Důležité:


Popis menu nad seznamem zásilek - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Nový - JCD doklady

Tato funkce je přístupná pouze v případě, že máte nainstalován modul Celní služby. Zásilku lze generovat přímo z vybraného JCD dokladu. Přenáší se tyto údaje :


JCD --->

Zásilka

Odesílatel/vývozce Zákazník
Odesílatel/vývozce Odesílatel
Příjemce Příjemce
200 znaků z popisu zboží Lokální popis zboží + Popis zboží dle L/C
"JCD"+číslo JCD Přílohy
Položka množství Počet MJ
Položka popis balení Balení
Položka nomenklatura Code zboží
Položka hrubá hmotnost Btto
Dopravce Dopravce
SPZ SPZ tahače
Místo nakládky zboží Počáteční nakládka v zásilce
Místo vykládky zboží Cílová vykládka v zásilce
Výhrady a poznámky dopravce Další dispozice
Dod.podmínky Parita
Místo Místo
Upozornění Vygeneruje se tolik zásilek, kolik má celní doklad položek !!! Informace o generování se zapíše do protokolu.

Nový - Výdej ze skladu

Pokud máte nainstalován modul Oběh zboží, lze generovat zásilky z výdejek ze skladu.

Výdejka --->

Zásilka

Zákazník Zákazník
Vlastní firmal Odesílatel
Místo určení Příjemce
Registrační číslo + název1 Lokální popis
Registrační číslo + název2 Jazyková mutace
Množství Počet MJ
Balení Balení
ADR ADR
Datum pořízení dokladu Datum vyskladnění
Upozornění Počet vygenerovaných zásilek závisí na počtu označených výdejek.


Nový - Nabídka

Pokud máte nainstalován modul Přepravní služby / Nabídky a poptávky, lze generovat zásilky z nabídek. Jedné vygenerované zásilce odpovídá jedna nabídka. Mezi oběma záznamy vznikne vazba, kterou lze zobrazit.


Tisk <F8>

Výstupní formuláře jsou zcela závislé na konkrétní implementaci. Způsob práce a rozmanitost řešení jednotlivých přeprav v podstatě znemožňuje vytvoření univerzálních formulářů pro pokrytí této problematiky. Před implementací je tedy nutné dohodnout tvar a obsah jednotlivých formulářů přímo s odběratelem. Při návrhu lze vycházet z formulářů, které jsou součástí standardní dodávky systému.


Upozornění Při tisku v modulu Přepravní služby lze využít možnost zobrazení speciálního dialogového okna těsně před samotným tiskem. Toto okno ovlivňuje některé důležité údaje :
 1. subjekt , kterému je formulář odesílán, a jeho kontakty
 2. výběr kalkulačních položek k danému subjektu, pokud je daný formulář tiskne
 3. výběr zásilek, které chcete zahrnout na tento konkrétní tisk, pokud se jedná o hromadný formulář nad pozicí sběrné služby
 4. možnost doplnění údajů, které nejsou přímo součástí datového modelu (podpisy, datumy apod.)
 5. odeslat tiskový výstup přímo na email subjektu bez nutnosti náhledu před tiskem (pro tuto funkci je nutné, aby vybraný formulář měl v nastavení alespoň jeden záznam, který definuje cestu a druh výstupního souboru, který bude odeslán jako příloha emailu)

Pro vyvolání dialogového okna je nutné, aby v definici hlavičky formuláře byl v údaji Poznámka uveden určitý řetězec znaků, který zároveň definuje, jaký subjekt ze zásilky se má předvyplnit :

 1. $DOPRAVCE$ ... implicitně se předvyplní dopravce ze zásilky resp. pozice
 2. $ZAKAZNIK$ ... implicitně se předvyplní zákazník ze zásilky
 3. $ODESILATEL$ ... implicitně se předvyplní odesílatel ze zásilky
 4. $PRIJEMCE$ ... implicitně se předvyplní příjemce ze zásilky
 5. $REJDAR$ ... implicitně se předvyplní rejdař ze zásilky
 6. $SPEDITER$ ... implicitně se předvyplní speditér ze zásilky
 7. $KUPUJICI$ ... implicitně se předvyplní kupující ze zásilky
 8. $DODAVATEL$ ... implicitně se předvyplní dodavatel ze zásilky
 9. $AWB$ ... lze editovat některé speciální údaje pro tisk AWB
 10. $BL$ ... ... lze editovat některé speciální údaje pro tisk B/L
 11. $PRAZDNA$ ... nic se nepředvyplní, pouze se vyvolá dialogové okno

