Report do html - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Nabídka Report do html slouží k zabezpečení prezentací výsledků hospodaření neboli výkazů a sestav finanční analýzy ve formě webovských stran k použití především pro management firmy a příslušné vedoucí pracovníky na firemním intranetu, případně i na extranetu. Vybraní pracovníci firmy mají tudíž k dispozici vybrané údaje o hospodaření firmy na firemním intranetu kdykoli k dispozici. Jednotlivé skupiny pracovníků mohou mít dostupné různý okruh informací. Aktualizace údajů může být zabezpečena i automaticky na SQL serveru nastavením jobu, který zabezpečí aktualizaci např. každou noc.


Upozornění Pozor, funkcionalitu přehledu Report do html nelze používat v případě, že provozujete Helios Orange na SQL serveru 2008 nebo vyšším. Pokud tomu tak je, tak se přehled Report do html vůbec nezobrazí. Důvodem je to, že od SQL serveru 2008 není podporována funkce make web task. Proto je nutno používat Obecný report do html, který má navíc oproti funkcionalitě Reportu do html rozšířené možnosti. Pokud s reporty do html začínáte, tak doporučujeme definovat reporty pouze v Obecném reportu do html.


V přehledu Report do html se vytvářejí základní definice seznamu příslušných výkazů a vlastních výkazů pro export do souborů webovských stánek. Po technické stránce je proces rozdělen do dvou částí :

 • Vytvoření šablon webovských stránek. Tyto šablony vygeneruje program na pokyn automaticky. Jedná se pouze o formát vzhledu příslušných webovských stránek. Program vygeneruje pouze základní šablonu, je možno vybírat z několika barevných schémat. Po vygenerování lze šablony seznamu i výkazů upravit v programech Microsoft FrontPage a pod. Tímto lze změnit grafiku a barevné schéma, vložit obrázky nebo další informace.
 • Export hodnot do webovských stránek. Touto akcí dojde k vlastnímu exportu hodnot do seznamu i vlastních výkazů. Aktualizace údajů může být zabezpečena i automaticky na SQL serveru nastavením jobu, který zabezpečí aktualizaci např. každou noc.
Tip Export hodnot mimo vlastní databázi je z bezpečnostního hlediska zabezpečen tím, že jsou použity zásady zabezpečení exportů z databáze do webovských stránek na MS SQL serveru - tuto akci smí provést pouze uživatel s nejvyšším oprávněním na SQL serveru - člen role sysadmin. Stejné oprávnění musí být nastaveno i v případně pravidelných exportů jobem na SQL serveru. Pochopitelně dále musí být zabezpečen přístup k vyexportovaným souborům příslušným nastavením práv k souborům a adresářům a nastavení sdílení. Na SQL serveru 2005 je dále nutno mít povoleno (označeno) v Configuration Tools, SQL Server Surface Area Configuration, Surface Area Configuration for Features, SQL 2005, Database Engine, Web Assistant pole Enable Web Assistant.


Přehled Report do html se otevře výběrem nabídky Účetnictví, Finanční analýza, Report do html. V přehledu Report do html se definují jednotlivé reporty, což jsou seznamy výkazů, které jsou vytvořeny v přehledu Výkazy.


Přehled Report do html


Nový report vytvoříte stiskem tlačítka Nový, případně klávesy <F2>. Otevře se formulář pro zadání údajů Reportu:


