Pomocný analytický přehled - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

V následujícím článku jsou posány změny vyplývající z legislativních požadavků pro rok 2012 ve veřejné správě. Je určeno především pro uživatele řešení Fenix USP.

 • Na webu MF byla zveřejněna aktualizace XSD schémat - Balíček 14 - pro oblast CSÚIS, platí od 1.1.2012. Změna bude zapracována do USP 6.95.100 a zveřejněna na webu Fenix začátkem ledna. (Současně bude vydána i ve verzi 7.00.) Novou verzi USP potřebují uživatelé, kteří předávají výkazy do CSÚIS, pro předání výkazů za 12/2011. Ve Výkaznictví změny nejsou.
 • V platnost vstoupí vyhláška č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb. Obsahuje změny účtové osnovy a účetních výkazů pro rok 2012.
 • Zavádí se povinnost zasílat výkazy Pomocný analytický přehled (PAP), viz zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb. a vyhláška č. 383/2009 Sb., vždy ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotky zašlou do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) poprvé údaje Pomocného analytického přehledu (PAP) za první pololetí roku 2012 v termínu do 30. července 2012. Vykazující účetní jednotky jsou:
 • organizační složky státu
 • státní fondy
 • Pozemkový fond ČR
 • příspěvkové organizace ústředně řízené
 • kraje
 • obce nad 1 000 obyvatel
 • Regionální rady regionů soudržnosti
 • příspěvkové organizace místně řízené, jejichž aktiva celkem přesahují ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích 10 mil. Kč (netto hodnota)

Pomocný analytický přehled

Metodika tvorby pomocného analytického přehledu (PAP) je popsána v dokumentu Metodika tvorby pomocného analytického přehledu (PAP)


Do vyhlášky 383/2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů bude doplněn § 3a, který zavádí další sledování: "Pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávají vybrané účetní jednotky, s výjimkou vybraných účetních jednotek podle odstavce 2, elektronicky ve formalizované dávce Pomocný analytický přehled (dále PAP)." Výkaz PAP je čtvrtletní, poprvé se bude předávat ve stavu k 30.6.2012. Legislativa je k dispozici na webu MF: Legislativní úpravy v souvislosti se zavedením Pomocného analytického přehledu (PAP) – novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb.


Obsah Pomocného analytického přehledu (PAP)

Prostřednictvím nově zaváděného Pomocného analytického přehledu bude Ministerstvo financí pořizovat do CSÚIS detailní účetní informace.


Pomocný analytický přehled (PAP) lze formálně rozdělit do tří úrovní:

 • Tabulky Část I, Část II a Část III obsahují údaje o vybraných syntetických účtech v detailním analytickém členění;
 • Tabulky Část IV, Část V, Část VI, Část VII, Část VIII a Část IX obsahují údaje o charakteru přírůstků a úbytků na vybraných syntetických rozvahových účtech v detailním analytickém členění, resp. rozkládají celkový obrat na straně má dáti / dal těchto účtů na předem definované kategorie změn vlivem transakcí, přecenění a ostatních změn objemu;
 • Tabulky Část X, Část XI, Část XII a Část XIII ve vybraných případech detailněji rozkládají údaje uvedené v předchozích tabulkách v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva anebo jednotlivých partnerů transakce, popř. podle obojího tohoto členění současně.

Analytické členění

Pro vyplňování jednotlivých částí, resp. položek PAP konkrétními hodnotami za příslušné období použije účetní jednotka údaje z účetnictví v členění dle jednotlivých analytických účtů zavedených pro dané období v účtovém rozvrhu anebo z jiných průkazných dokumentů. Ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o účetnictví peněžní částky v knihách analytických účtů musí odpovídat příslušným souhrnným peněžním částkám obratů nebo zůstatků syntetických účtů, k nimž se tyto účty vedou. Součet hodnot rozepsaných podrobněji v jiné evidenci analytického členění musí odpovídat souhrnné hodnotě za příslušný syntetický účet / analytický účet v účetnictví. Za účelem naplnění řádků PAP, které jsou v Příloze 2a označeny speciálním symbolem, by měl být účtový rozvrh každé účetní jednotky upraven tak, aby vztah jednotlivých analytických účtů účtového rozvrhu k analytickému členění pro potřeby PAP byl:

 • buď v poměru 1:1, tzn. jednomu řádku PAP (analytiky PAP) odpovídá jeden analytický účet účtového rozvrhu
 • nebo v poměru N : 1, tzn. obsahová náplň jednoho řádku PAP (analytiky PAP) je rozdělena mezi několik (N) analytických účtů účtového rozvrhu.

