Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

QMS Systém řízení kvality - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2016.1200 ze dne 15.12.2016

Novinka Nová akce Storno vyžádané akceptace změní příznak vyžádání akceptace (sloupec Akce=0) v označených záznamech v přehledu aktivovaném akcí Log akcí QMS (přehled Logované akce nad dokumenty) na storno (nová hodnota 2=Storno akceptace ve sloupci Akce ) za předpokladu, že daný zaměstnanec (IDZam) není nalezen v aktuálním distribučním seznamu a současně datum platnosti dokumentu je prázdné, nebo je větší než aktuální datum.

Tím příslušný záznam nebude započítán do celkového počtu zaměstnanců, kteří mají dokument akceptovat. Akce tedy umožňuje řešit situace, kdy byl v okamžiku zveřejnění nové verze dokumentu v distribučním seznamu omylem uveden zaměstnanec, který už nemá za povinnost danou verzi dokumentu akceptovat.

Na akci Storno vyžádané akceptace lze nastavit práva pro její spuštění (práva pro přehled 1755).


Novinka Pro obě agendy
 • Správa měřidel
 • Údržba strojů a zařízení

došlo ke zpřesnění významu hodnoty parametru Časový interval. Interval nyní určuje, za jak dlouho od dokončení předchozího provedení úkolu má být splněno provedení následující (dosud určoval, za jak dlouho má být následující provedení zahájeno).

V akci Generování opakovaných úkolů pro typ opakování Časový interval se tedy ve vygenerovaném úkolu místo Termínu zahájení vypočteným datem vyplní

 • Termín splnění

Zároveň se naplní i datum

 • Termín zahájení = Termín splnění – Předstih

V daném případě má tedy Předstih význam doby, za kterou lze zajistit potřebný zdroj pro jeho realizaci a naplánovat zahájení úkolu tak, aby byl dokončen k datu Termín splnění. Po zajištění zdroje na konkrétní termín je případně možné Termín zahájení úkolu upravit.


Verze 2.0.2016.1100 ze dne 07.12.2016

Novinka Do akce Generuj interní neshodu nad Rozpisem závad evidence výrobních operací/kooperací byl doplněn přenos zakázky z příslušného výrobního příkazu do neshody.


Novinka V agendách
 • Reklamace
 • Řízení auditů, neshody

byly v editorech doplněny refreše pro přehledy zobrazující

 • návazná opatření
 • interní neshody
 • a jejich úkoly

tak, aby i v případě generování opatření či neshody, či doplnění úkolů do těchto dokladů byly přehledy ihned po uložení novým záznamů aktuální.


Novinka Do akce Generuj nápravné/preventivní opatření byl doplněn přenos údajů Zakázka, Číslo organizace.


Novinka Sjednocení terminologie v sekci [3] Řešení reklamace na záložce 2 - Detaily v editoru reklamace od odběratele a v editoru reklamace vůči dodavateli s terminologií 8D reportu.Verze 2.0.2016.1000 ze dne 01.11.2016

Novinka Do dialogu aktivovaném po spuštění akce "Generuj reklamaci" z místní nabídky nad položkou příjemky/výdejky je umožněno předvyplnit další údaje související s řešením reklamace a přebírané do záznamu agendy reklamací.


Novinka V přehledu Parametry QMS lze do nového parametru Požadované řešení reklamace zadat vlastní hodnoty číselníku pro stejnojmenné pole vyplňované v editoru agend
 • Reklamace od odběratelů
 • Reklamace vůči dodavatelům

Platná konverze zadaná do parametru (ve tvaru používaném pro uživatelské sloupce) vypne konverzi předdefinovanou v programu.


Novinka Do editoru agend Údržba strojů a zařízení a Správa měřidel byl doplněn údaj Útvar s obdobnou možností využití jako v agendě Firemní aktivity.


Novinka Firemní aktivity, agendy QMS

Do všech přehledů úkolů (z tabulky TabUkoly) byla do Nastav doplněna vazba na číselníky QMS:

 • Číselník 1 QMS
 • Číselník 2 QMS
 • Číselník 3 QMSVerze 2.0.2016.0414 ze dne 16.09.2016

Oprava V agendách QMS
 • Správa měřidel
 • Údržba strojů a zařízení

funkce Generování opakovaných úkolu napočítávala počet užití do celočíselné proměnné. Tím docházelo ke ztrátě přesnosti nápočtu při hodnotách užití s přesností na desetiny. Opraveno.