Kalkulace <Ctrl><Alt><K>

Nejdůležitější a zároveň "nejzodpovědnější" činností, kterou disponent završuje svou práci se zásilkou, resp. pozicí, je její fakturace. Ve většině firem se fakturuje až v okamžiku, kdy se disponentovi vrátí společně s došlou fakturou většina dokladů o zásilce a je si tudíž jistý, že zásilka byla doručena. Když si ale představíme, že se někdy fakturuje až s měsíčním zpožděním po zanesení zásilky do počítače, neměla by obsluha vůbec žádný přehled o předpokládané finanční bilanci zásilky. Obrovský problém by to pak byl u firem, které z důvodů účetních uzávěrek musí sledovat rozpracovanost zakázek.
Kalkulace je tedy jakousi předpokládanou finanční analýzou zásilky, kde jsou zaneseny předpokládané výnosy a náklady. Je nutné, aby disponentovi umožňovala co nejflexibilnější zápis druhu nákladu resp.výnosu. Velice důležité je si uvědomit, že výnosy resp. náklady mohou být u jedné zásilky v různých měnách a směrované na resp. od více subjektů. Praxe ukázala, že z důvodů rychlejší obsluhy a statistické jednoznačnosti je dobré identifikovat každý výnos a/nebo náklad určitým kalkulačním kódem.

Vzhledem k tomu, že lze vysledovat jistý stereotyp při kalkulaci určitých zásilek, doporučujeme inicializovat prvotní předpokládané výnosy a náklady pomocí kalkulačního vzorce, který lze nadefinovat v menu Kalkulační vzorce a který může být závislý na mnoha kritériích (nejčastěji na paritě, druhu přepravy, partnerovi apod.). Tyto kalkulační vzorce jsou často předepisovány managementem firmy a mají mimo jiné zabránit i chybovosti disponenta při fakturaci.

Kalkulaci lze vytvářet dvěma způsoby :

 • Ruční kalkulace ... disponent zadává jednotlivé výnosy resp. náklady ručně (cena dohodou)
 • Automatická kalkulace ... přístupná pomocí menu nad seznamem kalkulačních položek u zásilky. Po jejím spuštění program nechá disponenta vybrat, podle jakého kalkulačního vzorce má provést generování (pokud je těchto vzorců nadefinováno více). Po výběru se spustí algoritmus, který závisí na daném vzorci a který vede k vygenerování určitého množství kalkulačních řádků.


Popis údajů kalkulační položky

Typ ... Výnos[implicitní]/Náklad. Výnosové položky se objeví na vydané faktuře


Interní ... jedná se o interní kalkulační položky, která se nezahrne na vydanou fakturu


Kód ... identifikace služby. Vazba na Seznam zboží a služeb.

Upozornění Tento kód lze při založení nové kalkulační položky inicializovat službou, kterou zadáte v Nastavení parametrů/Základní údaje/Inicializace kalkulace.


Plátce/dodavatel ... subjekt, který bude danou službu platit nebo který nám ji dodal.

Upozornění Při zadání nové položky se tento údaj inicializuje podle čísla zákazníka, který je uveden v zásilce. Naopak, při změně dopravce nebo zákazníka v zásilce se u již existujících kalkulací (které mají tohoto zákazníka a nejsou fakturované) provede na požádání synchronizace v kalkulacích


Text ... popis, který se přenese z názvu vybrané služby. Tento údaj lze libovolně měnit.

Upozornění Padáček, který je v pravé části tohoto údaje umožňuje rychle vybrat jazykovou mutaci textu (pokud je zadaná u dané služby v názvu2 ...)


Počet,MJ,Měna ... specifikace množství, měrné jednotky a měny


Kód DPH ... při realizaci přeprav resp. vývozu zboží je nutné respektovat nařízení zákona 235/2004 Sb. o DPH. Tento zákon přesně definuje podmínky možného osvobození od DPH. Popis doporučených pravidel impementovaných v systému Helios Orange naleznete v Přepravní služby/Vydané faktury/Pravidla pro stanovení DPH.

Upozornění

Při fakturaci služeb v rámci EU resp. z/do třetích zemí je pak nutné na fakturu uvádět specifikaci místa plnění, případně formulaci o osvobození od DPH. Pokud budete využívat tohoto atributu, přesné znění daného paragrafu se pak bude na systémových formulářích vydaných faktur objevovat automaticky pod daňovau tabulkou.

