Rozšíření funkcionality sazeb DPH - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Stávající systém nabízení sazeb DPH na dokladech, např. fakturách, v některých případech nesplňoval všechny nároky na jednoduché a automatické přednabízení sazeb DPH. Proto jsme funkcionalitu nabízení sazeb DPH rozšířili za účelem zjednodušení a dalšího zautomatizování procesu tvorby prvotních dokladů.

Co nové sazby DPH přinesou?

 • Ošetření přechodného období při změně sazeb DPH daných zákonem o DPH
 • Možnost změny sazby DPH daných zákonem i v průběhu roku
 • Nezávislost na Období v Helios Orange (účetní období, rok)
 • Ošetření přechodného období při přeřazení položek zboží/služeb z jednoho druhu sazby DPH do jiného (např. ze základní sazby do snížené sazby)
 • Různé sazby DPH při registraci k DPH v různých zemích EU
 • Rozšíření druhů sazeb DPH (např. rozlišení budoucí první a druhé snížené sazby DPH)

Řešení Sazby DPH zajistí, aby se (při správném nastavení) nabízela na dokladu správná sazba DPH pro jednotlivé položky zboží/služeb vzhledem k DUZP a zemi místa plnění (země DPH).

Zároveň však bude umožněno na doklady vybrat jinou sazbu DPH, která pro danou zemi DPH platila dříve – např. opravné daňové doklady, realizační faktury s přiřazenou zálohou uhrazenou v době, kdy platily jiné sazby DPH, CZ leasing před r. 2009 apod.

Tip Nová funkcionalita Sazby DPH je do Helios Orange implementována od verze 2.0.2014.0800.

Změny v Helios Orange

Přehled Sazby DPH

Nový přehled Sazby DPH je umístěn pod stávávajícím přehledem DPH.
Obsahuje sazby DPH platné v CZ i SK vč. historických sazeb DPH, vč. časového intervalu platnosti.

Tip Přehled bude naplněn při update na novou verzi. V případě změn sazeb DPH daných zákonem budou při update doplněny nové sazby DPH pro CZ a SK.

Sazby DPH pro některé další země budou ke stažení prostřednictvím Helios Store.

Samozřejmě lze sazby DPH pro další země pořídit i ručně.

Sazby DPH

Přehled Registrace k DPH

Je třeba jednoznačně určit, ve kterých zemích EU je plátce registrován k DPH, jaké mu bylo přiděleno DIČ a od kterého dne je registrace platná, případně kdy byla registrace zrušena. To řeší nový přehled Registrace k DPH s vazbou na DIČ DPH, pouze pro DIČ DPH vlastní organizace (tj. organizace číslo 0).

Na vlastní organizaci (organizace číslo 0) se v poli DIČ DPH stiskem tlačítka (...) otevře přehled DIČ organizací. Jedná se přehled DIČ DPH vaší organizace pro tuzemsko, a pokud jste k DPH registrováni i v jiné zemi EU, tak i DIČ DPH těchto zemí. Na Aktuálních DIČ DPH se akcí místního menu Registrace k DPH na označeném DIČ DPH vlastní organizace otevře přehled Registrace k DPH. Stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> založíte nový záznam o registraci k DPH pro dané DIČ DPH.

Tip Pro aktuální DIČ DPH bude registrace vygenerována automaticky při update na novou verzi Helios Orange.

V případě změn v registraci k DPH je třeba k danému dni registraci k DPH ukončit zadáním příslušného data v poli Datum do. Obdobně při nové registraci zadáním příslušného data v poli Datum od. K jednomu DIČ DPH tedy může být více registrací, časově se nesmí překrývat, nemusí na sebe navazovat. Pokud není datum vyplněno, platí časově neomezeně příslušným směrem.

Registrace k DPH

Druh sazby DPH

Atribut Druh sazby DPH je jednou ze základních změn systému. Oproti stávajícím druhům sazeb DPH bude rozšířený. Nejedná se o konkrétní sazbu DPH v procentním vyjádření, ale o informaci, zda se jedná o základní, sníženou, nulovou (případně jinou) sazbu DPH:

 • Nulová
 • Super snížená
 • Snížená (nižší)
 • Snížená
 • Základní
 • Parkovací
 • Základní (jednotná)
 • Místní
 • Ostatní

Vazba Druh sazby DPH na Zboží a služby a na Skupiny zboží

Doposud bylo možno na konkrétní zboží nebo službu, případně na konkrétní skupinu zboží, zadat jednu sazbu DPH vstup, jednu sazbu DPH výstup a případně označit režim přenesení daňové povinnosti. Bez možnosti rozlišení z hlediska času a bez možnosti rozlišení podle země DPH.

