Důležité:


Sběrná služba - kusové zásilky - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Pozice sběrné služby je objekt, který vzniká v okamžiku, kdy disponent zná úplnou resp. přibližnou podobu vypravovaného kamionu ( seznam zásilek na ložní listině -LL). Obecně ji lze vlastně ztotožnit s vozidlem. Při importech ( pokud je kamion cizí ) zná obsah LL např. z faxové zprávy již před příjezdem kamionu nebo převezme LL od řidiče v okamžiku přistavení kamionu. U exportů nebo importů zajišťovaných disponentem je situace poněkud problematičtější. Základní údaje o zásilkách je třeba ukládat průběžně ( k tomu by měly sloužit skladová místa SBS). LL se pak sestavuje buď dopředu na známý termín nebo v okamžiku přistavení kamionu. Ve všech případech nemusí být známé údaje o dopravci !

Po sestavení pozice a zanesení údajů o dopravci, požadovaném typu vozidla, popř. SPZ tahače a návěsu, disponent vystavuje doklady za celou pozici ( objednávku na dopravce, popř. přepravní smlouvu, LL, sběrný CMR apod. ) a za jednotlivé zásilky ( přepravní list, avízo, doklad o vyskladnění apod. - typ a počet formulářů závisí na druhu přepravy ).

Identifikace pozice

Základní identifikace pozice, která se skládá ze tří údajů

 • Číslo pozice ... předvyplní se na základě zvolené číselné řady
 • Statistické členění ... libovolný text, který se předvyplní ze zvolené řady (pokud je tam vyplněno) nebo jej lze doplnit ručně (vazba na číselník Statistické zařazení)
 • Datum ... datum vzniku pozice


Dopravce ... identifikace organizace, která danou přepravu realizuje

 • Číslo a název ... vazba na číselník organizací, který je automaticky filtrován na organizace, které mají v druhu činnosti doplněnou činnost, která je v konfiguraci přepravních služeb určena pro identifikaci dopravních a spedičních firem.
Tip Daný filtr na dopravní a spediční firmy lze vyřadit nad tímto seznamem prostřednictvím zvolení kroku Filtr dočasně zakázat v liště pro výběr filtrů nebo přes Nastav (F4). Dopravce lze zadat několika způsoby :
 • zadáte přímo číslo dopravce (první políčko) a po opuštění tohoto údaje se doplní název dopravce
 • do druhého políčka zadáte část nebo celý název dopravce. Pokud systém najde úplnou shodu názvu dopravce a Vámi zadaného řetězce, automaticky doplní číslo. Pokud shodu nenajde, nabídne Vám přehled dopravců a nastaví se na nejbližší název, který odpovídá Vámi zapsanému řetězci
 • buď u čísla nebo u názvu myší kliknete na tlačítko přenos. Zobrazí se Vám seznam všech dopravců, ve kterém můžete požadovaného dopravce dohledat nebo založit nového.
 • Kontaktní osoba ... kontaktní osoba vybraného dopravce


LKW ... identifikace vozidla, prostřednictvím něhož je daná přeprava realizována

 • Typ ... typ požadovaného vozidla
  • pokud je dopravcem vlastní organizace, je zde vazba na číselník Typů vozidel.
  • pokud je dopravcem cizí organizace, je zde vazba na seznam jejích vozidel. Tento seznam si systém automaticky buduje po uložení pozic a zásilek. Tento údaj je určující pro zobrazení údajů o vytížení vozidla. Pokud tedy tyto informace chcete zobrazovat, je nutné v technických parametrech typu doplnit nosnost a velikost ložné plochy
 • SPZ tahače ... identifikační číslo vozidla v libovolném tvaru. Pokud je dopravcem vlastní organizace, je zde vazba na číselník vlastních Vozidel
 • SPZ návěsu ... identifikační číslo návěsu/přívěsu v libovolném tvaru. Pokud je dopravcem vlastní organizace a v SPZ tahače vyberete vlastní vozidlo, předvyplní se sem SPZ obvyklého spojení z vozidla
 • Jméno řidiče ... vazba na kontakty zvoleného dopravce


Nalož/vylož ... po zaškrtnutí tohoto údaje se zpřístupní seznam zásilek, které jsou ve vybraném skladovém místě. Z/do tohoto místa je potom možné nakládat/vykládat vybrané zásilky (prostřednictvím tlačítek se šipkami nebo pomocí přetažení označených zásilek myší)

