Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Skonta - Fakturace

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Volba místní nabídky Skonta se v přehledu Vydané faktury nebo Přijaté faktury objeví pouze v případě, že máte k modulu Fakturace a pošta zakoupen rozšiřující modul Skonta.
Modul umožňuje definovat a účtovat finanční slevy, které se mohou uplatnit, pokud je faktura uhrazena ještě před datem splatnosti nebo do předem stanoveného termínu. Ke každé faktuře si můžete nadefinovat libovolné skonto nebo kombinaci více skont.
Skonta lze vytvářet a měnit jen do té doby, dokud není faktura zrealizovaná. Lze je zadávat pouze pro faktury, v případě dobropisů nelze skonto zadat.

Předpisy skonta pro faktury se poté uplatňují při generování platebních příkazů, pokladních dokladů, vzájemných zápočtů a také při navázání bankovních výpisů. Při tvorbě těchto dokladů se nabízí částka snížená o aktuální skonto, pokud je nalezeno. V přehledu úhrad k aktuálnímu dokladu se kromě úhrady vygeneruje i řádek s reálnou částkou skonta.

V globálních konstantách (tj. Možnosti - Konfigurace/správa systému - Systémové konstanty) v sekci Fakturace je nová konstanta "Datum skonta vydaných faktur počítat od". Je možno zvolit: Datum případu, DUZP, Datum vystavení či Datum splatnosti.
Nastavení konstanty ovlivňuje, jak se spočítá datum, do kdy skonto platí. V případě, že je zvoleno Datum splatnosti, počet dnů se odečítá (jedná se tak o počet dnů před splatností), v ostatních případech se počet dnů přičítá.

Skonto k faktuře vydané založíte ručně nebo máte možnost vygenerovat skonta dle připravených předpisů k organizaci, k faktuře přijaté nelze předpis skonta generovat, je možno ho zadat pouze ručně, a to včetně data pro platnost jednotlivých předpisů.

V přehledu faktur lze zobrazit tři nové sloupce, které naleznete v Nastav na záložce 1 - zobrazení pod přehledem vydaných faktur:

 • Existuje skonto - je zatrženo, existuje-li alespoň jedno nastavené skonto
 • Maximální částka skonta
 • Uplatněné skonto

Skonta k vybraným dokladům

V tomto přehledu můžete zakládat a editovat nová skonta faktury. Lze je zakládat pouze v případě, že faktura není realizovaná.

Skonta - Fakturace1.jpg


Nový

Založí nové skonto faktury, vyplňujete údaje:

 • Popis - libovolný uživatelský název skonta
 • Počet dnů - nastavení dnů, po které se má skonto uplatnit, kladné číslo
 • Sazba % - procentuální sazba skonta z celkové fakturované částky
 • Částka v měně faktury - výše skonta - objeví se po použití funkce Přepočítat částku
 • Tlačítka v nástrojové liště - 1,00 / 0,10 / 0,01 umožňují vypočítat výslednou částku se zaokrouhlením na setiny nebo desetiny nebo na jednotky.
 • Datum skonta vydaných faktur počítat od - nastavujete, od kterého data se bude skonto počítat. Vybíráte z možností:
  • Datum případu - k datu případu se přičítá počet dnů
  • DUZP - k DUZP se přičítá počet dnů
  • Datum vystavení - k datu vystavení se přičítá počet dnů
  • Datum splatnosti - od data splatnosti se odečítá počet dnů


Datum skonta - datum, do kdy bude skonto poskytnuto. Vypočte se ze zadaného počtu dnů a data z faktury určeného dle předchozího odstavce.

Upozornění Datum skonta musí logicky být nižší než datum splatnosti faktury. V opačném případě ke skontu nedochází a neuplatní se!
Skonta - Fakturace2.jpg
Oprava

Lze opravit pouze skonto na nerealizované faktuře.

Zrušit

Skonta jdou smazat jen v případě, že faktura není realizovaná.

Skonta ke všem dokladům

Tato funkce slouží pro zobrazení přehledu všech skont pro faktury ze všech období. Nelze zde vytvářet ani opravovat skonta, má pouze informační charakter.

Generování předpisu skonta

Volba slouží k vygenerování skont faktur vydaných podle předpisů, které jsou připraveny k jednotlivým odběratelům v číselníku organizací - Předpisy skonta. Tato akce není přístupná z přehledu faktur přijatých.

Aktualizace skonta

Pokud změníte vstupní hodnoty na faktuře (data, částky..), tato akce přepočte údaje skonta, tedy zaktualizuje částky v měně faktury a datum skonta.
Tato akce není přístupná z přehledu faktur přijatých, zde se datum skonta zadává ručně, není dopočítané z dat faktury.