Dotaz nebo informativní hláška

Kód DPH se pokud možno určuje automaticky. Na jeho určení má vliv :

 • stát počáteční nakládky z kalkulované zásilky (tuzemsko, členství v EU nebo třetí země)
 • stát konečné vykládky z kalkulované zásilky (tuzemsko, členství v EU nebo třetí země)
 • stát plátce dané kalkulační položky (tuzemsko, členství v EU nebo třetí země)
 • zda je plátce osobou povinnou (OPD) resp. nepovinnou (OND) k dani (pokud má plátce vyplněné políčko DIČ DPH, je automaticky brán jako OPD)

Dotaz nebo informativní hláška

Systém se snaží doplnit Kód DPH v těchto případech :

 • při ručním zadání nového kalkulačního řádku
 • při změně plátce v kalkulačním řádku
 • při automatické kalkulaci podle kalkulačních vzorců

Sazba DPH ... sazba DPH

Cena/MJ ... cena dané služby - zadává se vždy BEZ DPH

Upozornění Při ruční kalkulaci lze také využít předdefinované sazebníky. Pokud totiž stisknete ikonu kalkulačky u Ceny/MJ, objeví se dialogový formulář, ve kterém můžete kalkulovat buď podle maticových sazebníků (vyberete patřičný sazebník a stisknete tlačítko Spočítej...) nebo podle relačních sazebníků (zapíšte patřičnou relaci a opět stisknete tlačítko Spočítej...). Pokud chcete spočítanou částku zapsat do kalkulačního řádku, stiskněte tlačítko Zapiš... Vstupní hodnoty do sazebníku (tzn. hmotnosti apod.) se řídí zásilkou, nad kterou kalkulaci provádíte.


Číslo dokladu ... tento údaj je dostupný pouze u nákladových položek a lze sem doplnit číslo došlé faktury, na které vám byla tato služba fakturována. U výnosových položek se sem automaticky doplní číslo vydané faktury.

Upozornění Vyplněním tohoto údaje vlastně signalizujete, že daná položka přechází z předpokládaného výnosu/nákladu na skutečný výnos/náklad


Číslo střediska ... jakému středisku má být daná položka připsána. V první fázi se inicializuje podle střediska uvedeného u disponenta (pokud tam je), ve druhé fázi (vyšší priorita) podle střediska uvedeného v kalkulačním řádku vybraného kalkulačního vzorce (pokud jste využili Automatickou kalkulaci). Obsluha může dané středisko změnit.

Upozornění Při fakturaci kalkulačních položek, které jsou přiřazeny na určité středisko, se vyfakturují pouze ty, které odpovídají středisku uživatele, který fakturuje !!! Uživatel, který není přiřazen na žádné středisko, může fakturovat všechny položky (obvykle vyčleněný fakturant[ka] ) !!!


Kurz ... aktuální kurz z okamžiku, kdy jste do kalkulační položky doplnili jinou, než tuzemskou měnu

Upozornění Kurz se inicializuje v první fázi podle kurzovního lístku, v druhé fázi (vyšší priorita) podle kurzu, který je uveden v Kalkulační vzorce/Pevné kurzové přepočty a přísluší danému plátci (možnost nastavení individuálních kurzů)


Období ... časové "razítko", kterým můžete definovat, do jakého období chcete danou kalkulační položku zahrnout - využije se především u firem, kde chcete kontrolovat provozní finanční statistiky proti účetním statistikám. }}

Popis menu kalkulační položky

Automatická kalkulace <Ctrl><Alt><A>

Slouží pro vygenerování kalkulačních položek prostřednictvím kalkulačních vzorců. Po spuštění této funkce jste vyzvání k výběru kalkulačního vzorce (pokud jich máte více než jeden). Počet vygenerovaných kalkulačních položek odpovídá počtu řádků v kalkulačním vzorci. Výsledek o úspěšnosti resp. neúspěšnosti generování se zobrazí na konci operace.

Vygenerované kalkulační položky lze libovolně mazat, upravovat a dále k nim přidávat (ručně nebo dalším kalkulačním vzorcem)

Uzavřít období

Tato funkce je přístupná pouze v případě, že obsluha na ní má právo (Možnosti/Konfigurace-správa systému/Uživatelé/Definice práv/Ostatní přehledy/Doprava a přepravní služby/Kalkulační položky u zásilky(10021) ). Po spuštění musíte vyplnit datum. Systém následně vyhledá všechny kalkulační položky, které ještě nemají údaj Období doplněný a předvyplní ho na toto datum. Způsob využití a promítnutí do statistik je závislý na konkrétní implementaci systému.


Posun Nahoru a Pusun dolů

Tyto funkce použijte pro úpravu pořadí jednotlivých položek. Pořadí má vliv na pořadí položek vygenerované vydané faktury.

Automatická kalkulace <Ctrl><Alt><A>

Pro označené zásilky se spustí generování kalkulačních řádků podle vybraného kalkulačního vzorce (viz Kalkulace/Automatická kalkulace ).


