Důležité:


Protokoly zavedení - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Protokoly zavedení

V přehledu Karty majetku lze vytvořit kartu nového majetku a k ní zadat prostřednictvím pohybů cenu, způsob odpisování atd. Druhý a častější způsob, jak zavést karty majetku do evidence, je prostřednictvím protokolu zavedení. Protokoly zavedení jsou záznamy, které obsahují všechny údaje potřebné pro automatické vytvoření karty a automatické vytvoření účetních a daňových pohybů a pohybů umístění. Zadání údajů provádíte najednou ve formuláři Protokol zavedení.


Přehled Protokoly zavedení otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na nabídku Majetek – Protokoly zavedení.


Přehled má místní nabídku funkcí, kterou otevřete klepnutím pravého tlačítka myši.


Oprava

Volba slouží k prohlížení či opravě již vytvořených protokolů zavedení. Po výběru volby se otevře formulář Protokolu zavedení, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Opravovat můžete všechny údaje, ale pouze do okamžiku, než spustíte u protokolu funkci Generování karty. Pokud již byla z Protokolu zavedení vygenerovaná karta majetku, nelze protokol opravovat.

Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny. Pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.

Nový

Volbou Nový zadáte do přehledu nový Protokol zavedení. Výběrem volby otevřete nejprve přehled Typy majetku:

Protokol2.jpg

Z přehledu vyberete typ majetku, do kterého budete kartu majetku pořizovat. Číselník Typy majetku slouží k přehlednému rozdělení majetku na typy např. podle způsobu účtování. (Podrobný popis významu číselníku Typy majetku naleznete v kap.Typy majetku). Výběr provedete poklepáním myši na vybraném typu majetku. Poté se otevře prázdný formulář Protokol zavedení:

Protokol3.jpg

Podrobný popis polí formuláře naleznete v kapitole Formulář Protokolu zavedení. Vyplněný formulář uložíte tlačítkem OK. Odchod z formuláře bez uložení změn provedete klepnutím na tlačítko Storno.

Při ukládání systém kontroluje, zda záznam obsahuje všechny povinné údaje. Povinným údajem karty majetku je její číslo. Zjistí-li systém nesrovnalost, upozorní vás hlášením:

Číslo majetku musí být zadáno!

Systém zjistil, že číslo majetku není vyplněno. Hlášení potvrďte tlačítkem OK a systém vám automaticky nabídne nejvyšší volné číslo.

Zrušit

Výběrem této volby zrušíte záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete. Smazat můžete každý protokol, i ten u kterého jste spustili funkci Generování karty. Pokud protokoly zavedení, ke kterým byla generována karta, mazat nechcete, je třeba v Informacích odškrtnout konstantu Pr Realizované protokoly je povoleno mazat.

Upozornění Smazání protokolu zavedení se zapíše do žurnálu.

Tisk

Problematika tisku je podrobně popsána ve společné kapitole Volby místní nabídky – Tisk.


Formulář Protokolu zavedení

Formulář Protokol zavedení obsahuje stejné údaje jako má Karta majetku a jako mají daňové, účetní pohyby a pohyby umístění. Proto v následujících části příručky najdete odkazy na kapitoly, kde jsou jednotlivé záložky podrobně popsány.

Formulář se skládá z těchto záložek:

Záložka 1 – Základní údaje

Záložka 1 – Základní údaje obsahuje tyto údaje:

Protokol4.jpg

 • Typ majetku
 • Číslo majetku
 • Příslušenství
 • Název majetku
 • SKP
 • Způsob pořízení
 • Datum pořízení
 • Datum zavedení
 • DP Datum platnosti
 • UP Datum platnosti
 • 3P Datum platnosti
 • UM Datum platnosti
 • Typové označení, Výrobce, Výrobní číslo
 • Vyrobeno
 • Země
 • Doklad - číslo daňového dokladu (položku lze využít jako párovací znak pro zaúčtování pohybu zavedení)

Údaje o datech platnosti pro uzávěrky - jsou uvedeny v editoru karty majetku.


