Souhrnné hlášení od 1.1.2010 – Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Legislativní změny

Zásadně se změnil § 9 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty


§ 9

Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby


(1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.


(2) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.


(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu povinnou k dani považuje

a) osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou poskytnuty, i když jsou poskytnuty pro činnost, která není předmětem daně,

b) osoba identifikovaná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.


(4) Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby podle odstavce 1 a 2 se použije, pokud tento zákon nestanoví jinak.


V důsledku změny §9 se změnil i § 10 a byly přidány nové §§ 10a až k.Dále se změnil § 102 zákona:


Souhrnné hlášení


(1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil


a) dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, přemístění obchodního majetku do jiného členského státu, dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle § 17, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

(2) Souhrnné hlášení se podává na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí pouze ve formě datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za jeho převod nebo prostřednictvím datové schránky, vždy ve formátu a struktuře stanovené správcem daně. Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté službě se uvádějí v české měně.


(3) Souhrnné hlášení za sdružení podává určený účastník sdružení, který podává daňové přiznání za sdružení.


(4) Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.


(5) Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d), podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání.


(6) Pokud plátce podle odstavce 5 podává souhrnné hlášení za každé kalendářní čtvrtletí a v průběhu kalendářního čtvrtletí uskuteční plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), vzniká plátci povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí kalendářnímu měsíci, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), povinnost podat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto kalendářního čtvrtletí, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c). Tento plátce dále podává souhrnné hlášení podle odstavce 4, a to za každý kalendářní měsíc do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1 písm. a) až c).


(7) Pokud plátce, který podal souhrnné hlášení, zjistí, že uvedl chybné údaje, je povinen do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat následné souhrnné hlášení pouze ve formě datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za jeho převod nebo prostřednictvím datové schránky, vždy ve formátu a struktuře stanovené správcem daně.


(8) Správce daně údaje v souhrnném hlášení, popřípadě v následném souhrnném hlášení posoudí, případně prověří a využije při stanovení daňové povinnosti. Obdobný postup uplatní ohledně údajů, které správce daně obdrží v rámci mezinárodní spolupráce.

Poskytnutí služby

Nově se bude od 1.1.2010 do souhrnného hlášení uvádět i intrakomunitární poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby (neboli s výjimkou služeb osvobozených od daně, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby).


Kód plnění poskytnutí služby bude 3.


Název plnění Kód plnění
Dodání zboží 0
Přemístění zboží 1
Třístranný obchod 2
Poskytnutí služby 3


Forma doručení souhrnného hlášení

Doručení souhrnného hlášení bude pouze elektronickou formou v xml formátu:

  • prostřednictvím portálu veřejné správy podepsané a šifrované - odeslání přímo z Helios Orange, Zprávy
  • přes portál daňové správy, aplikace EPO2 – je nutný příslušný elektronický certifikát
  • prostřednictvím datové schránky, elektronický podpis se nepožaduje


Lhůty pro podání souhrnného hlášení

  Plnění Plátce daně Periodicita Termín
1 Zboží případně i služby měsíční nebo čtvrtletní měsíční Do 25. dnů po skončení měsíce
2 Pouze poskytnutí služeb měsíční měsíční Do 25. dnů po skončení měsíce
3 Pouze poskytnutí služeb čtvrtletní čtvrtletní Do 25. dnů po skončení čtvrtletí


Pokud v daném měsíci nebo čtvrtletí nedojde k žádnému plnění, souhrnné hlášení se nepodává.


V případě ad 3) - čtvrtletní periodicita - může dojít k tomu, že dojde k dodání zboží, přemístění zboží nebo k dodání zboží formou třístranného obchodu. Tím se změní periodicita na měsíční a je nutno podat i souhrnná hlášení za předchozí měsíce (s termínem pro podání souhrnného hlášení za měsíc, kdy ke změně došlo).


Příklad Příklad: V případě ad 3) - čtvrtletní periodicita – plátce poskytuje pouze služby – kód plnění 3. Za první a druhé čtvrtletí podával souhrnné hlášení. Ale např. dne 19.8. dodá zboží do EU s kódem plnění 0. V termínu do 25.9. je plátce povinen podat souhrnné hlášení za srpen a zpětně i za červenec. Další souhrnná hlášení až souhrnného hlášení za prosinec podává s měsíční periodicitou do 25. dnů po skončení měsíce, za který se souhrnné hlášení podává.

Změny v souhrnném hlášení v Helios Orange

Upozornění Dále popsané změny budou do Helios Orange zapracovány tak, aby bylo možné souhrnné hlášení za leden odeslat v řádném termínu. Doporučujeme sledovat dokumentaci, sekce Historie verzí, Změny dle modulu 2010, Účetnictví - Změny 2010.

V účtovém rozvrhu je k dispozici nový Kód plnění – Poskytnutí služby . V případě poskytování služeb patřících do souhrnného hlášení doporučujeme založit novou analytiku účtu DPH s kódem plnění Poskytnutí služby. Na Období DPH tento účet zařadit na řádek 21 - Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě.


Pokud poskytujete jiné služby s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě, které spadají do řádku 21 přiznání k DPH, ale nevykazují se v souhrnném hlášení (nejedná se o poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby), tak je nutno mít jinou analytiku účtu DPH bez kódu plnění. Na Období DPH tento účet zařadit na řádek 21 - Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě.


Upozornění Na řádku 21 přiznání k DPH se uvádí poskytnutí služeb, které se uvádějí v souhrnném hlášení a zároveň se na řádku 21 přiznání k DPH uvádí poskytnutí služeb, které se neuvádějí v souhrnném hlášení.