Protokol

Zobrazí seznam událostí , které se týkají pouze zásilky, na které nyní stojíte. Do protokolu můžete libovolně dopisovat nové záznamy. Bližší podrobnosti viz Protokol o pozici/zásilce.


Dokumenty

Jedná se o seznam všech dokladů, které byly k zásilce připojeny buď ručně, nebo automaticky po vytištění . Každý doklad lze přiřadit i určitému subjektu, čímž získáte "křížový" přehled dokladů buď podle zákazníka nebo podle Zásilek či Pozic (nebo podle kombinací) - vždy u patřičného seznamu pomocí Menu/Doklady.

Upozornění Při nutnosti rozsáhlejší správy dokumentů je vhodné všechny dokumenty související s touto činností ukládat přímo do databáze. Výhodou je jednotné místo uložení bez nutnosti definice práv pro křížové přístupy na jednotlivé stanice (jednoduchá zastupitelnost disponentů apod.)


Fakturovat zásilku <Ctrl><Alt><F>

Systém provede fakturaci vybrané zásilky. Zásilka musí být minimálně ve stavu Připravena k fakturaci a musí obsahovat výnosové kalkulační položky s vyplněnými hodnotami. Vygeneruje se tolik faktur, kolik je v kalkulačních položkách zastoupeno kombinací plátců a měn.

Upozornění Na fakturu se nezahrnou kalkulační položky, které : jsou označené jako interní jejich plátcem je firma, která je zařazena do skupiny pro Hromadnou fakturaci není vyplněn plátce není vyplněn kód služby kdy případě střediskového provozu středisko kalkulační položky neodpovídá středisku uživatele, který fakturuje


Bližší informace a podmínky fakturace jsou popsány v Přepravní služby/Terminologie/Podmínky pro vystavení faktury

Párování došlé faktury

Tato funkce slouží pro rychlé odsouhlasení hromadné došlé faktury a její napárování na kalkulační položky. Při zvolení tohoto postupu máte dvě možnosti :

 • zadat hlavní údaje o došlé faktuře ručně (napárované kalkulační položky budou bez vazby na došlé faktury)
 • pomocí výběru vyhledat fakturu ze seznamu došlých faktur a hlavní údaje přenést automaticky (do kalkulačních položek se přenese i vazba na fakturu)

V okamžiku, kdy máte vyplněné identifikační údaje faktury a stisknete tlačítko ZOBRAZIT, v horním okně se zobrazí všechny dosud nenapárované kalkulační položky (nemají vyplněné číslo dokladu), které mají shodného plátce a měnu. Pomocí myši pak můžete přetahovat vybrané položky (nebo jejich skupiny) do spodního okna. V pravé části formuláře jste informováni o výši napárované částky. V okamžiku, kdy si částky odpovídají, lze pomocí tlačítka SPÁRUJ provést operaci, kdy se do vybraných kalkulačních položek automaticky dopíše číslo dokladu, případně ( ad.2) i vazba na hlavičku došlé faktury. Vymazání položky v dolním okně provedete tím, že vybranou položku myší přetáhnete mimo okno. Funkce tímto zároveň převede předpokládané náklady na náklady skutečné (fakturované).

Kopírovat/Přesunout zásilku

Dojde k vygenerování kopie zásilky pod novým číslem. Volání této funkce lze zakázat v nastavení práv Možnosti/Konfigurace-správa systému/Uživatelé/Definice práv/Ostatní přehledy/Doprava a přepravní služby/Zásilky (10015).

Upozornění Při zvolení přesunu se původní zásilka smaže !!!


U zkopírované zásilky se aktualizují :

 1. datum zásilky
 2. jméno disponenta
 3. kurzy u kalkulačních položek

U zkopírované zásilky se maže :

 1. datum zaskladnění
 2. datum vyskladnění
 3. stav se inicializuje na Otevřená
 4. odblokuje se uzavření zásilky
 5. zruší se vazba na stazku
 6. u kalkulačních položek vazba na fakturu
 7. u kalkulačních položek období
 8. u kalkulačních položek vazba na pozici a naváže se nová vazba
Upozornění Informace o kopii se zapíše do protokolu

Kopie zásilky z jiné pozice ...

Tato funkce je přístupná pouze v přehledu zásilek na pozici sběrné služby. Umožní dohledání zásilky, kterou chcete kopírovat nad položkami ostatních pozic v systému. Pro samotnou kopii platí stejné pravidla jako u výše popsané funkce Kopírovat zásilku. Volání této funkce lze zakázat v nastavení práv Možnosti/Konfigurace-správa systému/Uživatelé/Definice práv/Ostatní přehledy/Doprava a přepravní služby/Zásilky (10015).


