Seznam distribučních ukazatelů - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V následující tabulce je uveden seznam distribučních vzorových ukazatelů finanční analýzy. V příkladu definice vzorových (distribučních) ukazatelů je ukázáno, jakým způsobem postupovat při definici těchto ukazatelů.

Distrib. číslo Název ukazatele Název ukazatele 2 Způsob Popis Poznámka
-11 Náklady před zdaněním VZOR Ukazatel Vazba na účty Základní vzorový ukazatel
-12 Výnosy VZOR Ukazatel Vazba na účty Základní vzorový ukazatel
-13 Zisk před zdaněním VZOR Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Základní vzorový ukazatel
-14 Rentabilita nákladů VZOR Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Základní vzorový ukazatel
-100 Výkaz zisku a ztráty Výsledovka Výkaz Vazba na výkaz Výkaz zisku a ztráty - základní ukazatel způsob výkaz, na který se odkazují další ukazatele.
-111 Tržby za prodej zboží V1 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Obrat z prodeje zboží
-112 Náklady vynaložené na prodané zboží V2 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Přímé náklady na prodané zboží
-113 Obchodní marže V3 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Rozdíl tržeb a přímých nákladů na prodané zboží
-114 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb V5 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Obrat z prodeje vlastních výrobků a služeb
-115 Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží V1+V5 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Tržby celkem z prodeje zboží, vlastních výrobků i služeb
-116 Změny stavu vnitropodnikových zásob V6 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby
-117 Aktivace V7 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Hodnota materiálu a zboží vyrobeného ve vlastní režii
-118 Spotřeba materiálu a energie V9 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Výdaje spojené se spotřebou materiálu a energie
-119 Služby V10 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Náklady spojené s nakoupením služeb
-120 Přidaná hodnota V11 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Účetní přidaná hodnota představuje zvýšení hodnoty vytvořené produkce nebo prodaného zboží proti hodnotě vstupů materiálu, energie a služeb, resp. zboží při nákupu.
-121 Osobní náklady V12 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Mzdové náklady zaměstnanců, společníků a členů družstva
-122 Daně a poplatky V17 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů s výjimkou daně z příjmů
-123 Odpisy V18 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
-124 Změna stavu rezerv a opravných položek V25 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Změna stavu rezerv a opravných položek obsahuje rozdíl mezi konečným a počátečním stavem rezerv, opravných položek a komplexních nákladů příštích období.
-125 Jiné provozní výnosy V26 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Tržby z prodeje materiálu, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, smluvní pokuty, úroky z prodlení, výnosy z odepsaných pohledávek a ostatní provozní výnosy
-126 Jiné provozní náklady V27 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Zůstatková cena prodaného hmotného a nehmotného majetku, pořizovací cena prodaného materiálu, dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, odpis pohledávek, manka a škody a ostatní provozní náklady
-127 Provozní hospodářský výsledek V30 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Provozní hospodářský výsledek představuje rozdíl mezi tržbami za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb a cenou pořízení nakupovaného zboží, výrobními náklady na prodané zboží a poskytnuté služby a další provozní výnosy a náklady jakou jsou prodej majetku, tvorba a zúčtování rezerv, časového rozlišení a opravných položek.
-128 Úroky výnosové V42 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Výnosové úroky vykázané ve věcné a časové souvislosti
-129 Úroky nákladové V43 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Nákladové úroky vykázané ve věcné a časové souvislosti
-130 Ostatní finanční výnosy V44 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Kursové zisky a nároky na náhrady mank a schodků na finančním majetku
-131 Ostatní finanční náklady V45 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Obsahuje zejména kursové ztráty, manka, schodky a škody na finančním majetku a bankovní výlohy
-132 Hospodářský výsledek z finančních operací V48 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Je rozdílem různých finančních výnosů a nákladů
-133 Hospodářský výsledek za běžnou činnost V52 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Představuje provozní hospodářský výsledek a výsledek z finančních operací po odečtení daně z příjmu za běžnou činnost.
