Důležité:


Pravidelné přepravy - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Umožňují evidovat opakované přepravy na jedné relaci ( stejné místo nakládky a vykládky ). Jedná se vlastně o "stálou objednávku" (ve skutečnosti bývá většinou omezena určitým časovým intervalem - kvůli přehlednosti a fakturaci). Tento blok najde uplatnění především u dopravních firem, zajišťujících např. stavební práce, rozvoz pohonných hmot, či přepravy pomocí železnice (při zachování určité jednoduchosti). Podstata spočívá v tom, že pozice dává disponentovi možnost co nejjednodušším způsobem doplňovat jednotlivé jízdy (např. kopie + úprava datumu a přepraveného množství) a fakturovat buď průběžně nebo po uzavření pozice.


Hlavička pozice

Pozice/zakázka ... základní identifikace pozice, která se skládá ze tří údajů

 • Číslo pozice ... předvyplní se na základě zvolené číselné řady
 • Statistické členění ... libovolný text, který se předvyplní ze zvolené řady (pokud je tam vyplněno) nebo jej lze doplnit ručně
 • Datum ... datum vzniku pozice
 • Stav ... informace o aktuálním stavu pozice (je nutné měnit ručně)


Nakládka resp. Vykládka ... specifikace společné nakládky resp.vykládky (pokud existuje)

 • Název ... jméno místa - vazba na seznam Pomocných adres
 • Záhlaví, ulice, PSČ, město, stát ... bližší popis místa
 • Kontakt ... popis kontaktní osoby a spojení v daném místě
 • Datum ... datum nakládky resp. vykládky
 • Termín ... bližší specifikace času nakládky resp. vykládky

Přes ... specifikace tranzitu

Poznámka ... libovolný text

CELKEM DOHODA/PŘEPRAVENO Btto ... číselný údaj, kterým můžete specifikovat hmotností limit pro tuto hromadnou objednávku. Ve vedlejším okénku (šedé a nepřístupné) se průběžně zobrazuje součet btto hmotností z jednotlivých položek pozice. V okamžiku, kdy hodnota součtu překročí zadanou hodnotu, údaj se podbarví červeně - upozornění pro obsluhu, že překročila dohodnutý objem přepravy.


Položky pozice

Seznam jednotlivých "jízd" pro tuto pozici.

Položka pozice umožňuje podchytit základní a nejdůležitější údaje pro jednu "jízdu" hromadné objednávky.


Jízda

Dopravce ... identifikace organizace, která danou přepravu realizuje

 • Dopravce číslo a název ... vazba na číselník organizací, který je automaticky filtrován na organizace, které mají v druhu činnosti doplněnou činnost, která je v konfiguraci přepravních služeb určena pro identifikaci dopravních a spedičních firem.
Tip daný filtr na dopravní a spediční firmy lze vyřadit nad tímto seznamem prostřednictvím zvolení kroku Filtr dočasně zakázat v liště pro výběr filtrů nebo přes Nastav <F4>. Dopravce lze zadat několika způsoby :
 • zadáte přímo číslo dopravce (první políčko) a po opuštění tohoto údaje se doplní název dopravce
 • do druhého políčka zadáte část nebo celý název dopravce. Pokud systém najde úplnou shodu názvu dopravce a Vámi zadaného řetězce, automaticky doplní číslo. Pokud shodu nenajde, nabídne Vám přehled dopravců a nastaví se na nejbližší název, který odpovídá Vámi zapsanému řetězci
 • buď u čísla nebo u názvu myší kliknete na tlačítko přenos>. Zobrazí se Vám seznam všech dopravců, ve kterém můžete požadovaného dopravce dohledat nebo založit nového.
 • Kontaktní osoba ... kontaktní osoba vybraného dopravce
 • Typ vozidla... typ požadovaného vozidla
  • pokud je dopravcem vlastní organizace, je zde vazba na číselník Typů vozidel.
  • pokud je dopravcem cizí organizace, je zde vazba na seznam jejích vozidel. Tento seznam si systém automaticky buduje po uložení pozic a zásilek.
  • tento údaj je určující pro zobrazení údajů o vytížení vozidla. Pokud tedy tyto informace chcete zobrazovat, je nutné v technických parametrech typu doplnit nosnost a velikost ložné plochy </li>
 • SPZ tahače ... identifikační číslo vozidla v libovolném tvaru. Pokud je dopravcem vlastní organizace, je zde vazba na číselník vlastních Vozidel
 • SPZ návěsu ... identifikační číslo návěsu/přívěsu v libovolném tvaru. Pokud je dopravcem vlastní organizace a v SPZ tahače vyberete vlastní vozidlo, předvyplní se sem SPZ obvyklého spojení z vozidla
 • Datum nakládky resp. vykládky ... specifikace času úkonu
 • Konečná vykládka ... místo individuálního vyložení nákladu
 • Počet MJ, balení, Btto, Popis lokální, code zboží ... bližší specifikace nákladu
 • Zvláštní dipozice ... speciální instrukce, které se vztahují k této jízdě
 • Poznámka ... individuální poznámka

Doplňující údaje

Údaje na této záložce se ve většině případů vůbec nevyužijí. Význam polí je pak zcela jasný z jejich popisů.

