Důležité:


Sazebníky - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Sazebníky ve spojení s Kalkulačními vzorci patří mezi velmi silný aparát tohoto systému. Samozřejmě, že najdou uplatnění především u sběrné služby a pravidelných přeprav, kde lze cenu kalkulovat podle určitých pravidel (nejedná se tedy o smluvní ceny). Sazebníky mohou mít tvar od jednoduchého, s jedinou sazbou (např. pro kalkulaci ceny za vystavení určitého dokladu) až po rozsáhlé matice, kde sazby vyjadřují cenu za přepravované jednotky v závislosti na zónách, typech vozidel apod.

Rozeznáváme tři druhy sazebníků :

 1. Maticové ... vyjadřují jednoduché závislosti, popř. paušální sazby. Patří sem například poplatky za vystavení různých dokladů, poplatky za manipulace, skladné apod. Pokud má sazebník více zón, může se určení zóny :
  1. provést automaticky (musí být zadaný atribut "Výraz pro identifikaci sloupce" - např.SPZTyp apod.) nebo
  2. obsluha musí při výpočtu kalkulací alespoň jednu z nich vybrat ručně

Při výpočtu se vezme btto hmotnost ze zásilky a vynásobí se sazbou, která přísluší řádku, kde hodnota v levém šedém sloupci je menší nebo rovna této btto hmotnosti - při btto hmotnosti 50 kg se odečte sazba 12, ale při hmotnosti 51 kg již sazba 15. Při výpočtu se vezme vždy sazba uvedená v sazebníku.

 1. Relační ... sazby z těchto sazebníků se odečítají na základě nakládek a vykládek (kombinace PSČ a státu = zóna). Kód tohoto sazebníku vyjadřuje vlastně popis "Odkud (kombinace státu a zóny) kam (stát) můžete počítat sazby". Např. kód CZ01DE vlastně říká, že sazebník je určen pro kalkulaci cen ze zóny 1 v CZ do celého DE. Při výpočtu se nejdříve podle cílového místa určí zóna, která je směrodatná pro výběr sloupce. Následně se vezme ze zásilky tzv.výhodnější hmotnost /porovnáním btto a přepočtené hmotnosti např. z objemu/ a určí se řádek. Sazba se pak odečte z průniku vybraného sloupce a řádku).
 2. Vzdálenostní ... tyto sazebníky jsou určeny pro evidenci vzdáleností mezi jednotlivými zónami. Sazebník musí mít stejný počet řádků a sloupců a může mít tvar pravé horní trojúhelníkové matice, protože např. vzdálenost mezi zónou 1 a 2 je stejná jako mezi 2 a 1. Sazebníky se využívají při spuštění funkce Doplnění vzdálenosti (pásma), která je přístupná nad seznamem zásilek.

Popis údajů v hlavičce sazebníku

Typ ... určuje způsob využití sazebníku

 • Maticový
 • Relační
 • Vzdálenostní


Výnos/Náklad ... určuje výnosovou resp. nákladovou sazbu (není přístupné u vzdálenostního sazebníku).


Vstup/výstup ... definuje vstup do sazebníku a výstup ze sazebníku (není přístupné u vzdálenostního sazebníku)

 • první políčko Vám nabízí seznam všech povolených parametrů, které mohou vstupovat ze zásilky do sazebníku jako vstupní hodnota ( viz Sazebníky/Povolené vstupní MJ). Políčko vyžaduje vždy nějakou vstupní hodnotu. V položkách je vstupní hodnota vyjádřena svislou osou.
 • druhé políčko vlastně popisuje, co má sazebník udělat s odečtenou sazbou před tím, než ji doplní do kalkulační položky (viz Sazebníky/Povolené vzorce pro přepočet sazeb).
Upozornění Maticový sazebník - výraz pro identifikaci sloupce

Obsah atributu určuje, jakým způsobem má být automaticky dohledán sloupec sazebníku (i např.podle typu vozidla, spz apod.). Je vázán na uživatelsky definovatelné selecty. Výsledek selectu je použit pro identifikaci konkrétního sloupce v maticovém sazebníku a následně proběhne standardní odečet sazby podle vstupní hodnoty.


