Důležité:


Rozšířené zadávání mezd v zemědělství - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Plugin umožňuje rozšířené zadávání údajů v předzpracování mezd, se zaměřením na zemědělství a s automatizací vstupů a propojení na kmen zboží.


Úvod

Vytvoření pluginu, nahrazujícího standardní vstupní formulář v MZDY-Předzpracování. Možnost editace záznamů pořízených tímto pluginem, řádky pořízené standardním formulářem mezd, upravovat již jít nesmí.

Možnost konfigurace vstupních polí, jejich skrytí, změna funkcionality a automatizace zadávání převážně opakujících se úkonů.

Zadávání koncipovat i pro použití bez myši, pouze se vstupem z klávesnice.

Instalace

Instalaci lze zahájit pouze po přihlášení s uživatelským jménem v systému Helios Orange, který má dostatečná práva pro instalování externích akcí. Instalace se zahajuje v „speciálních pluginech":

Ve standardní nabídce Helios Orange – Možnosti – konfigurace / správa systému – systémové konstanty – vybrat databázi do které se má instalovat – pravé tlačítko myši – externí akce – pravé tlačítko myši – speciální pluginy – přidat a nalistovat soubor PredZprac.dll

Po tomto přidání je vhodné systém Helios Orange ukončit a znovu spustit. Instalace může obsahovat i další externí doplňky, které nejsou součástí standardního balíku, jako například rozšířené účtování apod.


Číselník kódu prací

Číselník je součástí celého balíku a slouží k definování vazeb mezi mzdovými složkami a vztahu k tvorbě sazby. Lze tak definovat kód práce dle vašeho interního označení ve společnosti, vzhledem k jeho významu platového ohodnocení ve mzdách. Různý kód práce se může vztahovat k jedné mzdové složce = k jednomu způsobu ohodnocení. Cílem je opravdu mít jednu mzdovou složku a na ni odepisovat veškeré mzdy, mimo příplatků, prémií apod.

Např. odvoz senáže, odvoz siláže, přeprava zvířat, přísun krmení mohou být pro podrobnou evidenci založeny jako rozdílný kód práce, ale ohodnocovány odepisovány jsou pouze jednou mzdovou složkou, kdežto sazbu mohou mít rozdílnou, pevně danou.

V přehledu fungují standardní prvky Helios Orange jako Nový, Oprava a smazání záznamu.

