Pracovní pozice - Personalistika

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Nová Pracovní pozice

V tomto přehledu zadáte seznam používaných pracovních pozic. Zadáte je pomocí tlačítka Nový.

Nová pracovní pozice

Záložka 1 - Pracovní pozice

Název

Vyplníte název konkrétní pracovní pozice.


Přenést školení k zaměstnanci

Atribut Přenést školení k zaměstnanci je implicitně zatržený.

Pokud atribut nebude zatržen, potom:

a) jestliže přiřadíte v přehledu Zaměstnanci konkrétnímu zaměstnanci Pracovní pozici, nepřenesou se školení/prohlídky k zaměstnanci (resp. zaměstnanec do účastníků školení) b) jestliže přiřadíte v přehledu Pracovní pozice konkrétního zaměstnance na Pracovní pozici, nepřenesou se školení/prohlídky k zaměstnanci (resp. zaměstnanec do účastníků školení) c) jestliže přiřadíte na Pracovní pozici nové školení/prohlídku, nepřenesou se školení/prohlídky k zaměstnanci (resp. zaměstnanec do účastníků školení)

Pokud atribut zatržený je, dochází při výše uvedených změnách k přenosu zaměstnanců do účastníků příslušných školení, resp. školení k příslušným zaměstnancům.


Detail pracovní pozice

Po stisku tlačítka Nový se zobrazí formulář "Detail pracovní pozice", ve kterém vyplňujete:


Záložka 1 - Základní údaje
Detail pracovní pozice - Základní údaje

Na záložce "Základní údaje" zadáváte tyto položky:

Platnost od, Platnost do

Položky slouží na určení datumového rozmezí platnosti detailu pracovní pozice (např. od určitého data se změní požadavky na danou pozici).


Počet let praxe
Jedná se o požadovaný počet let praxe v oboru pro danou pracovní pozici.


Počet zaměstnanců
Požadovaný počet zaměstnanců na dané pracovní pozici.


Minimální vzdělání
Požadované minimální dosažené vzdělání na danou pracovní pozici.


Popis
Slovní popis základních informací k pracovní pozici.


Náplň práce
Informativní výčet pracovní náplně k příslušné pracovní pozici.


Typ mzdy
Zadáváte předpokládaný typ odměňování na dané pozici, tzn., zda se bude jednat o měsíční nebo hodinovou mzdu.


Rozmezí mzdy od, Rozmezí mzdy do
Zadáváte předpokládanou výši základní mzdy v rozmezí Od, Do.

Záložka 2 - Návazné údaje
Detail pracovní pozice - Návazné údaje
 • Sekce [1] Školení, lékařské prohlídky

V sekci "Školení, lékařské prohlídky" přiřazujete k dané pracovní pozici požadované školení, prohlídky, které musí zaměstnanci absolvovat.

 • Sekce [2] Dovednosti

V sekci "Dovednosti" přiřazujete na danou pozici dovednosti (znalosti, osobní předpoklady, schopnosti), kterými by měl uchazeč na danou pracovní pozici disponovat.

 • Sekce [3] Personální složky

V sekci "Personální složky" přiřazujete na danou pozici personální složky (znalost jazyků, platnost různých průkazů, certifikátů, apod.), kterými by měl uchazeč na danou pracovní pozici disponovat.

Kategorie cen pracovních pozic

V tomto přehledu zadáte nové kategorie cen pracovních pozic. Jedná se o vytvoření souhrnných kategorií cenových hladin pro ocenění v případě časového honoráře a nebo honoráře s limitem po překročení limitu. Více informací najdete v příručce k modulu Firemní aktivity v kapitole Karta aktivity.

Soulad školení, lékařských prohlídek s pracovní pozicí

Přehled zobrazuje všechny zaměstnance a slouží k porovnání Školení a lékařských prohlídek, které jsou požadované na pracovní pozici se skutečně naplánovanými školeními a lékařskými prohlídkami.