Záložka 1 - Report do html

Záložka 1 - Report do html
 • Číslo - Číslo reportu. Systém čísla nabízí automaticky, je možno změnit na jiné nepoužité číslo. Po uložení již nelze měnit.
 • Aktualizovat šablonu - přednastaveno aktualizovat šablonu ano. Akcí místního menu Vytvořit soubory šablon dojde k přepsání dříve vytvořené šablony první strany (*.tpl). Pokud nechcete, aby se dalším spuštěním akcí místního menu Vytvořit soubory šablon šablona znovu přepsala, zaškrtnutí je třeba zrušit. Použije se v případě, kdy si soubor šablony upravíte např. graficky (vložení obrázku, loga, úprava formátu rámečků, úpravy textů,...).
 • Aktualizace - lze vybrat ze tří způsobů aktualizace:
  • individuální - aktualizace se spouští na označeném reportu akcí Aktualizace souborů html
  • hromadná - kromě individuální aktualizace se dá spustit aktualizace takto označených reportů i akcí Hromadná aktualizace
  • zakázaná - aktualizaci takto označených reportů nelze provést
 • Název 1 - název reportu, povinný údaj
 • Název 2 - další název nebo označení reportu, nepovinný údaj
 • Poznámka - libovolná textová poznámka, nepovinný údaj
 • Cesta index html - cesta na hlavní soubor webovské stránky, tzv. index. Cesta je vztažena vzhledem k SQL serveru! C:\Report
 • Podadresář html - Název podadresáře, který je umístěn v cestě index html - zde budou umístěny další soubory webovských stránek jednotlivých výkazů. Např. C:\Report\html
 • Cesta na adresář šablon - cesta na hlavní soubor webovské stránky, tzv. index. Cesta je vztažena vzhledem k SQL serveru! Např. C:\TPL
 • Soubor - název hlavního souboru webovské stránky, tzv. indexu. Bez přípony. Bude umístěn v adresáři Cesta index html a odtud se dá zobrazit webovským prohlížečem, např. MS explorer. Např. ReportTopManagement - celá cesta C:\Report\ReportTopManagement.htm


Upozornění Všechny výše uvedené cesty jsou vztaženy vzhledem k SQL Serveru, nikoli ke stanici, odkud se definice reportů provádí!
Upozornění Všechny výše uvedené adresáře musí být předem založeny na SQL serveru nebo v adresáři z SQL serveru dostupného a musí jim být nastaveny přístupová práva pro příslušné uživatele.


Záložka 2 - Přehled výkazů

Na formuláři Report do html, záložce 2 - Přehled výkazů se přiřazují výkazy, které chcete, aby byly v reportu zobrazeny:


Formulář Report do html, záložka 2 - Přehled výkazů


Formulář Report do html, záložka 2 - Přehled výkazů


Nový výkaz reportu přiřadíte stiskem tlačítka nový, případně klávesy <F2>. Otevře se dialogové okno Navázaný výkaz:


Dialogové okno Navázaný výkaz


Dialogové okno Navázaný výkaz


V tomto dialogovém oknu vybíráte příslušný výkaz a nastavujete základní vlastnosti pro export do html vybraného výkazu.

 • Výkaz - navázaný výkaz. Nový výkaz přiřadíte stiskem tlačítka Tritecky.jpg, případně stiskem kombinace kláves <Ctrl+Enter>. Otevře se přehled výkazů, ze kterého vyberete příslušný výkaz. Tento výkaz označíte a přenesete stiskem tlačítka Přenos, případně stiskem kombinace kláves <Ctrl+Enter>. Tímto způsobem lze do přehledu postupně zařadit více výkazů. Každý výkaz však lze zařadit jen jednou.
 • Aktualizovat - nastavuje se způsob aktualizace. Lze vybrat z těchto možností:
  • Pouze export - dojde k exportu příslušného výkazu (jeho hodnoty se nebudou aktualizovat)
  • Aktualizace a export - zaktualizují se hodnoty příslušného výkazu a následně se provede export webovské stránky
  • Zakázáno - export do webovské stránky se neprovede, stránka se vůbec nezobrazí.
 • Aktualizovat šablonu - přednastaveno aktualizovat šablonu ano. Akcí místního menu Vytvořit soubory šablon dojde k přepsání dříve vytvořených šablon výkazů (*.tpl). Pokud nechcete, aby se dalším spuštěním akcí místního menu Vytvořit soubory šablon šablona znovu přepsala, zaškrtnutí je třeba zrušit. Použije se v případě, kdy si soubory šablon upravíte např. graficky (vložení obrázku, loga, úprava formátu rámečků, úpravy textů,...).
 • Poznámka - textový nepovinný údaj, max. 255 znaků, zobrazí se v poli poznámka přehledu výkazů.
 • Nezaokrouhleno - sloupec 01 - 12 - označené sloupce budou zobrazeny v exportu do html
 • Zaokrouhleno - sloupec Z 01 - Z 12 - označené sloupce budou zobrazeny v exportu do html

Údaje se uloží stiskem tlačítka OK nebo klávesy <Enter>

Tip Sloupce - např. pro výkaz typu výsledovky, zaokrouhlené hodnoty na celé tis. Kč se vyberou sloupce Z 03 (běžné období) a Z06 (minulé období). Zaškrtnuté sloupce závistí i na druhu sestavy, podrobný popis viz sloupce výkazu.


