Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

QMS Systém řízení kvality - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1000 ze dne 11.10.2017

Novinka Reklamace přijaté - doplněna nová akce Generuj výrobní plán (na opravu). Akce po zvolení řady plánu založí pro reklamovaný dílec výrobní plán na reklamované množství. Popis z reklamace se přenese do pole Poznámka.

Akcí Zdrojový doklad ve výrobních plánech a výrobních příkazech lze pak zobrazit reklamaci, z níž daný výrobní plán a následně vygenerovaný výrobní příkaz vznikl.


Novinka Do přehledu Interní neshody bylo doplněna nová akce Generuj reklamaci na materiál použitý v neshodném dílci. Akce je určena pouze pro neshodu propojenou s evidencí zmetků na operaci na dílci ve výrobě. V dialogu lze v případě, že do dílce vstupuje více materiálů, vybrat příslušný materiál, dále upravit vypočtené reklamované množství.


Novinka Na Kategorii aktivity/Kategorii QMS přibyl nový atribut:
 • Předvyplnit S kým se jednalo (Konktaktní osoba) - je-li zatržen, převezme se při založení záznamu aktivity/záznamu QMS přednastavená kontaktní osoba ze záznamu zvolené organizace.

Do dialogu akce Generování reklamace nad položkou příjemky/výdejky byla doplněn parametr Kontaktní osoba, v němž lze zvolit

 • Nic - nedojde k nastavení kontaktní osoby ve vygenerované reklamaci (výchozí nastavení)
 • Převzít z dokladu - dojde k převzetí kontaktní osoby z dokladu, z něhož se reklamace generuje
 • Převzít z organizace - dojde k převzetí kontaktní osoby přednastavené na organizaci uvedené na dokladu, z něhož se reklamace generuje
 • Zadat ručně - umožní vybrat osobu z kontaktních osob přiřazených organizaci uvedené na dokladu


Novinka Číselník Oblast QMS byl vyřazen z nabídky pod agendou Nápravná a preventivní opatření. Číselník je nadále k dispozici pouze pod agendou Řízení auditů.

Drobné úpravy terminologie:

 • Přehled Nápravná a preventivní opatření byl přejmenován na Nápravná a preventivní opatření (NO/PO)
 • Přehled Stav řešení byl přejmenován na Stav řešení NO/PO
 • Přehled Výsledek ověření účinnosti byl přejmenován na Výsledek ověření účinnosti NO/PO
 • Přehled Stav řešení interní neshody byl přejmenován na Stav interní neshody
 • Přehled Úkoly k řešení interních neshod byl přejmenován na Úkoly k interním neshodám


Novinka Náhled na tiskové formuláře modulu QMS v návrháři tiskových formulářů končil chybou:

QMSAtributy_2445: Nemohu otevřít zdroj dat
Opraveno.


Novinka Reklamace - úpravy terminologie
 • Přehled Reklamace od odběratelů přejmenovány na Reklamace přijaté
 • Přehled Úkoly k reklamacím přejmenovány na Úkoly k reklamacím přijatým
 • Přehled Stav reklamace přejmenován Stav reklamace přijaté
 • Přehled Typ neshody přejmenován na Typ neshody reklamace přijaté
 • Přehled Příčina neshody přejmenován na Příčina neshody reklamace přijaté
 • Přehled Reklamace vůči dodavatelům přejmenován na Reklamace vydané
 • Přehled Úkoly k reklamacím přejmenován na Úkoly k reklamacím vydaným
 • Přehled Stav reklamace přejmenován na Stav reklamace vydané
 • Přehled Typ neshody přejmenován na Typ neshody reklamace vydané
 • Přehled Příčina neshody přejmenován na Příčina neshody reklamace vydané


Novinka Akce Výpočet hodnocení partnerů neumožnila zvolit výpočet pro Rok, pokud název období obsahoval jiné znaky než číslo roku ve formátu RRRR. Opraveno

Časový interval pro rok je dán rokem začátku období, počáteční datum je vždy 1.1. a koncové datum 31.12. Do takto definovaného intervalu pak spadají zvolená čtvrtletí, nebo měsíce.Verze 2.0.2017.0500 ze dne 05.06.2017

Oprava Ve verzi 2.0.2017.0304 bylo omylem znemožněno zadávání polí Vadné množství, MJ evidence na záložce 2 - Detaily v editorech interních neshod a reklamací i v případě, kdy byl doklad vystaven bez vazby na evidenci operací ve výrobě, resp. na pohyb položky ve skladu. Opraveno.Verze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017

Novinka Do pole Externí číslo reklamace v editoru reklamací i v dialogu pro generování reklamací z výdejek/příjemek šlo zadat více znaků, než bylo pro daný údaj přípustné, což končilo chybovým hlášením: String or binary data would be truncated. Opraveno.


Novinka Parametry opakovaných úkolů

Pro Typ parametru:

 • Doba užití
 • Počet užití

lze nyní místo odkazu na záznam Evidence operací zadat Datum zahájení operace. Datum zahájení operace půjde zadat jen tehdy, když nebude zadán odkaz na operaci "Operace zahájení sledování". Pokud již existuje evidence operace s tímto či pozdějším datem, automaticky se do editoru doplní.

Akce Generování opakovaných úkolů v případě, že nebude vyplněn odkaz Operace zahájení sledování a bude vyplněno Datum zahájení operace, vyhledá pro dané nářadí/stroj (podle toho, co je předmětem sledování) automaticky první operaci, která má Datum případu shodné nebo vyšší než parametr Datum zahájení operace. Pokud ji nalezne, odkaz na tento záznam doplní do Operace zahájení sledování a dále pokračuje ve výpočtu náběhu hodnoty. Pokud ji nenalezne, akce pokračuje dalším parametrem vybraným do výpočtu.