Podrobný popis polí naleznete v kapitole Karty majetku - Záložka 1 - Základní údaje

Záložka 2 – Opis

Záložka 2 – Opis obsahuje tyto údaje:

Protokol5.jpg

Daňové pohyby, Účetní pohyby, Třetí pohyby, Opis účetních pohybů. Podrobný popis těchto polí najdete v kapitole Karty majetku - Záložka 2 - Opis

Záložka 3 – Poznámka a technický popis

Tato záložka obsahuje 2 okna pro libovolnou poznámku a technický popis majetku.


Záložka 6 – Daňové pohyby

Na této záložce zadáváte údaje, které budou podkladem pro výpočet daňových odpisů. Tedy údaje jako např. Vstupní cena, daňová skupina, oprávky (pokud zadáváte počáteční stav majetku již odepisovaného) atd. Z těchto údajů program automaticky vytvoří daňový pohyb zavedení majetku nebo pohyb počáteční stav majetku již odepisovaného a následně vygeneruje plán odpisů do úplného odepsání majetku.

Formulář daňového pohybu obsahuje podzáložky Základní údaje, Poznámka, Další a Informace:

Protokol6.jpg


Na formuláři jsou základní informace o pohybu

 • DP Druh pohybu

Zde vybíráte druh pohybu, který se automaticky vytvoří z údajů, zadaných na této záložce. Klepnutím na pomocné tlačítko otevřete přehled Druhy pohybů, které máte pro akci vytvoření protokolu zavedení k dispozici. Nejčastěji vám program nabídne pohyb Počáteční stav a pohyb Zavedení. Podrobný popis tohoto číselníku naleznete v kap. Druhy pohybů. Vybraný pohyb přenesete do formuláře poklepáním myši.

 • DP Typ pohybu

Nepřístupné pole, ve kterém vidíte charakter vybraného pohybu.Ppřebírá se z číselníku Druhů pohybů majetku.

 • DP Fáze zpracování

V tomto poli se zobrazuje fáze pohybu - pole zaprotekované, i když jsou v něm možnosti Připraveno, Uzavřeno nebo Historie. Při zadávání protokolu se automaticky nastavuje fáze Připraveno.

 • Datum platnosti

Zadáváte datum, od kdy se mají počítat daňové odpisy. Pokud zadáváte novou kartu (v aktuálním období), je datum platnosti pohybu stejné jako datum zavedení na základních údajích karty. Pokud zadáváte kartu, která již byla odepisovvaná, je v datu platnosti pohybu jiné datum než datum zavedení.

Upozornění Datum zavedení karty (firma vlastní majetek) je 20.5.2007. Odpisy v Heliosu se budou počítat od 1.1.2009 - v datu zavedení je 20.5.2007 a datum platnosti na pohybu je 1.1.2009.

Podzáložka Základní údaje

Další údaje formuláře Protokol zavedení záložka 6 – Daňové pohyby jsou tyto:

 • Způsob odpisu

Způsob odpisu můžete volit dle možnosti odepisování z těchto variant: rovnoměrný, zrychlený, dle § 32a) - nehmotný majetek, jiný způsob (časový), jiný způsob (se sazbou), mimořádný

 • DP Daňová skupina

Dle způsobu odpisu (předchozí nabídka) můžete vybrat skupinu 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6 nebo § 30 odst. 6 - 8 nebo jiný způsob (časový - volíte počet měsíců) nebo audiovizuální dílo, software, zřizovací výdaje, ostatní nehmotný majetek nebo jiný způsob (se sazbou - volíte procento odpisu). Mimořádný odpis lze vybrat pouze pro daňové skupiny 1 a 2. Při zadání jiné daňové skupiny systém v poli Způsob odpisu mimořádný odpis zamění na rovnoměrný.

Upozornění Mimořádné odpisy je možné uplatňovat na kartách, které mají datum zavedení v období od 1.1.2009 do 30.6.2010. Systém toto časové rozmezí kontroluje:

Casodpiskontrola.jpg

 • DP Technicky zhodnoceno

U majetku již odepisovaného zaškrtnete, pokud byl před pořízením do Helios Orange technicky zhodnocen.

 • DP Měsíc po

Zaškrtávátko je přístupné u časového odepisování. Automaticky se nastavuje měsíc po u §32a nehmotného majetku.