Upozornění
 1. systém hlídá pro označené zásilky opakované nakládání nebo vykládání. Zásilka může být v jednom okamžiku naložena pouze na jedné pozici
 2. pokud nakládáte na pozici zásilky, u kterých existují kalkulace, které zatím nemají vazbu na žádnou jinou pozici (zásilka byla kalkulována ve skladovém míste), jste vyzváni k případnému spárování těchto kalkulací s touto pozicí (je to vhodné v případě, že sledujete ziskovost jednotlivých pozic)
 3. uvědomte si, že pokud zásilku vyložíte, zůstává v pozici určitá informace o tom, že tam někdy zásilka byla naložena. Pokud chcete toto informaci odstranit, je nutné smazat i příslušnou položku pozice


Stav pozice ... informace o aktuálním stavu pozice (je nutné měnit ručně)


Párová pozice ... pomocí tohoto údaje můžete sledovat návaznost jednotlivých přeprav


Zásilky na pozici

Seznam všech zásilek, které jsou nebo byly na pozici naloženy.Velice důležité je to, že zásilky jsou na pozici řazeny podle libovolného pořadí, které určuje pořadové číslo, jež můžete vidět v prvním sloupci implicitního nastavení seznamu zásilek. Toto číslo se zvyšuje o 1 s každou novou založenou nebo naloženou zásilkou. Při zrušení zásilky z pozice se pořadí přečísluje do podoby vzestupné neporušené řady.

 • pořadí zásilek lze měnit prostřednictvím menu nebo ikon pro posun nahoru a dolů
 • zásilku na pozici lze identifikovat různými způsoby
  • číslo pozice/pořadí zásilky na pozici
  • číslo pozice/číslo zásilky
 • terminálová nakládka (TN) a terminálová vykládka (TV)
Tip

Zaškrtávátka TN a TV slouží pro řízení tisku nakládek a vykládek u jednotlivých zásilek na této pozici (buď nakládka resp. vykládka přímo ze zásilky nebo ze záložky Terminál) především u :

 • svozů
 • rozvozů
 • přímých zásilek
 • apod., kdy není nutné různě upravovat popis nakládek a vykládek v zásilkách

Terminál - terminál

Využijete pouze pokud se jedná o svozovou, rozvozovou nebo terminálovou pozici. Tlačítko přenos v Názvu Vám u obou míst zobrazí seznam pomocných adres, které často používáte. Pokud budete zadávat nové místo nakládky nebo vykládky, které chcete, aby si program pamatoval, je nutné nejdříve vyvolat seznam pomocných adres, založit novou adresu a teprve potom ji přenést do pozice.

Tip Popis adres jednotlivých terminálů ... adresy lze využít v tiskových formulářích jako společné nakládky resp. vykládky vybraných zásilek. Jaké nakládky a vykládky se budou tisknout (zda přímo ze zásilky nebo z pozice) se řídí tiskovým formulářem Poznámka ... speciální dispozice vztažené k celé pozici


Doplňující údaje

Popis určených tranzitních míst (hraniční přechod apod.)


Popis menu nad seznamem pozic

Kalkulace <Ctrl><Alt><K>

Seznam kalkulačních položek vztažených k dané pozici a zároveň všem zásilkám na této pozici naložených. Jedná se vlastně o finanční vyhodnocení celé pozice.

Upozornění Nová kalkulační položka založená nad tímto přehledem nebude mít vazbu na žádnou zásilku na dané pozici (slouží pro podchycení "nedělitelných" výnosů nebo nákladů). Neobjeví se tedy ani na žádném finančním vyhodnocení, které se provádí pouze nad zásilkami. Doporučujeme tedy tyto výnosy resp.náklady rozdělit na jednotlivé zásilky prostřednictvím služby Rozpočítání nákladů/výnosů

Hromadná kontrola vyfakturování

Ne všechny způsoby fakturace zásilek a pozic umožňují systému jednoznačně měnit stavy. Tato operace má za úkol dodatečnou kontrolu a nastavení stavu Fakturováno u pozic ve zvoleném časovém pásmu.


Popis funkce :

 • systém vybere vždy všechny kalkulační položky vztažené k dané pozici
 • zkontroluje, zda jsou všechny vyfakturované
 • v kladném případě danou pozici označí stavem Fakturována


Protokol ...

Zobrazí se seznam událostí , které se týkají pouze označené pozice. Do protokolu můžete libovolně dopisovat nové záznamy. Bližší podrobnosti viz Protokol o zásilce/pozici

Dokumenty

Zobrazí se seznam všech dokladů, které jste připojili k této pozici

Dopravce - vizitka

Zobrazí se editační formulář s údaji o dopravci, který je uveden na označené pozici (rychlý přístup ke kontaktům apod.)