Záložka 3 - Přehled sestav

Na formuláři Report do html, záložce 3 - Přehled sestav se přiřazují sestavy finanční analýzy, které chcete, aby byly v reportu zobrazeny:


Formulář Report do html, záložka 3 - Přehled sestav finanční analýzy

Formulář Report do html, záložka 3 - Přehled sestav finanční analýzy


Novou sestavu reportu přiřadíte stiskem tlačítka nový, případně klávesy <F2>. Otevře se dialogové okno Navázaná sestava:


Dialogové okno Navázaná sestava


Dialogové okno Navázaná sestava


V tomto dialogovém oknu vybíráte příslušnou sestavu finanční analýzy a nastavujete základní vlastnosti pro export do html vybraného výkazu.

 • Sestava - navázaná sestava finanční analýzy. Novou sestavu finanční analýzy přiřadíte stiskem tlačítka (...), případně stiskem kombinace kláves <Ctrl+Enter>. Otevře se přehled sestav finanční analýzy, ze kterého vyberete příslušnou sestavu finanční analýzy. Tuto sestavu finanční analýzy označíte a přenesete stiskem tlačítka Přenos, případně stiskem kombinace kláves <Ctrl+Enter>. Tímto způsobem lze do přehledu postupně zařadit více sestav finanční analýzy. Každý výkaz však lze zařadit jen jednou.
 • Aktualizovat - nastavuje se způsob aktualizace. Lze vybrat z těchto možností:
  • Pouze export - dojde k exportu příslušné sestavy finanční analýzy (její hodnoty se nebudou aktualizovat)
  • Aktualizace a export - zaktualizují se hodnoty příslušné sestavy finanční analýzy a následně se provede export webovské stránky
  • Zakázáno - export do webovské stránky se neprovede, stránka se vůbec nezobrazí.
 • Aktualizovat šablonu - přednastaveno aktualizovat šablonu ano. Akcí místního menu Vytvořit soubory šablon dojde k přepsání dříve vytvořených šablon sestav finanční analýzy(*.tpl). Pokud nechcete, aby se dalším spuštěním akcí místního menu Vytvořit soubory šablon šablona znovu přepsala, zaškrtnutí je třeba zrušit. Použije se v případě, kdy si soubory šablon upravíte např. graficky (vložení obrázku, loga, úprava formátu rámečků, úpravy textů,...).
 • Sloupec 00 - 24 - označené sloupce budou zobrazeny v exportu do html

Údaje se uloží stiskem tlačítka OK nebo klávesy <Enter>


Záložka 4 - Ostatní

Na formuláři Report do html, záložce 4 - Ostatní se zadávají údaje o barevném schématu a o jazyky, ve kterém budou reporty generovány.


Formulář Report do html, záložka 3 - Ostatní


Formulář Report do html, záložka 3 - Ostatní


Údaje o barevném schématu a o jazyky, ve kterém budou reporty generovány, je možno ponechat tak, jak jsou přednabízeny. V případě, že chcete změnit barvu výsledných reportů nebo jazyk, změníte nastavení na záložce Ostatní:

 • Barevné schéma - je na výběr z těchto možností barevných schémat:
  • Šedá
  • Modrá
  • Zelená
  • Žlutá
  • Hnědá
 • Uživatel - v tomto případě se uvolní následující pole:
  • Barva pozadí
  • Ohraničení buněk
  • Ohraničení tabulky
  • Buňky záhlaví
  • Buňky hodnot

a můžete změnit barvu stiskem tlačítka (...) a výběrem požadované barvy pomocí nástroje pro výběr barvy:


Nástroj Barva


Nástroj Barva


 • Jazyk - pokud je vybrána Legislativa Jazyk dle výběru, uvolní se toto pole a je možno zadat jeden z těchto jazyků:
  • Český (bez diakritiky)
  • Český (s diakritikou)
  • Slovenský
  • Anglický
  • Německý
 • Legislativa - možnost pro automatický výběr jazyka. Jsou tyto možnosti:
  • Jazyk dle uživatele - vybere se jazyk, který má nastaven přihlášený uživatel
  • jazyk dle legislativy - vybere se jazyk podle legislativy Heliosu * český, slovenský nebo německý
  • Jazyk dle výběru - při této nabídce se uvolní pole Jazyk a zde je možno si zvolit jazyk dle nabídky Jazyk - viz výše.


