Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Ročná dochádzka - Mzdy (SK)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V tejto ponuke je možné tlačiť zostavy celej ročnej dochádzky.


Obsah

Prehľad DNP

Vstúpite do ponuky Výpočet mzdy a stlačíte pravé tlačítko myši. Z miestnej ponuky vyberiete voľbu Ročná dochádzka, Prehľad DNP. V zobrazenom prehľade sa objaví prehľad preplatených nemocenských dávok všetkých zamestnancov za celý kalendárny rok.

Upozornění Ak použijete možnosť likvidovať pokračujúcej nemocenskej dávky inou mzdovou zložkou (tzn. dôjde napr. k tomu, že pracovný úraz sa zmení na pokračujúci nepracovný úraz), je nutné v tomto prehľade zmeniť nastavenie položiek (napr. čísla mzdovej zložky) prostredníctvom Nastav výberom položiek zo zložky Číselník MZ - zmena typu likvidácie


Prehľad nepreplatených nemocenských

Vstúpite do ponuky Výpočet mzdy a stlačte pravé tlačítko myši. Z miestnej ponuky vyberiete akciu Ročná dochádzka, Prehľad nepreplatených nemocenských. V zobrazenom prehľade sa objaví prehľad nepreplatených nemocenských dávok všetkých zamestnancov za celý kalendárny rok.


Ostatná dochádzka

Vstúpite do ponuky Výpočet mzdy a stlačíte pravé tlačítko myši. Z miestnej ponuky vyberiete akciu Ročná dochádzka, Ostatná dochádzka. V zobrazenom prehľade sa objaví prehľad všetkých dochádzkových mzdových zložiek za celý kalendárny rok. Pomocou štandardných funkcií programu je možné vytlačiť len vybrané dochádzkové mzdové zložky (napr. len dovolenku a pod.).


Podporná doba (PD)

Vstúpite do ponuky Výpočet mzdy a stlačíte pravé tlačítko myši. Z miestnej ponuky vyberiete akciu Ročná dochádzka, Podporná doba. V zobrazenom prehľade sa objaví zoznam zamestnancov s prehľadom dní (rok spätne od aktuálnej likvidácie), ktoré sú načítané pri kontrole podpornej doby. Jedná sa o nasledujúce položky:

 • Predch.zam. - nepoužíva sa
 • Prech.nem. - dni minulých nemocí, ktoré boli zadané už vo výpočte v systéme Helios Orange
 • Prech.likv. - súčet dní skorších likvidácií
 • Akt.likv. - dni aktuálnej nemoci
 • Likv.celk. - celkový počet dní spadajúcich do 1 roka spätne
 • PD - počet dní podpornej doby (spravidla 365 dní)
 • Rozdiel - rozdiel PD a Likv.celk. (zostávajúci počet dní podpornej doby)
 • Začiatok nem. - začiatok poslednej nemoci


Kontrola podpornej doby prebieha:

 • Pri likvidácii nemocenských dávok - jedná sa o tzv. mäkkú kontrolu, tzn., že vás program upozorní na to, že podporná doba bola prekročená, ale v prípade, že napriek tomu budete chcieť nemocenské dávky vyplatiť, umožní vám to.
 • Po mesačnej uzávierke v Mesačnej kontrole mzdových údajov - upozornenie na blížiaci sa prekročenie hranice podpornej doby


Do kontroly podpornej doby sú automaticky zahrnovaní zamestnanci, ktorí sú v pracovnom pomere alebo sú vyňatí zo stavu a ďalej zamestnanci, ktorí ukončili pracovný pomer a v danom (kontrolovanom) období majú zadanú dochádzkovú mzdovú zložku, na ktorej je Číslo mzdovej zložky pre likvidáciu - Nemocenská, Pracovný úraz, Ostatné úrazy.


