Důležité:


Silniční daň - výpočet - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Nad přehledem klaret silniční daně lze využívat standardní funkce "Nový", "Oprava" atd. Pro podporu tvorby silniční daně jsou dále k dispozici tyto funkce:

Výpočet silniční daně

Silniční daň se v systému vypočítává on-line, tzn. přímo při změně údajů na kartě silniční daně. Nástroj Výpočet silniční daně se použije při takové změně, která si vyžádá hromadnou změnu výpočtu silniční daně u více vozidel. Příkladem takovéto změny může být např. změněná sazba silniční daně. Tímto nástrojem tedy systém aktualizuje vypočtené údaje související se silniční daní (výslednou daň, zálohy, osvobození a slevy).

Dotaz nebo informativní hláška

Výpočet (přepočet) probíhá u všech vozidel v seznamu, která mají v Kategorii (kód silniční daně) jinou hodnotu než 0, bez ohledu na aktuálně nastavené filtry !!!

Upozornění Tuto funkci důrazně doporučujeme spustit před tiskem formuláře SD nebo generováním souboru pro EPO - bude tím zajištěn přepočet SD podle platné legislativy pro aktuální verzi Helios Orange !!!
Upozornění

Pokud dojde při spuštění této funkce k tomu, že systém nahlásí chybu, je nutné se zaměřit především na to, zda máte u všech vozidel, která mají nastavenu Kategorii (kód silniční daně) na jinou hodnotu než 0 (nula), správně vyplněny všechny údaje, které jsou nezbytné pro výpočet SD podle platné legislativy. Nejčastější problém je v tom, že uživatel má nastavený nějaký filtr, který nezobrazuje část vozidel, u kterých je chyba v zadání apod. (např. stará, vyřazená vozidla musí mít nastavenu kategorii na 0, jinak je vyžadován datum registrace)

Generování el.podoby SD - česká legislativa

Pomocí této volby lze za daný rok a příslušnou legislativu vygenerovat do zvoleného adresáře XML soubor, jehož struktura odpovídá požadavkům finančního úřadu. Pro elektronický přenos musí být správně vyplněna pole Oprávněná osoba a Sestavil v Období SD na záložce Přiznání SD (do verze 2.0.2013.0803 v Nastavení parametrů na záložce Přiznání SD ).

Upozornění

Generování datového souboru

 • Nad přehledem „Karty silniční daně“ spusťte funkci „Generování el.podoby SD“ a zadejte požadované umístění, případně jméno ( standardně SD_rrrr.xml ).

Verifikace v EPO

 • V internetovém prohlížeči přejděte na Daňový portál MF ČR (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces), dále
  • Elektronická podání pro daňovou správu,
  • Elektronické formuláře - v sekci Daň silniční Daňové přiznání k dani silniční – od roku 2009 včetně
  • Po dalších potvrzeních certifikátů atd. se objeví Úvodní stránka pro vyplnění formuláře, kde je tlačítko Načtení souboru
  • pomocí tlačítka Procházet nalezněte svůj xml soubor a zvolte klikněte na tlačítko Načíst
 • Po úspěšném načtením je možno volbou „Kontrola“ zobrazit protokol chyb, volbou „Tisk“ vygenerujete výtisky přiznání v pdf tvaru.

V případě chyb

 • V případě zjištění chyb nedoporučujeme opravovat je přímo v EPO, ale vytisknout protokol chyb, opustit aplikaci, vrátit se do Helios Orange a provést opravy.
 • V případě chyb typu „vozidlo nebylo v daném čtvrtletí provozováno, ale lámala se v něm sazba snížení dle par. 6 odst. 6, doporučuji jen vytisknout pdf soubory a odevzdat přiznání v listinné formě.
 • V případě, že chcete zjištěné chyby konzultovat s námi, zašlete nám, prosím, Váš vygenerovaný soubor (SD_rr.xml) a Protokol chyb.

Generování el.podoby SD - slovenská legislativa

Pomocí této volby lze za daný rok (podle zvoleného období přiznání SD) a příslušnou legislativu vygenerovat do zvoleného adresáře odpovídající soubory :

 • pro zdaňovací období <= 2012 ... FDF soubory jejichž struktura odpovídá požadavkům finančního úřadu. V Nastavení parametrů na záložce Přiznání SD musí být pro elektronický přenos správně vyplněna příslušná pole. Soubory slouží jako datový zdroj pro příslušné soubory PDF, které si můžete stáhnout na daňovém portálu.

