Důležité:


Spedice - celokamionové zásilky - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Spedice je určena pro sledování celokamionových zásilek. Vzhledem k tomu, že sledování těchto zásilek je jednodušší než v případě kusových zásilek, je pořizování údajů zredukováno na minimální množství. Disponentům se tím podstatně zjednoduší práce. Zásilky jsou postaveny na úroveň kamionu (pozice) a nelze je sdružovat, překládat apod. Před započetím práce se zásilkami Vám doporučujeme projít Nastavení parametrů a Základní terminologii.

Po prvotním zadání údajů o zásilce by měl disponent zadat i tzv. kalkulaci, která v tomto okamžiku zachycuje tzv. předpokládané výnosy a náklady zásilky ( to je velice důležité u rozpracovaných zásilek jako podklad do účetnictví ). V průběhu transportu zásilky je třeba mít možnost vystavit libovolné doklady vztahující se k jednotlivým zásilkám. Tyto formuláře ( jejich množství a tvar ) nelze jednoznačně předem definovat. V tomto ohledu je program plně otevřený potřebám uživatele.

Výstupní formuláře pro zásilku mají většinou jednoduchý tvar v podobě jednoho listu, přičemž mohou být směrovány na tiskárnu, fax či E-mail a na libovolný subjekt (nemusí být nutně podchycen na zásilce).

Následující blok popisuje údaje, které charakterizují přepravovanou zásilku. Pro zjednodušení práce s těmito údaji a vzhledem k rozmanitosti práce a evidence jednotlivých uživatelů lze nastavit jejich :

 • editovatelnost ... "prošedivělé" údaje nelze editovat
 • vyžadovatelnost ... vyžadované údaje obsluha musí zadat
Upozornění Tato omezení se nejsou nastavitelná pro jednotlivé uživatele zvlášť, ale pouze za moduly a kompletní instalaci !


Bližší informace o nastavení viz Nastavení editace zásilky.

Zásilka

Identifikace zásilky ... základní identifikační údaje o zásilce

 • Číslo zásilky ... jedná se o jednoznačný identifikátor zásilky v rámci celého systému. Číslo je přiděleno podle nastavení číselných řad (pokud je jedna řada, přidělí se automaticky, pokud je jich více, musí disponent řadu vybrat)
 • Typ zásilky ... Celokamion ... spediční celokamionová (implicitní)
 • Disponent ... autor založení zásilky do systému (vazba na uživatele systému + disponenty)
 • Parita ... dodací podmínka (vazba na seznam Parit Incoterms)
 • Místo ... místo plnění dodací podmínky
 • Platební podmínka ... pokud je požadován výběr hotovosti při předání zásilky, lze zde specifikovat podmínky


Podklady pro statistiku ... základní statistické zařazení pro různé přehledy

 • Datum zásilky ... datum se předvyplní podle aktuálního datumu zadání zásilky do systému
Upozornění Pokud se vaše finanční statistiky opírají o tento datum, je vhodné ho upravit na období, do kterého chcete aby zásilka spadla.
 • Stát ... ISO kód země, do/z kterého byla přeprava realizována (závisí na druhu přepravy) - vazba na číselník zemí
 • Druh přepravy ... směr přepravy
  • Export
  • Import
  • Tranzit
  • Tuzemsko
 • Stav ... vyjadřuje, v jaké fázi se nachází zásilka
  • Otevřená ... stav po založení do systému
  • Připravená k fakturaci ... první stav, který umožňuje danou zásilku zařadit na vydanou fakturu
  • Částečně fakturovaná ... pokud do kalkulací zásilky, která již byla vyfakturovaná doplníte nějaký dodatečný výnos
  • Fakturovaná ... všechny výnosy této zásilky již byly vyfakturované
  • Archiv ... zásilka je vyřazena z pracovních dat (všechny interní filtry pro zobrazení lze nastavit podle tohoto stavu tak, aby disponeti neviděli staré zásilky)
  • Storno ... zásilka byla zrušena, ale nechcete ji zcela odstranit. Je nutné na tento stav myslet při vytváření uživatelských statistik !
 • Statistika ... uživatelské statistické zařazení zásilky. Má vazbu na seznam Statistické zařazení, který si můžete vybudovat podle potřeb vaší firmy.
 • Hodnocení ISO ... nastavení shody resp. neshody podle jednoduchého číselníku, který si můžete vybudovat podle předpisu auditora. Má vazbu na seznam Statistické zařazení.


