Důležité:


Rezervace - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Potvrzením hlavní nabídky Oběh zboží, Rezervace se zobrazí přehled rezervačních dokladů. Vzhled tohoto přehledu, způsob setřídění záznamů a filtrování závisí na uživatelském nastavení a lze jej změnit volbou místní nabídky Nastav.

Rezervace vám mohou sloužit především k evidenci odběratelských objednávek. Rezervace snižuje stav k dispozici, na stav skladu nemá vliv. Vzhledem k tomu, že stav k dispozici lze snížit i do mínusu, můžete evidovat i objednávky na zboží, které na skladě není. Rezervaci lze použít jako podklad k vystavení jakéhokoli dokladu oběhu zboží a naopak jako podklad k vystavení rezervace lze využít jakýkoliv doklad oběhu zboží. Při položkovém převedení rezervace na výdejku rezervace zmizí z přehledu. V přehledu rezervací pak vidíte pouze aktuální objednávky od zákazníků.

Než začnete vystavovat rezervační doklady, je nutné nejdříve nastavit číselné řady v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží.

Pro vystavení nového dokladu musíte znát několik věcí:

 • Odběratele
 • Zboží
 • Množství a ceny

Přehled rezervací je vždy pouze k aktuálnímu skladu, který je zobrazen na stavovém řádku. Poklepáním na tuto ikonu nebo klepnutím pravého tlačítka myši a vybráním akce Změna střediska se zobrazí organizační struktura a z ní si vyberete sklad, jehož doklady chcete zobrazit. Zobrazení položek a filtrování přehledu závisí na uživatelském nastavení.

V této kapitole je pouze popis funkcí, které jsou specifické pro tento přehled.

Formulář

Pokud chcete vystavit novou rezervaci, zvolíte nabídku Nový. Po jejím potvrzení program nabídne přehled druhů dokladů označených jako rezervace. Kurzorovým řádkem se nastavte na druh dokladu, který chcete použít, a pomocí kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo tlačítka Přenos otevřete formulář nového dokladu. Pokud je nadefinovaná jenom jedna číselná řada, výběr z číselníku řad se nenabídne a rovnou se otevře formulář nového dokladu.

Formulář se skládá z několika záložek. Ne všechny údaje je nutné při vystavování rezervace vyplnit. Některé mají pouze informativní charakter. V záhlaví formuláře je typ a číslo dokladu.


Tip Vzhled formuláře a vlastnosti polí (např. povinnost vyplnění apod.) se dá přizpůsobit potřebám uživatelů pomocí rozšiřující funkcionality Uživatelské editory. Podrobnější informace najdete v kapitole Uživatelské editory.


Záložka 1-Hlavička

Rezervace.png

Ve formuláři rezervace zadáváte na této záložce základní údaje rezervace společné pro všechny položky zařazené na doklad.

Záložka je rozdělena do sekcí, např. [1] Organizace, parametry ceny; [2] Datum, měna, doplňkové informace atd. Jednotlivé sekce je možné klikáním myší na název sekce nebo na znak šipky v záhlaví sekce sbalit a rozbalit podle vaší potřeby. Také je možné pro rozbalování použít kombinaci kláves Ctrl+Alt+číslo. Po opuštění editačního formuláře si systém pamatuje, které sekce byly rozbaleny/sbaleny, a při dalším otevření formuláře toto nastavení zachová.


[1] Organizace, parametry ceny

Odběratel, Místo určení, Příjemce

Výběrem z číselníku organizací zadáváte na rezervaci organizaci. Podle potřeby zadáváte jednotlivé údaje. Organizaci zadáte i přímo vyplněním pole pro číslo nebo název organizace. Pokud systém najde odpovídající záznam, automaticky ho doplní na rezervaci, aniž by otevřel číselník organizací. To provede v okamžiku, kdy přecházíte kurzorem na jiné pole formuláře.

Pokud už máte organizaci zadanou a chcete údaje opravit, musíte nejprve vymazat pole pro zadání čísla organizace. To platí v případě, kdy organizaci chcete zadat přímo do pole pro název organizace.