 • DP zvýšení odpisu

Dle nové legislativy nahrazuje tento atribut reinvestiční odpočty (dříve na záložce Odpočty). Můžete vybrat navýšení o 10%, 15% nebo 20%.

 • Zastavení

Pokud je u zaváděného majetek zastaveno odepisování, můžete zadat všechny hodnoty, ale tato konstanta zastaví odepisování. Pro opětovné pokračování zvolte již v přehledu daňových pohybů konkrétní karty nový pohyb "Přer. / Pokr." viz. kapitola Nový daňový pohyb.

 • Roky/měsíce odpisu

Do tohoto pole zadáváte počet let/měsíců odpisu, ve kterých již byl majetek odepisován. Pokud zadáváte nový majetek, je v tomto poli vždy 0 - systém ji sám nabízí. Při zavádění majetku již dříve odepisovaného (např. na jiném software), zadáte do tohoto pole počet let, po které se odpisování provádělo (při rovnoměrném i zrychleném způsobu odpisování).

Upozornění V případě zavádění majetku již dříve odepisovaného zrychleným způsobem odepisování a s technickým zhodnocením se zadává počet let odpisu po posledním technickém zhodnocení. V případě špatně zadaného počtu let systém ohlásí dělení 0 a odpisy se nevygenerují.
 • Nulovat

Zaškrtávací box Nulovat má vazbu na časové odepisování v dańových pohybech a na formuláři dańového pohybu se objevil během roku 2005. V letech 2004,2005 legislativa neřešila technické zhodnocení na časovém odepisování. V těchto letech nebyl v daňových pohybech majetku přístupný pohyb technického zhodnocení. Navýšení ceny majetku prováděl pohyb Zvýšení ceny a na tomto pohybu je zaškrtávátko přístupné ( box je přístupný ještě na pohybu Snížení ceny, na jiném pohybu není box přístupný):

Nulovat.jpg

Názor na přepočet odpisů po zvýšení ceny byl dvojí: 1) hodnoty odpisů ze zvýšené ceny se rozpočítají do zbývajícího počtu měsíců odepisování 2) hodnoty odpisů ze zvýšené ceny se rozpočítají do zadaného počtu odepisovaných měsíců. Pro tuto variantu bylo třeba nastavit do pole Počet odepisovaných měsíců 0.

Teprve v roce 2006 byla v zákoně vymezena pravidla pro technické zhodnocení na časovém odepisování - viz koeficienty a sazby pro rok 2006.

 • Část ročního odpisu

V případě používání majetku pro soukromé účely je nutno odpisy krátit poměrnou částí. Zadáváte hodnotu v procentech, která má být uplatněna.

 • Sazba roční / Počet měsíců

Roční sazbu, příp. počet měsíců vyplní program na základě výběru daňové skupiny a zadaných konstant v číselníku koeficientů a sazeb. Pouze u jiných způsobů odpisu (časových i se sazbou) zadáváte uživatelsky procento nebo počet měsíců.

 • Nižší sazba

Dle nové legislativy je možno uplatnit u rovnoměrného způsobu odpisu předepsanou nebo nižší sazbu odpisu. Zadáváte v procentech sazbu, kterou chcete uplatnit.

 • Vstupní cena

Je vstupní daňová cena.

 • Zvýšení ceny

Pokud potřebujete sledovat zvlášť zvýšení ceny, nebo technické zhodnocení vyplňte toto pole.

 • Oprávky

Celková částka oprávek dosud uplatněných k datu platnosti viz. níže.

 • Zůstatková cena

Zůstatková cena se automaticky dopočítá jako "vstupní cena + zvýšená cena - oprávky".

Podzáložka Poznámka

Ke každému daňovému pohybu můžete zadat poznámku/informaci, kterou je možné zobrazit.

Pozndanpoh.jpg


Podzáložka Další

Tato podzáložka umožňuje zadávat hodnoty navýšení ceny karty s ohledem na nastavený limit technického zhodnocení:

Dalsilimitz.jpg


Podzáložka Informace

Podrobný popis těchto polí naleznete v kapitole Nový daňový pohyb.