Nově je možno na konkrétní zboží nebo službu, případně na konkrétní skupinu zboží, akcí místního menu Sazby DPH otevřít přehled Druhů sazeb DPH pro dané zboží, službu nebo skupinu zboží a zadat pro danou zemi DPH příslušný druh sazby DPH. Nikoli číselnou sazbu DPH v %, ale druh sazby DPH, např. základní sazba. Platnost lze časově omezit. Lze nastavit rozdílně pro vstup a výstup.

Tip Při update na novou verzi budou vygenerované vazby mezi druhem sazby DPH a položkami Zboží a služby (kmenem zboží) pro zemi podle vlastní země (CZ nebo SK). Podle číselné sazby DPH vstup/výstup se dohledá v tabulce sazeb DPH příslušný druh sazby DPH a pokud se dohledá, vytvoří se vazba. Datum od a Datum do nebudou vyplněny.

Pro jednu zemi DPH ke stejnému časovému údaji mohou existovat i dva (nebo více) druhů sazeb DPH (např. kotel pro vytápění domu – může být v základní sazbě DPH – při prodeji jako zboží, nebo ve snížené sazbě DPH v případě, kdy je součástí stavebních prací pro bytové účely). V tomto případě musí být jedna z vazeb označena jako Přednastaveno (preferovaná vazba). Přednastavený druh sazby DPH se bude automaticky přednabízet na dokladech, např. na fakturách.

Akcemi místního menu je umožněno hromadně na označené karty zboží/služeb přidávat nové vazby na druhy sazby DPH a stávající měnit. Akcí zrušit bude možno vazby zrušit.

Z časového hlediska se nesmí stejný druh sazby DPH pro danou zemi DPH překrývat (může být více různých druhů sazeb DPH).

Co se týká dokladů – skladové doklady, faktury, pokladní doklady, účtenky atd., musí mít vyplněno DUZP a musí být určeno místo plnění (země DPH). Země DPH se určí podle vlastního DIČ DPH. Když je nevyplněno, jedná se o tuzemsko (=vlastní země). Když je vlastní DIČ DPH vyplněno, podle země DIČ DPH. Na dané DIČ DPH musí být zároveň pro dané DUZP aktivní Registrace k DPH. Podle země DPH a DUZP se bude nabízet sazba DPH z přehledu Sazby DPH. V poli s výběrem sazby DPH bude možnost vybrat další sazby DPH.

Při přednabízení sazby DPH platí priority v uvedeném pořadí:

 • Druh sazby DPH pro Zboží a služby pro danou zemi DPH a DUZP
 • Druhy sazeb DPH pro Skupiny zboží pro danou zemi DPH a DUZP
Druhy sazeb DPH pro zboží a služby


Upozornění Dříve byly sazby DPH zadány ve Zboží a služby nebo na Skupinách zboží jako číselné pole údaje DPH Vstup a DPH Výstup. Pro nově založené kmenové karty zboží nebo služeb je nezbytně nutné zadat druh sazby pro příslušnou zemi DPH do nového přehledu Sazby DPH pro zboží a služby (akce Sazby DPH... na uložené kartě zboží nebo služby), nebo mít tyto druhy zadány pro jednotlivé skupiny zboží v novém přehledu Sazby DPH pro skupiny zboží (akce Sazby DPH... na uložené skupině zboží). Nově se totiž sazba DPH zjišťuje tak, že se pro příslušné zboží či skupinu zboží vyhledá druh sazby DPH pro příslušnou zemi a rozhodné datum. Poté se pro tuto zemi a datum vyhledá sazba DPH daného druhu.


Upozornění Dříve byl režim přenesení daňové povinnosti ve Zboží a služby nebo na Skupinách zboží určen zaškrtnutím pole Přenesená DP. Pro nově založené kmenové karty zboží nebo služeb je nezbytně nutné zadat Přenesení daňové povinnosti pro příslušnou zemi DPH do nového přehledu Sazby DPH pro zboží a služby (akce Sazby DPH... na uložené kartě zboží nebo služby), nebo mít tyto druhy zadány pro jednotlivé skupiny zboží v novém přehledu Sazby DPH pro skupiny zboží (akce Sazby DPH... na uložené skupině zboží). Nově se totiž režim přenesení daňové povinnosti zjišťuje analogicky jako sazby DPH.