Prehľad dobierok

Ak niektorí zamestnanci dostávajú mzdu v hotovosti, tzn. nie je im zasielaná na účet, je možné po spracovaní miezd vytlačiť prehľad dobierok (tzv. výplatná listina na podpis). Vstúpite do ponuky Výpočet mzdy, stlačíte pravé tlačítko myši a z miestnej ponuky vyberiete akciu Prehľad dobierok. V zobrazenom prehľade sa objavia len tí zamestnanci, ktorí majú vyplácanú mzdu v hotovosti (z hľadiska výpočtu je vyplnené pole Vyúčtovanie. K zotriedeniu pre tlač je možné použiť voľbu Nastav.


Mincovka platidiel celkom

Ak vyplácate niektorým zamestnancom mzdu v hotovosti, musíte zabezpečiť tlač mincovky platidiel pre banku. K tomuto účelu slúži ponuka Mincovka platidiel celkom. Vstúpite do ponuky Výpočet mzdy, stlačíte pravé tlačítko myši a z miestnej ponuky vyberiete akciu Mincovka platidiel celkom. Objaví sa prehľad nominálnych hodnôt platidiel a počet kusov, ktoré je nutné pre zamestnancov na výplatu v hotovosti vybrať v peňažnom ústavu.


Prehľad PND

Do Prehľadu PND sa dostane vstupom do ponuky Výpočet mzdy, stlačením pravého tlačítka myši a z miestnej ponuky vyberiete akciu Prehľad PND. Prehľad všetkých detí, na ktoré sa poberali PND (prídavky na deti) v danom aktuálnom mzdovom období.


Odpočty a bonusy

Vstúpite do ponuky Výpočet mzdy, stlačíte pravé tlačítko myši a z miestnej ponuky vyberiete akciu Odpočty a bonusy. Touto akciou sa zobrazí prehľad uplatnených odpočtov a bonusov z daňového základu v danom aktuálnom mzdovom období za vypočítané mzdy. Pre prácu v tomto prehľade využijete štandardné nástroje pre prácu s prehľadmi ako je export do programov MS Word a MS Excel a predovšetkým tlač.


Poznámka k výpočtu

Ku každému výpočtu mzdy si môžete zadať ľubovoľný text. Do poznámky k výpočtu sa dostanete vstupom do ponuky Výpočet mzdy, stlačením pravého tlačítka myši a z miestnej ponuky vyberiete akciu Poznámka k výpočtu. Pomocou Nastav (klávesy <F4>) si môžete poznámku výpočtu zaradiť do prehľadu, jedná sa o položku Poznámka - 255.


Mzdový automat

Vstúpite do ponuky Výpočet mzdy, stlačíte pravé tlačítko myši a z miestnej ponuky vyberiete akciu Mzdový automat. Táto akcia slúži k vypočítaniu miezd všetkých zamestnancov (na rozdiel od voľby Nový v miestnej ponuky, kedy dochádza k prepočítaniu mzdy len vami označených zamestnancov). Do mzdového automatu sa ponúkajú len tí zamestnanci, ktorí:

 • Majú zadané mzdové údaje (tzn. nie sú tu tí, ktorí majú vyplnenú len základnú kartu zamestnanca)
 • Nemajú v danom mesiaci doposiaľ vypočítanú mzdu (tzn. nie sú tu tí, ktorým už bola v danom mesiaci počítaná mzda)
 • Majú v danom mesiaci nárok na výpočet mzdy (tzn. sú v pracovnom pomere, popr. sú vyňatí zo stavu, ale majú nárok na náhradu mzdy)
 • majú zaškrtnuté na mzdovej karte Zahrnúť do automatu.


Po potvrdení ponuky Mzdového automatu sa označia všetci zamestnanci, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky. Po stlačení tlačítka Prenos sa objaví dialógové okno Výpočet mzdy, ktoré vás informuje o výpočte mzdy všetkých označených zamestnancov. Po skončení výpočtu miezd sa zobrazí dialógové okno, v ktorom je detail výpočtu zamestnanca (jedná sa o zamestnanca s najvyšším osobným číslom).