-134 Mimořádné výnosy V53 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Obsahuje výnosy z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy z mimořádných události nahodile se vyskytující
-135 Mimořádné náklady V54 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Obsahuje náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytující
-136 Mimořádný hospodářský výsledek V58 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Mimořádný hospodářský výsledek vyplývá z rozdílu mimořádných výnosů a nákladů po zdanění
-137 Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (EBDIT) V18+V43+V61 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Earnings before Depreciation, Interest and Taxes (EBDIT) Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů
-138 Zisk před odečtením úroků a daní (EBIT) V43+V61 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Earnings before Interest and Taxes (EBIT) Zisk před odečtením úroků a daní
-139 Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) V61 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Earnings before Taxes (EBT) Zisk před zdaněním Představuje hospodářský výsledek za účetní období zvýšený o zúčtovanou daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti
-140 Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) V60 Výsledovka Členy ukazatele Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty) Earnings after Taxes (EAT) Zisk po zdanění (čistý zisk) Hospodářský výsledek za účetní období je součtem hospodářského výsledku za běžnou činnost a mimořádného hospodářského výsledku
-141 Náklady celkem Výsledovka Ukazatel Vazba na účty Náklady celkem
-142 Výnosy celkem Výsledovka Ukazatel Vazba na účty Výnosy celkem
-200 Rozvaha Rozvaha Výkaz Vazba na výkaz Rozvaha - základní ukazatel způsob výkaz, na který se odkazují další ukazatele.
-201 Aktiva celkem netto R1 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Aktiva celkem netto - suma veškerých aktiv v netto hodnotách
-202 Aktiva celkem netto průměr R1 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Aktiva celkem netto - suma veškerých aktiv v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
-203 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál R2 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Pohledávky za upsaný vlastní kapitál - neuhrazené pohledávky za společníky nebo akcionáři při upisování základního kapitálu
-204 Aktiva stálá netto R3 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Aktiva stálá netto - suma veškerých stálých - dlouhodobých aktiv - nehmotného, hmotného a finančního majetku v netto hodnotách
-205 Dlouhodobý hmotný majetek R13 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Dlouhodobý hmotný majetek
-206 Dlouhodobý hmotný majetek průměr R13 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Dlouhodobý hmotný majetek počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
-207 Aktiva oběžná netto R31 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Aktiva oběžná netto - zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek v netto hodnotách
-208 Aktiva oběžná netto průměr R31 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Aktiva oběžná netto - zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
-209 Zásoby celkem R32 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Zásoby celkem - stav veškerých zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby a polotovarů, hotových výrobků, zvířat a poskytnutých záloh na zásoby v netto hodnotách
-210 Zásoby celkem průměr R32 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Zásoby celkem - stav veškerých zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby a polotovarů, hotových výrobků, zvířat a poskytnutých záloh na zásoby v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
-211 Zásoby materiálu R33 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Zásoby materiálu - stav veškerých zásob materiálu v netto hodnotách
-212 Zásoby nedokončené výroby a polotovarů R34 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Zásoby nedokončené výroby a polotovarů - stav veškerých zásob nedokončené výroby a polotovarů v netto hodnotách
-213 Zásoby hotových výrobků R35 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Zásoby hotových výrobků - stav veškerých zásob hotových výrobků v netto hodnotách
-214 Zásoby zvířat R36 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Zásoby zvířat - stav veškerých zásob zvířat v netto hodnotách
-215 Zásoby zboží R37 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Zásoby zboží - stav veškerých zásob zboží v netto hodnotách
-216 Dlouhodobé pohledávky netto R39 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Dlouhodobé pohledávky netto - pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok v netto hodnotách
-217 Krátkodobé pohledávky netto R48 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Krátkodobé pohledávky netto - pohledávky s dobou splatnosti kratší než jeden rok v netto hodnotách
