Správa osobních údajů - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.0601 ze dne 19.07.2018

Oprava Při anonymizaci záznamu organizace se neanonymizovali připojené dokumenty - opraveno.


Oprava Anonymizace externích atributů (Zaměstnanci, Kontaktní osoby, Rodinní příslušníci, Uchazeči o zaměstnání, Organizace) nefungovala - opravenoVerze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Novinka Požadavky - Vyhledání osobních údajů: doplněno zobrazení adresy z číselníku Organizace a z archivních záznamů.Verze 2.0.2018.0507 ze dne 08.06.2018

Novinka Do přehledu Požadavky byla doplněna akce Anonymizovat záznamy.

Anonymizovat lze záznamy, u kterých neexistuje nebo pominul Platný důvod zpracování. Pro záznamy v číselnících Zaměstnanců, Rodinných příslušníků, Uchazečů, Kontaktních osob a Organizací jsou anonymizovány atributy, které jsou označeny v číselníku Kategorie atributů jako Osobní údaj a nemají příznak Ponechat pro statistické účely. Další atributy jsou vyjmenované v kódu aplikace. Jedná se zejména o výkazy a hlášení, navázaná bankovní spojení, kontakty a archivní záznamy. Připojené dokumenty (uložené v DB) na anonymizovaných záznamech Zaměstnanců, Uchazečů, Organizace a Kontaktních osob jsou vymazány. Dokument nebude vymazán v případě, kdy existuje další vazba na tento dokument, odstraní se vazba z anonymizovaného záznamu. Proces anonymizace podle typu atributu:

  • atribut rodné číslo se nahrazuje generovaným fiktivním číslem (***nnn/nnnn, kde * je znak a n je pořadové číslo) – zachovává se unikátnost - více prac. poměrů u zaměstnanců.
  • trojice atributů RČ, příjmení a jméno se anonymizuje společným postupem, tj. u záznamů se stejným RČ se RČ nahrazuje vygenerovaným fiktivním číslem, příjmení a jméno se nahrazuje složeným řetězcem z vygenerovaného fiktivního čísla a řetězcem znaků podle nastavení v konfiguraci modulu.
  • ostatní nenulové textové atributy osobních údajů se nahrazuji řetězcem znaků podle nastavení v konfiguraci modulu.
  • datumové, image a bit atributy se vynuluji
  • atributy, označené v DB NOT NULL nelze anonymizovat.
Upozornění Upozornění: tuto funkcionalitu nebude možné použít, pokud zákazník používá verzi MS SQL Server 2008, 2008/R2.


Oprava Opravena chyba v tiskovém formuláři Výpis evidence osobních údajů.


Oprava V modulu Správa osobních údajů, přehled Požadavky, při spuštění akce Vyhledat osobní údaje nad databází, která není tzv. nultá, hlásilo chybu:

[SQL:208,16] Invalid object name 'TabUserCfg'
Opraveno.Verze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Novinka Automatické promítnutí požadavku na omezení zpracování do záznamů subjektů údajů. Jedná se o evidence Zaměstnanci, Uchazeč o zaměstnáníi, Kontaktní osoby, Organizace a Rodinní příslušníci.


Novinka Doplněna funkcionalita Hromadně pro email v přehledu Souhlasy se zpracováním a v evidenci Kontaktních osob.Verze 2.0.2018.0411 ze dne 25.04.2018

Novinka V novém rozšiřujícím modulu Správa osobních údajů najdete následující funkcionality.

Práva na atributy osobních údajů
Omezení přístupu k osobním údajům zejména v editorech, přehledech, při tisku a exportu – Práva na sloupce (citlivé informace). Rozšířeno o Kategorie atributů – zjednodušuje orientaci a nastavení atributů podobného charakteru stejným způsobem.

Zdroje osobních údajů
Evidence odkud byly osobní údaje získány a nástroje hromadných změn těchto informací. Jsou dostupné na záznamech zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, kontaktních osob a organizací.

Souhlasy se zpracováním
Evidence souhlasů s popisem účelu, pro který je souhlas udělen, stavem a dobou trvání. Jsou dostupné na záznamech zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, kontaktních osob a organizací. Souhlasů se zpracováním byly rozšířený o vazby na účely zpracování a kategorie atributů. Byly doplněny o hromadné akce:

  • Generování souhlasů a změna stavu
  • Import souhlasů ze souboru XML a XLS

Účely zpracování
Základní agenda modulu, která mapuje jednotlivé procesy z pohledu práce s osobními údaji. Zde se mimo jiné určují zákonností zpracování a doba úschovy záznamů. Při nastavení bude potřeba do evidence zadat všechny identifikované procesy, které pracují s osobními údaji a provést potřebná nastavení jejich vlastností.

Kategorie atributů
Pro zjednodušení orientace v osobních údajích byla přidána evidence Kategorie atributů, která umožňuje upřesnit charakter osobních údajů a definovat určité vlastnosti. Tento údaj přímo neovlivňuje práci s osobními údaji, ale zjednoduší orientaci a může být například použit při nastavování práv pro zafiltrování atributů podobného charakteru a jejich nastavení stejným způsobem. Předdefinované kategorie osobních údajů lze měnit podle potřeb a rovněž lze přidávat uživatelské databázové položky ze zakázkových řešení, popř. externí atributy.

Třídy dat
Jedná se o logické celky dat, které představuji oblastí zpracování osobních údajů. Číselník lze dle potřeb uživatelský rozšiřovat.

Podrobnější informace včetně popisu funkcionalit, které připravujeme, najdete v poradně: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/GDPR_-_Poradna_(CZ)Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka GDPR - Souhlasy se zpracováním osobních údajů

nová funkcionalita pro zpracování souhlasů se zpracováním osobních údajů. Podrobný popis najdete v článku v Poradně https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/GDPR_-_Poradna_(CZ)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export