Význam jednotlivých polí z hlediska předmětu dodávky a vzniklé pohledávky:

 • Odběratel - „plátce“
 • Místo určení - místo (adresa), kam se má doručit zboží
 • Příjemce - v některých případech je možné použít jako poštovní adresu

Tato varianta je jednou z možností, jak daná pole na rezervaci využít.

Druh vstupní ceny

 • JC bez daní Kč
 • JC s DPH Kč
 • CC bez daní Kč
 • CC s DPH Kč
 • JC bez daní valuty
 • JC s DPH valuty
 • CC bez daní valuty
 • CC s DPH valuty
 • JC se SD
 • CC se SD
 • JC se SD valuty
 • CC se SD valuty

kde JC = jednotková cena, CC = celková cena, s DPH = cena včetně DPH i spotřební daně, se SD = včetně spotřební daně a bez DPH

Vybíráte, jaký druh ceny budete na doklad zadávat.

Hodnota, kterou zde vyplníte, se bude automaticky nabízet při zadání množství a ceny konkrétního zboží či služby. U každého zboží či služby však můžete tuto hodnotu změnit.

Sazba DPH

Zadáváte sazbu DPH pro položky zařazené na rezervaci přímo. Platí pro položky, které nemají „vlastní“ sazbu DPH. Tu popř. zadáváte v kmenové kartě. Pokud tedy položka zařazovaná přímo na rezervaci nemá sazbu DPH (ani 0, 10 nebo 20 %), dostane tuto sazbu.

Sazba SD

Zadáváte sazbu spotřební daně pro položky zařazené na rezervaci přímo. Pokud nebude mít položka „vlastní“ sazbu spotřební daně (zadáváte v kmenové kartě), dostane tuto sazbu.

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na rezervaci. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace, Ctrl+Enter.


[2] Datum, měna, doplňkové informace

Datum případu, Datum vystavení, Termín dodávky

Základní datumy na vystavené rezervaci.

Pole Datum případu předvyplní systém dnešním datem. Pole musí být vyplněno, bez tohoto údaje nelze rezervaci uložit a zapsat do přehledu. Hlášení

Prázdná nebo chybně zadaná položka Datum případu !

systém zahlásí při pokusu o uložení (tlačítko OK) bez vyplněného data pořízení.

Pro zadávání časových údajů využijte pomocné tlačítko Kalendar.jpg pro kalendář nebo kombinaci kláves <Ctrl><D> pro vložení dnešního data.

Měna, Množství, Kurz, Datum kurzu

Údaje o cizí měně na rezervaci. Potřebné údaje můžete vybírat z číselníku Kódy cizích měn a z číselníku Kurzovní lístek . Měnu zadáváte výběrem z pole se seznamem Měna. Hodnoty kurzu vybíráte z číselníku, přístupný je ze všech ostatních polí. Datum se doplňuje podle data kurzu nalezeného v kurzovním lístku. Dohledávájí se kurzy s datem kurzu stejným nebo nižším než je datum případu. Při změně data případu se kurz automaticky dohledává znovu.

Objednávka

Textové pole pro zadání libovolného údaje.

Termín dodávky

Slovně vyjádřený termín dodávky.

Forma úhrady

Zadáváte formu úhrady. Může být spojena se lhůtou splatnosti.

Druh dopravy

Zadáváte způsob dopravy. K dispozici máte číselník.

Popis dodávky

Textové pole pro zadání libovolného údaje.


[3] Poznámky

Poznámka 1-4

Zadáváte textovou poznámku k rezervaci. Sem zapisujete potřebné údaje (upozornění apod.), tedy „věty“, které na rezervaci chcete vytisknout.

Volbou Akce, Poznámky k dokladům nebo kombinací kláves <Ctrl><P> můžete do rezervace přenést předdefinovanou poznámku z přehledu Zboží a služby, Poznámky k dokladům. Takto přenesenou poznámku můžete pro danou rezervaci libovolně upravovat.

Poklepáním myší v okně poznámky se otevře editační okno, kde máte mj. možnost načíst poznámku z textového souboru.


[4] Účetní vazby

Nákladové středisko, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec

Zadáváte Vámi sledované potřebné údaje. Vybíráte z číselníků. Vyplněná pole mají význam pro vyhodnocení, dohledání, příp. pro účtování návazné výdejky nebo faktury vydané.