Účtování skonta

Kontace faktur lze rozšířit o nové řádky účtování:

 • maximální skonto (MAX)
 • aktuální skonto (AKT)
 • reálné skonto (REAL)

Varianty naplnění kontace:

 1. v kontaci jsou zařazeny všechny typy řádků - MAX, AKT i REAL<
  prvotní účtování - účtují se řádky MAX
  přeúčtování předpisu před uhrazením dokladu - účtují se řádky AKT
  přeúčtování předpisu po úhradě - účtují se řádky REAL
 2. v kontaci jsou zařazeny typy řádků MAX a REAL
  prvotní účtování - účtují se řádky MAX
  přeúčtování předpisu před uhrazením dokladu - účtují se řádky MAX
  přeúčtování předpisu po úhradě - účtují se řádky REAL
 3. v kontaci jsou zařazeny typy řádků AKT a REAL
  prvotní účtování - účtují se řádky AKT
  přeúčtování předpisu před uhrazením dokladu - účtují se řádky AKT
  přeúčtování předpisu po úhradě - účtují se řádky REAL


Prvotní účtování probíhá v rámci účtování faktury, tj. do stejného dokladu se zaúčtují i připravené řádky skonta.

Akce přeúčtování předpisu se spustí z místní nabídky nad označenými doklady - akce Účtování - Přeúčtování skonta.
Na řadě dokladů Oběhu zboží lze nastavit druh účetního dokladu (DUD) pro přeúčtování skonta. Pro způsob nastavení číslování účetních dokladů "Řada dokladů" je tento údaj povinný. Pokud při nastaveném způsobu číslování účetních dokladů "Řada účetních dokladů" zůstane DUD nevyplněno, probíhá přeúčtování předpisu do stejné řady dokladů jako je nastavena na kontaci faktury. Přeúčtování provádí jen účtování řádků skonta, tj. storno původního účtování a nové účtování skonta.
Pro rozhodnutí, který předpis skonta bude v tomto případě akceptován, je použito systémové datum SQL serveru ve chvíli přeúčtování.
Přeúčtování stejného předpisu skonta se neprovede.

Odúčtování skonta se provádí buď odúčtováním celé faktury (dojde k odúčtování všech zaúčtovaných skont dané faktury), nebo odúčtováním jednotlivého skonta, přičemž prvotní skonto zaúčtované současně s fakturou lze odúčtovat jen odúčtováním celé faktury. Odúčtování jednotlivého skonta lze použít jen pro poslední zaúčtované skonto, tj. to, které má příznak Aktuálně účtován. Po odúčtování se jako nové aktuálně zaúčtované nastaví nejbližší dříve zaúčtované skonto, existuje-li (dle data účtování). Odúčtování se spustí z přehledu Skonta k vybraným dokladům akcí místní nabídky Účtování - Odúčtování dokladu.

Datum případu se do účetních dokladů doplňuje následovně:

 • prvotní účtování - datum případu skonta = datum případu faktury
 • přeúčtování předpisu před uhrazením dokladu - datum případu skonta = datum přeúčtování
 • přeúčtování předpisu po úhradě - datum případu skonta = datum úhrady

Pro účtování cizí měny skonta se přebírá vždy kurz faktury.


Příklad účtování skonta

Dne 15.3.2008 vystavuji fakturu vydanou na částku 1000,- Kč a se zákazníkem je domluveno následující skonto:

 • při platbě do 10-ti dnů od data případu bude uznáno skonto ve výši 15%
 • při platbě do 20-ti dnů od data případu bude uznáno skonto ve výši 5% Zákazník zaplatí 3.4.2008, tedy bude uplatněn předpis skonta ve výši 5%.


POZOR! Účty použité v příkladu nejsou v žádném případě návodem, na jaké účty skonto účtovat!

Varianta 1
V kontaci jsou zadány řádky pro účtování skonta: Skonto maximální, Skonto aktuální, Skonto reálné

Skonta - Fakturace4.gif


Účtování faktury dne 15.3.2008:
zaúčtuje se faktura včetně Skonta maximálního

Skonta - Fakturace5.gif


Provedu přeúčtování skonta dne 31.3.2008:
v tuto chvíli je aktuální skonto již jen 5%, dojde tedy k odúčtování původního skonta a k zaúčtování aktuálního

Skonta - Fakturace6.gif


Platba dokladu 3.4.2008:
současně s úhradou se vygeneruje i skonto ve výši 5%, akce přeúčtování skonta již negeneruje žádný doklad

Skonta - Fakturace7.gifVarianta 2
V kontaci jsou zadány řádky pro účtování skonta: Skonto reálné

Účtování faktury dne 15.3.2008:
zaúčtuje se jen faktura v plné výši, žádné řádky skonta

Skonta - Fakturace8.gif


Přeúčtování skonta před úhradou neprovádím, nemá smysl - negeneruje se žádný doklad

Platba dokladu 3.4.2008:
současně s úhradou se vygeneruje i skonto ve výši 5% (stejně jako u varianty 1), provedu přeúčtování skonta ke stejnému datu - dojde k jeho zaúčtování.

Skonta - Fakturace9.gif

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export