Výchozí přehled zobrazuje následující atributy:

 • Osobní číslo - osobní číslo zaměstnance
 • Příjmení - příjmení zaměstnance
 • Jméno - jméno zaměstnance
 • Kategorie - kategorie školení a lékařské prohlídky
 • Číslo - pořadové číslo školení a lékařské prohlídky, jednoznačné určující o jaké školení, lékařskou prohlídku se jedná
 • Aktivní - příznak určuje zda se jedná o aktivní školení, lékařskou prohlídku
 • Periodické - příznak určuje, zda je školení, lékařská prohlídky periodická
 • Školení zaměstnance - název školení, lékařské prohlídky naplánované zaměstnanci
 • Název - název školení, lékařské prohlídky požadované pracovní pozicí
 • Pracovní pozice - název pracovní pozice, na kterou je zaměstnanec zařazen
 • Stav - atribut nabývá těchto hodnot
  • Soulad - jedná se o stav kdy zaměstnanec je přiřazen na školení, lékařskou prohlídku, která je požadovaná na pracovní pozici
  • Nesoulad - jedná se o stav kdy zaměstnanec není přiřazen na školení, lékařskou prohlídku, která je požadovaná na pracovní pozici
  • Nepožadované - jedná se o stav kdy zaměstnanec je přiřazen na školení, lékařskou prohlídku, která není požadovaná na pracovní pozici. Má ji tedy "navíc".
 • Plán školení, lékařských prohlídek - atribut vypovídá o tom, že byl vytvořen na konkrétní školení, lékařskou prohlídku zaměstnanci plán


Soulad školení, lékařských prohlídek s pracovní pozicí

Akce místní nabídky

Z menu místní nabídky můžete vybrat následující akce:

Zařadit do účastníků

Akce slouží k zařazení zaměstnance do účastníků "Školení, lékařské prohlídky", které je vyžadováno pro danou pracovní pozice.

Generování plánu

Akce slouží k vygenerování plánu školení, lékařské prohlídky pro zaměstnance, který je zároveň zařazený mezi účastníky školení, ale nemá dosud vygenerovaný plán školení.

Vyřadit z účastníků

Po výběru akce se u zaměstnance vymaže dané školení, prohlídka (resp. zaměstnanec se vyřadí z účastníků "Školení, lékařské prohlídky", na Pracovní pozici vše zůstane stejné). K vymazání dojde pouze tehdy, pokud na školení nebyl vygenerován plán, školící akce.

Soulad dovedností s pracovní pozicí

Přehled zobrazuje všechny zaměstnance a slouží k porovnání konkrétních dovedností (znalostí), které jsou požadovány na příslušnou pracovní pozici se skutečně evidovanými dovednostmi u zaměstnance.

Výchozí přehled zobrazuje následující atributy:

 • Osobní číslo - osobní číslo zaměstnance
 • Příjmení - příjmení zaměstnance
 • Jméno - jméno zaměstnance
 • Pracovní pozice - název pracovní pozice, na kterou je zaměstnanec zařazen
 • Dovednost (zaměstnanec) - dovednost zaměstnance
 • Úroveň (zaměstnanec) - úroveň dovednosti zaměstnance
 • Praxe (zaměstnanec) - praxe dovednosti zaměstnance
 • Dovednost (pracovní pozice) - požadovaná dovednost na pracovní pozici
 • Úroveň (pracovní pozice) - požadovaná úroveň dovednosti na pracovní pozici
 • Praxe (pracovní pozice) - požadovaná praxe dovednosti na pracovní pozici
 • Stav - atribut nabývá těchto hodnot:
  • Soulad - jedná se o stav kdy je totožnost v položce Dovednost (zaměstnanec) a Dovednost (pracovní pozice)
  • Nesoulad - jedná se o stav kdy zaměstnanec nemá dovednost, která je vyžadovaná na pracovní pozici
  • Nepožadované - jedná se o stav kdy zaměstnanec má dovednost, která není vyžadovaná na pracovní pozici


Soulad dovedností s pracovní pozicí


Soulad personálních složek s pracovní pozicí

Přehled zobrazuje všechny zaměstnance a slouží na celkové porovnání požadovaných personálních složek na pracovní pozici se skutečnými personálními složkami zaměstnance.