[5] Kontaktní zaměstnanec a osoba

Kontaktní zaměstnanec

Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané k zaměstnanci přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo e-mail, pak budou moci být zobrazeny v tisku. Tuto vlastnost využijete v případě, že osoba odpovědná za rezervaci je jiná než osoba, která doklad vystavila.

Kontaktní osoba

Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané ke kontaktní osobě přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo e-mail, pak budou moci být zobrazeny v tisku.

Akce

V panelu nástrojů v záhlaví formuláře rezervace najdete tlačítko Akce. Umožňuje následující:

Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby

Volba pro aktualizaci cen na položkách dokladu. Po spuštění akce se objeví okno s možností určit, jestli se mají také aktualizovat Sazby DPH, Sazby SD a Akce.

Akce samotná provádí přepočet položek s tím, že respektuje druh vstupní ceny, množství a měrnou jednotku. Jestliže má položka zamknutou cenu, pak se pouze provede aktualizace sazby DPH a SD z kmene zboží (pokud je to povoleno - viz obrazovka po spuštění akce) a provede přepočet s aktualizací slev.

V případě, že položka nemá zamknutou cenu, je nejprve podle nastavení přepínače Aktualizovat akce dohledávána nová ceníková akce. Následně se hledá v odpovídajícím ceníku (dotaženém buď podle dohledané či na položce zadané ceníkové akce, popř. podle ceníku zadaného na dokladu). Jestliže je v ceníku dohledán odpovídající záznam se stejnou měrnou jednotkou (musí být stejná jako je na položce, s odvozenými jednotkami se v tomto případě nepracuje), pak se převezme z ceníku cena, případně také sazba DPH a SD (opět podle nastavení zaškrtávátek). Pokud nebyl záznam v ceníku nalezen (za nenalezeno se bere i nalezený s jinou měrnou jednotkou), hledá se nabídková cena a následně jsou aktualizovány sazby DPH a SD z kmene zboží. V obou případech pak následuje přepočet cen.

Aktualizace slev

Tato volba spustí přepočet všech slev zadaných na dokladu.

Poznámky k dokladům

V přehledu Poznámky k dokladům zadáte nejčastěji používané doplňkové texty k rezervacím (vytvoříte seznam poznámek). Tyto texty lze pak jednoduše vyvolat a vybraný text přenést kombinací kláves <Ctrl><Enter> do rezervace. Můžete rovněž povolit přístup k těmto textům i z jiných druhů dokladů (např. na výdejce, vydané faktuře apod.) zaškrtnutím příslušného políčka. Můžete poznámky také označit jako Přednastavené - všechny texty takto označené se budou automaticky doplňovat do nově otevřených dokladů.

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na rezervaci. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace.

Zaokrouhlení

Volba zobrazí, jak je doklad zaokrouhlený. Zde můžete změnit způsob zaokrouhlení pouze pro tu rezervaci, se kterou právě pracujete. Způsob zaokrouhlení na ostatních rezervacích zůstane nezměněný.


Záložka 2-Sumace a slevy

Rezervace sumace.png

Záložka, na které pracujete se sumačními údaji za celý doklad.

[1] Sumace a sumační slevy

V této sekci je samostatný řádek pro každou sazbu DPH se součtovými hodnotami, které se plní automaticky ze všech položek rezervace. Volbou Oprava zde můžete zadávat tzv. sumační slevu k dané sazbě DPH. Slevu zadáváte v procentech nebo částkou.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pozor, sleva se nerozpočítá zpětně na položky.


[2] Doplňkové položky

Přehled korekcí základů DPH, částek DPH, částek celkem.

Korekce mohou vzniknout při zaokrouhlení dokladu na padesátihaléře

Záložka 3-Položky

Rezervace polozky.png


Textové položky

V sekci [1] Textové položky zadáváte na doklad "textové" položky. tj. položky, které nejsou založeny v číselníku Zboží a služby. Vlastně vypíšete jednoduchý text, zadáte částky a návazné údaje, nic víc.

Po volbě Nový se zobrazí formulář pro zadání textové položky

[1] Popis, množství, cena, slevy

Zadáváte popis položky, množství, cenu, sazbu DPH, příp. sazbu DPH pro režim přenesení daňové povinnosti a poskytnutou slevu na textové položce. V poli Popis můžete přes tlačítko se třemi tečkami vybírat text z předdefinovaných poznámek k dokladům (přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Poznámky k dokladům).

