Scénáře datových výměn - ECS zprávy - Celní případy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pro lepší orientaci v pořadí jednotlivých ECS zpráv u běžného scénáře pro zjednodušený postup zde najdete grafické znázornění scénáře včetně stručného komentáře.

Scenare datovych vymen - ECS zpravy - Celni pripady1.gif

Použitá zkratka : e-VCP – elektronické vývozní celní prohlášení


Běžný průchod – vývoz zboží z EU

Podání e-VCP

Deklarant naloží zásilku na dopravní prostředek (podléhá-li zboží přepravě pod celní závěrou, tak opatří nákladový prostor celními závěrami) a teprve po té odešle zprávu D_N_PODV (e-VCP) celní správě.

Přijetí e-VCP

 • pokud e-VCP splní všechny náležitosti, CÚ vývozu informuje deklaranta zprávou C_R_PRIV o přijetí e-VCP a přidělení registračního čísla MRN. Důvody nepřijetí e-VCP mohou být následující:
 • komunikační chyba
 • formální nesprávnost zprávy
 • chybná struktura
 • porušení podmínek, pravidel, kontroly na číselníky
 • porušení kontrol vůči systému TARIC
 • chybějící licence
 • zákaz vývozu zboží
 • MRN pro režim vývozu obsahuje na 11. pozici znak „2“

Automatické propuštění zboží do režimu vývoz (e-VCP podané s využitím ZJP)

 • pokud není nařízena kontrola systémem e-Vývoz nebo pracovníkem CÚ vývozu, je po uplynutí stanovené lhůty (uvedené v povolení ZJP) zásilka automaticky propuštěna do režimu vývoz;
 • deklarantovi je zaslána zpráva C_R_PROV a celnímu úřadu výstupu zpráva C_AER_SND
 • deklarant vytiskne VDD na základě dat zaslaných celní správou ve zprávě C_R_PROV, není-li zpráva C_R_PROV přijata deklarantem ve stanovené lhůtě, zjišťuje deklarant stav zaslaných dat e-VCP na ECR helpdesku

Propuštění zboží do režimu vývoz (normální postup zpracování e-VCP, bez použití ZJP)

 • deklarant se dostaví na CÚ vývozu nebo vyčká na pracovníky CÚ na sjednaném místě
 • celník rozhodne o propuštění zboží do režimu vývoz a vytiskne VDD
 • deklarant obdrží zprávu C_R_PROV
 • deklarant přiloží orazítkované VDD k zboží a zahajuje přepravu zboží k CÚ výstupu

Vyřízení režimu vývozu (e-VCP)

 • CÚ výstupu ověří, zda zboží opustilo území Společenství a informuje zprávou IE518 C_EXT_RES úřad vývozu o výstupu zboží z území Společenství
 • CÚ vývozu vyřídí režim vývozu o CÚ vývozu informuje zprávou IE599-C_R_DPH deklaranta o vyřízení dané zásilky (o výstupu zboží z území Společenství); tato zpráva (elektronicky podepsaná Celní správou ČR) může být použita jako podklad pro uplatnění nároku na odpočet DPH

Přechodný stav při nasazování systému ECS v zemích EU

 • pokud CÚ výstupu ještě není zapojen do projektu ECS, potvrdí výstup zboží služebním razítkem na VDD;
 • deklarant se dostaví k úřadu vývozu a předloží písemné potvrzení z úřadu výstupu (VDD s potvrzením výstupu zboží) na úřadu vývozu
 • úřad vývozu na základě předložení písemného potvrzení vývozu (VDD s potvrzením výstupu zboží od úřadu výstupu) zašle deklarantovi elektronický daňový doklad - zprávu IE599 - C_R_DPH.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export