Ciselniky - Registrovane pluginy1.gif


vstupní formulář kódu prací

Po stisknutí Nový(F2), se otevře editační formulář, jak je naznačeno na obrázku „formuláře kódu prací“. Jednotlivá pole formuláře: Kód práce – celočíselné, jedinečné označení odepisované činnosti. Stejný kód práce nemůže být v číselníku zadán vícekrát. Povinný údaj. Název práce – textový popis nastavované práce vzhledem ke kódu práce. Povinný údaj. Sazba práce – částka v korunách, která přísluší jedné jednotce(hodině, litru, množství) odpracované práce. Úkolová mzda – přednastavení pro vstupní formulář mezd. Určuje způsob výpočtu výsledné mzdy vzhledem k částce za jednotku práce. V případě že je zaškrtnuto, bude mzda spočtena jako „množství * sazba“ v opačném případě „počet odpracovaných hodin * sazba“. Zdroj sazby – určení, která částka je při sestavování mzdy brána jako zdrojová. Na výběr jsou 3 základní Z kódu práce – sazba je brána přímo z tohoto formuláře Ze zaměstnance – sazba za jednotku bude automaticky vzata ze mzdového zaměstnance a jeho definované základní mzdy Průměru na dovolenou – sazba za jednotku se automaticky bere ze mzdového zaměstnance a jeho spočteného průměru na dovolenou Mzdová složka – svázání kódu práce s konkrétní mzdovou složkou. Povinný údaj. Typ práce – doplňující informativní nepovinný údaj. Tato celočíselná hodnota 0-9 je použita pro vykazování RUDEPu a nemá přímý funkční vztah ke mzdám. Je vhodné ponechat nabídnutou hodnotu (1). Automat prémie – označuje konkrétní kód práce a mzdovou složku jako prémiovou. V případě že je zaškrtnuto, bude tato mzdová složka a kód práce automaticky použita v případě vyplnění hodnoty rozdílné od 0, v kolonce prémie zadávacího formuláře. V číselníku prací by měl existovat pouze jeden kód prací označených jako prémiový. Automat přesčas - označuje konkrétní kód práce a mzdovou složku jako přesčasovou. V případě že je zaškrtnuto, bude tato mzdová složka a kód práce automaticky použita v příplatcích, zadávacího formuláře. V číselníku prací by měl existovat pouze jeden kód prací označených jako přesčasový. Automat přesčas + prémie - označuje konkrétní kód práce a mzdovou složku pro generování dvou řádků předzpracování současně. V případě že je zaškrtnuto a v nastavení zadávacího formuláře je tato volba vybrána, dojde při ukládání v předzpracování mezd ke vygenerování dvou řádku s touto mzdovou složkou a kódem práce. V číselníku prací by měl existovat pouze jeden kód prací označených jako přesčas+prémie. Pořadí RUDEP – stejně jako Typ práce se tento údaj netýká přímo mezd, ale zadávání pomocí RUDEPu. Ponechejte hodnotu nezměněnu (0). Skupina prací - Jednotlivé kódy prací lze zařadit do skupin, tím tak rozkategorizovat základní sazby společně s přesčasy, které k sobě patří. Skupiny lze také použít k roztřídění výnosových vozidel a následně využít kontrol povolených vazeb, zda na daném výkonu(zakázce), s vybraným vozidlem, lze odepsat mzdu na vybraný kód práce


Vstupní formulář mezd

V přehledu mzdy – předzpracování jsou po úspěšné instalaci pluginu nahrazeny standardní funkce Helios Orange jako Nový(F2) a Oprava(Enter). Při zakládání nového záznamu předzpracování se zobrazí okno obdobná jako je tomu na obrázku „formulář zadávání mezd“. Odlišnosti jsou způsobeny konfigurací tohoto formuláře.

Formulare - Registrovane pluginy1.gif


formulář zadávání mezd

Význam jednotlivých položek

Povinné údaje první části zadávacího formuláře

Číslo zaměstnance – výběr zaměstnance, pro kterého odepisujete odpracované množství. Datum – den, ke kterému jsou zadávané údaje platné. Mzda v měsíci – informativní údaj, kde vidíte, jaké částka v korunách je ke zvolenému zaměstnanci již vykázána. Kód práce – výběr z číselníku prací, o jaký druh činnosti se v daný den a zaměstnance jedná. Po výběru kódu práce je automaticky doplněn: Název práce – informativní údaj Číslo MS – číslo mzdové složky, které odpovídá vybranému kódu práce % - procento nastavené na mzdové složce ze zadané sazby práce(např. 25% u prémií/příplatků) Sazba práce – částka v korunách za odpracovanou jednotku. Údaj lze změnit i když je přednastaven z vybraného kódu práce Úkolová mzda – určuje o jaký druh ohodnocení činnosti se jedná, zda o standardní hodinovou mzdu(nezaškrtnuto), nebo úkolovou nevztahující se k hodinám, ale množství splněných úkolů. V případě že je zaškrtnuto je mzda spočtena jako „Sazba práce * množství“, jinak „Sazba práce * Hodiny“

Údaje ke dni

  • Hodin - při opouštění pole Datum a správně vyplněném zaměstnanci, se v tomto údaji zobrazí suma hodin již vykázaných pro zvolené datum a zaměstnance
  • Mzda - mzda připsaná vybranému zaměstnanci, pro zvolené datum
  • Pracovní - údaj zobrazuje na základě mzdového kalendáře zaměstnance a zvoleného dne, zda se jedná o den pracovní/nepracovní/svátek(nepracovní dny jsou zvýrazněny červenou barvou)
  • středa - název vybraného dne dle datumu a číselný údaj pod dnem je počet hodin dle mzdového kalendáře vybraného zaměstnance

Vozidla

Pro evidenci, která vozidla byla při práci použita jakožto výnosová, je možno vybrat až 3 takovéto stroje(vlečka, návěs…). Jejich počet lze ovlivnit přes nastavení formuláře.

