obalových jednotek, s kterými můžete v systému přepravních služeb pracovat. Při zakládání nové zásilky se do Balení automaticky předvyplní první z nich. Pro potřeby fakturace můžete k jednotlivým jednotkám uvést i jazykové mutace jejich názvů.
Při inicializaci systému se automaticky vygenerují jednotky COLLI, PAL a CRT. Jednotku COLLI doporučujeme nechat na prvním místě, ostatní jednotky si upravte pro vlastní potřeby.


Popis údajů

Typ ... je určeno pro rozlišení, zda se jedná o druh balení nebo obal (pro evidenci vratných obalů) - využívá se pro nastavení systémového filtru.


MJ ... kód dané jednotky.


Lokální popis ... popis jednotky.


Jazyková mutace 1/2 ... popis jednotky v jiném jazyce.


Fakturovat [Ano/Ne] ... pokud se jedná o typ Obal a je uvedeno Ano, lze jej fakturovat společně s ostatními výnosy u zásilky (prostřednictvím kalkulačních vzorců a sazebníků).


Registrační číslo ... pokud chcete obaly fakturovat, je nutné uvést vazbu na službu (z důvodů vystavení faktury a účtování).

Přepočítávací koeficienty

Seznam koeficientů pro přepočet objemných resp. plošných zásilek na výhodnější hmotnost. Tento seznam je přístupný přímo ze zásilky. Při inicializaci systému se předgenerují koeficienty :

 • pro cbm ... 300
 • pro ldm ... 1200

Typy kontejnerů

Seznam nejpoužívanějších typů kontejnerů, které máte přístupné z námořní zásilky. Při inicializaci systému se předgeneruje seznam, který lze libovolně měnit.


Disponenti

Seznam disponentů, kteří budou pracovat s tímto modulem přepravních služeb. U každého disponenta lze nadefinovat jeho osobní údaje, které se budou objevovat na výstupních formulářích. Seznam disponentů můžete pomocí menu Předvyplnit inicializovat podle seznamu uživatelů.


Popis údajů

Jméno ... plné jméno uživatele. Údaj není přístupný.


Telefon, Telefon-mobilní... telefonní spojení na disponenta.


E-mail ... emailová adresa disponenta.


Adresa ... adresa, kde daný disponent pracuje (implicitně nemusí být vyplněna). Tento údaj najde využití především v organizacích, které mají více středisek a pracují nad centrálními daty. Standardně se totiž na výstupních formulářích objevuje adresa organizace podle organizace s číslem 0 (vlastní firma). Pokud má ale disponent uveden údaj Adresa, na formuláře se tiskne právě tato adresa.


Číslo střediska ... údaj je přístupný pouze v případě, kdy v Nastavení parametrů/záložka 5-Fakturace je zaškrtnutý údaj Účtování na více středisek.


Podpis ... do formulářů lze doplnit i grafickou podobu podpisu + razítka. Pro tyto případy je určen právě tento údaj (s implicitním rozměrem obrázku š.230 x v.100 pixelů).

Upozornění Implicitně formuláře očekávají grafický soubor typu BMP. Pokud chcete použít jiný grafický formát (JPEG, GIF) je nutná úprava formuláře, ve kterém musíte odpovídajícímu grafickému objektu předefinovat typ. Z výhodou lze využít definici typu, kterou generuje přímo Helios Orange a který se jmenuje shodně s atributem obrázku a má příponu _BGJ.


Záložka Povolené SBSM

Výběr konkrétních SBSM umožňuje nastavit přístup disponenta jen a pouze k vybraným SBSM (omezení výběru při nakládání resp. vykládání zásilek v pozici).

Akualizace uživatelů

Systém doplní do seznamu disponentů množinu záznamů, které odpovídají chybějícím uživatelům (Možnosti/Konfigurace-správa systému/Uživatelé). U těchto disponentů pak můžete doplnit výše uvedené údaje.

