Režim přenesení daňové povinnosti od 1.1.2012 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je stanoven s platností od 1.1.2012. Týká se dodání v tuzemsku. Dosud byl tento režim využíván při dodání zlata, u dodání šrotu a odpadu včetně jeho zpracování a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a to s platností od 1.4.2011, viz Režim přenesení daňové povinnosti.


Obsah

Hlavní principy režimu přenesení daňové povinnosti

 • Dodavatel fakturuje bez daně - dodavatel/poskytovatel fakturuje bez daně a daň neodvádí, pokud je příjemce plátcem daně v ČR a plnění je poskytnuto pro jeho ekonomické činnosti. Dodavatel/poskytovatel je povinen uvést sazby daně jednotlivých plnění a na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
 • Odběratel je povinen daň přiznat a může uplatnit nárok na odpočet daně - jedná se o zavedení režimu tuzemského samovyměření (reverse-charge). Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
 • Výpis z evidence k režimu přenesení pro daňové účely - dodavateli i odběrateli je v této souvislosti uložena povinnost vést evidence pro daňové účely, ve které budou muset uvádět DIČ obchodního partnera, DUZP, základ daně, rozsah a předmět plnění.

Výpis z předmětné evidence bude plátce povinen podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Výpis bude možné podat prostřednictvím tzv. EPO podání (viz Daňový portál České daňové správy) nebo datovou zprávou ve vymezené XML struktuře, kterou lze vytvořit pomocí pluginu Výpis z evidence k režimu přenesení daňové účely, viz dále.

V aplikaci pro elektronické podání resp. v příslušné datové zprávě budou tak vyplňovány následující údaje:

 • DIČ odběratele/příjemce a DIČ dodavatele/poskytovatele
  • Dodavatel/poskytovatel uvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění daňové identifikační číslo jednotlivého odběratele/příjemce.
  • Odběratel/příjemce uvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění daňové identifikační číslo dodavatele/poskytovatele.
 • Kód předmětu plnění - uvede se jednomístný kód - číslo "1", "2", "4" nebo "5":
  • 1 - jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92b – zlato
  • 2 - jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92d – povolenky
  • 4 - jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92e – stavební a montážní práce
  • 5 - jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92c – zboží uvedené v příloze č.5 - odpady a šroty, platí od 1.1.2012. Do 31.12.20111 je nutno uvádět konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o dani z přidané hodnoty (Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti), jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92 c zákona o dani z přidané hodnoty.
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění - uvede se datum uskutečnění zdanitelného plnění podle daňového dokladu.
 • Základ daně - uvede se základ daně každého zdanitelného plnění uskutečněného v režimu přenesení povinnosti (každé plnění se uvede na samostatném „řádku“, zaokrouhlení na celé koruny).
Tip Celkovou částku všech uskutečněných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvede dodavatel/poskytovatel zároveň na ř. 25 daňového přiznání.
Tip Celkovou částku všech přijatých plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvede odběratel/příjemce zároveň na ř. 10 nebo 11 daňového přiznání na výstupu a na ř. 43 nebo 44 na vstupu, je-li nárok na odpočet.
 • Rozsah plnění - uvede se údaj o množství (rozsah plnění) v určených měrných jednotkách nastavených podle vyplněného kódu předmětu plnění (u zlata gram, u šrotu kilogram, u povolenek kusy). V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací se rozsah plnění nepoužije.


Upozornění Podrobnosti k vytvoření Výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH v systému Helios Orange naleznete v části dokumentace Rozšiřující moduly.


Upozornění Pokud není odběratel/příjemce plátce daně v tuzemsku, nejedná se o režim PDP, ale o běžné plnění, do pole Sazba DPH pro PDP se automaticky dosadí (není) a do pole Sazba DPH se dosadí příslušná sazba DPH.


Upozornění Program považuje organizaci na dokladu za plátce DPH v případě, že na organizaci v poli DIČ DPH je vyplněno tuzemské DIČ a toto DIČ začíná písmeny CZ. Pokud je toto pole prázdné nebo je DIČ jiné země, pro účely PDP se považuje za neplátce DPH.


Upozornění Pokud je odběratel/příjemce plátce daně v tuzemsku, ale plnění není určeno pro ekonomické činnosti (ve smyslu zákona o DPH), nejedná se o režim PDP, ale o běžné plnění, do pole Sazba DPH pro PDP je nutno zadat (není) a do pole Sazba DPH příslušnou sazbu DPH. Na označených nezrealizovaných fakturách lze též použít fumkci místního menu Přenesení daňové povinnosti, Zrušit režim PDP.


Tip K problematice režimu přenesení daňové povinnosti jsou na webu MF ČR tyto informace, viz Nejčastější dotazy. Je zde i Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění - režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví.

Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací od 1.1.2012

Od 1.1.2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvená v § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. (dále jen zákon o DPH). MF ČR zveřejnilo informaci k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví a metodiku Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH.

Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací (bez ohledu na to, zda jde z hlediska vymezení dané zákonem o DPH o služby nebo dodání zboží s montáží), které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008, viz Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupná na stránkách Českého statistického úřadu .

 • Kód CZ-CPA 41 – zahrnuje budovy a jejich výstavbu. Patří sem také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů.
 • Kód CZ-CPA 42 - inženýrské stavby a jejich výstavba. Zároveň tento oddíl zahrnuje služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství.
 • Kód CZ-CPA 43 - specializované stavební práce, tj. demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické a dále mj. montáž ocelových konstrukčních prvků, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin a také instalaci topení, výtahů, klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení apod.

Ve výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH se v případě stavebních a montážních prací uvede jednomístný kód č. 4. Rozsah plnění ani měrná jednotka se neuvádí.