-218 Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů netto R49 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů v netto hodnotách
-219 Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů netto průměr R49 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
-220 Pohledávky celkem netto R2+R39+R48 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Pohledávky celkem netto - veškeré pohledávky v netto hodnotách vč. pohledávek za upsaný vlastní kapitál
-221 Pohledávky celkem netto průměr R2+R39+R48 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Pohledávky celkem netto - veškeré pohledávky v netto hodnotách vč. pohledávek za upsaný vlastní kapitál počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
-222 Pohledávky z obchodních vztahů netto R40+R49 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů v netto hodnotách
-223 Pohledávky z obchodních vztahů netto průměr R40+R49 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
-224 Krátkodobý finanční majetek R58 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Krátkodobý finanční majetek v netto hodnotách
-225 Peníze v pokladně a v bance R59+R60 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Peníze v pokladně a v bance včetně cenin
-226 Časové rozlišení aktivní R63 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Časové rozlišení aktivní - náklady příštích období, komplexní náklady příštích období a příjmy příštích období
-227 Vlastní kapitál R68 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Vlastní kapitál - základní kapitál, kapitálové a jiné fondy, nerozdělený výsledek hospodaření a výsledek hospodaření běžného období - vlastní zdroje financování
-228 Cizí zdroje R85 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Cizí zdroje - rezervy, závazky, bankovní úvěry a výpomoci - cizí zdroje financování
-229 Zadržené výdělky R78+R81+R84 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Zadržené výdělky Fondy ze zisku + výsledek hospodaření minulých let + výsledek hospodaření běžného období
-230 Závazky celkem R91+R102+R114 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Závazky celkem - veškeré závazky včetně bankovních úvěrů a výpomocí
-231 Závazky celkem průměr R91+R102+R114 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Závazky celkem - veškeré závazky včetně bankovních úvěrů a výpomocí počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
-232 Krátkodobé závazky celkem R102+R116+R117 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Krátkodobý cizí kapitál = krátkodobé závazky - závazky s dobou splatnosti kratší než jeden rok
-233 Dlouhodobé závazky R91 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Závazky celkem - veškeré závazky včetně bankovních úvěrů a výpomocí
-234 Krátkodobé závazky z obchodních vztahů R103 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů
-235 Krátkodobé závazky z obchodních vztahů průměr R103 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů počítáno metodou postupného průměru od počátku roku
-236 Rezervy R86 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Rezervy
-237 Bankovní úvěry dlouhodobé R115 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Bankovní úvěry dlouhodobé
-238 Bankovní úvěry a výpomoci krátkodobé R116+R117 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Bankovní úvěry a výpomoci krátkodobé
-239 Časové rozlišení pasivní R118 Rozvaha Členy ukazatele Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty) Časové rozlišení pasivní
-301 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Ukazatel rentability Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Return on equity (ROE) Zisk po zdanění / Vlastní kapitál Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky do podniku. Výsledek v %.
-302 Rentabilita celkových aktiv (ROA) Ukazatel rentability Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Return on assets (ROA) Zisk před zdaněním a úroky / Aktiva celkem Vyjadřuje výnosnost celkového investovaného kapitálu bez ohledu na zdroje financování kapitálu. Výsledek v %.
-303 Rentabilita nákladů Ukazatel rentability Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Udává kolik zisku podnik dokáže vyprodukovat na jednotku nákladů. Výsledek v %.
-304 Rentabilita tržeb Ukazatel rentability Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Profit margin Zisk před zdaněním a úroky / Tržby kumulovaně Vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku. Udává kolik podnik dokáže vyprodukovat zisku na jednotku tržeb. Výsledek v %.
-305 Ukazatel nákladovosti Ukazatel rentability Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Celkové náklady / Dosažené tržby podniku Vyjadřuje v jaké výši jsou tržby podniku zatíženy celkovými náklady. Výsledek v %.
-311 Rychlost obratu celkových aktiv Ukazatel produktivity Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Total assets turn over