Číselné řady pozic/zakázek resp. zásilek

Systém Vám umožňuje nadefinovat libovolný počet číselných řad. Při založení nové pozice resp. zásilky pak systém postupuje takto :

 • pokud máte pro tento modul pouze jednu řadu, je automaticky přiděleno nejbližší volné číslo a zobrazí se editační formulář,
 • pokud máte pro tento modul více číselných řad, je nutné nejdříve vybrat z nabídnutého seznamu řad a teprve poté se přidělí číslo a zobrazí editační formulář (předpokládá se nastavení automatického číslování v Nastavení parametrů).


Popis údajů

Činnost ... určuje, v které části programu lze číselnou řadu využít.

Pro pozice můžete vybrat :

 • Sběrná služba ... číslování pozic v modulu Sběrná služba - kusové zásilky
 • Pravidelné přepravy ... číslování pozic v modulu Pravidelné přepravy
 • Všeobecné ... číselná řada je přístupná v obou modulech.

Pro zásilky můžete vybrat :

 • Sběrná služba ... číslování zásilek v modulu Sběrná služba - kusové zásilky
 • Celokamiony ... číslování zásilek v modulu Spedice-celokamiony
 • Pravidelné přepravy ... číslování zásilek v modulu Pravidelné přepravy
 • Námořní zasilky ... číslování zásilek v modulu Námořní zásilky
 • Letecké zásilky ... číslování zásilek v modulu Letecké zásilky
 • Všeobecné ... číselná řada je přístupná ve všech výše uvedených modulech


Kód ... pro lepší orientaci ve statistikách a při výběrech.


Popis ... pro srozumitelné označení.


Prefix ... udává pevnou část číselné řady a její numerický rozsah. Po zvolení číselné řady se v této řadě vyhledá první volné číslo, které se přiřadí nové pozici resp. zásilce. Systém obsazuje i tzv "díry" v číselných řadách ( vzniklé po odmazání pozice resp. zásilky ). Pokud tedy zadáte například číselnou řadu : 2005010001, jednoznačně tím systému určujete prefix = 200501 (může např. vyjadřovat rok a středisko, linku apod.) a rozsah = 10 míst. Poslední čtyři místa slouží v tomto případě pro pořadí pozice resp. zásilky v systému. První pozice resp. zásilka pak dostane přiřazené číslo 2005010001.


Přírůstek čísla ... přístupný pouze v číselných řadách zásilek pro druh činnosti Celokamiony (implicitně 1 a není nutné jej doplňovat). Definuje přírůstek, o který bude číselná řada narůstat. Zjednodušený editor ... přístupný pouze v číselných řadách zásilek pro druh činnosti Celokamiony. Určuje, zda se mají údaje o zásilce v této řadě zadávat pomocí zjednodušeného editoru (druhá záložka zásilky přímo obsahuje údaje o nakládce, vykládce a kalkulacích).

Upozornění Obsluha ale ztrácí u tohoto editoru možnost řídit kalkulace automatickými výpočty, přehazovat nakládky a vykládky apod. Zásilka si "pamatuje", v jakém editoru byla pořízena !
Upozornění Nastavení číselných řad v systému patří k velice důležitým okamžikům při implementaci. Tento krok je nutné pečlivě rozmyslet. Je nutné brát zřetel především na tyto aspekty :
 1. jakým způsobem chcete identifikovat zásilku vůči :
  • dopravci
  • ostatním subjektům
 2. jak a jestli vůbec chcete členit řady - podle činnosti, oddělení apod.
 3. zda chcete mít v řadě identifikaci např. roku, oddělení, činnosti apod.

atd.