Fakturovat pozici <Ctrl><Alt><F>

Provede se fakturace dané pozice. Program vybere všechny výnosové kalkulační položky, které vznikly u zásilek na této pozici (a lze je fakturovat - zásilky jsou nejméně ve stavu Připravena k fakturaci, při střediskovém provozu musí středisko disponenta, který faktutuje, odpovídat středisku v kalkulační položce, dále kalkulační výnosové položky vztažené pouze k této pozici a vygeneruje patřičný počet faktur.

Rozpočítání nákladů/výnosů

Pokud obdržíte tzv.hromadnou fakturu, na které nejsou specifikovány částky za přepravu jednotlivých zásilek, ale celková faktura za vozidlo, je možné provést rozpad této částky podle určitých kritérií až na jednotlivé vybrané zásilky.

Při rozpadu se ignorují zásilky, u kterých není hodnota kritéria pro rozpad uvedena nebo je nulová. Pokud se provádí rozpad nákladů, je u číslo dokladu přístupná vazba na Přijaté faktury. Výsledkem operace je vygenerování patřičného počtu kalkulačních položek k jednotlivým zásilkám s poměrnou částkou.

Upozornění Informace o provedeném rozpadu se zapíše do protokolu o pozici.

Při rozpadu nákladů nad pozicí lze vybrat u pole s částkou kalkulační položku, která je vázaná pouze k pozici. Hodnoty z této položky jsou vzorem pro následný rozpad do jednotlivých zásilek. Po úspěšném rozpadu pak obsluha může na základě dotazu tuto vzorovou položku automaticky smazat (čili nehrozí výskyt duplicitních nákladů)

Hledat zásilku

Tato funkcionalita je určena především pro začínající uživatele, kteří ještě neovládají standardní ovládání systému a neumí jej naplno využít. Slouží především pro rychlé vyhledání zásilky v pozicích. Pro pokročilejší uživatele doporučujeme spíše využít funkci Přehled položek všech pozic.

Přehled položek všech pozic

Podrobný, informativní seznam všech položek ze všech pozic. Slouží především k vyhledávání údajů ze zásilek. Pokud na vyhledanou zásilku poklepete, systém vás automaticky přesune nad pozici, v které daná zásilka je.

Upozornění Všimněte si, že některé zásilky se v tomto seznamu mohou objevit i vícekrát. Je to proto, že před sebou nemáte seznam skutečných zásilek, ale pouze seznam položek pozic, které říkají, že na nich uvedená zásilka byla nebo je na těchto pozicích naložena.


Rezervace

V případě, že v pozici je uvedena jako dopravce vlastní organizace, je tato funkce přístupná. Zobrazí grafický přehled o aktuálním využití nebo rezervaci vlastních vozidel. Pokud tedy máte zakoupen i modul Doprava, lze si zarezervovat vlastní vozidlo pro tuto pozici.

Hromadné naložení pozic

Po zvolení této funkce se vám zobrazí dvě okna.

 • V levém okně vidíte seznam všech pozic (případně seznam podle implicitního filtru).
 • V pravém okně vidíte seznam všech zásilek, které :
  • jsou momentálně na některém sběrném místě SBSM
  • jsou celokamionové, ale nemají přiřazené žádné vozidlo
Upozornění Nejdříve aktivujte levé okno (seznam pozic) tím, že označíte zvolenou pozici.

Pokud označíte jednu nebo více zásilek, můžete je následně pomocí myši plynule přesunout nad zvolenou pozici. Po uvolnění tlačítka myši se zásilky zařadí do této pozice a o výsledku jste informováni kontrolní hláškou.


Hromadné vyložení pozic

Po zvolení této funkce se vám zobrazí dvě okna.

 • V levém okně vidíte seznam sběrných míst SBSM
 • V pravém okně vidíte seznam všech pozic
Upozornění Nejdříve aktivujte levé okno (seznam SBSM) tím, že označíte zvolené místo.

Pokud označíte jednu nebo více pozic, můžete je pomocí myši plynule přesunout nad zvolené místo. Po uvolnění tlačítka myši se všechny zásilky z označených pozic zařadí do tohoto SBSM a o výsledku jste informováni kontrolní hláškou.