Upozornění Tuto záložku obsahuje pouze typ majetku, který má ve své definici nastaveno vytváření daňových pohybů.Záložka 7 – Účetní pohyby

Na této záložce zadáváte údaje, které budou podkladem pro výpočet účetních odpisů. Tedy údaje jako např. Vstupní cena, Měsíční nebo Roční odpisová sazba, oprávky (pokud zadáváte počáteční stav majetku již odepisovaného) atd. Z těchto údajů program automaticky vytvoří účetní pohyb zavedení majetku nebo pohyb počáteční stav majetku již odepisovaného a následně vygeneruje plán odpisů do úplného odepsání majetku.


Formulář Protokolu zavedení, záložka 7 – Účetní pohyby:


Účetní pohyby


Formulář Účetních pohybů se skládá z podzáložek Základní údaje, Poznámka, Další a Informace.

Druh pohybu:

Zde vybíráte druh pohybu, který se automaticky vytvoří z údajů, zadaných na této záložce. Klepnutím na pomocné tlačítko otevřete přehled Druhy pohybů, které máte pro akci vytvoření protokolu zavedení k dispozici. Nejčastěji vám program nabídne pohyb Počáteční stav a pohyb Zavedení. Podrobný popis tohoto číselníku naleznete v kap. Druhy pohybů. Vybraný pohyb přenesete do formuláře poklepáním myši.

Další údaje formuláře Protokol zavedení záložka 7 – Účetní pohyby jsou tyto:

 • Číslo způsobu odpisu

Číslo způsobu odpisu můžete vybrat ze tří hodnot. Kráceno, nekráceno a počtem měsíců. Způsoby kráceno a nekráceno se používají v kombinaci se zadanou sazbou, u způsobu počet měsíců zadáváte počet měsíců, po které se odepisuje.

 • Číslo účetní skupiny

V čísle účetní skupiny nechte skupinu "000", pokud chcete zadávat procentní nebo měsíční sazby ručně pro každou kartu zvlášť. Nebo je možné vytvořit si libovolný počet účetních skupin, které budou obsahovat informace o sazbě.

 • Sazba (měsíční)

Procentuální sazba přepočtená na měsíce odepisování.

 • Sazba roční

Procentuální sazba přepočtená na roky odepisování.(Př. odpis na 4 roky - sazba roční = 25(%)).

 • UP Počet odepisovaných měsíců

Počet odepisovaných měsíců lze použít, buď při způsobu odpisu počtem měsíců, kdy zadáváte počet měsíců, po který se bude majetek odepisovat, anebo v kombinaci se způsoby kráceno a nekráceno.

Příklad Výsledek odepisování dle kombinace způsobu odpisu a počtu odepisovaných měsíců:

Ve všech případech jsou stejná vstupní data: karta pořízena k 1.12.2005, vstupní cena 10 000,-

 • Způsob odpisu: kráceno ; UP počet odepisovaných měsíců: nepoužito (=nezaškrtnuto)
Roční sazba odpisu: Výše měsíčního odpisu v prvním roce: Výše měsíčního odpisu v dalších letech roce: UP počet odepisovaných měsíců: Počet měsíčních odpisů: Poslední odpis: Zůstatková cena k 30.11.2015:
10% 84,- 84,- 0 120 30.11.2015 0.-


 • Způsob odpisu: kráceno ; UP počet odepisovaných měsíců: použito (=zaškrtnuto + zadaný počet měsíců)
Roční sazba odpisu: Výše měsíčního odpisu v prvním roce: Výše měsíčního odpisu v dalších letech roce: UP počet odepisovaných měsíců: Počet měsíčních odpisů: Poslední odpis: Zůstatková cena k 30.11.2015:
10% 84,- 84,- 30 30 31.05. 2008 7 480.-


 • Způsob odpisu: nekráceno ; UP počet odepisovaných měsíců: nepoužito (=nezaškrtnuto)
Roční sazba odpisu: Výše měsíčního odpisu v prvním roce: Výše měsíčního odpisu v dalších letech roce: UP počet odepisovaných měsíců: Počet měsíčních odpisů: Poslední odpis: Zůstatková cena k 30.11.2015:
10% 1 000,- 84,- 0 120 31.12. 2014 0.-