Upozornění Z důvodu různých termínů pro podávání souhrnných hlášení a přiznání k DPH již nebude vázána možnost uzavření souhrnného hlášení na období DPH – souhrnná hlášení lze uzavřít samostatně i dříve než příslušné období DPH. Není tedy třeba v případě, že jste čtvrtletní plátci DPH a souhrnné hlášení podáváte měsíčně, čtvrtletní období DPH rozdělovat. Ponecháte čtvrtletní období DPH a založíte 3 měsíční souhrnné hlášení s přiřazeným společným čtvrtletním období DPH. Progam pro souhrnná hlášení rozdělí plnění podle DUZP do příslušných měsíčních souhrnných hlášení.


Změnilo se dialogové okno pro souhrnné hlášení.

Nově přibylo vpravo nahoře pole Měsíc, kde se v případě měsíční periodicity vybere měsíc, za které se souhrnné hlášení podává. Lze zadat buď měsíc nebo čtvrtletí. Když se na polích Čtvrtletí a Měsíc nastaví „není“ tak lze volit mezi měsícem a čtvrtletím.


Bylo sjednoceno pole Datum (=datum odeslání souhrnného hlášení) pole bude jen jedno (vpravo nahoře). Před uzavřením souhrnného hlášení bude povinnost jej vyplnit.


Uzavírání souhrnného hlášení je nově na akci místního menu Uzavření souhrnného hlášení, zpětné otevření souhrnného hlášení je též nově na akci místního menu Otevření souhrnného hlášení. Když je souhrnné hlášení uzavřeno, není možno doklady spadající do souhrnného hlášení daného měsíce nebo čtvrtletí zrušit ani opravovat údaje mající dopady do DPH a souhrnného hlášení.


Cílem uvedených opatření je sjednotit funkcionalitu s funkcionalitou nad obdobími DPH.


K dispozici budou nové formuláře pro souhrnné hlášení i následné souhrnné hlášení.


K dispozici bude i nový formát xml zpráv při podávání souhrnného hlášení elektronickou formou. Od nové verze bude zapracováno do Helios Orange - program automaticky určí příslušný formát xml zprávy pro příslušné období.

Způsoby doručení přiznání k DPH a souhrnného hlášení

Zásadní změna pro podávání souhrnných hlášení za období od 1.1.2010 – lze podávat pouze elektronicky! Tištěný formulář pro podávání souhrnných hlášení pro rok 2010 a následující není ani k dispozici.


Možné formy podávání přiznání k DPH a souhrnných hlášení za období od 1.1.2010:


Forma Přiznání k DPH Souhrnné hlášení
Na tištěném „papírovém“ formuláři ANO NE
XML – přímo z Helios Orange (přes PVS) ANO ANO
XML – prostřednictvím aplikace EPO2 ANO ANO
XML – prostřednictvím datových schránek ANO ANOPožadavky na datové zprávy v elektronickém formátu – totožné pro přiznání k DPH i souhrnná hlášení:


Forma Elektronické certifikáty
XML – přímo z Helios Orange (přes PVS) Podpis kvalifikovaný certifikát + šifrovací certifikát MF
XML – prostřednictvím aplikace EPO2 Podpis kvalifikovaný certifikát + certifikát adisepo MF
Přiznání k DPH lze i bez certifikátu, platí dosavadní pravidla
XML – prostřednictvím datových schránek Vlastní datová zpráva bez certifikátu a šifrování


XML – přímo z Helios Orange

Standardní odesílání z Helios Orange pomocí zpráv přes Portál veřejné správy (PVS) (https://bezpecne.podani.gov.cz/submission), je nutné být zaregistrován, podrobný popis viz Poradna (CZ).


XML – prostřednictvím datových schránek

Jako přílohu obálky datové zprávy je nutno přiložit soubor - xml zprávu vyexportovanou pomocí zpráv z Helios Orange a odeslat prostřednictvím Helios Orange – Evidence pošty – Zprávy datových schránek nebo přímo aplikace ISDS. Jako příjemce bude uvedena datová schránka příslušného finančního úřadu. ID datových schránek finančních úřadů naleznete v dokumentu http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_elektronicky_9912.html?year=PRESENT .


XML soubory jsou bez elektronického podpisu a bez šifrování.


Postup jak vyexportovat z Helios Orange příslušný xml soubor – přiznání k DPH nebo souhrnné hlášení:

Nadefinuje se zpráva přiznání k DPH nebo souhrnné hlášení

Nastavení zprávy


Vyplníte pole Název zprávy .

V poli Adresa místa určení zpráv vyberete adresář, kam chcete xml soubor uložit.

Jméno a Heslo na záložce 2 – Spojení se nevyplňuje.

Na záložce 4 – Certifikát se nezadává ani podpisový ani šifrovací certifikát a ani žádné ze zaškrtávátek nebude zaškrtnuto.


Definici zprávy uložíte kliknutím na OK.

Poté na označeném přiznání k DPH nebo souhrnném hlášení spustíte akci Zprávy > Generování zpráv, vyberete uloženou definici zpráv (viz výše) a tlačítkem přenos se akce provede.

V určeném adresáři naleznete vygenerovaný xml soubor přiznání k DPH nebo souhrnného hlášení.


XML soubor lze jako přílohu odeslat do datové schránky příslušného finančního úřadu nebo načíst do aplikace EPO2.


Popis vložení datové zprávy uložené na disk jako přílohy zprávy v Helios Orange k odeslání do datové schránky příslušného finančního úřadu je popsán zde:

Zprávy datových schránek - Evidence pošty

Jako přílohu zprávy k odeslání do datové schránky příslušného finančního úřadu vložíte uložený xml soubor přiznání k DPH nebo souhrnného hlášení.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export