Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Pomocný konsolidační přehled – metodické pokyny

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pro některé organizace, což se týká i obchodních společností s majetkovou účastí státu, nastává od roku 2016 povinnost odesílat pomocný konsolidační přehled.


Obsah

Výkaz Pomocný konsolidační přehled

Metodický pokyn k výkazu Pomocný konsolidační přehled je vytvořen z informací, které jsou známé k datu 7. 12. 2015 a s ohledem na vzor výkazu, který by měl platit od 1. 1. 2016. Informace budou dále doplňovány podle schválených legislativních podkladů a dalších dokumentů vytvořených Ministerstvem financí ČR.


Informační zdroje

Legislativní zdroje

 • § 23b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška státu), zejména její Příloha č. 3a, která obsahuje vzor výkazu Pomocný konsolidační přehled

Metodické pomůcky

 • Konsolidační manuál, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva financí ČR,
 • Metodická pomůcka pro majetkové účasti, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a další subjekty předávající PKP,

Vše dostupné na stránkách: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual


Podmínky pro povinnost odevzdat výkaz

Tato povinnost se týká v případě splnění dále uvedených podmínek dobrovolných svazků obcí, zdravotních pojišťoven a dalších právnických osob s majetkovou účastí státu, které jsou ovládanou osobou nebo osobou se společným nebo podstatným vlivem státu (národní podniky, státní organizace, státní podniky, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšná společnosti a další právnické osoby vč. obchodních společností jako např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, apod.) za splnění jedné z podmínek a) až d) uvedených v následujícím odstavci. Přitom ovládanou osobou s podstatným vlivem státu je účetní jednotka, ve které stát disponuje s nejméně 20% hlasovacích práv. Pokud je účetní jednotka pod společným vlivem, pak v ní rozhodují společně a nerozdílně dvě a více osob, dohromady drží více než 50 % vlivu a všichni z nich mají stejný vliv.

Organizace jsou povinny odevzdávat Pomocný konsolidační přehled při splnění výše uvedených podmínek za splnění jednoho z následujících kritérií:

 • výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,
 • výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,
 • celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč,
 • celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč.


Tip Organizace, které odevzdávají Pomocný analytický přehled (PAP), nemají povinnost odevzdávat Pomocný konsolidační přehled.


Tip Za organizace, které mají povinnost odevzdávat Pomocný konsolidační přehled, může tento výkaz odevzdávat jejich spravující jednotka.


Povinnosti organizací odevzdávajících PKP

Registrace zodpovědné osoby

Přenos dat do CSUIS může provést pouze zodpovědná osoba nebo náhradní zodpovědná osoba. Tuto osobu je nutné zaregistrovat na stránkách Státní pokladny. Postup registrace zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby a návod k vyplnění formuláře je popsán na stránkách Státní pokladny.

Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků

Konsolidovaná jednotka státu bude provádět odsouhlasení vzájemných pohledávek a závazků vůči partnerům v rámci konsolidačních celků, kterou si sama stanoví. Účetní jednotky by měly své spravující jednotce sdělit zvolenou hladinu významnosti v dostatečném předstihu, aby tuto hodnotu mohla spravující jednotka uvést do výkazu Seznam. Tento výkaz je spravující jednotka povinna odevzdat do 15. ledna 2016. Zůstatky nižší než stanovená hladina významnosti nemusí být odsouhlasovány.

Sestavení a předání výkazu

Výkaz je sestavován a předáván ročně, k datu 31. 12. Poprvé bude výkaz sestavován k datu 31. 12. 2016. Výkaz musí být do Centrálního systému účetních informací státu sehrán do 31. 7. 2017 v XML formátu. Výkaz se sestavuje v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa. Při přepočtu ze zahraniční měny na Kč, se vychází z kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k okamžiku sestavení tohoto výkazu, tedy k 31. 12. běžného roku. Procenta u údaje „Marže z výnosů“ v Části III jsou uváděna s přesností na 2 desetinná místa.


Struktura výkazu

Výkaz se skládá z 6 částí.

Část I: Přehled stavu položek

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. Jedná se o seznam položek, které svým obsahem vychází z výkazu Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát. Pro správné naplnění jednotlivých řádků jsou pro organizace účtující podle vyhlášek č. 500/2002 Sb. a 504/2002 Sb. nadefinované převodové můstky, které jsou součástí dokumentu Konsolidační manuál. V hlavičce části I se dále uvádí informace o povinnosti organizace sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a informace o počtu zaměstnanců (tj. roční průměrný přepočtený stav zaměstnanců účetní jednotky).