Upozornění Stávající číselné údaje DPH Vstup a DPH Výstup a zaškrtávátko Přenesená DP ve Zboží a služby nebo na Skupinách zboží zůstávají dočasně viditelné pouze z důvodu, aby fungovaly stávající externí řešení, které tyto atributy využívají. Časem budou odstraněny úplně.

Pořizování dokladů

Při pořizování dokladů je třeba určit nově zemi DPH. Pokud je země DPH totožná s vlastní zemí, není třeba žádné DIČ DPH zadávat. Pokud je jiné, je třeba DIČ DPH správné země místa plnění na doklad zadat.

Vlastní DIČ DPH na faktuře

Týká se faktur a skladových dokladů (příjemky, výdejky, expediční příkazy, rezervace, vydané objednávky a nabídkové sestavy, netýká se došlých objednávek). Na řadě dokladů lze Vlastní DIČ DPH přednastavit.

U pokladních dokladů a pokladního prodeje lze vlastní DIČ DPH (a tím zemi DPH) nastavit na řadě pokladních dokladů a na řadě účtenek. Na jednotlivých dokladech již vlastní DIČ DPH měnit nelze.

Převody, kopie a generování dokladů

Při převodech dokladů, kopiích dokladů a generování dokladů je nutno po vzniku nového dokladu vzhledem k DUZP a zemi DPH zkontrolovat, zda sazby DPH souhlasí. Pokud nesouhlasí, budou sazby DPH na položkách, kde nesouhlasí, změněny, a položky i hlavička dokladu bude přepočítána. Uživatel bude upozorněn hláškou.

Tisk dokladů - faktur

Vlastní DIČ DPH se bude tisknout podle vlastního DIČ DPH na faktuře. Pokud tam nebude zadáno, tak podle DIČ DPH na vlastní organizaci (organizace číslo 0). Název sazby DPH se bude tisknout podle názvu příslušné sazby DPH. Tento název si můžete podle potřeby upravit.

Synchronizace sazeb DPH

Zejména z důvodu existence řady externích řešení zůstanou po relativně dlouhou dobu ve Zboží a služby a na skupinách zboží sazby DPH vstup a DPH výstup. Proto bude přidána akce Synchronizace sazeb DPH pro označené karty zboží a služeb a skupiny zboží. Akcí se provede synchronizace sazeb DPH vstup a DPH výstup ve Zboží a služby a Skupinách zboží vzhledem k sazbám DPH v Druhy sazeb DPH pro zboží a služby a Druhy sazeb DPH pro skupiny zboží. Podle platného druhu sazby se dohledá číselná sazba v přehledu Sazby DPH.

Po spuštění akce Synchronizace sazeb DPH se zobrazí dotaz na Datum platnosti, akce se provede vzhledem k Datu platnosti pro vlastní zemi. Do Zboží a služby, resp. Skupiny zboží nastaví sazby DPH vstup a DPH výstup. Pokud je pro vlastní zemi k Datu platnosti platných více sazeb DPH, má přednost přednastavená.


Verze Helios Orange 2.0.2014.0900

V této verzi byly provedeny některé úpravy, které se týkají zejména pořizování nové položky dokladů, dále převodů (položkový i dokladový převod), generování, kopírování a oprav dokladů, případně pokladny:

1. Nový - výběr položek na doklad

1.1. Řada dokladů má přednastaveno Plnění DPH = Plnění DPH NENÍ = NULL -> na položce bude ponechána též sazba DPH (není) = NULL.

1.2. Řada dokladů má přednastaveno Plnění do EU (=> nulová sazba DPH 0%) -> na položce bude nulová sazba DPH. Nekontroluje se existence nulové sazby DPH v Sazby DPH pro danou Zemi DPH a DUZP, nastavení na řadě dokladů má absolutní přednost.

1.3. Řada dokladů má přednastaveno běžné plnění nebo samovyměření:

1.3.1. Skladové/službové položky:

1.3.1.1. Vzhledem k Zemi DPH, DUZP a přiřazeným Sazbám DPH na Zboží a služby se určí povolený a přednastavený/jediný Druh sazby DPH.