Rozpad zásilky

Funkce provede kopii základních údajů ze zásilky pod nové číslo (potomek) a doplní vztah na mateřskou zásilku do údaje Párová zásilka. Funkce najde uplatnění především při dělení mateřské zásilky na několik subdodávek pro různé příjemce. Funkce je přístupná pouze nad samostatným přehledem zásilek ( není dostupná v pozici sběrné služby). Volání této funkce lze zakázat v nastavení práv Možnosti/Konfigurace-správa systému/Uživatelé/Definice práv/Ostatní přehledy/Doprava a přepravní služby/Zásilky (10015).

U potomka se aktualizují :

 1. datum zásilky
 2. jméno disponenta

U potomka se maže :

 1. datum vyskladnění
 2. btto hmotnost
 3. údaje o rozměrech
 4. stav se inicializuje na Otevřená
 5. odblokuje se uzavření zásilky
 6. kalkulační položky
 7. údaje o nakládce a vykládce
Upozornění Informace o rozpadu se zapíše do protokolu potomka


Naplnění clipboardu <CTRL><ALT><C>

Po spuštění této funkce se clipboard počítače naplní řetězcem informací z vybraných zásilek.

Obsah generovaného řetězce je možné definovat dvěma způsoby :

 1. v Nastavení parametrů/záložka Speciality. Zde je nutné přímo definovat SQL dotaz (není kontrolován). Do podmínky pro výběr zásilek použijte řetězec (%s), který se při generování nahradí seznamem ID označených záznamů
 2. definicí Externích akcí - používá se v případě, že chcete mít možnost si vybrat z více variant. Při definici EA musí být splněny tyto podmínky :
  1. EA musí být pro podporovaný přehled - 10015, 10027 nebo 10035
  2. EA musí mít ve skupině zapsán řetězec CLIPBOARD
  3. EA nesmí být veřejná
  4. parametry Heliosu musí být nastaveny "Označené řádky (po jednom)"
  5. zároveň nesmí být vyplněn výše uvedený atribut v Nastavení parametrů/záložka Speciality.

Řetězec se po stisknutí kláves <CTRL><V> nebo <SHIFT><INS> vloží do zvoleného textového pole, emailu, sms apod.

Doplnění vzdáleností (pásma)

Funkce je určena pro doplnění kilometrových vzdáleností (pásem) do :

 1. vybraných položek pozic (v případě, že funkci voláte v hlavičce pozice nad seznamem zásilek)
 2. vybraných zásilek (v případě, že funkci voláte ve spedici, skladovém místě apod. nad označeným blokem zásilek)

a to buď :

 1. ručně ... obsluha ve vstupním formuláři vybere typ přepočtu Ručně a doplní vzdálenost
 2. automaticky ... obsluha ve vstupním formuláři vybere typ přepočtu Automaticky a doplní další údaje Odkud a Kam. Systém následně vybere sazebník typu Vzdálenostní (kód sazebníku se určí z kombinace ISO kódů států z položky Odkud a Kam), podle PSČ a státu určí vzdálenostní zóny a vyhledá vzdálenost uvedenou v matici sazebníku.

Při sestavování maticového sazebníku, který poskytuje sazbu za ujeté kilometry, je nutné respektovat, zda kalkulace bude probíhat nad jednotlivými zásilkami (modul Spedice) nebo nad položkami pozice (modul Sběrná služba). U tohoto sazebníku je pak nutné nastavit patřičnou Povolenou vstupní MJ (buď Pásmo nebo Pásmo z položky pozice)

Trasa

Funkce vám pomůže zjistit trasu cesty. Využívá služeb veřejně přístupných internetových portálů, které se specializují na mapy apod. Volbu providera můžete ovlivnit v Nastavení parametrů/záložka WWW. Vyhledávací řetězec URL lze nadefinovat. Po spuštění funkce se zobrazí dialogový formulář pro potvrzení počátečního, cílového, případně tranzitního bodu trasy. Jednotlivá místa se předvyplní podle nakládek a vykládek v označené zásilce.

Upozornění Vzhledem k tomu, že při spuštění této volby využíváte služby portálů, které se řídí autorskými právy, je nutné si zjistit, zda tato práva nadefinovaným přístupem neporušujete. Autor systému v žádném případě nezodpovídá za postih, který vám porušením těchto autorských práv třetí strany může hrozit !!!

Stav

Funkce zajistí změnu stavu nebo spuštění určité operace u označeného bloku zásilek bez nutnosti jejich přímé editace.