Systém vždy generuje 3 soubory se jmény

  • DMV-RR-124-c.fdf - strana 1,2 a 4 DP
  • DMV-RR-3-cXX.fdf - strana 3 (soubory po maximálně třiceti vozidlech)
  • DMVRR-potvrdenie.fdf - potvrzení o podání DP

Dvojice písmenek RR je nahrazena rokem podání DP Dvojice písmenek XX je nahrazena číslem - pokud se generuje víc souborů (více než 30 vozidel v DP

POZOR !!! Rok ve jménech souborů PDF musí odpovídat roku ve jménech souborů FDF. Pokud se tedy vygeneruje např. soubor DMV-09-124-c.fdf, musíte mít k dispozici odpovídající DMV-09-124-print.pdf.

Kategorie vozidla M,N,L se do souborů doplňuje ze druhé záložky (Technické údaje) z pole Kategorie podle TP

 • pro zdaňovací období >= 2013 ... XML soubory pro načtení do aplikace eDane (aplikace FR SR). Pro každou finanční správu, kterou obsluha vybere před vygenerováním, vznikne samostatný XML soubor.

Atribut pro vyplnění kategorie vozidla M,N,L je součástí editačního formuláře

Upozornění

POZOR !!! Typ souboru je nutné nastavit v Doprava/Nastavení parametrů/záložka Přiznání SD

Převést vozidlo do celoročního provozu

Akce umožňuje hromadně nad označenými kartami SD zatrhnout Měsíce provozu.

Historie silniční daně

Systém zobrazí pro aktuální vozidlo přehled všech dostupných karet SD bez ohledu na období.

Archivace silniční daně

Akce je k dispozici pouze ve verzích nižších než 2.0.2013.0803.

Program uchovává údaje o silniční dani za aktuální rok. Při přechodu na nový rok vyvoláte aparát Archivace silniční daně. Otevře se formulář ve kterém vyplníte rok, pro který chcete archivovat.

Je zde nastaven aktuální rok (resp. rok pro který se tisklo poslední daňové přiznání) a není tedy důvodu toto datum při archivaci měnit. Program automaticky zkopíruje údaje o silniční dani z karet vozidel do archivu silniční daně a (po předchozím dotazu) "posune" aktuální rok a smaže údaje o již zaplacených zálohách. Pod tímto datem budou informace o silniční dani uloženy v archivu.

Po potvrzení tlačítkem OK se uloží vypočtená silniční daň za rok 1999 uloží do archivu a aktuální datum se nastaví na rok 2000.

Zaúčtování silniční daně

Provede přímé zaúčtování záloh SD podle jednotlivých čtvrtletí. Po spuštění funkce obsluha musí doplnit následující údaje :

 • druh účetního dokladu
 • období stavu (nepovinné)
 • účet MD – pro účtování jednotlivých částek podle zvoleného kritéria seskupení
 • účet DAL – pro účtování fixované zálohy
 • kritérium seskupení podle vozidla/střediska


Pro úspěšné spuštění této funkce je nezbytné mít v Nastavení parametrů předvyplněny tyto údaje :

 • Nastavení parametrů/zál.Přiznání SD/Fixovat zálohy po vyplnění datumu – zaškrtnuto
 • Nastavení parametrů/zál.Přiznání SD/je vyplněn datum odvedení zálohy pro dané čtvrtletí

Změna období

Funkce je dostupná z menu nebo přímo přes ikonu v horní ovládací liště přehledu. Po zvolení období se karty SD zafiltrují podle příslušného roku a podle stavu období se nastaví dostupnost výše uvedených funkcí a editovatelnost údajů v kartě SD.

Vygenerovat nové karty SD

Karty typu řádného daňového přiznání se generují pouze pro vozidla, která uživatel po spuštění funkce označí v přehledu vozidel.

Funkce je určena pro tyto operace :

 1. při založení nového období lze nad prázdným seznamem karet SD vygenerovat karty pro toto období. Vygenerování probíhá tak, že systém vezme z číselníku vozidel všechna vozidla, která mají platný kód SD. Při převodu pak vezme poslední známou daňovou povinnost z minulého období podle hierarchie Dodatečné->Opravné->Řádné DP a převede ji do nového roku. Pokud pro vozidlo neexistuje záznam v minulém období, založí se nová karta podle údajů z číselníku vozidel. Po vygenerování karet se automaticky spustí funkce Výpočet SD.
 2. při založení nového vozidla lze pomocí této funkce doplnit kartu do seznamu pro zvolené období, přičemž z číselníku vozidla se zkopírují údaje rozhodné pro výpočet SD (SPZ, rozlišení majitele, kód SD, datum první registrace, objem motoru resp. počet náprav a hmotnost). Následně je ale nutné doplnit další údaje, které mají vliv na SD !