1.3.1.2. Pokud se nenajde, vzhledem k Zemi DPH, DUZP a přiřazeným Sazbám DPH na Skupinách zboží se určí povolený a přednastavený/jediný Druh sazby DPH a použije se.

1.3.1.3. Pokud se podle předchozích dvou bodů dohledá cílový Druh sazby DPH, v Sazbách DPH se vyhledá vzhledem k Zemi DPH a DUZP příslušná procentní sazba DPH a použije se.

1.3.1.4. Pokud se podle předchozích tří bodů nedohledá cílový druh sazby DPH, hledá se sazba DPH z atributu DPH vstup nebo DPH výstup (původní) ve Zboží a služby:

1.3.1.4.1. Když je sazba DPH 0, použije se nulová sazba 0%. Nulová sazba DPH musí být povolena pro danou Zemi DPH a DUZP (v tomto případě se kontroluje).

1.3.1.4.2. Když je nenulová sazba DPH, testuje se, zda v Sazbách DPH vzhledem k Zemi DPH a DUZP je příslušná procentní sazba DPH povolena.

1.3.1.4.2.1. Je-li povolena, použije se tato sazba.

1.3.1.4.2.2. Není povolena, použije se Sazba DPH = (není) = NULL.

1.3.1.4.3. Když je v atributu DPH vstup nebo DPH výstup (původní) ve Zboží a služby sazba DPH = (není) = NULL, navrhne se sazba DPH z hlavičky dokladu a proběhne test podle 1.4.

1.3.2. Textové položky - navrhne se sazba DPH z hlavičky dokladu. (Neproběhne test podle 1.4.).

1.4. Pro případ 1.3.1.4.3. se pro navrženou sazbu hledá procentní výše sazby DPH podle nastavení v Sazbách DPH pro danou zemi DPH a DUZP.

1.4.1. Když je povolena, použije se sazba DPH z hlavičky dokladu.

1.4.2. Pokud není povolena nebo se nedohledá, nastaví se sazba DPH = (není) = NULL.


2. Úpravy převodů dokladů, generování dokladů, kopie dokladů, oprav dokladů - změna DUZP nebo vlastního DIČ DPH:

2.1. Na položce zdrojového dokladu je sazba DPH (není) -> na položce cílového/opravovaného dokladu bude ponechána též sazba DPH (není).

2.2. Na položce zdrojového dokladu je nulová sazba DPH 0% -> na položku cílového/opravovaného dokladu bude ponechána též nulová sazbu DPH. Pokud by však pro zemi DPH cílového dokladu neexistovala nulová sazba DPH, doplní se podle pravidel ze Sazeb DPH ve Zboží a služby nebo Skupin zboží.

2.3. Na položce zdrojového dokladu je jiná sazba DPH než nulová a (není) - tj. nenulová sazba, např. 15%, 21% atd., určí se Druh sazby DPH zdrojového dokladu a:

2.3.1. Skladové/službové položky: Na položce cílového/opravovaného dokladu proběhne test, zda je tento Druh sazby DPH povolen v Sazbách DPH ve zboží a služby (kmen zboží) nebo skupinách zboží pro danou zemi DPH a DUZP cílového dokladu.

2.3.1.1. Pokud je povolen, použije se sazba DPH pro daný druh sazby DPH, i když je přednastaven jiný druh sazby DPH.

2.3.1.2. Pokud není povolen, dohledá se sazba DPH podle pravidel ze Sazeb DPH ve Zboží a služby nebo Skupin zboží.

2.3.2. Pro textovou položku se dohledá druh sazby DPH zdrojového dokladu a pro tento druh sazby DPH je nalezena procentní výše sazby DPH podle nastavení v Sazbách DPH pro danou zemi DPH a DUZP (pokud neexistuje použije se datum případu) cílového dokladu.

2.3.3. Pokud se nedohledá ani podle bodu 2.3.1. nebo 2.3.2., testuje se, zda sazba DPH položky zdrojového dokladu pro zemi DPH a DUZP cílového dokladu existuje. Pokud ano, použije se tato sazba DPH

2.3.4. Pokud se nedohledá ani podle bodu 2.3.3., sazba DPH se vyhodí a nastaví se sazba DPH (není).


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export