Výchozí přehled zobrazuje následující atributy:

 • Osobní číslo - osobní číslo zaměstnance
 • Příjmení - příjmení zaměstnance
 • Jméno - jméno zaměstnance
 • Pracovní pozice (Zaměstnanec) - zařazení na pracovní pozici
 • Personální složka - zaměstnanec - číslo personální složky zaměstnance
 • Název personální složky (zaměstnanec) - údaj zobrazující název příslušné personální složky
 • Personální složka - pracovní pozice - číslo personální složky požadované na pracovní pozici, ve které je zaměstnanec zařazený.
 • Název personální složky (pracovní pozice) - údaj zobrazující název příslušné personální složky.
 • Stav - atribut nabývá těchto hodnot:
  • Soulad - jedná se o stav kdy je shoda v Personální složce - zaměstnanec a Personální složka - pracovní pozice.
  • Nesoulad - jedná se o stav kdy zaměstnanec nemá přiřazenou Personální složku, která je požadovány na pracovní pozici, ve které je zaměstnanec zařazen.
  • Nepožadované - jedná se o stav kdy zaměstnanec má přiřazenu Personální složku, která není na pracovní pozici požadovaná.


Akce místní nabídky

Z menu místní nabídky můžete vybrat následující akce:

Dokumenty

Potvrzením nabídky "Dokumenty" se otevře přehled dokumentů připojených k dané pracovní pozici, na které byl nastaven kurzor. Zde můžete připojit nový libovolný dokument, tabulku, obrázek či jiný soubor, vztahující se k pracovní pozici. Práce s dokumenty je popsána ve společné kapitole Dokumenty.

Ceny pracovních pozic

V přehledu zadáváte ceny pro označenou pozici. Pro každou kategorii cen a každou měnu lze zadat jednu cenu. Novou cenu zadáte pomocí tlačítka Nový a vyplníte:

 • Pracovní pozice - je předvyplněna
 • Kategorie cen pracovních pozic - vyberete z připraveného seznamu kategorií
 • Cena - zadáte cenu
 • Platnost od - předvyplněno aktuální datum
 • Platnost do - pokud nevyplněno, pak cena platí trvale
 • Měna - vyberete měnu
 • Druh sazby - vyberete druh sazby denní nebo hodinová
Zadání ceny pracovní pozice

Obsazení pracovních pozic

V přehledu vybíráte zaměstnance, nebo kontaktní osoby a přiřazujete je tak ke konkrétní pracovní pozici. Nového zaměstnance vyberete pomocí tlačítka Zaměstnanec přidat... Pridat.gif.
Otevře se přehled zaměstnanců, které je možno zařadit na pracovní pozici. Označíte zaměstnance (jednoho nebo více) a pomocí tlačítka Přenos je vyberete.

V návazném okně s označením "Zadejte prosím časové rozmezí" vyplňte:

 • Datum od (včetně) – automaticky je předvyplněno aktuální datum (hodnotu lze ručně měnit)
 • Datum do (včetně) - pokud je nevyplněno, pak zaměstnanec je na pozici zařazen trvale

Pokud dojde ke kolizi datumů (tzn. pro právě zadané časové rozmezí nelze zaměstnance přiřadit důvodu, že již je na nějakou pozici zařazen), je na to uživatel upozorněn – viz obrázek

Obsazeni prac pozic.gif


Oprava umožňuje vyplnit Platnost do. Analogicky se použije tlačítko nebo akce Kontaktní osoba – přidat Pridat.gif.

Školení, lékařské prohlídky

Přehled zobrazuje školení přiřazená vybrané pracovní pozici k aktuálnímu datu. Školení nelze z tohoto přehledu přiřadit, zadávají se v detailu pracovní pozice.

Uchazeči o zaměstnání

Přehled zobrazuje výčet všech uchazečů o zaměstnání evidovaných k vybrané pracovní pozici.

Kopie

Akce vytváří kopii Pracovní pozice, která zdědí aktivní detaily pracovní pozice t.j. detail s nejvyšším datem platnosti. Uživatel zadá pouze nový název pracovní pozice a případné odchylky od původní kopírované pracovní pozice.

Aktuální detail pracovní pozice

Akce umožňuje snadné zobrazení aktuálního detailu vybrané pracovní pozice ze záložek "1-Základní údaje" a "2-Návazné údaje" vybrané pozice.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export