 • Způsob odpisu: nekráceno ; UP počet odepisovaných měsíců: použito (=zaškrtnuto + zadaný počet měsíců)
Roční sazba odpisu: Výše měsíčního odpisu v prvním roce: Výše měsíčního odpisu v dalších letech roce: UP počet odepisovaných měsíců: Počet měsíčních odpisů: Poslední odpis: Zůstatková cena k 30.11.2015:
10% 1 000,- 84,- 30 30 31.05. 2008 6 577.-


 • Způsob odpisu: počtem měsíců ; UP počet odepisovaných měsíců: použito (=zaškrtnuto + zadaný počet měsíců)
Roční sazba odpisu: Výše měsíčního odpisu v prvním roce: Výše měsíčního odpisu v dalších letech roce: UP počet odepisovaných měsíců: Počet měsíčních odpisů: Poslední odpis: Zůstatková cena k 30.11.2015:
0% 334,- 334,- 30 30 31.05. 2008 0,-


 • Způsob odpisu: počtem měsíců do zůstatkové ceny; UP počet odepisovaných měsíců: použito (=zaškrtnuto, zadaný počet měsíců+ zvolená zůstatková cena=2000)
Roční sazba odpisu: Výše měsíčního odpisu v prvním roce: Výše měsíčního odpisu v dalších letech roce: UP počet odepisovaných měsíců: Počet měsíčních odpisů: Poslední odpis: Zůstatková cena k 30.11.2015:
0% 267,- 267,- 30 30 31.05. 2008 2000,-


 • UP 1. měsíc po

Zaškrtnutím volby se automaticky provede první odpis měsíc po zavedení.

 • UP P. odpis při vyřazení

Zaškrtnutím volby se provede poslední odpis v měsíci vyřazení, tuto volbu můžete provést také při vyřazení majetku.

 • Kontace

Tato kontace je určena pro zavedení majetku.

 • Párovací znak

Tento párovací znak se použije v kontaci zavedení majetku.

 • Cena

Vstupní účetní cena.

 • Oprávky

Celkové již uplatněné oprávky.

 • Zůstatková cena

Zůstatková cena se spočítá jako vstupní cena - oprávky.

 • Roky, Měsíce

Tyto hodnoty nemůžete editovat, ale dopočítávají se automaticky na základě rozdílu mezi datem zavedení (na záložce Základní údaje) a datem platnosti (na záložce Účetní pohyby)

 • Datum platnosti

Datum platnosti je datum, ke kterému platí zadané hodnoty. Má vliv na počátek doby odepisování.(Př. datum platnosti = 1.12.2005, měsíční odpis se provede za prosinec 2005)

Podrobný popis těchto polí naleznete v kapitole Nový účetní pohyb.


Upozornění Tuto záložku obsahuje pouze typ majetku, který má ve své definici nastaveno vytváření účetních pohybů.Záložka 8 – 3. pohyby

Na tuto záložku zadáváte hodnoty, za kterých se budou počítat 3. pohyby karty majetku. Z číselníku, který otevřete poklepáním na tlačítko v poli druh pohybu, vyberete Zavedení - pokud jde o novou kartu majetku nebo Počáteční stav - pokud byla karta již odepisována. Podrobný popis tohoto číselníku naleznete v kap. Druhy pohybů.

Karta majetku, záložka 8 – 3. pohyby


Další údaje formuláře Protokol zavedení záložka 8 – 3. pohyby jsou tyto:

 • 3P Způsob odpisu
 • 3P Účetní skupina
 • 3P Sazba (měsíční)
 • 3P Sazba roční
 • 3P počet odepisovaných měsíců
 • 3P 1.odpis měsíc po
 • 3P P. odpis při vyřazení
 • 3P Kontace
 • 3P Párovací znak
 • 3P Cena
 • Oprávky
 • 3P Zůstatková cena
 • Roky, Měsíce
 • Datum platnosti
 • Podrobný popis těchto polí naleznete v kapitole Nový 3. pohyb.
Záložka 9 – Umístění

Na tuto záložku zadáváte fyzické i účetní umístění majetku, odpovědnou osobu a další údaje, které slouží nejen k inventuře, ale i k účtování majetku např. na zakázku, nákladový okruh atd. Z těchto údajů program automaticky vytvoří pohyb zavedení umístění majetku nebo pohyb počáteční stav umístění majetku již odepisovaného. Dalším důležitým údajem na řádku je Datum platnosti což je datum, od kdy budou platit údaje zadané naformuláři.