Koeficient pro přepočet vstupu ... konstanta, kterou se pronásobí vstupní veličina ze zásilky před tím, než se bude provádět její vyhledávání (na svislé ose). (není přístupné u vzdálenostního sazebníku).


Pomocná hodnota ... konstanta, kterou můžete využít v některých vzorcích (např. omezení sazby nějakou minimální nebo maximální hodnotou apod.). (není přístupné u vzdálenostního sazebníku).


Kód sazebníku resp.Relační zóna, stát a relační skupina... identifikuje daný sazebník. U maticivého sazebníku můžete do Kódu zapsat libovolný text. U relačního sazebníku můžete u Relační zóny využít tlačítka přenos ze seznamu relačních zón, podchycených v systému (následně se automaticky doplní i relační skupina). U Státu si pak můžete zobrazit seznam států. Po vyplnění a uložení sazebníku již tuto položku není možné měnit. Pokud si tedy kód nutně potřebujete pozměnit, vytvořte pomocí duplikace nový sazebník s požadovanou identifikací a starý smažte. U vzdálenostního sazebníku je nutné, aby Kód sazebníku byl ve tvaru ISOkódstátuISOkódstátu (např.CZCZ). Pro určení sazebníku se pak hledá ten, kde kód odpovídá kombinaci státu nakládky a státu vykládky ze zásilky nebo zadaných hodnot.


Popis ... srozumitelný název sazebníku (např. pro opis do Excelu).


Partner ... název partnera, pro kterého je tento relační sazebník platný. Takový relační sazebník má vyšší prioritu než sazebník pro skupinu a obecný sazebník (není přístupné u vzdálenostního sazebníku a nemá význam u maticového sazebníku).


Skupina ... skupina organizací, pro kterou je tento relační sazebník určen. Skupinu lze zadat pro každou organizaci v Adresáři firem. U skupin, které slouží pro sdružování firem pro automatické kalkulace je nezbytně nutné respektovat (není přístupné u vzdálenostního sazebníku):

 • Název skupiny !!!MUSÍ!!! začínat identifikátorem SBSKAL_libovolnýnázevskupiny
 • Každá firma smí být zařazena pouze do jediné skupiny s tímto identifikátorem


Měna ... v jaké měně jsou jednotlivé sazby tohoto sazebníku (není přístupné u vzdálenostního sazebníku).

Popis údajů v položkách sazebníku

Položky sazebníku jsou uspořádány do matice. Vodorovná osa (X) vyjadřuje zónu (pro popis slouží první dva řádky), svislá osa (Y) pak vyjadřuje velikost vstupní hodnoty ze zásilky (pro popis omezujících hodnot je určen první sloupec). Počet sloupců a řádků matice není v podstatě co do horní hranice omezen, u nového sazebníku je však vyžadována alespoň jedna sazba. Pokud přidáte do matice nový sloupec resp. řádek, systém striktně vyžaduje i jeho popis (viz výše).

U relačních sazebníků lze využít automatického předvyplnění sloupců pomocí funkce Předvyplnit (je přístupná pouze u prázdné matice). Systém podle státu uvedeném v hlavičce sazebníku v položce Stát vyhledá všechny zóny v seznamu Relační zóny a vygeneruje patřičný počet slupců včetně jejich popisu.

Pokud potřebujete prezentovat tento sazebník, lze provést přes menu i jeho export do aplikace MS Excel.

Naopak pomocí funkce Import sazebníku z clipboardu lze naimportovat data např. z listu MS Excelu. Předpokladem je, že obsluha označí v MS Excelu oblast, která zahrnuje i první dva popisné řádky sazebníku (ne pouze sazby !!!). Jako oddělovač hodnot se implicitně předpokládá <TAB>.

