Důležité:


Popis funkcí - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Definice řádku - popis funkcí

Ve formuláři Odstavec v přehledu na záložce 4 - Definice lze pro jednotlivé odstavce nadefinovat přehled údajů v tabulkové formě. Tyto údaje se čerpají z databáze Helios Orange, ve speciálních případech lze využít i jiných zdrojů. Odstavec tabulku mít může nebo nemusí.


V každém odstavci lze nadefinovat jednu tabulku o libovolném počtu řádků. V Odstavci se na záložce 4 - Definice definují jednotlivé řádky tabulky. V řádku se zadává název řádku (Název 1 a Název 2) a dále lze definovat až 12 sloupců. Z praktického důvodu (standardní tisk na papír A4 "nastojato") se běžně používá pouze prvních 6 sloupců, v případě použití speciálně upraveného formuláře lze využít všech 12 sloupců.


Do jednotlivých polí (buněk) lze zadat libovolné textové údaje (ovšem pouze krátké, s ohledem na šířku sloupce při tisku, zalomení textu v buňce nelze použít), nebo lze použít vzorců, které údaje se čerpají z databáze Helios Orange, ve speciálních případech lze využít i jiných zdrojů. Pokud údaje nelze získat pomocí vzorů z databáze Helios Orange, je nutno do daných polí (buněk) hodnoty zadat ručně. Pokud by se jednalo o delší čísla nebo texty, tak je třeba použít pouze sloupce 2, 4 a 6 (ob jeden sloupec).


Upozornění Délka výrazu funkce je omezena na max. 255 znaků.


Přehled vzorců a základní popis je v následující tabulce.


Funkce Název funkce Formální zápis funkce Popis funkce
@UC Účet @UC[N|Z|C] (Povaha účtu - (P|R|M|N|D|E|Z|Y|W|X), Účet, Období - [B|M|P]) Zůstatek nebo obrat na účtu nebo na účtech v daném období
@S Saldo @S[A|B|D|E|S|T|O|P][N|Z] (Saldokontní skupina, Datum salda k datu nebo číslo organizace, Počet dnů po splatnosti) Saldo nebo saldo k datu podle počtu dní nebo měsíců po/před splatnosti, případně saldo k organizaci
@VY Výkaz @VY[N|Z] (Výkaz, Sloupec, Řádek) Hodnota z daného výkazu, řádku a sloupce
@GU Účetní generátor @GU[N|Z|T] (Číslo sestavy, Sloupec-písmeno, Řádek) Hodnota z daného generátoru účetních sestav, řádku a sloupce
@GM Mzdový generátor @GM[N|Z|T] (Číslo sestavy, Sloupec-číslo, Řádek) Hodnota z daného generátoru mzdových sestav, řádku a sloupce
@HEL Údaj přehledu Helios Orange @HEL (Sloupec, Přehled, Podmínka) Obecný údaj daného sloupce z některých přehledů Helios Orange platný pro danou podmínku
@POP Popisné údaje výkazu @POP (Parametr) Údaje z popisných údajů přiřazeného výkazu
@PAD Datumy výkazu a dokumentu @PAD (Parametr) Datumy z přiřazeného výkazu a vlastního dokumentu
@CI Číslo @CI[N|Z] (Číslo) Funkce pro formátování a zaokrouhlení číselných hodnot
@OD Odkaz @OD[N|Z] (<VYRAZ>) Odkaz na hodnoty v jiných buňkách tabulek vlastního dokumentu a provádění základních aritmetických operací
<VYRAZ> aritmetická operace s odkazy @(Číslo sloupce, Číslo řádku)
@SU Sumace sloupce @SU[N|Z] (Sloupec, Řádek od, Řádek do) Součet hodnot buněk daného sloupce
@SR Sumace řádku @SR[N|Z] (Řádek, Sloupec od, Sloupec do) Součet hodnot buněk daného řádku
@PS Přepočtené počty pracovníků @PS[N|Z] (Období, Atribut, Podmínka) Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený na plně zaměstnané
@OV Obchodní věstník @OV[N|Z] (Zkratka výkazu, Sloupec, Kód) Údaje zveřejňované v obchodním věstníku: součet hodnot z výkazu zisku a ztráty, rozvahy a cash flow pro zadaný sloupec a kód na výkazu
@EX Externí zdroj @EX[N|Z|T] (Číslo exter. zdroje, Sloupec, Řádek) Hodnota z daného definovaného přehledu - externího zdroje, řádku a sloupce
@QU SQL dotaz @QU[N|Z|T] (SELECT, FROM, WHERE) Obecný jednoduchý SQL dotaz
@EA Externí akce @EA* (Parametr 1[, Parametr 2 ... [, Parametr 9] ... ]) Výsledek spočítaný vlastní nadefinovanou funkcí - externí procedurou, mající 1 až 9 parametrů
<> Komentář <komentář> Libovolný komentář, v hodnotách se nezobrazuje, slouží jako vysvětlení pro uživatele. Tento komentář je třeba přepsat konkrétní hodnotou. Bez znaků < a >.

Použití funkcí v textech dokumentů

Výše uvedené funkce lze použít i v textové části dokumentů, konkrétně v poli Text 1 na Dokumentu i na Odstavci. Podmínkou je povolení v poli Vzorce v textu - nastavit na Aktualizovat nebo na Aktualizovat z Text 2. Vzorce se textu uvádějí tak, jak je uvedeno výše s tím rozdílem, že je nutno za vzorcem zadat navíc znak $, aby program věděl, kde vlastní funkce končí.


text ... text @FCE(parametry)$ text ... text


Volba Vzorce v textu:

  • Neaktualizovat - aktualizace vzorců v textu se neprovádí
  • Aktualizovat - provede aktualizaci přímo v Text 1, vzorce se tedy zadávají v poli Text 1. Aktualizací se vzorce zamění za příslušné hodnoty. Pozor, v tomto případě je akce nevratná, doporučujeme vycházet ze zkopírovaného dokumentu.
  • Aktualizovat z Text 2 - provede aktualizaci tak, že program napřed zkopíruje celý text z Text 2 do Text 1 (v Text 1 se přepíše kopírovaným textem z Text 2), vzorce se tedy zadávají v Text 2. Poté se vzorce v Text 1 zamění za příslušné hodnoty. Tato volba má výhodu, že text se vzorci v Text 2 zůstane původní (vzorce se nezamění hodnotami) a aktualizaci lze provádět vícekrát.


Upozornění V textech dokumentů nelze použít funkce odkazu @OD a sumace sloupce @SU, které lze použít pouze v tabulkové části Odstavce.


Příklad Příklad 1: Výchozí text se vzorci je: "Náklady ve sledovaném roce jsou ve výši @UCN(Z,5%,B)$ Kč celkem." Aktualizací se text zaktualizuje například na: "Náklady ve sledovaném roce jsou ve výši 10 234 567,89 Kč celkem."


Příklad Příklad 2: Výchozí text se vzorci je: "Žádáme, aby Vaše společnost @HEL(Nazev,Org,&)$ neprodleně zajistila záruční opravu reklamovaného zboží." Organizace Jihomat Písek je přiřazena na záložce 4 - Vazba v poli Organizace - cizí. Aktualizací se text zaktualizuje na: "Žádáme, aby Vaše společnost Jihomat Písek neprodleně zajistila záruční opravu reklamovaného zboží."
Popisy jednotlivých funkcí


Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export