 1. Otevřená, Připravená k fakturaci, Částečně fakturovaná, Fakturovaná, Archiv, Storno ... prostá změna stavu
 2. Hromadná archivace ... nastaví stav Archiv u skupiny zásilek ve zvoleném časovém intervalu. Operace může proběhnout nad aktuálním modulem nebo nad celou databází zásilek.
 3. Hromadná kontrola vyfakturování ... ne všechny způsoby fakturace zásilek umožňují systému jednoznačně měnit stavy. Tato operace má za úkol dodatečnou kontrolu a nastavení stavu Fakturováno (tzn., že všechny výnosové kalkulační položky jsou vyfakturované) u zásilek ve zvoleném časovém pásmu.
 4. Hromadné zaskladnění resp.vyskladnění ... u vybraných zásilek se doplní zvolený datum do odpovídajících údajů. Přístup ke spouštění této funkce lze zakázat v nastavení práv Možnosti/Konfigurace-správa systému/Uživatelé/Definice práv/Ostatní přehledy/Doprava a přepravní služby/Zásilky (10015).
 5. Změna uzavřeno ... vybrané zásilky se zablokují proti jakékoliv úpravě. Opakovaným spuštěním této funkce se zase odblokují. Přístup ke spouštění této funkce lze zakázat v nastavení práv Možnosti/Konfigurace-správa systému/Uživatelé/Definice práv/Ostatní přehledy/Doprava a přepravní služby/Zásilky (10015).


Upozornění Funkci, která mění stav zásilky lze rozšířit o kontrolu, zda označené zásilky při změně stavu splňují požadované podmínky. Toto rozšíření lze udělat pomocí zákaznické uložené procedury na SQL (HPI_ZasStavKontrola_ZAK). Pro bližší informace, prosím, kontaktujte dodavatele IS.

Dopravce - typy vozidel

Rychlý přístup k seznamu všech vozidel od všech dopravců. Vhodné při vyhledávání konkrétního typu vozidla pro určitou přepravu.


Dopravce - povolení

Rychlý přístup k seznamu všech povolení všech dopravců.


Dopravce - vizitka, Zákazník - vizitka

Rychlý přístup k základním údajům o dopravci resp. zákazníkovi, který je uveden v označené zásilce. Vhodné pro přístup ke kontaktům apod. Stejnou funkci spustíte, pokud stisknete jednu z ikon v horní nástrojové liště přehledu.

Dispečink - přehled polohy vozidel

Jedná se o zcela jiný pohled na seznam zásilek. Systém vám v grafickém režimu zobrazí přehled polohy všech vozidel z objednávek ve zvoleném časovém období (při prvním zobrazení se inicializuje na interval - dnešní datum +/- 3 dny) na základě údajů, zadaných v nakládkách a vykládkách. Barevné odlišení exportů, importů apod. vám umožní velice rychlou orientaci ve vytížení vozidel a směru jejich pohybu.

Upozornění Ruční barevné označení zásilek (v editoru) má vyšší prioritu než výše uvedené implicitní barvy !!!


Přehled můžete zafiltrovat na konkrétní relaci, typ vozidla a tahače nebo návěsy. Zaškrtávátko Pouze vozidla na cestě ? (implicitně zaškrtnuto) určuje, zda se mají zobrazit pouze vozidla, která mají zadanou nakládku a vykládku pro zvolené období nebo všechna. Zaškrtávátko Vlastní vozidlo (implicitně nezaškrtnuto) určuje, zda se mají zobrazit pouze vlastní vozidla.

Zároveň lze poklepáním myši na zvolenou přepravu přejít do přímé editace zásilky. Tlačítko tisk je určeno pro operativní tisk obsahu viditelného okna přehledu. Nad tímto grafickým přehledem lze ještě volat další funkce.


 1. Nová rezervace ... lze založit novou rezervaci vlastního vozidla na určitý časový interval, která znemožní ostatním diasponentům toto vozidlo využít na stejné období pro jinou jízdy - okamžitě se zobrazí
 2. Volné zásilky ... systém zobrazí přehled všech zásilek, u kterých není uvedeno vozidlo (neprojevily se do tohoto grafického zobrazení). V okamžiku, kdy doplníte konkrétní SPZ, přeprava se zobrazí.
 3. Rezervace vozidel ... zobrazí se seznam rezervací vlastních vozidel
 4. Úkoly ... lze vložit libovolný úkol na dané vozidlo bez vztahu na zásilku
 5. Vlastní vozidlo ... zobrazí se seznam vlastních vozidel (pouze pro prohlížení)
 6. Dopravce-typy vozidel ... zobrazí se seznam všech typů vozidel od všech dopravců, které máte uvedeny v systému
 7. Dopravce-povolení ... zobrazí se seznam evidovaných povolení

Doprava - rezervace vozidel

Systém zobrazí grafický přehled využití vlastních vozidel (viz modul Doprava). Tato funkce je přístupná pouze v případě, že máte instalovaný modul Doprava.