Popis menu nad položkami pozice

viz Popis menu nad seznamem zásilek


Popis menu nad hlavičkami pozice

Kalkulace <Ctrl><Alt><K>

Seznam kalkulačních položek vztažených k dané pozici a zároveň všem zásilkám na této pozici naložených. Jedná se vlastně o finanční vyhodnocení celé pozice.

Upozornění Nová kalkulační položka založená nad tímto přehledem nebude mít vazbu na žádnou zásilku na dané pozici (slouží pro podchycení "nedělitelných" výnosů nebo nákladů). Neobjeví se tedy ani na žádném finančním vyhodnocení, které se provádí pouze nad zásilkami. Doporučujeme tedy tyto výnosy resp.náklady rozdělit na jednotlivé zásilky prostřednictvím služby Rozpočítání nákladů/výnosů

Hromadná kontrola vyfakturování

Ne všechny způsoby fakturace zásilek a pozic umožňují systému jednoznačně měnit stavy. Tato operace má za úkol dodatečnou kontrolu a nastavení stavu Fakturováno u pozic ve zvoleném časovém pásmu.

Popis funkce :

 1. systém vybere vždy všechny kalkulační položky vztažené k dané pozici
 2. zkontroluje, zda jsou všechny vyfakturované
 3. v kladném případě danou pozici označí stavem Fakturována

Protokol ...

Zobrazí se seznam událostí , které se týkají pouze označené pozice. Do protokolu můžete libovolně dopisovat nové záznamy. Bližší podrobnosti viz Protokol o zásilce/pozici


Dokumenty

Zobrazí se seznam všech dokladů, které jste připojili k této pozici


Dopravce - vizitka

Zobrazí se editační formulář s údaji o dopravci, který je uveden na označené pozici (rychlý přístup ke kontaktům apod.)


Fakturovat pozici <Ctrl><Alt><F>

Provede se fakturace dané pozice. Program vybere všechny výnosové kalkulační položky, které vznikly u zásilek na této pozici (a lze je fakturovat - zásilky jsou nejméně ve stavu Připravena k fakturaci, při střediskovém provozu musí středisko disponenta, který faktutuje, odpovídat středisku v kalkulační položce), dále kalkulační výnosové položky vztažené pouze k této pozici a vygeneruje patřičný počet faktur.


Rozpočítání nákladů/výnosů

Pokud obdržíte tzv.hromadnou fakturu, na které nejsou specifikovány částky za přepravu jednotlivých zásilek, ale celková faktura za vozidlo, je možné provést rozpad této částky podle určitých kritérií až na jednotlivé vybrané zásilky.

Při rozpadu se ignorují zásilky, u kterých není hodnota kritéria pro rozpad uvedena nebo je nulová. Pokud se provádí rozpad nákladů, je u číslo dakladu přístupná vazba na Přijaté faktury. Výsledkem operace je vygenerování patřičného počtu kalkulačních položek k jednotlivým zásilkám s poměrnou částkou.

Upozornění Informace o provedeném rozpadu se zapíše do protokolu o pozici.

Hledat zásilku

Tato funkcionalita je určena především pro začínající uživatele, kteří ještě neovládají standardní ovládání systému a neumí jej naplno využít. Slouží především pro rychlé vyhledání zásilky v pozicích. Pro pokročilejší uživatele doporučujeme spíše využít funkci Přehled položek všech pozic.

Přehled položek všech pozic

Podrobný, informativní seznam všech položek ze všech pozic. Slouží především k vyhledávání údajů ze zásilek. Pokud na vyhledanou zásilku poklepete, systém vás automaticky přesune nad pozici, v které daná zásilka je.

Upozornění Všimněte si, že některé zásilky se v tomto seznamu mohou objevit i vícekrát. Je to proto, že před sebou nemáte seznam skutečných zásilek, ale pouze seznam položek pozic, které říkají, že na nich uvedená zásilka byla nebo je na těchto pozicích naložena.

Rezervace

V případě, že v pozici je uvedena jako dopravce vlastní organizace, je tato funkce přístupná. Zobrazí grafický přehled o aktuálním využití nebo rezervaci vlastních vozidel. Pokud tedy máte zakoupen i modul Doprava, lze si zarezervovat vlastní vozidlo pro tuto pozici.


Seznam událostí - pozice

Zobrazí seznam událostí vázaných k této pozici (viz Seznam událostí)


Import pozic

Tato funkce je určena pro přímý import údajů do systému. Importní soubor musí být typu TXT. Struktura je obdobná, jako u obecných importů v systému Helios Orange.

Upozornění Vzhledem k tomu, že importy mohou být v technologii SQL provázeny určitými těžkostmi, je nutné pro bližší informace kontaktovat svého dodavatele systému.


Kopie hlavičky pozice

Dojde ke zkopírování pouze hlavičky pozice (tzn.údajů o dopravci a vozidle) pod nové číslo pozice.


Odbavení pozice

Při odbavování zásilek pomocí čteček čárových kódů je vytváření tzv. odbavení pozice zcela nezbytné. Odbavení je vlastně protokol o naložení resp. vyložení zásilek z kamionu, evidence jejich stavu (poškození obalu apod.) a případné zaznamenání dalších nesrovalostí vůči ložní listině. Další informace viz submodul Odbavení pozice.
Funkce vyvolá seznam odbavení pouze označené pozice.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export