Místní nabídka

Pro nabídku místního menu přehledu Report do html jsou specifické tyto akce:


Nabídka místního menu Report do html


Nabídka místního menu


 • Aktualizovat soubory reportu - Ctrl+S - spuštěním této akce se vytvoří nebo aktualizují vlastní webovské stránky (soubory html) v příslušném adresáři na serveru. Tuto akci smí provést pouze uživatel zařazený do role na SQL serveru sysadmin.
 • Vytvořit soubory šablon - tuto akci použijete pouze v případě, že chcete vytvořit poprvé soubory šablon. - soubory *.tpl . Po dotazu:
Dotaz nebo informativní hláška Chcete skutečně spustit akci? Soubory šablon se přepíšou !

a jeho potvrzení se otevře se dialogové okno Cesta na adresář šablon (tpl)


Dialogové okno Cesta na adresář šablon (tpl)


Dialogové okno Cesta na adresář šablon (tpl)


Zde nalistujete cestu na příslušný adresář, kde budou umístěny soubory šablon (*.tpl). Pozor, na rozdíl od cest, které jsou uloženy ve vlastním reportu, tato cesta není vztažena k SQL serveru, ale jedná se o cestu z pohledu stanice, ze které je akce vytvořit soubory šablon prováděna. (Různí uživatelé mohou mít namapováno různě.). Tato akce není omezena na členy role sysadmin, může jí provádět každý, kdo má právo zápisu a změny v příslušném adresáři šablon. Po prvním spuštění této akce si programu cestu pamatuje a při dalším spuštění ji nabídne (pokud fyzicky existuje).

 • Hromadná aktualizace - touto akcí se spustí akce Aktualizovat soubory reportu pro všechny reporty, které mají nastaveno Aktualizace: hromadná. I tuto akci smí provést pouze uživatel zařazený do role na SQL serveru sysadmin.
Upozornění Akce Aktualizovat soubory reportu a Hromadná aktualizace mohou v závislosti na počtu navázaných výkazů a jejich složitosti, počtu vybraných období, objemu účetních dat i výkonnosti a konfigurace hardware trvat delší dobu.
Tip Soubory vytvořené akcí Vytvořit soubory šablon můžete e nějakém editoru webovských stránek (např. MS FrontPage) editovat z hlediska grafiky, pozadí, vložení dalších odkazů, obrázků a pod. Nesmí se však změnit pole která slouží k exportu hodnot výkazu nebo nadpisů atd.
Upozornění POZOR, na takto upravené šablony se potom nesmí pustit znovu akce Vytvořit soubory šablon, protože by došlo k přepsání těchto souborů! Je možno využít zaškrtávátko Aktualizovat šablonu. Pokud nechcete, aby se šablona akcí Vytvořit soubory šablon přepsaly, "zaškrtnutí" Aktualizovat šablonu zrušíte a tyto šablony při další aktualizaci zůstanou neaktualizovány. Použije se v případě, kdy si soubory šablon upravíte např. graficky (vložení obrázku, loga, úprava formátu rámečků, úpravy textů,...).

Pouze pro správce Helios Orange! - akci Hromadná aktualizace lze spouštět i nezávisle na programu Helios Orange na MS SQL serveru pomocí jobu - např. každý pracovní den v určitou dobu. Výkonný příkaz jobu je EXEC fiaa_ReportAktualizace @KodErr OUT .


Po provedení exportu do html mohou příslušní pracovníci zobrazovat ve webovském prohlížeči (např. internet explorer) zobrazovat vyexportované reporty. Po otevření tzv. indexu (soubor na cestě index html) se zobrazí seznam vyexportovaných výkazů a sestav finanční analýzy:


Seznam vyexportovaných výkazů a sestav finanční analýzy


V levém sloupci lze otvírat odkazy na jednotlivé výkazy a sestavy finanční analýzy, např.:


Vyexportovaný výkaz


Navázaných výkazů nebo sestav finanční analýzy může být i více. Stejně tak i vlastních reportů s navázanými výkazy může být více - např. s určením pro různé skupiny odpovědných pracovníků. Každá skupina pracovníků nebo i každý pracovník může mít k dispozici svůj vlastní seznam výkazů a sestav finanční analýzy.
další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export