Tržby měsíční / Celková aktiva
Rychlost obratu celkových aktiv
Ukazatel vyjadřuje relativní vázanost celkového kapitálu a je ukazatelem efektivnosti a intenzity jeho využití. Ukazatel udává počet obrátek celkového kapitálu za sledované období.

-312 Rychlost obratu zásob Ukazatel produktivity Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Tržby za vlastní výrobky, zboží a materiál / Průměrný stav zásob celkem

Udává počet obrátek zásob za sledované období, resp. kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětný nákup zásob.
Poznámka: Tržby za vlastní výrobky, zboží a materiál jsou uváděny proto, že souvisejí z časového hlediska s výdejem ze skladu. Na druhou stranu je v tržbách zahrnuta zisková marže, která zkresluje tento ukazatel a vypovídající hodnotu má spíše vývoj ukazatele než jako hodnoty. V případě většího kolísání ziskové marže je nutno hledat jinou konstrukci tohoto ukazatele založenou na spotřebě materiálu a zboží s promítnutím časového hlediska.

-313 Doba obratu zásob Ukazatel produktivity Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Průměrný stav zásob / denní průměr tržeb z prodeje zboží a materiálu.

Ukazatel udává jak dlouho (ve dnech) jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob.
Poznámka: Tržby za vlastní výrobky, zboží a materiál jsou uváděny proto, že souvisejí z časového hlediska s výdejem ze skladu. Na druhou stranu je v tržbách zahrnuta zisková marže, která zkresluje tento ukazatel a vypovídající hodnotu má spíše vývoj ukazatele než Caho hodnoty. V případě většího kolísání ziskové marže je nutno hledat jinou konstrukci tohoto ukazatele založenou na spotřebě materiálu a zboží s promítnutím časového hlediska.

-314 Doba obratu pohledávek z obchodního styku Ukazatel produktivity Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Průměrný stav pohledávek z obchodního styku / Průměrné denní tržby Ukazatel udává jak dlouho (ve dnech) jsou oběžná aktiva vázána ve formě pohledávek, resp. za jak dlouho jsou v podniku v průměru inkasovány pohledávky.
-315 Tržby kumulovaně Ukazatel produktivity Ukazatel Vazba na účty Kumulovaný obrat z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb a prodeje materiálu, dlouhodobého majetku, smluvních pokut a úroků z prodlení
-316 Tržby měsíční Ukazatel produktivity Ukazatel Vazba na účty Měsíční obrat z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb a prodeje materiálu, dlouhodobého majetku, smluvních pokut a úroků z prodlení
-317 Tržby denní Ukazatel produktivity Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Denní obrat z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb a prodeje materiálu, dlouhodobého majetku, smluvních pokut a úroků z prodlení
-318 Rychlost obratu dlouhodobého hmotného majetku Ukazatel produktivity Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Rychlost obratu dlouhodobého hmotného majetku Ukazatel vyjadřuje relativní vázanost dlouhodobého hmotného majetku a je ukazatelem efektivnosti a intenzity jeho využívání. Ukazatel udává počet obrátek celkového kapitálu za sledované období.
-319 Rychlost obratu oběžných aktiv Ukazatel produktivity Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Rychlost obratu oběžných aktiv Vyjadřuje relativní vázanost oběžných aktiv. Ukazatel udává počet obrátek oběžných aktiv za sledované období.
-320 Rychlost obratu pohledávek z obchodního styku Ukazatel produktivity Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Tržby měsíční / Pohledávky z obchodních vztahů netto průměr Rychlost obratu pohledávek z obchodního styku Ukazatel udává počet obrátek pohledávek za sledované období, resp. jak rychle jsou pohledávky přeměňovány v peněžní prostředky.
-331 Ukazatel finanční páky Ukazatel finanční stability Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Celková aktiva / Vlastní kapitál

Ukazatel finanční páky
Ukazatel finanční páky jako jeden z dalších ukazatelů zadluženosti podniku vyjadřuje podíl cizích zdrojů na celkových zdrojích podniku.
Čím je podíl cizích zdrojů větší, tím je vyšší i ukazatel finanční páka.

-332 Ukazatel věřitelského rizika Ukazatel finanční stability Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Debt ratio

Cizí zdroje / Celková aktiva
Ukazatel věřitelského rizika
Ukazatel věřitelského rizika je základním ukazatelem zadluženosti podniku.
Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím vyšší je riziko věřitelů a investorů.

-333 Ukazatel poměru vlastního jmění k celkovým aktivům Ukazatel finanční stability Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Equity ratio

Vlastní kapitál / Celková aktiva
Ukazatel vlastního jmění k celkovým aktivům (koeficient samofinancování)
Jako ukazatel zadluženosti vyjadřuje proporci v níž jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů.
Je považován za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů pro hodnocení celkové finanční situace podniku.