Vybírá se vždy evidenční číslo vozidla, ostatní údaje jsou informativní, tj. SPZ. Jelikož se jedná o výnosové vozidlo, předpokládá se, že pracovalo stejnou dobu, jako zaměstnanec a pokud vyplníte pole Množství, automaticky se promítne do nevyplněného údaje Hodiny. Oba údaje lze samozřejmě změnit. (dle obrázku např pan Slivka pálil slivovici 10h s pomocí vozu 111 zadáte 1x do množství u vozidla 10 a do Hodin se automaticky doplní 10) Středisko lze vybrat jak standardně přes trojtečku, tak i rychlým vstupem z klávesnice přes jednotlivé úrovně. Formulare - Registrovane pluginy2.gif


Pokud znáte označení honu, pole, lokace, nebo jen část označení střediska na konkrétní úrovní, stačí zadat (viz. obrázek střediska) na třetí úroveň 001, vyskočit TABulátorem z tohoto pole a pokud je nalezeno alespoň jedno odpovídající středisko s kombinací 001 na třetí úrovni, bude automaticky doplněno. Zda je středisko vyžadováno či nikoli, lze ovlivnit v nastavení formuláře. Koeficient se vztahuje ke střediskům, kdy se může jednat například o příplatek, zvýhodnění celkové mzdy za práci ve členitém terénu (dle svaživosti) apod. Standardně nelze tento údaj měnit a je svázán nastavením k jednotlivým střediskům, popřípadě zakázkám. Zakázka – identifikaci zakázky vyberete standardně z číselníku zakázek. V pravé části pak vidíte její název (na obrázku je vybráno Jablka 2006). Zda je údaj povinný nebo ne, lze ovlivnit v nastavení formuláře. Nákladové vozidlo – výběr ze standardního číselníku vozidel, je použito při účtování. Nákladový okruh – výběr ze standardního číselníku nákladového okruhu, použit pro vyhodnocování a účtování.

Výpočet mzdy

Hodiny – počet odpracovaných hodin, které se mají promítnout do výplaty, v případě že není zvolena hodinová sazba. Při změně tohoto pole dojde automaticky k přepočtu všech navázaných číselných údajů (přesčas, dny, prémie). Přesčas – informativní hodnota vztahující se k počtu zadaných hodin, vybranému zaměstnanci a jeho nastavení pracovního kalendáře. V příkladu na obrázku „formuláře zadávání mezd“ je vykázáno 10H a automaticky dopočteno 2H přesčasů, protože pracovní fond Franty Slivky je 8 hodin v běžný pracovní den. Automaticky se doplní i první příplatek, pokud je nastaven automat. Pole nelze ručně měnit. Dny – v případě že je v nastavení vyžadován přepočet dní (je vhodný, pokud používáte mzdové složky s denním údajem), dojde automaticky k dopočtení počtu odpracovaných pracovních dní na základně pracovního fondu pro daný den. 10/8=1,25. Množství – v případě, že je vybrána úkolová mzda, je tímto údajem pronásobena sazba práce a výsledek uložen do mzdy. Jedná se tedy o počet splněných jednotek. PHM - obecně lze do tohoto pole uložit doplňující informace. Primárně počet projetých litrů pohonných hmot. Mzda – vypočtená mzda na základně vyplněných údajů. Hodnotu nelze ručně změnit.

Prémie

Výpočet výsledné prémie je ovlivněn podle toho, do kterého ze 3 vstupních polí zadáte údaje a záleží i na pořadí, který údaj vyplníte jako první. Před vyplňováním prémií je vhodné mít vyplněny všechny již zmíněné předchozí údaje. Prém. sazba – zadaný údaj je pronásobem kolonkou množství a výsledek uložen do Prém. částkou. Pokud tedy víte finanční hodnotu, za každý splněný úkol, stačí ji doplnit. Výsledek prémií je přepočten po opouštění pole. Prém. % - víte-li kolik procent ze mzdy má zaměstnanec dostat pro danou práci, pak stačí zadat počet procent. Výsledek prémií je přepočten po opouštění pole. Prém částka - jestliže chcete zaměstnanci zapsat prémii pro daný den pouze částkou, zapíšete tento údaj právě zde.