Tip Doporučujeme na daňový doklad tisknout i číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA předmětu plnění v případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Je třeba před prvním vystavením daňového dokladu zadat číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA předmětu plnění do pole SKP v kartě kmene zboží a služeb.


Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti v případě přijetí úplaty (zálohy) před 1.1.2012

Pokud poskytovatel plnění obdržel do 31.12.2011 zálohu na poskytované stavební a montážní práce a z titulu takto přijaté úplaty mu vznikla povinnost přiznat daň na výstupu při přijetí úplaty (do konce roku 2011 mu vznikne, jde-li o situaci ve smyslu § 21 odst. 1 zákona o DPH), přičemž den uskutečnění zdanitelného plnění nastane až po 31.12.2011, stanoví plátce základ daně podle § 37 odst. 3 zákona o DPH. Od 1.ledna 2012 bude tedy v takových případech aplikován režim přenesení daňové povinnosti pouze u základu daně stanoveného dle § 37 odst. 3 zákona o DPH, tj. ze základu daně vypočteného jako rozdíl z celkového základu daně za zdanitelné plnění a základu daně z přijaté úplaty (tj. ze záloh přijatých v roce 2011). Jde-li o úplaty /zálohy/ přijaté po 1.1.2012 a současně před uskutečněním zdanitelného plnění, k těmto se při zdaňování v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nepřihlíží, (ve smyslu, že by z titulu jejich přijetí vznikala povinnost přiznat daň; tato vzniká až uskutečněním zdanitelného plnění).


Tip Doporučený postup vytvoření daňového dokladu v režimu PDP se zálohou uhrazenou před 1.1.2012 v Helios Orange:


V přehledu faktur tlačítkem Nový otevřít novou fakturu. Záložka 3 - Položky, oblast 2 - Položky. V přehledu položek vybrat akci místního menu Převod položek, Vydané faktury... (případně hotkey Ctrl+Alt+V), v případě přijatých faktur Přijaté faktury... (případně hotkey Ctrl+Alt+P). V období roku 2011 (nebo předchozích) vybrat příslušnou fakturu (daňový doklad o přijaté platbě na základě zaplacené zálohy). Akcí Převod bez editace položky převedete *). Tyto položky budou v režimu odpovídajícímu roku 2011 (nebo předchozím), tj. s příslušnou nenulovou sazbou daně (většinou 20%). Na záložce 2 - Sumace a slevy, oblast 2 - Zálohy, stisknete tlačítko Nový. V období roku 2011 (nebo předchozí) vybrat příslušnou fakturu (daňový doklad o přijaté platbě na základě zaplacené zálohy). Tlačítkem Přenos (případně hotkey Ctrl+Enter) zálohu přenesete a potvrdíte. *) Musí být zaškrtnuto zaškrtávátko Realizační.

*) Pokud by se neuplatnila celá záloha, příslušné částky upravíte na použitou část zálohy.


Pokud by byly dodány stavební nebo montážní práce ve vyšším objemu než byla zaplacená záloha, tak v přehledu na záložce 3 - Položky, oblast 2 - Položky, přidáte novou položku(-y), tentokrát již v režimu PDP, tj. položky źboží a služeb s navázaným kódem PDP č. 4, Sazbou DPH 0% (faktury vydané) nebo (není) (faktury přijaté) a Sazbou PDP (sazba 20%, příp. 14%). Po realizaci faktury vygenerujete položky PDP běžným způsobem popsaným výše. Týká se pouze položek v režimu PDP, tedy nikoli položek faktury, které byly položkovým převodem převedeny z faktur roku 2011 nebo předchozích.

Dodání odpadů a šrotů - sjednocení na nový kód 5 od 1.1.2012

Od 1.1.2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH - odpady a šroty zakotvená v § 92c zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. Místo původně uváděných kódů pro jednotlivé položky uvedené v příloze č. 5 k zákonu o DPH se bude od 1.1.2012 uvádět jednotný kód 5.


Upozornění Na kartách zboží (zboží a služby) je nutno změnit původní nastavení kódů PDP (kromě kódů 1,2 nebo 4) na nový kód 5. Na označených položkách zboží, kde se má kód PDP změnit, stiskem pravého tlačítka myši se otevře místní menu, vyberete akci Přenesení Daňové povinnosti, Přiřadit kód PDP a vyberete kód 5 - Plnění podle §92 c zákona o dani z přidané hodnoty (odpady a šroty) a přenesete stiskem tlačítka Přenos nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Tuto změnu je nutno provést až po vygenerování všech položek PDP na fakturách a dalších dokladech s datem plněmí roku 2011 a před generováním položek PDP na fakturách a dalších dokladech s datem plněmí roku 2012!


Upozornění Pro zdanitelná plnění do 31.12.2011 je nutno uvádět původní kódy uvedené v příloze č. 5 k zákonu o DPH.


Upozornění Jak výše uvedeno, opravy zdanitelných plnění z období do 31.12.2011 je nutno uvádět s původními kódy uvedené v příloze č. 5 k zákonu o DPH. Pokud již máte původní kódy na kartách zboží (zboží a služby) změněny na kód 5, tak doporučujeme tento postup:
 • U kódu 5 změnit datum platnosti od na 1.4.2011.
 • Založit novou hlavičku PDP pro opravu PDP za období DPH od 1.4.2011 do 31.12.2011. Zkopírované položky budou se "starými" kódy, nově vygenerované položky s novým kódem 5.
 • Položky s kódem 5 opravit na původní kódy.
 • U kódu 5 změnit datum platnosti od zpět na 1.1.2012.Upozornění Další podrobnosti k režimu PDP naleznete také v článku Změny v DPH od 1.4.2011 - Poradna (CZ).Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export