Zákazník ... subjekt, který danou přepravu objednal a který bude pravděpodobně hlavním plátcem

 • Číslo zákazníka, název ... základní identifikátory. Název subjektu může být uveden i bez vazby na Organizace (disponent např. nezná všechny údaje a neví, zda se bude přeprava realizovat)
 • Code zákazníka ... identifikace zásilky v systému zákazníka. Jedná se o velice důležitý údaj, který se využije jako reference zákazníka na vydané faktuře.
 • Kontakt a telefon ... pokud je subjekt uveden v organizacích, je zde vazba na jeho kontakty

Údaje o zboží na objednávku/fakturu ... popis nákladu a jeho základní charakteristika

 • Popis lokální ... popis obsahu zásilky tak, jak se objeví ve vztahu k dopravci a zákazníkovi (vazba na seznam Zboží a služby)
Upozornění Okno je typu MEMO, tzn. že po poklepání myší se zobrazí formulář, do kterého můžete zadat libovolně dlouhý text
 • Jazyková mutace ... případný popis obsahu v jiném jazyce - pokud je jeden ze subjektů zahraniční firma
 • Příloha ... seznam externích dokumentů, které jsou přiloženy k zásilce
 • Code zboží ... identifikace zboží podle celního sazebníku
 • Označení na skladě ... identifikace zásilky, pod kterou bude vydána z externího skladu
 • Tlačítko ADR ... zobrazí se okno pro popis komodity nebezpečného zboží
  • Technický popis (v jednodušších variantách stačí uvést ANO/NE, jinak musíte blíže specifikovat a vyplnit i následující položky)
  • Třída nebezpečnosti
  • Identifikační číslo nebezpečnosti
  • UN kód
  • Obalová skupina
  • Klasifikační kód
  • Bezpečnostní značky
  • Radioaktivní

Dopravce ... specifikace firmy, která danou přepravu realizuje

 • Číslo a název ... vazba na číselník organizací, který je automaticky filtrován na organizace, které mají v druhu činnosti doplněnou činnost, která je v konfiguraci přepravních služeb určena pro identifikaci dopravních a spedičních firem.
Tip daný filtr na dopravní a spediční firmy lze vyřadit nad tímto seznamem prostřednictvím zvolení kroku Filtr dočasně zakázat v liště pro výběr filtrů nebo přes Nastav (F4). Dopravce lze zadat několika způsoby :
 • zadáte přímo číslo dopravce (první políčko) a po opuštění tohoto údaje se doplní název dopravce
 • do druhého políčka zadáte část nebo celý název dopravce. Pokud systém najde úplnou shodu názvu dopravce a Vámi zadaného řetězce, automaticky doplní číslo. Pokud shodu nenajde, nabídne Vám přehled dopravců a nastaví se na nejbližší název, který odpovídá Vámi zapsanému řetězci
 • buď u čísla nebo u názvu myší kliknete na tlačítko přenos. Zobrazí se Vám seznam všech dopravců, ve kterém můžete požadovaného dopravce dohledat nebo založit nového.
 • Kontaktní osoba ... kontaktní osoba vybraného dopravce
 • Jméno řidiče ... jméno řidiče (u vlastních vozidel vazba na zaměstnance)
 • Typ ... typ požadovaného vozidla
  • pokud je dopravcem vlastní organizace, je zde vazba na číselník Typů vozidel.
  • pokud je dopravcem cizí organizace, je zde vazba na seznam jejích vozidel. Tento seznam si systém automaticky buduje po uložení zásilky.
 • SPZ tahače ... identifikační číslo vozidla v libovolném tvaru. Pokud je dopravcem vlastní organizace, je zde vazba na číselník vlastních Vozidel
 • SPZ návěsu ... identifikační číslo návěsu/přívěsu v libovolném tvaru. Pokud je dopravcem vlastní organizace a v SPZ tahače vyberete vlastní vozidlo, předvyplní se sem SPZ obvyklého spojení z vozidla


Přepravované množství ... specifikace přepravovaného množství

 • Počet MJ ... počet měrných jednotek
 • Balení ... popis balení (implicitně se přednastavuje první záznam ze seznamu Přepravních jednotek)
 • Btto ... brutto hmotnost zásilky (implicitně v kilogramech)
 • Hodnota zboží + měna ... hodnota zboží pro potřeby celního úřadu
 • Pásmo ... údaj pro potřeby kalkulace dopravného podle pásma resp. kilometrů
 • Další jednotky ... uživatelsky využitelný údaj bez bližší specifikace

Pro plošně nebo objemově rozměrné zásilky.

 • Množství ... počet m^2 nebo m^3
 • Podle ... způsob přepočtu na plochu = ldm nebo objem = cbm
 • Koeficient ... koeficient přepočtu z plochy/objemu na kilogramy. Vazba na seznam jednotlivých koeficientů, který si můžete upravit podle potřeby. Implicitně se přednastavuje první z nich pro cbm.
 • Hodnota v kg ... přepočtená hodnota z plochy/objemu na kilogramy


Nakládka/Vykládka

Záložka je určena pro evidenci údajů o fyzickém "putování" zásilky, tzn. pro evidenci nakládek a vykládek. Z přehledu je patrné, že zásilka může být naložena resp. vyložena na libovolném počtu míst. Údaje o nakládce a vykládce, které si můžete zobrazit v hlavním přehledu zásilek, vychází tedy pouze z počáteční nakládky a koncové vykládky.