Seznam událostí - pozice

Zobrazí seznam událostí vázaných k této pozici (viz Seznam událostí)

Import pozic

Tato funkce je určena pro přímý import údajů do systému. Importní soubor musí být typu TXT. Struktura je obdobná, jako u obecných importů v systému Helios Orange.

Upozornění Vzhledem k tomu, že importy mohou být v technologii SQL provázeny určitými těžkostmi, je nutné pro bližší informace kontaktovat svého dodavatele systému.

Kopie hlavičky pozice

Dojde ke zkopírování pouze hlavičky pozice (tzn.údajů o dopravci a vozidle) pod nové číslo pozice.

Odbavení pozice

Při odbavování zásilek pomocí čteček čárových kódů je vytváření tzv. odbavení pozice zcela nezbytné. Odbavení je vlastně protokol o naložení resp. vyložení zásilek z kamionu, evidence jejich stavu (poškození obalu apod.) a případné zaznamenání dalších nesrovnalostí vůči ložní listině. Další informace viz submodul Odbavení pozice.
Funkce vyvolá seznam odbavení pouze označené pozice.


Příklady

Příklad Vytvoření pozice v okamžiku přípravy dokladů pro již naložený kamion

Disponent v seznamu pozic vytvoří novou pozici ve zvolené číselné řadě. Doplní identifikaci dopravce a vozidla, případně údaje o terminálech, pokud se jedná o svozovou, rozvozovou nebo terminálovou pozice. Nad seznamem zásilek postupně pomocí Nový zadá všechny zásilky, které jsou na kamionu naložené. U každé zásilky provede předkalkulaci výnosů, případně dílčích nákladů (druhou možností je zadat celkový náklad přímo do kalkulací nad pozicí a rozpad na jednotlivé zásilky provést až v okamžiku obdržení došlé faktury od dopravce). Vystaví všechny průvodní dokumenty - buď nad jednotlivými zásilkami nebo nad celou pozicí. Po zrealizování přepravy a obdržení došlé faktury lze provést převedení vybraných zásilek do stavu Připravena k fakturaci a následně provést fakturaci pozice.


Příklad Vytvoření pozice z již evidovaných zásilek

Disponent v seznamu pozic vytvoří novou pozici ve zvolené číselné řadě. Doplní identifikaci dopravce a vozidla, případně údaje o terminálech, pokud se jedná o svozovou, rozvozovou nebo terminálovou pozice. Zaškrtne políčko Naložit/Vyložit a vybere patřičné skladové místo (postupně jich lze samozřejmě vybrat více). Přetažením označených zásilek ze skladového místa pomocí myši do okna Zásilky na pozici lze sestavit celkové ložení kamionu. Další postup je stejný jako u předchozího příkladu


Příklad Vytvoření pozice z nových a již evidovaných zásilek

Disponent pozici vytvoří kombinací postupů z výše uvedených příkladů.


Příklad Disponent je od skladníka informován, že některá zásilka se nevešla na kamion

Disponent vyhledá problematickou pozici a v editačním režimu zaškrtne políčko Nalož/Vylož. Pomocí myši požadovanou zásilku přetáhne zpět do vybraného skladového místa a smaže danou položku pozice. Vytiskne nové dokumenty a předá je k odbavení kamionu. Vyložená zásilka pak čeká ve skladovém místě na naložení na jiný kamion.


Příklad Disponent chce vytvořit svozovou pozici na terminál s 5 zásilkami a zároveň potřebuje přiložit jednu zásilku přímou. Postup :
 • vytvoří novou pozici
 • zásilky zadá ručně nebo je naloží ze sběrného místa (v nakládkách a vykládkách jednotlivých zásilek jsou zadány pouze skutečné počáteční nakládky a koncové vykládky)
 • označí svozové zásilky jako blok a přes funkci z menu Terminálová vykládka zaškrtne sloupe TV (terminálová vykládka)
 • přímou zásilku nechá neoznačenou
 • na záložku Terminál/terminál doplní adresu terminálu vykládky
 • pozici uloží
 • zvolí příslušný tiskový formulář (např. Smlouva o přepravě - JDS )

Systém automaticky podle výše uvedených podmínek vytiskne u svozových zásilek skutečnou počáteční nakládku ze zásilky a terminálovou vykládku z pozice. U přímé zásilky vytiskne skutečnou počáteční nakládku a konečnou vykládku ze zásilky.

Stavy sloupců TN a TV tedy přímo ovlivňují, které adresy se mají pro danou pozici upřednostňovat jako nakládky resp. vykládky.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export