Novinka Editory úkolů v agendách QMS - do editorů byl doplněn údaj Zadavatel - zaměstnanec a dále záložka umožňující zadat další řešitele úkolů ze strany zaměstnanců i kontaktních osob.Verze 2.0.2017.0204 ze dne 01.03.2017

Oprava Akce Generuj reklamaci nad položkami výdejek/příjemek v případě výchozího nastavení nových parametrů QMS
 • Reklamace od odběratelů – Vč hromadně
 • Reklamace vůči dodavatelům – Vč hromadně

na hodnotu Nikdy hlásila chybu: Incorrect syntax near '). Opraveno.Verze 2.0.2017.0202 ze dne 22.02.2017

Novinka Do všech přehledů úkolů byla do Nastav doplněna vazba Parametry agend QMS (TabQMSAtributy).


Oprava Akce Generuj nápravné/preventivní opatření přestala správně přenášet hodnoty Popis problému a Příčina problému zadávané v úvodním dialogu akce. Opraveno.Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Novinka Do přehledu Parametry QMS byly doplněny parametry
 • Reklamace od odběratelů - Vč hromadně
 • Reklamace vůči dodavatelům - Vč hromadně

které ovlivňují způsob zadávání reklamace u položek s evidovanými pohyby výrobních čísel v akci Generuj reklamaci. Parametry mohou nabýt hodnot:

 • Nikdy – výchozí nastavení - jsou-li na položce zadány pohyby výrobních čísel, je vždy požadováno zadání Vč z pohybu a následně lze zadat množství z tohoto pohybu
 • Standardně - v dialogu Parametry reklamace se u pole Výrobní číslo objeví parametr Vč hromadně a je zatržen, do pole Popis se vyplní seznam všech Vč uvedených v pohybech Vč u dané položky. Uživatel nezadává pohyb Vč, ale zadává celkové vadné množství z pohybu položky a v poli Popis upřesňuje, kterých Vč se týká. Vedle toho má možnost parametr Vč hromadně odtrhnout a zadat reklamaci včetně pohybu Vč
 • Výjimečně - parametr Vč hromadně v dialogu Parametry reklamace není zatržen. Uživatel zadává standardně pohyb Vč, ale zatržením parametru Vč hromadně může přejít do zadávání bez pohybu Vč, do pole Popis se vyplní automaticky seznam všech Vč
 • Vždy - parametr Vč hromadně v dialogu Parametry reklamace je zatržen a do pole Popis se vyplní seznam všech Vč uvedených v pohybech Vč u dané položky. Uživatel nezadává pohyb Vč, ale zadává celkové vadné množství z pohybu položky a v poli Popis upřesňuje, kterých Vč se týká. Parametr Vč hromadně nelze odtrhnout.Verze 2.0.2017.0001 ze dne 18.01.2017

Novinka Externí akce pro nastavení stavu řízené dokumentace byly upraveny.
 • Většina hlášení o neúspěšném pokusu o změnu stavu, která se dosud pouze zapisovala do logu, se nyní objeví ihned na obrazovce.
 • Akce Zveřejnit vyžaduje v úvodním dialogu zadání data, odkdy dokument vstupuje v platnost (nabízí se hodnota Platný od ze zveřejňovaného dokumentu, pokud je větší, než je aktuální datum). Zadanou hodnotu zapíše do Platný od zveřejňovaného dokumentu a současně u předchozí verze dokumentu zapíše do Platný do hodnotu o 1 den menší.

Stažením instalačního balíčku Akce pro změnu stavu - Řízená dokumentace z Helios Store si akce zaktualizujete.


Novinka Pro agendu Vztahy s obchodními partnery byl na Helios Store vystaven balíček Vztahy s obchodními partnery – pokročilé grafy pro Helios Intelligence s ukázkovými pokročilými grafy sledujícími trend hodnocených ukazatelů. Podrobnosti: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Vztahy_s_obchodn%C3%ADmi_partnery_-_QMS#Uk.C3.A1zkov.C3.A9_pokro.C4.8Dil.C3.A9_grafy


Novinka Povolené hodnoty pro údaj Oprávněnost reklamace byly rozšířeny o hodnotu Nelze určit. Takto klasifikované reklamace s vazbou na pohyby zboží nejsou započítávány do ukazatelů Reklamace... v agendě Vztahy s obchodními partnery.
Novinka Reklamace vůči dodavatelům
 • Nové distribuční tiskové formuláře
  • 8D Report vůči dodavateli (-456)
  • Reklamace vůči dodavateli - štítek k označení(-457)


Novinka Nápravná a preventivní opatření
 • Nový distribuční tiskový formulář Nápravné-preventivní opatření (-460)
Novinka Reklamace od odběratelů
 • Upraveny distribuční tiskové formuláře
  • 8D Report (-450) - doplněny údaje: číslo dodacího listu (výdejky), číslo zakázky, číslo výkresu
  • Reklamace od odběratele - štítek k označení (-454) - doplněny údaje: číslo dodacího listu (výdejky), číslo výkresu


Novinka Řízení auditů
 • Upraven distribuční tiskový formulář Plán auditu (-451) - změněn způsob výpisu jmen osob příjmení, jméno na standardní podobu jméno, příjmení
 • Nový distribuční tiskový formulář Záznam z auditu (-459)

Interní neshody

 • Upraven distribuční tiskový formulář Neshoda - štítek k označení (-455) - doplněn údaj Číslo výkresu
 • Nový distribuční tiskový formulář 8D Report k interní neshodě (-458)


Oprava Do detailu reklamace vůči dodavatelům/od odběratelů propojeného s pohybem příjemky/výdejky se do pole Datum dodání chybně přebíralo Datum vystavení místo Datum případu.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export