[2] Částky

Informativní přehled vypočtených částek na textové položce.

[3] Účetní vazby

V sekci lze zadat Účetní účet a vazby na Útvar, Zakázku, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstance. Účetní účet se uplatní pro zaúčtování řádků typu Základ DPH a Ostatní částky (Sazba DPH = není) v případě, že doklad převedete na fakturu a tu zaúčtujete. Stejně tak se do účetnictví mohou dostat i návazné údaje Útvar, Zakázka, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstanec .

[4] Poznámka

Poznámka k textové položce na dokladu.


Položky

Přehled v sekci [2] Položky zobrazuje přehled všech karet zadaných na doklad. Pomocí funkce Nastav si můžete nechat zobrazit libovolné údaje o položce.

V dolní části obrazovky je informace o celkové částce na dokladu a počtu kusů na položce, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem.


Zadávání položek na doklad

Položky na doklad zadáváte několika způsoby:

1/ Pomocí výběru karet z přehledu stavu skladu na záložce 4 - Sklad. (viz záložka Sklad)

2/ Volbou místní nabídky Převod položek na záložce 3 - Položky. Vybíráte z dokladů:

 • Příjemky
 • Výdejky
 • Vydané objednávky
 • Nabídkové sestavy
 • Vydané faktury
 • Přijaté faktury
 • Dopravní služby
 • Materiály na výrobní příkaz

Máte zde možnost nechat si převést některé položky z jiných, již vystavených dokladů. Položkovým přenosem vznikne vazba mezi jednotlivými doklady, která umožňuje v přehledu dokladů vidět tzv. Návazné doklady. Vyberete si, z jakého dokladu chcete převádět, potvrdíte a přehled se otevře. Vyberete si doklad, ze kterého chcete položky přenášet, a zvolíte Převod s editací, Převod bez editace nebo Převod s výběrem a potvrzením:

Převod s editací

Jednotlivé položky se vám budou nabízet k editaci a máte možnost si zvolit, co chcete na doklad zařadit. Ve formuláři máte na výběr následující tlačítka:

 • Převod bez editace - převede aktuální položku a všechny následující bez možnosti editace.
 • Ukončit - nepřevede aktuální položku a přestane nabízet další.
 • OK - převede aktuální položku a nabídne další.
 • Storno - nepřevede aktuální položku a nabídne další.

Převod bez editace

Převedou se všechny položky tak, jak jsou zadané na původním dokladu. Po převodu lze do jednotlivých položek vstoupit a opravit množství a cenu nebo položku z dokladu smazat.

Převod s výběrem a potvrzením

Nejdříve se vám nabídne přehled všech položek zadaných na původním dokladu a vy máte možnost označit ty položky, které nechcete na nový doklad převést, případně můžete upravit množství a cenu.

Pokud doklad, ze kterého chcete položky převádět, ještě není vystavený, máte možnost ho v tomto přehledu vystavit a potom jeho položky přenést.

Upozornění Po položkovém převedení rezervace na výdejový doklad rezervace zmizí z přehledu! Zůstávají vám tak pouze aktuální nedodané dodávky.

3/ Volbou místní nabídky Zadávání položek. Funkce Zadávání položek vám umožní vyhledat položky dle zadaných kritérií. Otevře se vám okno, kde můžete zadat parametry pro vyhledání libovolného počtu karet. Po té se kurzorovým řádkem nastavíte na položku, kterou chcete zařadit na doklad, do pole Editování - Množství zadáte počet kusů, do položky Cena zadáte cenu, za kterou chcete zboží prodat. Systém sám nabídne přednastavenou prodejní cenu, případně naposledy použitou cenu (závisí na nastavení konstanty Oběh zboží - Ceny - Dohledání historických cen pro prodej).

V přehledu v dolní části okna Zadávání položek máte také možnost označit více položek, které chcete zadat na doklad. Pomocí kláves <Ctrl><Enter> nebo tlačítka Výběr otevřete tabulku pro zadání množství, která je společná pro všechny označené položky. Tento postup je proto použitelný pouze v případě, že zadáváte u vybraných položek stejné množství.