Vygenerovat opravné nebo dodatečné karty SD

Systém vygeneruje pro označená vozidla nové karty SD podle typu nastaveném v tomto okamžiku v příslušném období SD. Pro totožný typ SD pak lze tuto funkci využít pro kopírování karet (a to i pro řádné přiznání)


Kategorie vozidel

Pomocí volby Doprava, Silniční daň, Kategorie vozidel otevřete již definovaný číselník obsahující povolené kódy silniční daně tak, jak je definuje Zákon o dani silniční. Pomocí těchto kódů, které přiřazujete k vozidlům na jejich kartě, systém počítá výši silniční daně.

Zvláštní postavení má kód 0 (nula) - vozidla s tímto kódem nebudou uvedena v přiznání k silniční dani.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Číselník se dodává naplněný podle aktuálního znění zákona v okamžiku instalace systému. Pokud nedojde k legislativním změnám zákona, nedoporučují se jeho úpravy. Při legislativních změnách však musí uživatel číselník upravit tak, aby odpovídal platnému zákonu o silniční dani.


Pokud se rozhodnete evidovat nový kód silniční daně, po stisknutí tlačítka <F2>, volbou Nový v místní nabídce nebo stisknutí vhodné ikony v panelu nástrojů, se otevře vstupní formulář pro zanesení kódu silniční daně.

Ve formuláři vyplníte jednomístné textové pole pro označení kódu silniční daně a ve druhém poli jeho popis.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud se rozhodnete upravovat již vytvořené kódy silniční daně, bude systém kontrolovat, zda na tento kód již není vystaven nějaký záznam. Pokud takový záznam již existuje, nedovolí změněný kód uložit.

SD sazby osobní automobily

Volbou Doprava, Silniční daň, SD sazby osobní automobily v hlavní stromové nabídce systému Helios Orange se otevře přehled zákonem daných sazeb pro výpočet částky silniční daně pro osobní automobily, která se podle zákona počítá podle objemu motoru. Tento přehled tedy obsahuje výčet intervalů objemu motoru a k nim příslušných sazeb silniční daně.

V tomto přehledu opět můžete využít standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange jako je tisk, filtrace, třídění atd.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Seznam sazeb silniční daně se dodává s programem naplněný podle toho, jak ho definuje Zákon o dani silniční v okamžiku instalace systému. Proto se v tomto seznamu nedoporučují žádné změny. Při legislativních změnách však musí uživatel zajistit, aby rok, pro který tiskne přiznání, korespondoval s platnými sazbami.


Přesto, že to není doporučeno, je zde ponechána možnost provádět opravy (pro případné změny v sazbách) nebo evidovat nové sazby (v okamžiku nechtěného smazání některé sazby). Stiskem klávesy <F2>, volbou Nový v místní nabídce přehledu nebo stisknutím příslušné ikony v panelu nástrojů se otevře formulář pro evidenci nové sazby.

Ve formuláři vyplníte tři číselné pole, které se týkají intervalu objemu motoru a částky daně. Není-li uvedena Platnost do, je sazba chápána jako aktuální, bez omezení. Po stisknutí tlačítka OK se formulář uloží.

SD sazby nákladní automobily

Volbou Doprava, Silniční daň, SD sazby silniční daně se otevře přehled zákonem stanovených sazeb silniční daně pro nákladní automobily. Tato daň se podle Zákona o dani silniční určuje podle počtu náprav a hmotnosti nákladního vozidla. Přehled tedy obsahuje výčet intervalů podle počtu náprav a hmotnosti vozidel a jim příslušných sazeb silniční daně.

Upozornění Přehled sazeb silniční daně pro nákladní automobily se dodává vyplněný podle toho, jak ho upravuje Zákon o dani silniční v okamžiku instalace systému. Z tohoto důvodu není doporučeno tento přehled upravovat. Při legislativních změnách však musí uživatel zajistit, aby rok, pro který tiskne přiznání, korespondoval s platnými sazbami.