Karta majetku, záložka 9 – Umístění

Účetní pohyby


Druh pohybu:

Zde vybíráte druh pohybu, který se automaticky vytvoří z údajů, zadaných na této záložce. Klepnutím na pomocné tlačítko otevřete přehled Druhy pohybů, které máte pro akci vytvoření protokolu zavedení k dispozici. Nejčastěji vám program nabídne pohyb Počáteční stav a pohyb Zavedení. Podrobný popis tohoto číselníku naleznete v kap. Druhy pohybů. Vybraný pohyb přenesete do formuláře poklepáním myši.

Záložka 1 – Údaje pro účetnictví

Na formulář se vyplňují údaje, které jsou důležité pro účetnictví:

 • Zaměstnanec, Příjmení, Jméno
 • Útvar, Název útvaru
 • Vozidlo
 • Číslo zakázky, Nákladový okruh
 • Podrobný popis těchto polí naleznete v kapitole Nový pohyb umístění.Záložka 2 – Ostatní údaje umístění

Podzáložka pro zadání údajů důležitých pro inventury majetku:

Účetní pohyby

 • Lokalita
 • Čárový kód
 • Pořadač
 • Počet kusů
 • Nadřízená karta

Vyplněný formulář Protokol zavedení uložíte klepnutím na tlačítko OK.

Volby místní nabídky - protokoly zavedení

Příslušenství

Další volbou místní nabídky přehledu Protokoly zavedení je volba Příslušenství. Pomocí této funkce vytváříte karty příslušenství. Práce s přehledem Příslušenství byla podrobně popsána v kapitole Příslušenství.

Generování karty

Tato volba vygeneruje z protokolu zavedení kartu majetku a k ní daňové a účetní pohyby a pohyby umístění. Karta majetku se uloží do přehledu Karty majetku a pohyby se uloží do přehledu Daňové pohyby, Účetní pohyby a Pohyby umístění k příslušné kartě majetku. V přehledu Karet majetku si můžete zobrazit údaje z přehledu Protokoly zavedení (číslo karty aj.) - lze i obráceně. Protokoly zavedení jsou jen pomůckou pro snazší založení nové karty, a proto nejsou nijak chráněny proti smazání - na rozdíl od vlastních karet.

Generování karty provedete tak, že se kurzorovým řádkem nastavíte na protokol zavedení a v místní nabídce potvrdíte volbu Generování karty. Výsledek akce systém oznámí hlášením:

Karta je vygenerována

Hlášení potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

Upozornění Pokud je na protokolu zavedení připojený dokument, po vygenerování karty majetku je automaticky připojen i do karty.
Upozornění Pokud jsou na protokolu zavedení vyplněny nějaké externí atributy (shodné jako v kartách majetku) a tyto atributy mají nastaveno kopírování, po vygenerování karty majetku budou externí atributy přeneseny do karty majetku.

Kopie protokolu

Touto volbou místní nabídky přehledu Protokoly zavedení vytvoříte libovolný počet kopií protokolu. Akce vám ulehčí práci v případě, že potřebujete zadat do evidence více stejných karet a nechcete každou kartu vytvářet celou znovu.

Po potvrzení volby vám systém nabídne okno pro zadání počtu kopií, které chcete vytvořit. Napíšete počet kopií a klepnete na tlačítko OK. Program vytvoří zadaný počet kopií.


Přetypování protokolů

Tato akce provede přesun protokolů zavedení do jiného zadaného typu majetku.