Verze 2.0.2016.0409 ze dne 17.08.2016

Oprava Modul QMS - tiskový zdroj pro Parametry agend QMS

Tiskový zdroj QMSAtributy_2445 - Parametry agend QMS
pro přehledy z tabulky TabKontaktJednani přestal v tvůrci tiskových výstupů (ReportBuilder) zobrazovat údaje z tabulky QMSAtributy. Opraveno.Verze 2.0.2016.0407 ze dne 23.06.2016

Novinka Agenda Vztahy s obchodními partnery

Doplněny výpočty ukazatelů

 • VcasnostDod - Včasnost dodávek od dodavatele
 • VcasnostOdb - Včasnost dodávek odběrateli

Podrobnosti k realizovaným výpočtům naleznete v nápovědě: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Vztahy_s_obchodn%C3%ADmi_partnery_-_QMS#Realizovan.C3.A9_v.C3.BDpo.C4.8Dty


Novinka Agenda Řízená dokumentace

Při připojování prvního dokumentu k záznamu řízené dokumentace z již existujících dokumentů se nabízely k připojení i dokumenty připojené k jinému záznamu řízené dokumentace. Opraveno.Verze 2.0.2016.0406 ze dne 16.05.2016

Novinka QMS - agenda Řízená dokumentace

Bylo připraveno 8 externích akcí pro změnu stavu řízené dokumentace v rámci standardního procestu zpracování nové verze řízeného dokumentu. Akce jsou spolu s nezbytným předdefinovaným číselníkem Stav dokumentace k dispozici ke stažení na Helios Store v seznamu Součásti distribuce pod veřejným jménem Akce pro změnu stavu - Řízená dokumentace.

Novinka QMS - agenda Řízená dokumentace

V logování změn stavu (tabulka TabQMSLog - LOG tabulka změn) se při standardním zápisu nového záznamu o přechodu záznamu agendy do nového stavu automaticky zruší informativní záznamy o důvodech, proč se předtím nepodařilo stav změnit. Jde o záznamy, které vytvářejí externí akce pro změnu stavu a které mají shodné Datum začátek a Datum konec a důvod neúspěchu uvedený v poli Poznámka.


Novinka QMS - agendy Údržba strojů a zařízení, Správa měřidel

Generování opakovaných úkolů - algoritmus pro výpočet s nastaveným typem parametru Počet užití v parametrech opakovaných úkolů byl upraven

 • v případě, kdy se sledují stroje, se místo počtu záznamů vybraných pro daný stroj z tabulky Evidence výrobních operací načítá součet hodnot:
  • Odváděné kusy + Opravitelné zmetky + Zmetky IO + Neopravitelné zmetky
z těchto vybraných záznamů.
 • v případě, kdy se sleduje nářadí a v evidenci nářadí není definována hodnota Počet užití, se místo počtu záznamů vybraných pro dané nářadí z tabulky Evidence nářadí načítá součet hodnot:
  • Odváděné kusy + Opravitelné zmetky + Zmetky IO + Neopravitelné zmetky
ze záznamů v tabulce Evidence výrobních operací, k nimž jsou vybrané záznamy Evidence nářadí připojeny.Verze 2.0.2016.0405 ze dne 04.05.2016

Novinka QMS - agenda Vztahy s obchodními partnery

Úprava výpočtu ukazatele Úplnost dodávek odběrateli (UplnostOdb) - do výpočtu jsou zahrnuty i došlé objednávky pokryté nerealizovanými výdejkami.


Novinka QMS - agenda Reklamace od odběratelů
 • Do přehledu na podzáložce Návazná opatření na záložce 5 hlavního editoru agendy byla do místní nabídky doplněna akce z hlavního přehledu
  • Generuj nápravné/preventivní opatření
 • Upravena terminologie v hlavním editoru agendy
  • záložka "5 - Úkoly k řešení byla přejmenována na
   • "5 - Okamžitá a návazná opatření"
  • podzáložka "Úkoly k řešení reklamace" byla přejmenována na
   • "Okamžitá opatření"


QMS - agenda Reklamace vůči dodavatelům

 • Do přehledu na podzáložce Návazná opatření na záložce 5 hlavního editoru agendy byla do místní nabídky doplněna akce z hlavního přehledu
  • Generuj nápravné/preventivní opatření
 • Upravena terminologie v hlavním editoru agendy
  • záložka "5 - Úkoly k řešení byla přejmenována na
   • "5 - Okamžitá a návazná opatření"
  • podzáložka "Úkoly k řešení reklamace" byla přejmenována na
   • "Okamžitá opatření"


QMS - agenda Interní neshody

 • Do přehledu na podzáložce Návazná opatření na záložce 5 hlavního editoru agendy byla do místní nabídky doplněna akce z hlavního přehledu
  • Generuj nápravné/preventivní opatření
 • Upravena terminologie v hlavním editoru agendy
  • záložka "5 - Úkoly k řešení byla přejmenována na
   • "5 - Okamžitá a návazná opatření"
  • podzáložka "Úkoly" byla přejmenována na
   • "Okamžitá opatření"


QMS - agenda Řízení auditů

 • Do přehledu na podzáložce Neshody, nápravná a preventivní opatření na záložce 6 editoru přehledu hlavního editoru agendy byly do místní nabídky doplněny akce z hlavního přehledu
  • Generuj nápravné/preventivní opatření
  • Generuj interní neshodu