Příklad Provozujete modul Sběrná služba a zásilku chcete identifikovat klíčem Pozice/pořadí na pozici
 1. založíte patřičný počet řad pozic
 2. založíte jedinou řadu zásilek pro sběrnou službu, kde v prefixu bude pouze číslo 1 - zásilky se začnou číslovat od jedničky a jejich číslo bude vlastně vyjadřovat celkový počet zásilek v systému a nebude podléhat jakémukoliv členění
 3. všechny výstupní formuláře navrhnete tak, aby se jako identifikátor zásilky zobrazovalo číslo pozice/pořadí zásilky na pozici


Seznam událostí

Události sledované systémem se dělí na dvě základní skupiny :

 • události generované automaticky systémem (obsluha na ně nemá vliv - nelze je editovat a vymazat) - využívají se při důležitých zásazích obsluhy do seznamů zásilek resp. pozic a tyto události se zaznamenávají do protokolu o zásilce resp. pozici (např. založení, smazání zásilky, zásahy do kalkulací apod.). Při inicializaci systému se předvyplní tyto události :
Událost Název
E Email
F Fakturace
I ISO záznam
M Změna
N Naložena
P Poznámka
S Smazána
T Tisk/Print
V Vyložena
Z Založena
Upozornění Při instalaci v cizojazyčném prostředí je nutné názvy událostí operativně přeložit a upravit události uživatelsky definované (lze je libovolně editovat, přidávat resp. ubírat) - využívají se pro sledování důležitých "mezníků v životě zásilky resp. pozice" (fyzická informace o nakládce, vykládce apod.), na které chce mít obsluha vliv a o nichž chce být informovaná resp. o nichž chce předat informace jinému subjektu (např. zákazníkovi, dopravci apod.)


Popis údajů

Událost - jednoznakový kód události (musí být jednoznačný, nesmí se tedy opakovat).


Název - libovolný slovní popis události.


Akce - akce, kterou má událost provést po svém vyvolání.

 • Žádná ... nic se nebude dít,
 • Varovné hlášení ... obsluze se zobrazí informativní okno s daným textem,
 • Poslat TXT zprávu ... na zvolený subjekt se odešle SMS nebo emailová zpráva (přes serverového emailového klienta),
 • Poslat XML přílohu ... zatím nevyužito.


Generovaná zpráva - definice textu, který se má odeslat (POZOR - jedná se o SQL výraz, tzn. že volný text musí být uzavřen do apostrofů) - pokud budete chtít dosazovat do textu některé hodnoty např. ze zásilky apod., kontaktujte dodavatele.


Automatické generování - zatím nevyužito.


Záznam protokolu - volby, zda se po vyvolání události má provést záznam do protokolu o zásilce resp. pozici.


Systémový - informace o tom, zda se jedná o systémovou nebo uživatelskou událost.


Příjemce zprávy - obecná definice subjektu, se kterým má událost případně komunikovat (Dopravce, Zákazník atd.- později se sem dosadí konkrétní subjekt ze zásilky) a typ, jak se má s tímto subjektem komunikovat (význam má pouze volba Mobilní telefon nebo Email).


Vyžadovat odpověď? - zde definujte, zda na vyvolanou událost požadujete odpověď od subjektu, s kterým událost komunikuje.


Následující událost - událost, která se automaticky spustí po zaznamenání odpovědi (např. po odpovědi od řidiče, že vyložil, lze spustit generování události Avízo zákazníkovi o vykládce apod.)


Jiný - pokud chcete paralelně komunikovat s dalším subjektem, lze sem zapsat přímý kontakt a typ spojení (např. poslat paralelně zprávu sám sobě, že událost skutečně nastala apod.). Tlačítko se šipkou, které se nachází vpravo od typu spojení automaticky doplní email obsluhy (pokud je jiné spojení prázdné).


Datum události podle - obecná definice datumu, kdy se má událost spustit - po zařazení události ke konkrétní zásilce se sem doplní skutečné datum.


Termín splnění - tolerance ve dnech.


Zveřejnit na WWW - tímto parametrem určíte, zda tuto událost chcete zveřejnit pro externí subjekty (předpokládá se, že provozujete svou webovou stránku).


Autor - informace o disponentovi, který tuto událost definoval.


Využití seznamu událostí viz Seznam událostí - zásilka


Číselné řady nabídek

Zde můžete případně nadefinovat číselné řady pro modul Přepravní služby/Nabídky a poptávky.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export