Popis specifických funkcí nad seznamem sazebníků

Duplikovat sazebník Provede se kopie sazebníku pod nový kód.


Přecenit Dojde k pronásobení jednotlivých sazeb vybraného sazebníku zvolenou konstantou, kterou zadáte v nabídnutém formuláři (inflační koeficient, přepočet do jiné měny apod.)

Povolené vstupní MJ

Tento seznam podchycuje všechny možné varianty vstupních hodnot do sazebníku. Převážně jsou odvozeny ze zásilky. Nemusí se jednat pouze o jednoduchou veličinu, ale vstupní hodnota může být například i rozdíl dvou rovnocenných veličin apod. V distribuční verzi se inicializuje seznam. který vychází z reálných požadavků disponentů.


Popis údajů

Název veřejný ... srozumitelný popis pro obsluhu.


Název atributu v tabulce ... jméno atributu z definice tabulky pro popis zásilky. Pro zadávání vlastních vstupních MJ je nutné znát strukturu této tabulky (ta není součástí distribuční verze). Pokud přesto budete chtít přidávat své vstupní MJ, systém při ukládání kontroluje platnost Vaší definice.

Upozornění Pro kalkulace podle vzdáleností, které jsou uvedeny na položce pozice, lze využít definici tzv.subselectu (u verzí 0116 a výše je již tato položka nadefinovaná jako Pásmo z položky pozice):
(SELECT ZbPasmo FROM TabiPozicePo WHERE idZasilka<nowiki>=</nowiki>TabIZasilka.id AND idPozice<nowiki>=:</nowiki>idPozice)
, přičemž parametr :idPozice se v okamžiku výpočtu nahradí skutečným číslem pozice, nad kterou provádíme kalkulaci zásilky.Příklad Definice paušálu

V některých případech je nutné nadefinovat vstupní jednotku, která není závislá na žádném údaji ze zásilky. Říkejme jí paušál.

 1. Název veřejný ... doplníme "Paušál"
 2. Název atributu v tabulce ... doplníme číslo "1"

Povolené vzorce

Pevný seznam vzorců, který není uživatelsky přístupný pro opravy, přidávání apod.


Maximum ze sazby nebo pomocné hodnoty ... po odečtení sazby ze sazebníku je tato porovnána s pomocnou hodnotou z hlavičky sazebníku a do kalkulační položky je přenesena vyšší z nich.


Minimum ze sazby nebo pomocné hodnoty ... po odečtení sazby ze sazebníku je tato porovnána s pomocnou hodnotou z hlavičky sazebníku a do kalkulační položky je přenesena nižší z nich.


Maximum z upravené vstupní veličiny nebo pomocné hodnoty ... vstupní veličina ze zásilky se pronásobí koeficientem pro přepočet vstupu z hlavičky sazebníku a porovná se s pomocnou hodnotou. Do kalkulační položky se přenese vyšší z nich (např. pro výpočet celní jistiny = 0,5% z celní hodnoty zboží, minimálně však 500 CZK).


Minimum z upravené vstupní veličiny nebo pomocné hodnoty ... vstupní veličina ze zásilky se pronásobí koeficientem pro přepočet vstupu z hlavičky sazebníku a porovná se s pomocnou hodnotou. Do kalkulační položky se přenese nižší z nich.


Sazba * načatá celá část vstupní veličiny ... odečtená sazba se pronásobí celým násobkem ze vstupní veličiny (např. pro výpočet sazby za každých načatých x kilogramů).


Sazba * rozdíl vstupní veličiny a pomocné hodnoty ... odečtená sazba se pronásobí rozdílem vstupní veličiny a pomocné hodnoty z hlavičky sazebníku (např. pro výpočet poplatků za uskladnění, přesahující x dní).

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export