Další údaje

 • Zvláštní dipozice ... speciální instrukce pro dopravce, které se vztahují pouze k dané zásilce. Disponent může mít připravené nejčastěji používané texty jako záznamy v protokolu o zásilce typu Poznámka a vyvolat si jejich seznam prostřednictvím tlačítka Přenos u dispozic. Pokud použijete zaškrtávátko, část zvláštních dispozic se ve zvýrazněné formě začne zobrazovat ve spodní části editačního okna zásilky.
 • Poznámka ... je určena pro interní potřeby disponenta. Ve standardní verzi systému se nikam netiskne, ani se s ní jinak nepracuje.


Zadávání nakládek a vykládek

Každá zásilka by měla obsahovat alespoň jednu nakládku a jednu vykládku. Seznam nakládek a vykládek slouží jako podklad pro funkci Dispečink-přehled polohy vozidel, která je přístupná nad seznam zásilek.

Popis údajů

 • Typ místa ... Nakládka/Vykládka
 • Pořadí v zásilce ... údaj, který systém přiděluje automaticky a podle něhož jsou jednotlivá místa řazena. Pořadí míst je možné ručně ovlivňovat nad seznamem nakládek a vykládek přes menu nebo ikony Přesun nahoru nebo Přesun dolů.
 • Název firmy ... název místa. Adresu je možné přenést ze
  • seznamu pomocných adres (první tlačítko přenos v názvu)
  • seznamu organizací (druhé tlačítko přenos v názvu)
 • Záhlaví, ulice, směrový kód, město, stát ... další popis adresy
 • Datum ... datum příslušné nakládky resp. vykládky
 • Čas ... libovolné upřesnění času.
Upozornění Pokud máte v Nastavení parametrů/Speciality zaškrtnuté pole Editace přesného času nakl./vykl. je k dipozici pole pro zadání přesného časového údaje.
 • Clení ... adresa celního odbavení. Je zde vazba na seznam Pomocných adres zafiltrovaný na místa typu Clení nebo Obecné. Vybranou adresu již není možné jakkoliv modifikovat. V některých případech je proto lepší využít pro popis clení a další specifikace Poznámku (je však nutné přizpůsobit jednotlivé formuláře)
 • Kontakt, telefon ... kontaktní údaje na dané místo
 • Poznámka ... libovolný text, který může sloužit pro bližší popis daného místa. Je zde vazba na pomocné adresy. Po výběru se daná adresa naformátuje do textového řetězce a přidá se na konec Poznámky.
 • Popis zboží ... slovní popis zboží naloženého resp.vyloženého v tomto místě
 • Počet ... množstevní specifikace zboží
 • Balení ... popis balení
 • Btto ... hmotnost zboží
 • Množství, cbm/ldm... počet m^2 nebo m^3
Upozornění Položky Popis lokální, počet, balení a btto vyplňte pouze v případě, že se liší od popisu zboží v hlavičce zásilky (dokládky apod.), jinak se samozřejmě upřednostní údaje z hlavičky zásilky. Pro plnou funkčnost podmínek zobrazení těchto položek na výstupních formulářích je nezbytná úprava formulářů (kontaktujte svého dodavatele).
 • Zahrnout do relace ... podle zaškrtávátka se vybírají místa při automatické kalkulaci podle relačních sazebníků.
Tip Tlačítko Kopie Slouží pro rychlou kopii adresy z odesílatele, příjemce nebo zákazníka z dané zásilky.
Tip Tlačítko Zapsat do seznamu pom.adres Lze využít pro zápis adresy nakládky resp. vykládky do seznamu pomocných adres bez nutnosti data znovu přepisovat.

ADR

Pokud přepravované zboží podléhá standardům o přepravě nebezpečného zboží, lze některé z klíčových údajů zadat na této záložce.

 • ADR-Technický popis ... popis komodity nebezpečného zboží (v jednodušších variantách stačí uvést ANO/NE, jinak musíte specifikovat jednotlivé položky)
 • Třída
 • UN číslo
 • Obalová skupina
 • Sub.risk
 • Odpad
 • Radioaktivní

Saldo obalů

Seznam obalů, které jsou distribuovány společně se zásilkou a které chcete sledovat a případně i fakturovat. Saldo obalů lze kontrolovat vůčí dopravci a/nebo zákazníkovi. Další informace viz Saldo obalů.

Popis menu

viz Popis menu nad seznamem zásilek


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export