Důležité:


Skupiny dokumentů - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Dokument - úvod

Skupiny dokumentů a přehled Dokument ve Výkazy a reposty jsou nástroj pro vytváření a archivaci textových dokumentů vč. možnosti vložení tabulek vytvořených přímo v Helios Orange.

Dokumenty jsou rozděleny do uživatelsky vytvářených skupin. Každý dokument obsahuje část pro vkládání textu. Je možno vtvářet strukturované dokumentu s libovolným počtem odstavců, odstavce mohou být hierarchicky rozlišené až do pěti úrovní. Každý z odstavců může obsahovat tabulku s libovolným počtem řádků. Údaje v tabulce mohou být číselné i textové.

Pomocí speciálních vzorců lze čerpat některé údaje přímo z Helios Orange a to i do tabulkové části tak i do textové části - vložené na libovolné místo textu. Okruh vzorců stále průběžně podle požadavků uživatelů rozšiřujeme. Dokumenty lze kopírovat, kopie dále upravit. Dokument má vazby na organizace, zaměstnance, kontaktní osoby a pod.

Dokumenty jsou v databázi primárně uložené ve formě textu, nikoli jako soubory např. wordu, excelu, PDF nebo jiných souborech. To znamená, že v databázi, např. oproti obecným dokumentům, zabírají místo nesrovnatelně (o několik řádů) nižší, než doklady formou souborů (PDF, word,...), jako je např. v obecných dokumentech. Pokud však bude požadavkem uchovávat dokument např. ve formátu PDF nebo v jiném formátu, je standardně možné v této formě uložit v grafické formě.


Uvádíme několik příkladů, jaké dokumenty lze vytvářet:


 • Účetní
  • Příloha k účetní uzávěrce
  • Výroční zpráva
  • Vnitřní účetní směrnice
  • Směrnice pro oběh dokladů
  • ISO dokument
  • atd...


 • Smlouvy obchodní
  • Kupní smlouva
  • Smlouva o dílo
  • Nájemní smlouva
  • Leasingová smlouva
  • Smlouva o zprostředkování
  • Komisionářská smlouva
  • Mandátní smlouva
  • Darovací smlouva
  • Smlouva o půjčce
  • atd...


 • Smlouvy pracovněprávní
  • Pracovní smlouva
  • Dohoda o skončení pracovního poměru
  • Dohoda o pracovní činnosti
  • Dohoda o provedení práce
  • Mzdový výměr
  • Dohoda o hmotné zodpovědnosti

atd..


Vzory většiny z výše uvedených dokumentů jsou součástí distribuce. Samozřejmě lze vytvářet spoustu dalších dokladů, smluv, směrnic a pokynů, dopisů, obecně dokladů.

Součástí účetní závěrky je i povinná příloha. Povinná příloha je neodlučitelnou součástí účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztráty). V povinné příloze se vysvětlují významné položky obsažené v účetních výkazech, informuje se o účetních zásadách, o kterých rozhoduje účetní jednotka sama ve své kompetenci. Zdůvodňují se případné změny všech významných skutečností a metod proti předchozímu účetnímu období s uvedením vlivu na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření. Informuje o skutečnostech, které omezují účetní jednotku pokračovat v činnosti i v dohledné budoucnosti (včetně z toho vyplývajících změn účetních metod). Upozorňuje na významné skutečnosti, ke kterým došlo v období počínající koncem rozvahového dne a končící dnem sestavení účetní závěrky. Informace musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti (informace se považuje za významnou, jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci využívá).


Zákonem dané povinnosti jsou dány zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (především §§ 7, 18 a 19) a zejména vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, především hlavy IV, § 39. Jednotlivé požadované skutečnosti se uvádějí přehlednou textovou a případně tabulkovou formou.

Skupiny dokumentů

Přehled Skupiny dokumentů slouží k základnímu rozdělení dokumentů do skupin. Ve jednotlivých skupinách dokumentů je možno vypracovávat, tisknout a evidovat dokumenty dle jednotlivých základních skupin dokumentů. Obecně se to týká všech dokumentů s určitou standardizovanou strukturou (členění na odstavce), kde se kombinuje textovým komentářem s prezentací určitých údajů (většinou číselných) v tabulkové formě. Údaje lze do tabulky přímo zadávat, pro některé údaje z databáze Helios Orange je možno použít speciálních vzorců, které za příslušné období zobrazí po aktualizaci automaticky nadefinované hodnoty (např. stav účtu, název organizace a pod.).


V každé Skupině dokumentů jsou hlavičkové údaje (číslo, název, poznámky a texty). Jednotlivé dokumenty jsou v přehledech, ve kterých se dá přepínat podle jednotlivých skupin dokumentů.