Příplatky

Pro daného člověka, kód práce, a ostatní údaje lze zadat najednou až 5 příplatků. Odpadá tím tak opakované vyplňování předchozích údajů jako Zakázka, středisko, vozidla, nákladový okruh, nákladové vozidlo, jelikož vše vyplníte v rámci jednoho vstupu do formuláře.

Počet příplatků lze ovlivnit v nastavení formuláře v rozsahu 0-5. Typ příplatku – vybírá se z číselníku kódu prací, stejně jako kód práce. Identifikuje tak mzdovou složku které má být použita pro generování příplatku. Při smazání hodnoty v tomto poli, dojde ke smazání údajů v celém řádku příplatku. Číslo MS – údaj je automaticky doplněn z předchozího vybraného typu příplatku. Nelze měnit. % - na mzdové složce je nastaveno,kolik procent má být z celkové částky použito k proplacení. Nelze měnit Sazba – částka v korunách za jednotku práce automaticky předvyplněná při výběru typu příplatku a odpovídajícímu nastavení. Údaj lze ručně změnit a dojde k přepočtu částky příplatku. Hodiny/množství – počet jednotek vztahujících se k příplatku. V příkladu jsou uvedeny 2h za přesčas. Po změně je automaticky dopočtena částka příplatku Částka příplatku – údaj je vypočítaný a nelze ručně změnit. Vzorec je následující: Sazba*Hodiny*(%) = 20*2*(25/100) = 10.

Ukládání

Ulož+Další – v případě že chcete pořizovat další mzdy a většina vyplněných údajů ve formuláři má být shodná, pak při stisku tlačítka dojde k uložení vyplněných údajů, vstupní formulář se nezavře, kurzor se automaticky přesune na zaměstnance a můžete dále pořizovat. Ulož+Nová – jestliže chcete uložit stávající údaje a víte že budete ihned pořizovat další mzdy, pak po stisku dojde k uložení, údaje ve formuláři kromě zaměstnance se vynulují a kurzor se přesune na zaměstnance. Ulož – dojde k uložení a uzavření formuláře Storno – po dotazu se formulář uzavře a žádné údaje nejsou uloženy

Nastavení formuláře

Samotný formulář je modifikovatelný a lze tak přizpůsobit jeho vzhled, reakce na jednotlivé zadané údaje a podmínky pro uložení.Do nastavení se dostanete stisknutím pravého tlačítka myši na prázdné místo ve formuláři:

Formulare - Registrovane pluginy3.gif a zvolíte nastavení.

Význam jednotlivých položek

Po otevření nastavení se zobrazí tento formulář

Formulare - Registrovane pluginy4.gif Příplatky - posuvníkem můžete zvolit, kolik má být v hlavním okně (spodní část) zobrazeno příplatků. Rozsah je 0(skryto)-5 Středisko – údajem určujete „přesnost“ zadávání střediska. Jedná se o počet úrovní střediska, které lze zadat ručně, aby došlo k automatickému dotažení

Schovat

Pole které jsou zaškrtnuta, budou v hlavním formuláři skryta a nelze je tedy zadat. Při ukládání v nich nebudou vyplněny žádné údaje popřípadě 0.

Vyžadovat Středisko – Je-li zaškrtnuto, při ukládání formuláře/mzdy dojde ke kontrole, zda je středisko vyplněno, správně zadáno a je-li údaj chybný, nebude záznam uložen. není zaškrtnuto, ukládání kontrole nepodléhá Zakázku – princip chování je stejný jako u vyžadování střediska. Je-li zaškrtnuto, musí být vyplněno. Přepočet dní – Vynutí automatické přepočtení dní ze zadaných hodin a pracovního fondu dne zaměstnance, i když je pole Dny schováno. Naopak je vhodné vypnout, pokud zadáváte dny ručně.