Novinka QMS - Řízená dokumentace

Při přechodu dané verze řízeného dokumentu do jednoho ze stavů dokumentu:

 • 5=Zveřejněný
 • 6=Platný

se do "Log akcí QMS" pro všechny zaměstnance uvedené na záložce Distribuční seznam v záznamu Řízená dokumentace doplní záznam s akcí:

 • Vyžádána akceptace

Při přechodu do některého ze stavů dokumentu menšího než 5 se všechny záznamy s akcemi:

 • Vyžádána akceptace
 • Dokument akceptován

u dané verze dokumentu zruší.Verze 2.0.2016.0404 ze dne 29.04.2016

Novinka *Nová agenda QMS - Řízená dokumentace - Podrobnosti naleznete v nápovědě: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/%C5%98%C3%ADzen%C3%A1_dokumentace_-_QMS
 • Číselník QMS - do všech přehledů postavených nad tabulkou Číselník QMS (TabQMSCis) byly doplněny akce:
  • Export->HQL
  • Import


Novinka QMS - Vztahy s obchodními partnery
 • Doplněny výpočty ukazatelů pro hodnocení chování k odběrateli:
  • Reklamace prodaného zboží (KvalitaOdb)
  • Úplnost dodávek odběrateli (UplnostOdb)
 • Opraven výpočet ukazatele pro hodnocení chování dodavatele:
  • Úplnost dodávek od dodavatele (UplnostDod)Verze 2.0.2016.0301 ze dne 22.03.2016

Novinka Nova agenda Vztahy s obchodními partnery

Podrobnosti naleznete v nápovědě: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Vztahy_s_obchodn%C3%ADmi_partnery_-_QMS


Novinka Agenda Interní neshody - podpora pro reklamace na kooperace ve výrobě
 • Automatické přebírání Dodavatele kooperace z Evidence kooperací do Organizace v záznamu Interní neshody
 • Do Nastav agend QMS byly doplněny vazby
  • Kooperační objednávky - vazba na objednávku, s níž je reklamovaná kooperace propojena
  • Položky kooperační objednávky - vazba na položku objednávky, s níž je reklamovaná kooperace propojena


Oprava V agendách
 • Správa měřidel
 • Údržba strojů a zařízení

při ručním založení nového úkolu v přehledech

 • Plány a realizace sledování měřidel
 • Přehled úkolů údržby zařízení

aktivovaných z editoru "Parametry opakovaných úkolů" nedošlo k propojení úkolů s příslušným záznamem QMS. Opraveno.

Při aktivaci přehledů

 • Plány a realizace sledování měřidel
 • Přehled úkolů údržby zařízení

z editoru "Parametry opakovaných úkolů" se v případě, že byl aktivován nad záznamem vybraným do přehledu "QMS opakované úkoly" z více záznamů QMS akcí "Parametry opakovaných úkolů...", zpravidla nezobrazily žádné úkoly dané kategorie pro aktuální záznam QMS, a to včetně toho korektně přiřazeného k danému parametru opakovaného úkolu. Opraveno.


Novinka Do tiskových zdrojů doplněných do agend QMS a odkazujících se na osoby (zaměstnance, kontaktní osoby) byly doplněny tituly před a za jméno, jméno a příjmení.


Novinka *Přehled Reklamace od odběratelů
  • doplněny nové tiskové výstupy:
   • Potvrzení o přijetí reklamace
   • Reklamace od odběratele - štítek k označení
  • aktualizován tiskový výstup:
   • 8D Report
 • Přehled Reklamace vůči dodavatelům
  • doplněn nový tiskový výstup:
   • Reklamace vůči dodavateli


Novinka Přehled Interní neshody - doplněn nový tiskový výstup:
 • Neshoda - štítek k označení


Novinka Údržba strojů a zařízení

V editoru údržby přibyla možnost zadat "Nadřízené zařízení". To umožňuje propojit jednotlivé samostatně udržované části zařízení s "mateřským" zařízení. Akcí Strom zařízení... se zobrazí struktura celého zařízení (souvisejících záznamů QMS).


Novinka V přehledech
 • 1671 - Reklamace od odběratelů - akce Návazné doklady - Reklamace nad přehledem Výdejky
 • 1681 - Reklamace vůči dodavatelům - akce Návazné doklady - Reklamace nad přehledem Příjemky
 • 1703 - Interní neshody - akce Interní neshody nad přehledy Evidence výrobních operací, Rozpis závad evidence výrobních operací, Evidence kooperací, Rozpis závad evidence kooperací

bylo zakázána akce Nový záznam.Verze 2.0.2016.0001 ze dne 08.01.2016

Novinka Do standardních editorů agend:
 • Reklamace od odběratelů
 • Reklamace vůči dodavatelům
 • Interní neshody

bylo doplněno zadávání údaje Číslo zakázky.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export