Na každém Dokumentu jsou hlavičkové údaje (číslo, název, poznámky a texty) a Odstavce dokumentu. Tyto dokumenty lze tisknout, importovat a exportovat.


Na každém Odstavci jsou hlavičkové údaje (číslo, název, poznámky a texty) a mohou tam být i řádky tabulky - Definice řádku a Hodnoty řádku.


Schéma struktury Skupin dokumentů

Schéma struktury Skupin dokumentů


V jednotlivých Skupinách dokumentů je možno vypracovávat, tisknout a evidovat dokumenty dle jednotlivých základních skupin dokumentů. Přehled Skupiny dokumentů se otevře ze stromové struktury, Účetnictví, Výkazy, Skupiny dokumentů:


Přehled skupiny dokumentů

Přehled skupiny dokumentů


Novou skupinu dokumentů zadáte Stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Otevře se formulář Skupiny dokumentů. Na záložce 1 - Skupiny dokumentů se zadává číslo skupiny dokumentů, názvy a poznámky ke skupině dokumentů:

Formulář Skupiny dokumentů, záložka 1 - Skupiny dokumentů

Formulář Skupiny dokumentů, záložka 1 - Skupiny dokumentů


Povinné údaje jsou Číslo skupiny a Název 1.

Na záložce č. 2 - Texty je možno zadat texty, kde se vysvětlují podrobnosti k příslušné skupině dokumentů:

Formulář Skupiny dokumentů, záložka 2 - Texty

Formulář Skupiny dokumentů, záložka 2 - Texty

Místní menu Skupiny dokumentů

Pro místní menu Skupiny dokumentů je specifická pouze jedna akce pro definici práv:


Místní menu Skupiny dokumentů


 • Definice práv - standardní akce pro nastavení přístupových práv pro přístup ke skupinám dokumentů a dokumentů zařazených do skupiny dokumentů, práva pro aktualizaci dokumentů.


Otevře se přehled Definice práv ke skupině dokumentů. Při prvním otevření bude prázdný. Tlačítkem Přidat uživatele Pridat.jpg nebo klávesou <F2> nebo Přidat roli Pridat.jpg nebo kombinací kláves <Ctrl><F2> uživatele nebo roli přidáte, tlačítkem Zrušit Odebrat.jpg nebo klávesou <Delete> uživatele nebo roli zrušíte. Po přiřazení uživatele nebo role na daném uživateli nebo roli stisknete tlačítko Oprava nebo klávesu <Enter>. Otevře se dialogové okno pro nastavení práv.


Formulář Definice práv - Skupiny dokumentů


Formulář Definice práv - Skupiny dokumentů


V horní oblasti Nastavení práv se nastavuje přístup k dané skupině dokumentů a dokumentů zařazených do této skupiny dokumentů:

 • Plný prístup - neomezený přístup a editace skupiny výkazů a navázaných dokumentů
 • Jen ke čtení - přístup pouze ke čtení
 • Zakázaný prístup - uživatel příslušnou skupiny dokumentů ani přiřazené dokumentů do této skupiny vůbec neuvidí

Ve spodní oblasti Právo aktualizace se nastavuje přístup k akcím aktualizace dokumentů:

 • Aktualizace vč. hromadné - je možná aktualizace výkazů vč. hromadné aktualizace dokumentů
 • Aktualizace - je možná aktualizace výkazů ale nikoli hromadná aktualizace dokumentů
 • Zakázáno - uživatel má všechny aktualizace zakázané


Pravidla pro nastavení práv

 • Práva pro přístup
  • Dokud nejsou ke skupině nastavena žádná práva, mají ke skupině práva přístupu všichni uživatelé.
  • Pokud jsou ke skupině definována práva přístupu pro plný přístup, mají do definice práv nezařazení uživatelé přístup ke skupině pouze ke čtení.
  • Uživatelé v přehledech nevidí skupiny, k nímž mají zakázaný přístup a nevidí ani doklady skupiny.
 • Práva aktualizace
  • Dokud nejsou ke skupině nastavena žádná práva, mají ke skupině práva na akce všichni uživatelé.
  • Pokud jsou ke skupině definována práva a v konfiguraci standardně práva na všechny akce nejsou zakázána, mají do definice práv nezařazení uživatelé o stupeň nižší právo na akce, než je minimální zadané právo na akce.
  • Pokud jsou ke skupině definována práva a v konfiguraci standardně práva na všechny akce zakázána, nemají do definice práv nezařazení uživatelé žádná práva na akce.
 • Další pravidla
  • Pokud je uživatel nebo role přiřazena, platí právo přístupu a právo na akce podle zadaných práv.
  • Nastavení práv uživatele má přednost před nastavením práv role, do které je uživatel zařazen.Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export