Scénáře datových výměn - NCTS zprávy - Celní případy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Pro lepší orientaci v pořadí jednotlivých NCTS zpráv u běžných scénářů najdete v této kapitole grafické znázornění scénářů včetně stručného komentáře.

Použité zkratky :

HP – hlavní povinný
CÚo – celní úřad odeslání
CÚu – celní úřad určení


NCTS vydaný – běžný průchod

Komunikace probíhá mezi HP a CÚ odeslání, návazně a z hlediska HP na pozadí, probíhá interní komunikace celní správy s partnerskou celní správou, v tomto případě reprezentovanou celními úřady tranzitu a určení.

 • HP podává návrh na propuštění zboží do tranzitu podáním zprávy D_N_POD
 • CÚo informuje hlavního povinného zprávou C_R_PRI o přijetí TCP a přidělení registračního čísla zásilky MRN
 • pokud je použit zjednodušený postup a není nařízena kontrola systémem nebo CÚo, je po uplynutí stanoveného časového intervalu zboží automaticky propuštěno do režimu tranzit zasláním zprávy C_R_PRO a HP si vytiskne tranzitní doprovodný doklad (TDD), doklad sám orazítkuje (do odstavce C TDD vytiskne razítko schváleného odesílatele – viz dodatek C1 přílohy III Úmluvy o STR)
 • pokud není použit zjednodušený postup, hlavní povinný se dostaví na CÚo a identifikuje zásilku pomocí MRN, které obdržel ve zprávě C_R_PRI. CÚo ověří data a vytiskne TDD (do odstavce C a D TDD celník ručně otiskne služební razítko)
 • tranzitní operace je zahájena
 • po dodání zboží na CÚ určení a ukončení tranzitu obdrží tuto informaci CÚ odeslání (v rámci interní komunikace NCTS)
 • CÚo informuje zprávou C_R_ODP hlavního povinného o uvolnění zajištění celního dluhu
 • tranzitní operace je ukončena.


NCTS vydaný – kontrola před propuštěním

Propuštění do režimu tranzit po kontrole.

Nepropuštění do režimu tranzit po kontrole:

 • HP podává návrh na propuštění zboží do tranzitu podáním zprávy D_N_POD
 • CÚo informuje hlavního povinného zprávou C_R_PRI o přijetí TCP a přidělení registračního čísla zásilky MRN
 • Kontrola deklarace a kontrola zboží
  • schválený odesílatel po obdržení zprávy o přijetí (C_R_PRI) čeká po stanovenou dobu na příchod zprávy s rozhodnutím CÚo
  • v případě nařízené kontroly údajů deklarace a kontroly zboží je schválenému odesílateli poslána těsně před vypršením stanovené doby pro automatické propuštění zpráva o kontrole C_R_KON, je třeba vyčkat příjezdu celních kontrolorů
 • Propuštění zboží do režimu tranzitu
  • při kontrole nebyly zjištěny nedostatky, tisk doprovodného dokladu a odjezd zboží.
 • Nepropuštění zboží do režimu tranzitu
  • o pokud byly zjištěny nedostatky, celní správa pošle zprávu o nepropuštění zboží do režimu tranzitu C_R_NPR, zboží není propuštěno.


NCTS vydaný – storno deklarace

Zrušení deklarace na návrh hlavního povinného

 • deklaraci není možné zrušit po odeslání C_R_PRO
 • po propuštění zboží do režimu tranzitu je možné tranzitní operaci zrušit pouze ukončením na CÚ vystupujícím v roli CÚu. (nový CÚu může být i CÚ, který zboží do tranzitního režimu propustil)
 • pokud dorazí zpráva D_N_STO pozdě po propuštění zboží do režimu tranzitu, celní správa reaguje zprávou C_I_CHB, že zrušení tranzitního celního prohlášení není možné a je nutno postupovat podle scénáře ECR CUo řešení nesrovnalostí.

NCTS vydaný – řešení nesrovnalostí

 • CÚo obdrží od CÚu zprávu obsahující výsledky kontroly (kódy A5, B1) při ukončení režimu tranzitu s příznakem „Čekat na dořešení nesrovnalostí“
 • HP je vyzván zprávou C_I_ODCH, aby se na CÚo dostavil s doklady o zboží propuštěném do režimu tranzitu. CÚo posoudí předložené dokumenty a rozhodne:

nevznikl-li celní dluh

  • tranzitní režim je vyřízen, CÚu je odeslána příslušná zpráva s příznakem „Nesrovnalosti dořešeny“, hlavnímu povinnému obdrží zprávu C_R_ODP, tj. potvrzení o vyřízení tranzitního režimu

vznikl-li celní dluh

  • čeká se na oznámení z CÚu o vybrání celního dluhu

po vybrání vzniklého celního dluhu je tranzitní režim ukončen a hlavnímu povinnému je odeslána zpráva C_R_ODP.