Doprava - generování JP

Systém vygeneruje jízdní příkaz do modulu Doprava/Jízdy. Tato funkce je přístupná pouze v případě, že máte instalovaný modul Doprava.

 • počet vygenerovaných JP odpovídá počtu označených zásilek
 • JP se vygeneruje pouze v případě, že označená zásilka má vazbu na vlastní vozidlo.

Přenesené údaje :

JP Zásilka
Počátek jízdy Datum prvotní nakládky
Konec jízdy Datum konečné vykládky
Evidenční číslo vozidla+SPZ SPZ tahače
Cíl cesty Koncová vykládka
Účel cesty Číslo zásilky+charakteristika zboží
Dispozice pro posádku Dispozice

Seznam událostí - zásilka

Pro každou zásilku evidovanou v systému lze nastavit seznam požadovaných událostí, u nichž chcete sledovat, zda nastaly, případně jaká byla na ně reakce. Události sledované tímto systémem se dělí na dvě základní skupiny :

 • události generované automaticky systémem (obsluha na ně nemá vliv - nelze je editovat a vymazat) - využívají se při důležitých zásazích obsluhy do seznamů zásilek resp. pozic a tyto události se zaznamenávají do protokolu o zásilce resp. pozici (např. založení, smazání zásilky, zásahy do kalkulací apod.)
 • události uživatelsky definované (lze je libovolně editovat, přidávat resp. ubírat) - využívají se pro sledování důležitých "mezníků v životě zásilky resp. pozice" (fyzická informace o nakládce, vykládce apod.), na které chce mít obsluha vliv a o nichž chce být informovaná resp. o nichž chce předat informace jinému subjektu (např. zákazníkovi, dopravci apod.)

Pro úspěšný chod tohoto systému musí být na serveru spustitelný SQL Mail a musí být pravidelně spouštěn job, který postupně volá uložené procedury

 • HPI_EVENTSENDMAIL - odesílá emaily
 • HPI_EVENTREADMAIL - zaznamenává odpovědi
 • HPI_EVENTGENNEXT - generuje případné následné události

Bližší informace o založení a spuštění jobu je nutné konzultovat s dodavatelem, v každém případě je však nutné provozovat plnou verzi MS SQL7 nebo MS SQL2000.

Jak tedy postupovat při vytváření systému sledování zásilek :

 1. v Nastavení parametrů/Seznamu událostí je nutné nadefinovat všechny události, které budete chtít sledovat. Příkladem může být např. sled událostí
  • nakládka
  • přejezd hranic
  • vykládka
  • avízo zákazníkovi o vykládce
 2. v menu Skupiny událostí si můžete vytvořit libovolný počet skupin, které mohou charakterizovat různé kombinace nadefinovaných událostí. Příkladem může být skupina Export DE, kde se bude sledovat událost Nakládka, Přejezd hranic a Vykládka. V okamžiku, kdy se provede vykládka a dojde odpověď (musí být tedy zaškrtnuté Vyžadovat odpověď ?) , spustí se automaticky událost Avízo zákazníkovi o vykládce . Pokud byste si nepředdefinovali žádné skupiny, budete muset pracně definovat jednotlivé události u každé zásilky resp. pozice zvlášť.
 3. v menu nad seznamem zásilek resp. pozic zvolte přes pravé tlačítko myši Seznam událostí - zásilky resp. Seznam událostí - Pozice. Zde můžete definovat požadované sledované události ručně (což je dost pracné) nebo vyvoláte v menu Skupiny událostí, zvolíte skupinu a jednotlivé události se předvyplní. Při předvyplňování se do těchto událostí část údajů z definovaných událostí zkopíruje a dále se doplní skutečné texty, datumy atd. Disponent samozřejmě údaje může dále korigovat. Zároveň se nastaví stav události na Čeká.

Jak se události spouští ?

Výše zmíněný job na serveru se spouští pravidelně v určitých časových okamžicích bez zásahu obsluhy. Časové intervaly se nastavují přímo na serveru MS SQL pomocí služby Job Agent.