V editoru přetypování zadáváte:

 • Typ majetku - vyberete ze seznamu typů nový typ
 • Přetypovat druhy pohybů
pokud zaškrtnuto - nastavit druhy pohybů podle cílového typu majetku, v případě, že pro cílový typ majetku není založen druh pohybu, nastavit globální druhy pohybů.
pokud nezaškrtnuto – v případě, že je na protokolu nastaven globální druh pohybu, ponechat. Pokud je na protokolu typový druh pohybu, který se neshoduje s cílovým typem, nastavit globální.
 • Změna čísla majetku - pokud volbu zaškrtnete, máte možnost zadat nové číslo protokolu zavedení. Číslo musí být v rámci typu (resp. v rámci všech protokolů zavedení) jednoznačné. Pokud zůstane volba nezaškrtnuta, bude mít protokol i v novém typu majetku stejné číslo. V případě, že číslo je již obsazeno jiným protokolem, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn v průběhu procesu a k přetypování nedojde.
 • Kontrola vlastností typu - pokud chcete zkontrolovat jestli jsou vlastnosti, tj. existence účetních a daňových pohybů, u starého a nového typu majetku shodné, zaškrtněte tuto volbu. Pokud tuto kontrolu nechcete provádět, nechte zaškrtávátko prázdné.
 • 3.pohyby
 • Shoda opisu z typu majetku - pokud z nového typu majetku chcete převzít nastavenou shodu opisu daňových a účetních pohybů, tuto volbu zaškrtněte. Pokud necháte zaškrtávátko prázdné, opis pohybů na protokolu se nezmění.
 • Typ majetku - Daňové pohyby

DP Způsob odpisu DP Daňová skupina DP Zvýšení odpisu

 • Typ majetku - Účetní pohyby

UP Číslo způsobu odpisu UP Účetní skupina

Dokumenty

Touto volbou můžete připojit k protokolu zavedení, na kterém je nastaven kurzorový řádek, libovolný dokument, tabulku, obrázek či jiný soubor. Připojování provádíte formou odkazu. Podrobný popis práce s Dokumenty naleznete v kapitole Pomocné číselníky – Dokumenty.

Můžete připojit dokumenty, které chcete vidět pouze u tohoto dokladu, ale i dokumenty, které chcete vidět v přehledu společných dokumentů. V tom případě ve formuláři dokumentu zaškrtnete políčko Zahrnout do všeobecných dokumentů.


Doklady

Pomocí této akce máte možnost připojit doklady k protokolu zavedení - slouží ke shromáždění dokladů z jednotlivých modulů systému Helios Orange, které se vztahují k určitému majetku. Obdobnou akci naleznete i v katách majetku - slouží k připojení dokladů z jiných modulů Helios Orange přímo s kartou majetku.

 • Účetní deník - v této nabídce můžete přiřazovat doklady z účetního deníku, po výběru se zobrazí přehled účetních dokladů z deníku a volbou Nový můžete přidávat další doklady
 • Doklady zboží - v této nabídce můžete přiřazovat doklady oběhu zboží, tj. Příjem na sklad, Storno příjmu, Výdej ze skladu, Storno výdeje, Výdej v evidenční ceně, Objednávku, Expediční příkaz, Rezervaci, Fakturu vydanou, Dobropis vydaný, Fakturu přijatou, Dobropis přijatý
 • Organizace - v této nabídce lze přiřadit vybrané organizace
 • Pokladna - při volbě této nabídky vybíráte z dokladů pořízených v pokladně.
Upozornění UPOZORNĚNÍ Pro tisk protokolu s doklady musíte použít formulář Karta majetku s doklady!


Aktualizace

Aktualizace protokolů spouští speciální uloženou proceduru, která slouží k "vyčistění a dotažení údajů" na protokolu po importu majetku (respektive po importu protokolů zavedení) do Helios Orange.

Příklad Příklad:

V importu nejsou některá pole povinná, ale na protokol je třeba je dopočítat - akce Aktualizace toto provede.

Upozornění Při běžném zadání protokolu uživatelem tedy nemá smysl aktualizaci spouštět.


Hromadné změny

Touto akcí lze nad označenými protokoly zavedení provádět hromadné změny:

 • UP Změna účetní skupiny
 • 3P Změna účetní skupiny
 • UM Změna umístění
 • Změna CZ-CC a CZ-CPA Změna klasifikace stavebních děl a klasifikace produkcedalší

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export