Po skončení zadávání potvrdíte tlačítko Zavřít a přenesete se zpět na záložku, kde máte přehled karet zadaných na doklad. Pokud byste chtěli některou kartu opravit, nastavíte se na ni kurzorovým řádkem a stisknete klávesu <Enter>. Otevře se editační formulář pro zadávání množství a cen a položku opravíte.

Úprava cen

V tomto poli máte možnost procentuálně změnit celkovou cenu na dokladu. Kladné číslo je přirážka, záporné sleva. Úprava cen se rozpočítá zpětně do jednotlivých položek dokladu. Podmínkou pro to, aby toto pole bylo přístupné, je mít vyplněno v poli Druh slev v nabídce Globální konstanty, Oběh zboží, Slevy parametr Všechny slevy nebo Dílčí slevy.

Výrobní čísla

Tato volba slouží k práci s výrobními čísly jednotlivých skladových položek. Její popis viz kap. Výrobní čísla.

Načtení z terminálu čárových kódů

Tato nabídka slouží k práci s čárovým kódem jednotlivých položek.

Změna sazby DPH

Volba umožňuje změnit u označených položek sazbu DPH.

Přidej/změň obal

Vybíráte z obalů, které jsou navázány na kmenovou kartu zboží. Návaznost obalu na kartu zadáváte v přehledu Zboží a služby volbou místní nabídky Obaly.

Doplnění čárových kódů

Volba vygeneruje k označeným položkám čárové kódy podle následujících pravidel:

 • Pokud položka má zadaný čárový kód, nestane se nic.
 • Pokud položka nemá zadaný čárový kód a pokud ke zboží neexistuje v seznamu Zboží a žádný čárový kód, vygeneruje se nový čárový kód automaticky dle pravidel generování a doplní se do položky.
 • Pokud položka nemá zadaný čárový kód a pokud ke zboží existuje v seznamu Zboží a služby právě jeden čárový kód, doplní se do položky.
 • Pokud položka nemá zadaný čárový kód a pokud ke zboží existuje v seznamu Zboží a služby více čárových kódů, nestane se nic.

Ve všech případech je uživatel informován hláškou.

Záložka 4-Sklad

Na této záložce vybíráte zboží, které chcete zařadit na doklad. Pokud zboží ještě na skladu není, přepnete se do seznamu Zboží a služby, nabídka Nový a pokud již existuje, přenesete ho do přehledu stavu skladu. Pokud zboží ještě neexistuje, zadáte ho do seznamu. Při zadávání nového zboží dbejte na to, aby nedocházelo k duplicitám. To znamená, aby pod více názvy nebylo zadáno jedno zboží.

Pokud máte zboží vybráno, nastavíte se na něj kurzorovým řádkem a pomocí kláves <Ctrl><Enter> otevřete tabulku pro zadání množství a cen.

Tabulka má čtyři záložky. Základní údaje, Cena, Popis a Výrobní čísla.

Na záložce Základní údaje zadáváte množství určené k rezervaci, cenu, měrnou jednotku a sazbu daně.

Ke každé položce na dokladu máte možnost zadat procentuální slevu. Podrobně viz dále.

Cenu můžete zadat jak jednotkovou, tak i sumační s daní nebo bez daně. Typ ceny zadáváte na hlavičce formuláře rezervačního dokladu.

Tip Pokud chcete pro nějakou položku zadat jiný než přednabízený typ ceny, přepnete se na záložku Cena. Kurzor je nastavený na poli se zadaným typem ceny. Stiskem klávesy s písmenem, které je uvedeno vedle pole s požadovaným typem ceny, si zpřístupníte editační pole. Do něj zadáte cenu. Na záložku Základní údaje se přenese vámi zvolená cena.


Pokud zaškrtnete pole Zamknout cenu, vyřadí se pro danou položku na daném dokladu standardní mechanismy dohledávání ceny podle odběratele, ceníku atd. Jinými slovy - po zaškrtnutí lze cenu změnit pouze ručně.

Na záložce Popis můžete zadat Popis 1,2, 3 a 4. V poli Akce vidíte, zda je skladová karta zařazena do konkrétní akce, případně akci změnit. Dále máte možnost na této záložce zadat ke konkrétní položce Požadované datum dodání, Potvrzené datum dodání, Číslo zakázky a Čárový kód. Tak můžete na jeden rezervační doklad zadat položky z více zakázek.