V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Aby jej bylo možno sestavit za rok 2016, je nutno od počátku roku 2016 účtovat podle účtové osnovy, ve které bude nutno zajistit, aby analytické členění vyhovovalo mj. těmto požadavkům:

 • Zohlednit změny dané novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. Do konce roku 2015 bude k dispozici číselník syntetických účtů pro subjekty účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. platný od 1.1.2016
 • V analytickém členění účtů zohlednit rozdělení na jednotlivé položky části I. PKP.
 • Přiřazení účtů jednotlivým položkám části I. PKP bude možno provést
  • Přímo přiřazením jednotlivých účtů na jednotlivé položky části I. PKP. (řádky definice výkazu)
  • Nebo prostřednictvím námi dodaného číselníku účtů pro výkazy, který bude odpovídat požadavkům na sestavení PKP. V tomto případě bude nutno vytvořit převodový můstek mezi účtovým rozvrhem a čísly účtů pro výkazy.

V dokumentu Metodický pokyn - Pomocný konsolidační přehled - Požadavky na účtový rozvrh jsou uvedeny požadavky na nutné členění analytik účtů pro PKP část I.


Část II: Přehled majetkových účastí a jejich změn

Tuto část předávají pouze dobrovolné svazky obcí. Tato část obsahuje rozdílná data při prvotním pořízení k 31. 12. 2016 a při následných pořízeních. V následujících letech obsahuje pouze změny v majetkových účastech držených a neobsahuje celou historii změn z předcházejících účetních období.

Upozornění V Helios Orange tento výkaz nebude.


Část III: Identifikace vzájemných vztahů

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. V této části se sledují vybrané položky aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy po partnerech, kteří jsou součástí konsolidačního celku státu. Hodnota položek u partnerů, kteří nejsou součástí konsolidačního celku státu, se vykazuje jednou částkou s IČO 00000444. Seznam položek, kde je požadováno rozepsání po partnerech, je uveden v Konsolidačním manuálu.

Upozornění V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Pro jeho sestavení je nutné, aby na příslušných účtech, zařazených do seznamu položek, kde je požadováno rozepsání po partnerech, bylo již od 1.1.2016 povinně účtováno na organizace (vč. případných opravných položek). Pokud není účet tako nastaven, nastavit v účtovém rozvrhu roku 2016 povinnost účtování čísla organizace!

Část IV: Přehled podrozvahových účtů

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. V této části se uvádějí zůstatky podrozvahových účtů.

V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Aby jej bylo možno sestavit za rok 2016, je nutno od počátku roku 2016 účtovat podle účtové osnovy, ve které bude nutno zajistit, aby analytické členění podrozvahových účtů vyhovovalo mj. těmto požadavkům:

 • V analytickém členění podrozvahových účtů zohlednit rozdělení na jednotlivé položky části I. PKP.
 • Přiřazení podrozvahových účtů jednotlivým položkám části I. PKP bude možno provést
  • Přímo přiřazením jednotlivých podrozvahových účtů na jednotlivé položky části I. PKP. (řádky definice výkazu)
  • Nebo prostřednictvím námi dodaného číselníku účtů pro výkazy, který bude odpovídat požadavkům na sestavení PKP. V tomto případě bude nutno vytvořit převodový můstek mezi účtovým rozvrhem (podrozvahové účty) a čísly účtů pro výkazy (podrozvahové účty).


Část V: Vysvětlení významných částek

Tuto část vyplňují organizace, které jsou ovládanou osobou, dobrovolné svazky obcí a zdravotní pojišťovny. Organizace, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem, tuto část nevyplňují. Tato část obsahuje vysvětlující informace k 5 nejvýznamnějším skutečnostem v rámci jednotlivých položek u každého zůstatku aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a podrozvahy, jestliže hodnota zůstatku dané položky přesáhne hranici 10 % aktiv netto. V případě, že účetní jednotce není znám partner, může použít IČO 00000444. V případě nákladů a výnosů se vysvětlují pouze hodnoty z aktuálního roku (z běžného účetního období).

V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Ovšem tento výkaz nebude možno sestavit automaticky, pouze bude k dispozici podklad – označení příslušných položek. Ovšem sestavení bude nutno provést ručně, zejména z toho důvodu, že se (kromě nákladů a výnosů) podává vysvětlení k zůstatku účtu a tudíž se vysvětlující informace k 5 nejvýznamnějším skutečnostem v rámci jednotlivých položek může týkat i předchozích let.


Část VI: Informace pro konsolidaci kapitálu

Tuto část vyplňují pouze účetní jednotky, ve kterých je uplatňován podstatný nebo společný vliv.

Účetní jednotky, které jsou osobou pod podstatným nebo společným vlivem vyplňují pouze část VI Informace pro konsolidaci kapitálu.

V Helios Orange bude tento výkaz k dispozici v průběhu roku 2016. Bude k dispozici ve Výkazy a reporty (nebude v Legislativní výkazy). Protože je členění na uvedené položky dáno i požadavky na členění rozvahy, analytické členění není nutno kvůli tomuto výkazu rozšiřovat. Přiřazení účtů jednotlivým položkám části VI. PKP se provede přiřazením jednotlivých účtů na jednotlivé položky části VI. PKP (řádky definice výkazu, akce Definice – doplnění vazeb účtů).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export