-334 Míra finanční samostatnosti Ukazatel finanční stability Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Vlastní jmění / Celkové závazky Míra finanční samostatnosti Vyjadřuje proporci v níž jsou celkové závazky podniku financovány penězi akcionářů.
-335 Čistý pracovní kapitál Ukazatel finanční stability Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Oběžná aktiva (netto) - krátkodobý cizí kapitál Čistý pracovní kapitál Ukazatel označovaný také jako provozní kapitál. Představuje oběžná aktiva očištěná o krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci.
-336 Ukazatel úrokového krytí Ukazatel finanční stability Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Zisk před zdaněním a úroky / Nákladové úroky Ukazatel úrokového krytí Ukazatel vyjadřuje kolikrát vytvořený zisk (před odpočtem úroků a daní) převyšuje úrokové platby.
-337 Ukazatel úrokového zatížení Ukazatel finanční stability Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Nákladové úroky / Zisk před zdaněním a úroky Ukazatel úrokového zatížení Ukazatel vyjadřuje, v jaké míře zatěžují úrokové platby zisk podniku.
-338 Tržní hodnota vlastního kapitálu Ukazatel finanční stability Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele 5 * (V60 + V18) 5 * (VH za účetní období + Odpisy DHM + DNM) Tržní hodnota vlastního kapitálu
-351 Likvidita pohotová Ukazatel likvidity Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Quick ratio Finanční majetek + krátkodobé pohledávky / krátkodobý cizí kapitál Likvidita pohotová Ukazatel vyjadřuje kolikrát pokrývá finanční majetek a pohledávky krátkodobé závazky podniku.
-352 Likvidita peněžní Ukazatel likvidity Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Cash position ratio Finanční majetek / krátkodobý cizí kapitál Likvidita peněžní Ukazatel vyjadřuje kolikrát pokrývá finanční majetek krátkodobé závazky podniku.
-353 Likvidita běžná Ukazatel likvidity Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Oběžná aktiva / krátkodobý cizí kapitál Likvidita běžná Ukazatel udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku.
-361 Účetní hodnota dluhu Pomocný ukazatel pro Altmannovo Z-score Členy ukazatele Vazba na účty Účetní hodnota dluhu
-362 Altmanovo Z-score Složený ukazatel Členy ukazatele Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele Altmanovo Z-score

Empirický ukazatel charakterizující finanční "zdraví" společnosti.
Altmanovo Z-score =
= 3,3 * (EBIT / aktiva celkem)
+ (Tržby / aktiva celkem)
+ 0.6 * (Tržní hodnota vlastního kapitálu / Účetní hodnota dluhu)
+ 1.4 * (Zadržené výdělky / aktiva celkem)
+ 1.2 * (Pracovní kapitál / aktiva celkem)
Udává se obecně, že podniky s indexem Altmanovo Z-score větším než 2,99 jsou považovány jako finančně stabilní, u podniků s indexem nižším než 1,81 hrozí riziko bankrotu.
(pro podniky s indexem mezi 1,81 a 2,99 neexistuje žádná statisticky průkazná prognóza)


Uvedené vzorové distribuční ukazatele Vám mohou sloužit jako určitý vzor k vytváření vlastních ukazatelů. Vzorové ukazatele můžete upravovat podle Vašich konkrétních požadavků nebo je můžete zkopírovat a upravovat zkopírované ukazatele.


Upozornění Vzorové nebo zkopírované vzorové ukazatele je ovšem zapotřebí (obdobně jako např. dodávané vzorové výkazy) nadefinovat. Je nutno navázat tyto ukazatele (nebo členy ukazatelů) na konkrétní účty nebo na řádky z výkazů nebo i na jiné ukazatele, viz následující popis k přehledu Ukazatele a Členy ukazatele. Postup definice distribučních ukazatelů je uveden v příkladu definice vzorových (distribučních) ukazatelů


Upozornění Vzorové ukazatele slouží pouze jako návod a ukázka obecné funkcionality. Pro úpravu ukazatelů pro Vaši potřebu, aby měly potřebnou vypovídací hodnotu, je zapotřebí mít přesně zmapovány procesy ve Vaší organizaci jak z hlediska vlastních procesů tak znát i způsob účtování o těchto procesech (jak se dopady těchto procesů promítnou do účetní evidence). Jedině v tomto případě bude možno ukazatele správně nadefinovat a hodnoty těchto ukazatelů správně interpretovat a využívat je k vlastnímu rozhodování.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export