Na záložce Výrobní čísla lze pracovat s výrobními čísly jednotlivých položek. Popis viz kap. Výrobní čísla.


Zadání položky na doklad
Rezervace vyber polozky na doklad.png


Na záložce 4 - Sklad máte také možnost označit více položek, které chcete zadat na doklad. Pomocí kláves <Ctrl><Enter> nebo tlačítka Výběr otevřete tabulku pro zadání množství, která je společná pro všechny označené položky.

Akce

V tabulce pro zadání množství a ceny položky (viz předcházející obr.) je tlačítko Akce s následujícími volbami.

Další slevy

Zobrazí procento termínované slevy, viz též kap. Termínované slevy. Dále umožňuje zadat k dané položce slevu částkou.

Spotřební daň - recyklace

Tabulka s údaji pro výpočet spotřební daně položky a recyklačního příspěvku (zákon o odpadech). Údaje jsou přednastaveny podle vyplnění kmenové karty v přehledu Zboží a služby, záložka Daně, resp.tlačítko Akce, Recyklační příspěvek ve formuláři kmenové karty.

Slevy

Ke každé položce na dokladu máte možnost zadat procentuální slevu. Máte tři možnosti zadání slevy. Automatem, Ručně a Zakázáno.

Automatem

Systém sám zadá slevu dle nastavení. Slevy lze nastavit k souvisejícímu označení zboží, ke skupině zboží, ke kartě zboží, ke kartě zboží zařazené na konkrétním skladu a k organizaci. Nelze v dokladu editovat.

Ručně

Dosadíte požadované procento slevy v okamžiku vystavování dokladu. Lze zadat několik různých typů slev. Slevy se nejprve sečtou a pak uplatní najednou.

Zakázáno

Nelze zadat žádný typ slevy.

Opakovaný výběr

Volba místní nabídky nebo tlačítko Opakovaný výběr umožňuje zadat jednu položku na doklad několikrát. Toto využijete například tehdy, jestliže jedna položka má několik různých prodejních cen v jedné dodávce.

Sestavy dle kusovníku

Pokud máte zakoupen submodul Kusovníky modulu Oběh zboží, máte možnost zařazovat na doklad výrobky (sestavy) skládající se z dílů. Na doklad zařazujete takovou položku volbou místního menu Sestavy dle kusovníku na záložce 4-Sklad. Vytváření kusovníků a zařazování výrobku na doklad jsou podrobně popsány zde.

Hlídáno

Volba místní nabídky zobrazí přehled všech hlídaných dokladů k aktuálnímu zboží. Hlídanými doklady mohou být Rezervace a Expediční příkazy. Pokud chcete zrušit hlídání, můžete použít volbu "Zrušit hlídání" z místní nabídky v přehledu hlídaných dokladů.

Popis ostatních voleb místní nabídky přehledu na záložce 4 - Sklad najdete v kapitole Stav skladu.

Záložka 5-Doklady

Pokud chcete na rezervaci přenést všechny položky z jiného dokladu beze změn, použijete k tomu tuto záložku. Z místní nabídky vyberete funkci Převod dokladu a vyberete, z jakého typu dokladu chcete položky přenášet. Otevře se patřičný přehled a vyberete konkrétní doklad. Kombinací kláves <Ctrl><Enter> se všechny položky převedou na rezervaci bez možnosti opravy. Dokladovým přenosem vznikne vazba mezi jednotlivými doklady, která umožňuje v přehledu dokladů vidět tzv. Návazné doklady.

Na doklad lze takto přenést několik dokladů. Seznam přenesených dokladů je na záložce Doklady.

Záložka 6-Služby

Na této záložce je přehled položek, které mají na kartě nastaven parametr Druh skladu na Služba a pokud máte v Globálních konstantách pro Oběh zboží nastaven sklad pro Seznam služeb.

Pokud se k rezervaci váží i nějaké služby a chtěli byste je mít zadané i na rezervačním dokladu, lze je zadat na této záložce. Při přenosu rezervace na jiný doklad se vám přenesou položky skladové i služby.


Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export