NCTS vydaný – pátrání po zboží

Pokud byla překročena lhůta předložení zboží CÚu, je po HP požadováno vyjádření, kam bylo zboží doručeno:

 • Zprávou C_I_ODCH je HP vyzván, aby se dostavil na CÚo a doložil informace o konkrétní tranzitní operaci (kde bylo zboží předloženo)
 • HP se dostaví na CÚo a informuje CÚo o stavu tranzitní operace
 • CÚo koná dle stavu tranzitní operace
 • Ukončení pátrání po zboží je zprávou C_R_ODP.


NCTS přijatý – běžný průchod

Předložení zásilky a žádost o ukončení tranzitu. Zprávou D_N_UKO se oznamuje CÚu dodání zboží. Součástí zprávy je příznak, že se jedná o schváleného příjemce (v datech je uvedeno schválené umístění zboží). Pro místo, kde se může zboží nacházet se rozlišuje

 • schválené umístění zboží (SP) nebo,
 • sjednané umístění zboží v rámci CÚ nebo,
 • pracoviště celního úřadu.

Schválený příjemce (SP)

 • schválený příjemce obdrží od CÚu po uplynutí dohodnuté lhůty a v případě, že není nařízena kontrola, automaticky zprávu C_R_VYK tj. povolení k vykládce.
 • vykládka s kontrolou zboží schváleným příjemcem oproti datům zprávy C_R_VYK

pokud zboží souhlasí s daty ve zprávě C_R_VYK se na CÚu posílá zpráva D_I_VYK, kterou se hlásí úspěšné ukončení vykládky (příznak „Vykládka ukončena“=ANO a příznak „Shoda s daty“=1 neobsahuje poznámky k vykládce)

 • ukončení režimu společného tranzitu

Neschválený příjemce (neschválený pro konkrétní komoditu)

 • příjemce oznámí CÚu příjezd zásilky zprávou D_N_UKO, kde zároveň navrhne CÚu místo kontroly (pracoviště CÚ nebo sjednané umístění zboží)
 • CÚu rozhodne, zda s navrženým místem:

- souhlasí
- nesouhlasí a stanoví jiné místo kontroly

 • CÚu rozhodne o rozsahu kontroly
 • CÚu provede kontrolu dokladů a zboží na dohodnutém místě kontroly (příjemce nesmí odstranit celní závěry)
 • příjemce obdrží zprávu C_R_UKO o ukončení STR o přidělení statusu dočasně uskladněného zboží.

Po ukončení tranzitu má zboží status dočasně uskladněného zboží, dokud mu není přiděleno další celně schválené určení.


NCTS přijatý – kontrola dokumentů a zboží

Zboží se nachází buď u SP na schváleném umístění zboží nebo je u neschváleného příjemce na sjednaném místě.

 • SP informuje celní úřad o příjezdu zásilky (zpráva D_N_UKO)
 • schválený příjemce neobdrží zprávu C_R_VYK o povolení vykládky
 • dokud neobdrží zprávu, nesmí porušit celní závěry (zahájit vykládku)
 • kontrola zásilky
 • dle výsledku kontroly CÚu rozhodne o ukončení režimu tranzitu
 • CÚu oznámí SP ukončení režimu tranzitu zprávou C_R_UKO.


NCTS přijatý – nesrovnalosti při vykládce

Kontrolou u SP

 • byly zjištěny nesrovnalosti, ve zprávě D_I_VYK je příznak:
  • vykládka ukončena =“NE“ nebo
  • vykládka ukončena =“ANO“ a příznak "Zboží souhlasí s daty=“NE“ a textový popis odchylek (poznámky k vykládce)
 • SP čeká na příchod celníků a kontrolu zboží (vyplnění protokolu o kontrole)
 • dořešení nesrovnalostí na CÚu:
  • CÚo na základě výsledku kontrol (vnitřní systém NCTS) s kódem kontroly A4, A5, B1, případně s příznakem „Čekat na dořešení nesrovnalostí“ provede šetření u HP
   • nesrovnalosti dořešeny
    • nevznikl celní dluh, tranzitní režim je vyřízen
    • CÚu odešle schválenému příjemci zprávu C_R_UKO - oznámení o uzavření tranzitního režimu a přidělí zboží status dočasně uskladněného zboží, nebo přidělí zboží celně schválené určení (např. propuštění zboží do režimu)
    • zpráva C_R_UKO uvolňuje předložené zboží (ne deklarované zboží!!!)
   • nesrovnalosti nedořešeny
    • vznikl celní dluh, CÚu obdržel zprávu (v rámci vnitřního systému) „Nesrovnalosti nedořešeny“ a čeká na předávací agendu k vybrání celního dluhu (čl. 117, odst.4, přílohy I Úmluvy o STR)
    • schválenému příjemci je odeslána zpráva C_R_UKO - oznámení o uzavření tranzitního režimu. Zboží je přidělen status dočasně uskladněného zboží, nebo je zboží přiděleno celně schválené určení (např. propuštění zboží do režimu)
    • zpráva C_R_UKO uvolňuje předložené zboží (ne deklarované zboží!)

Pro neschváleného příjemce je postup analogický s tím rozdílem, že je zboží předloženo na CÚu (neposílají se zprávy C_R_VYK a D_I_VYK) a kontrola probíhá na pracovišti CÚu nebo na sjednaném místě.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export