 • první krok vybere všechny události, které ještě neproběhly (mají stav Čeká) a u nichž čas spuštění jobu spadá do intervalu platnosti události. Automaticky vygeneruje požadované zprávy a prostřednictvím emailového klienta je odešle na požadované subjekty. Zároveň do jednotlivých událostí doplní Čas události a nastaví stav na "Ukončeno" (pokud není vyžadovaná odpověď) nebo "Probíhá" (pokud je vyžadovaná odpověď) a provede případný záznam do protokolu.
 • druhý krok zpracuje všechny došlé emailové zprávy, které server detekuje jako odpovědi na události a připojí je k mateřským událostem (případně se opět provede záznam do protokolu). Odpovědi jsou detekovány kódem #ENnnnnn (#EN - event number, nnnnn - jednoznačné číslo události). Odpověď může obsahovat i kód doplněného textu #EAttttttttt (#EA -event answer, tttttttttt - text odpovědi), který vám dotazovaný subjekt posílá. Pokud odpověď přišla pozdě, stav události se nastaví na "!!!"
 • třetí krok vygeneruje u událostí, ke kterým došly odpovědi případné následné události a uvede je do stavu Čeká (jejich obsloužení proběhne při následném spuštění jobu)
 • ošetřní událostí typu Varovné hlášení se provádí přímo na stanici a spouští se pouze při zobrazení resp. opouštění seznamů zásilek nebo seznamu událostí u zásilek.

Konsolidační objednávka <Ctrl><Alt><O>

Systém podle vybraných zásilek vygeneruje seznam jejich nakládek a vykládek, který je časově setříděný. V tomto seznamu můžete libovolně nakládky resp. vykládky přehazovat, ubírat a přidávat, přičemž tyto úpravy nemají vliv na původní nakládky resp. vykládky v zásilkách. Cílem je umožnit obsluze vygenerovat takovou posloupnost nakládek a vykládek, která se vymyká standardnímu formuláři (různé dokládky, trasa přes terminály, kdy není jasné, co bude naloženo apod.). Přes Tisk pak lze vytisknout tzv.konsolidační formuláře.


Poloha zásilky - GPS

Zobrazí se seznam záznamů o vybrané zásilce z externího datového zdroje. Tato funkce je přístupná pouze v případě, že máte nadefinovaný SQL dotaz v Nastavení parametrů/záložka Speciality.

Upozornění Záznamy o zásilce se vybírají na základě TTNr. !!!


Sdružení zásilek na pozici <Ctrl><Alt><P>

Tato funkce je přístupná pouze nad přehledem leteckých nebo námořních zásilek a umožňuje disponentovi velice rychle převést označené zásilky na vybranou pozici - není tedy nutné zásilky "přetahovat" přes skladové místo.


Čárové kódy (ČK)

Zobrazí seznam čárových kódů pro vybranou zásilku.Seznam ČK je určen především pro zabezpečení automatického odbavení zásilek na pozicích prostřednictvím čteček ČK.


Generování čárových kódů

Pro označené zásilky dojde k vygenerování jejich čárových kódů. Způsob generování ČK závisí na :

 1. tvaru TT-No. (způsob generování TT-No. je možné nastavit v Nastavení parametrů/záložka Speciality)
 2. nastavení typu ČK v Nastavení parametrů/záložka Speciality - EAN13, CODE128
 3. počtu MJ v zásilce (vygeneruje se odpovídající počet záznamů)


ČK se skládá z :

 • TT-No. (u formátu EAN13 doplněno na 9 míst zleva nulou)
 • čísla nákladového kusu ( na 3 místa )
 • + kontrolní číslice (u formátu EAN13)


Způsob vytvoření ČK :

 • ze seznamu zásilek nad označenými záznamy (menu Generování čárových kódů)
 • přímo ze seznamu ČK pro danou zásilku (menu Generování čárových kódů)
 • ručně v seznamu ČK pro danou zásilku (především u importních zásilek)


Omezení vytvoření ČK :

 • ČK musí být vztažen k určité zásilce
 • systém neumožní zadat stejný ČK pro jednu zásilku
 • v rámci všech zásilek je možné zadat duplicitní ČK

Tisk dokladů pomocí formuláře

Ve volitelném interativním dialogu, který se objevuje při tisku formulářem nad přepravními službami je atribut „Přímé odeslání emailu bez náhledu“. Slouží pro automatické odeslání emailu s přílohou, bez vyvolání náhledu.

Nutné podmínky :

 • v definici formuláře musí být vyplněn „Název předmětu pro email“ a  !!!musí!!! obsahovat identifikátor (zamezí se duplicitnímu natažení souboru)
  • a) <CisZasilky> nebo
  • b) <Pozice>
 • u formuláře musí být nadefinován záznam v „Nastavení tisku …“ s vyplněnými údaji :
  • tisk do souboru
  • cesta pro soubor (musí končit „\“)
  • přípona

Pokud jsou splněny výše popsané podmínky, lze v dialogu před tiskem zaškrtnout, zda si obsluha přeje přímé odeslání bez náhledu. Pokud ano, dojde k vygenerování emailové zprávy na adresáta z dialogu s přílohou v podobě vygenerované sestavy

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export