Generování dle přesčasů Žádný – žádné automatické doplňování údajů přesčasů neproběhne Přesčas – pokud je zvoleno a v číselníku kódu prací je vše správně nastaveno (automat přesčas), dojde k automatickému dotažení kódu práce do příplatků, v případě překročení pracovního fondu dne. Přesčas+prémie – pokud je zvoleno a v číselníku kódu prací je vše správně nastaveno (automat přesčas-prémie), dojde k automatickému dotažení kódu práce do příplatků, v případě překročení pracovního fondu dne.

Po uložení nastavení je vhodné hlavní formulář opustit a znovu otevřít, aby se všechny změny projevily.

Propojení na kmen zboží

V případě, že evidujete množství čerpané nafty, použitá hnojiva, postřiky a další údaje vztahující se k oběhu zboží, můžete zadávat provázanost mezi mzdami a oběhem zboží. Předpokladem je, že při vystavování mezd ještě nemusíte znát, na který doklad(výdejku/příjemku) dané množství patří, ale již máte podklady o jaké zboží se jednalo(zelená, červená nafta apod.)

Jestliže chcete zadávat údaje přímo z hlavního formuláře, je potřeba v nastavení odškrtnout volbu „kmen zboží“. Hlavní formulář se tak rozšíří o stručný přehled v pravé části s registračními čísly a množstvím.

Význam tlačítek + (F2) – přidání nového propojení na kmen zboží. Po stisku je potřeba vybrat kmenovou kartu a následně její množství Množství – máte možnost upravit zadané množství k označenému řádku v malém přehledu - (DEL) – smazání označeného řádku Přehled – zobrazí podrobnější přehled s údaji navázanými mzdové kartě, pokud probíhá editace. Stejný přehled lze zobrazit i na doběhem zboží (příjemky/výdejky)

Popis přehledu

V zobrazeném přehledu propojených kmenových karet se zobrazují položky, které ještě nebyly převedeny na doklad(výdejka/příjemka).

Je zde standardní funkcionalita Nový, Oprava, Zrušit.

Po zvolení nového záznamu, se zobrazí seznam řádků předzpracování, ke kterému má kmenová karta patřit. Následně pak dotaz na kmenovou kartu. Obě volby potvrdíte tlačítkem Přenos a zobrazí se tento formulář

Formulare - Registrovane pluginy5.gif


, kde můžete doplnit například počet natankovaných pohonných hmot a popřípadě další doplňující informace z číselníku. Registrační číslo – číslo kmenové karty Množství – údaj, který bude přenášen na položku dokladu. Např. počet natankovaných PHM. Param – doplňující parametry pro evidenci. Možno vybrat z číselníku, nebo zapsat do pole: Popis – ručně zadaný popis, nebo dotažený z číselníku parametrů

Parametry je možno zadat v číselníku parametrů a následně již pouze přiřazovat. Zamezíte tak chybám při ručním vepisování údajů do popisného pole, lze je zadat i ručně jako text přímo do vstupního pole popis.

Formulare - Registrovane pluginy6.gif


Editor parametrů Kód – jedinečné označení vzhledem ke zvolenému parametru (Param1-8), může obsahovat i textové označení Název – textové označení parametru Poznámka – doplňující informace o jaký parametr se jedná

Dotažení údajů na doklady zboží

Zadané údaje v předzpracování mezd dotáhnete na doklady zboží nad Příjemkami nebo Výdejkami.

Údaje jsou dotaženy na označený doklad. Po spuštění akce
Formulare - Registrovane pluginy7.gif


„Dotažení položek z předzpracování“, se zobrazí přehled, ve kterém jsou zobrazeny pouze zatím nedotažené položky z předzpracování mezd. Označíte záznamy, které mají být vytvořeny v již vybraném dokladu a stisknete tlačítko Přenos(CTRL+Enter).Opakovaně tak akci nelze spustit.

Tímto vytvoříte doklad např. s počtem čerpaných pohonných hmot.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export