Upozornění Pokiaľ je vybraný mesiac už uzavretý alebo ste už vygenerovali predkontácie, je ponuka Mzdový automat zmenená na Nevypočítané mzdy. Zvolením tejto akcie si môžete zobraziť prehľad tých zamestnancov, pri ktorých nemáte v danom mesiaci vypočítanú mzdu, napriek tomu, že zamestnanci spĺňali podmienky pre zahrnutie do Výpočtu mzdy.


Ďalší výpočet mzdy už prebieha rovnakým spôsobom, ako je vyššie popísané.


Prepočet miezd

Chybné

Vstúpite do ponuky Výpočet mzdy, stlačíte pravé tlačítko myši a z miestnej ponuky vyberiete akciu Prepočet miezd, Chybné. Táto voľba slúži pre prípad, že je nutné vykonať prepočet miezd, ktoré boli zle spočítané (napr. neboli správne prepojené pracovné pomery).


Označené

Výpočet mzdy zamestnanca má dve fáze.

 • Prvá fáza

Po vytvorení základného výpočtu, ktorý vznikol pomocou tlačítka Nový alebo pomocou Mzdového automatu, je stav výpočtu mzdy zamestnanca nastavený na Automat.

 • Druhá fáza

Ak zamestnancovi v danom mesiaci zadáte do výpočtu akúkoľvek mzdovú zložku, je stav výpočtu zamestnanca nastavený na Vykonaný.

Ponuka Prepočet mzdy, do ktorej vstúpite z miestnej ponuky, slúži pre nastavenie stavu výpočtu na Vykonaný, aj keby nedošlo k zadaniu mzdovej zložky do výpočtu.

Upozornění Z hľadiska výpočtu mzdy a následných operácií nie je dôležité, v akom stave je výpočet mzdy zamestnanca. Jedná sa len o údaj, ktorý vás informuje o tom, či má zamestnanec vypočítanú mzdu len na základe údajov na karte zamestnanca a v paušáloch (stav Automat) alebo či ste zamestnancovi zadali do výpočtu ďalšie mzdové zložky (stav Vykonaný).


Servis

Túto voľbu budete používať len zriedka. Pokiaľ nedôjde k nekorektnému zásahu do databázy nebude nutné tieto akcie využívať.

Z akcie Servis môžete zvoliť nasledujúce akcie:

 • Hodiny sviatkov do dochádzkových MZ
 • RELDP - spätný nápočet vybraného zam.
 • RELDP - spätný nápočet všetkých zam.
 • Úhrn príjmov - spätný nápočet vybraného zam.
 • Úhrn príjmov - spätný nápočet všetkých zam.
 • Výkon práce - spätný nápočet
 • Ročné zúčtovanie - nápočet súbežných PP
 • Synchronizácia odpočtov na deti


Pracujúci dôchodcovia

Vstúpite do ponuky Výpočet mzdy, stlačíte pravé tlačítko myši a z miestnej ponuky vyberiete akciu Pracujúci dôchodcovia. Získate prehľad dôchodcov a atribútov, ktoré sú smerodatné pre určenie ich nároku na výplatu starobného dôchodku:

 • Nárok - nárok na dôchodok
 • PP neurč. - dôchodca s PP na dobu neurčitú

Kontrola pracujúcich dôchodcov prebieha:

 • Pri generovaní novej mzdy zamestnanca (tlačítkom Nový alebo Mzdovým automatom)
 • Vo výpočte mzdy

Obidve kontroly sú len mäkké, informatívne.


Položky úkolových miezd

Vstúpite do ponuky Výpočet mzdy, stlačíte pravé tlačítko myši a z miestnej ponuky vyberiete akciu Položky úkolových miezd. Získate prehľad položiek úkolových miezd zamestnanca, na ktorom stojíte, príp. po označení všetkých zamestnancov prehľad položiek úkolových miezd všetkých zamestnancov. Do položiek úkolových miezd sa dostávajú len tie úkolové mzdy, ktoré boli zadané MZ, ktorá má vo svojej definícii vstupný formulár Úkolová mzda.

ďalšia

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export