Pro případné změny v zákoně je zde ponechána možnost opravy. Pro případ nechtěného smazání některé sazby je zde ponechána i možnost tvorby nové sazby. Stiskem <F2>, volbou Nový v místní nabídce nebo stisknutím příslušné ikony na panelu nástrojů otevřete vstupní formulář pro tvorbu nové sazby.

Ve formuláři vyplníte číselná pole, která se týkají počtu náprav, intervalu hmotnosti a konečně roční sazby silniční daně. Není-li uvedena Platnost do, je sazba chápána jako aktuální, bez omezení. Po stisknutí klávesy OK se nová sazba uloží.

SD archiv

Volba Doprava, Silniční daň, SD archiv v hlavní stromové struktuře je přístupná pouze ve verzích nižších než 2.0.2013.0803. Otevře přehled uložených záznamů týkajících se silniční daně. Tento přehled obsahuje pro každé vozidlo a pro každý uložený ročník právě jeden záznam.

V přehledu je možno opět využívat všechny standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange jako je tisk, třídění, filtrace, export,atd.

Záznamy jsou tedy určeny pro čtení a vznikly archivací silniční daně v jednotlivých letech (v místní nabídce přehledu Silniční daň). V archivu tedy není možno pořizovat nebo opravovat. Záznamy můžete pouze mazat nebo prohlížet

Poklepáním levým tlačítkem myši na záznam, volbou Oprava v místní nabídce nebo příslušnou ikonou v panelu nástrojů vyvoláte detail daně k vybranému vozidlu a roku. Tento detail je tedy určen pouze pro čtení a jednotlivá pole nelze opravovat.

Jednotlivá pole obsahují uložené údaje o silniční dani, tak jak byly převzaty podle skutečnosti v daném roce. V pravé horní části je uvedeno období, za které byla daň odvedena a uložena.

Kód sazby SD – pro slovenskou legislativu

Kód sazby SD slouží k rozlišení vyššího územního celku, který pro jednotlivé typy vozidel stanoví sazby daně z motorových vozidel, a místo sídla finančního úřadu daného vyššího územního celku.

Kód sazby SD

Pro každý vyšší územní celek, který má stanoveny sazby SD musí být zaveden kód. Kromě základní sazby může vyšší územní celek stanovit další odvozené sazby podle technických parametrů vozidel. Např. Banskobystrický samosprávný kraj stanoví ve všeobecně závazném nařízení o dani z motorových vozidel kromě základní daně daň EURO 2 a EURO 3. Je potřeba vytvořit 3 kódy daně s označením např. BB Z, BB EUR 2, BB EUR 3.

Finanční úřad

Pole obsahuje místo sídla daňového úřadu kde bude na základě evidence vozidla podáváno přiznání k dani z motorového vozidla. Je třeba aby místo sídla bylo uvedeno ve stejném tvaru pro všechny kódy sazeb SD, které se mají vztahovat k danému daňovému úřadu. Např. pro finanční úřad v Banské Bystrici je nezbytné aby u výše uvedených kódů BB Z, BB EUR 2, BB EUR 3 obsahovalo pole Finanční úřad shodný tvar názvu města např. „Banská B.“. Vozidla se shodným finančním úřadem jsou při tisku zahrnuta do stejného přiznání k dani z motorového vozidla.

Dotaz nebo informativní hláška

Pro zdaňovací období >= 2013 je nutné na daňovém přiznání uvádět jak základní sazbu, tak případně sníženou sazbu. Z tohoto důvodu je pro každou kategorii (SD sazby pro osobní automobily i SD sazby nákladní automobily) umožněno pro jeden kód sazby SD zadávat tzv. snížené sazby silniční daně (funkce z menu v příslušném číselníku SD sazeb). Snížené sazby lze využít pro plnění řádků 11 resp.12 DP. POZOR !!! Snížená sazba řádku 11 resp.12 může nabývat tyto hodnoty

 • nevyplněno (neuplatňuje se žádné snížení)
 • vyplněno (uplatňuje se snížení v zadané hodnotě)
 • nebo 0 (uplatňuje se snížení na 0 a vozidlo je osvobozeno od SD - rozdíl od kategorie 2B)


Období přiznání SD

Číselník je přístupný pouze ve verzích vyšších než 2.0.2013.0803 - popis viz Silniční daň - Doprava

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export