To znamená, některé účty se pro výkazy PAP vykazují pouze jako syntetické účty, jiné účty vykazují souhrnně jako syntetické účty a navíc s rozdělení podle předepsaných analytik PAP.

Příklad Příklad část I (Rozvaha) - několik prvních řádků:
 • 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
 • 013 Software
 • 014 Ocenitelná práva
 • 015 Povolenky na emise a preferenční limity
 • 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
 • 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:
  • 01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  • 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
 • 021 Stavby:
  • 02102101 Byty a bytové budovy
  • 02102102 Nebytové budovy
  • 02102103 Technická rekultivace
  • 02102109 Ostatní stavby

atd...

Číselník Typy změn

V Tabulkách Část IV až Část IX jsou sledovány jednotlivé typy přírůstků a úbytků vybraných aktiv a pasiv formou tabulky, kde:

 • řádky jsou předepsané syntetické účty případně i analytické (PAP) účty
 • sloupce jsou předepsané Typy pohybů

Kód typů pohybu je standardně třímístný (viz označení sloupců u jednotlivých tabulek), kdy první pozice označuje číslo tabulky, resp. části, druhá a třetí slouží k rozlišení druhu pohybu na straně má dáti a dal. Číselník Druhů pohybů bude v Helios Orange k dispozici.


Příklad Příklad: část V (změny Zásoby):
HeO MSI 009.gif

To znamená, že je v uvedeném případě zásob nutno rozlišovat, zda se jedná o Typ změny (druh pohybu):

 • příjmu zásob na sklad:
  • nákup
  • bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn
  • bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn
  • aktivace
  • inventarizační rozdíly
  • ostatní
 • výdeje zásob ze skladu:
  • spotřeba / prodej
  • bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
  • bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn
  • vyřazení likvidací
  • vklad
  • inventarizační rozdíly
  • ostatní

Číselník Partneři

Partnerem aktiva / pasiva se rozumí ten, kdo má anebo by měl :

 • aktivum vykazující účetní jednotky ve své rozvaze uvedené jako pasivum,
 • pasivum vykazující účetní jednotky ve své rozvaze uvedené jako aktivum.


Partnerem transakce se rozumí ten, pro něhož je anebo by byl :

 • výnos vykazující účetní jednotky nákladem
 • přírůstek aktiva vykazující účetní jednotky úbytkem aktiva
 • úbytek pasiva vykazující účetní jednotky přírůstkem pasiva
 • náklad vykazující účetní jednotky výnosem anebo přírůstkem vlastního jmění, pokud se o souvisejícím výnosu neúčtuje
 • úbytek aktiva vykazující účetní jednotky přírůstkem aktiva
 • přírůstek pasiva vykazující účetní jednotky úbytkem pasiva
Tip U opravných položek je partnerem partner aktiva, k němuž je opravná položka vytvořena
Tip Partnerem aktiva – bankovního účtu – je banka, u které je účet veden


Partneři aktiva / pasiva a Partneři transakce se pro řádky (viz předchozí obrázek) rozepisují pro účty, kde je v příslušném řádku některé z následujících označení: P10, P11, P12 nebo P13 - pro příslušný Typ změny (pro některé typy změn se uvádí, pro jiné se neuvádí). Podle příslušné přílohy část X, část XI, část XII nebo část XIII je nutno provádět rozpis pro:

 • část X - Partner aktiva / pasiva
 • část XI - Partner transakce
 • část XII - Partner transakce
 • část XIII - Partner aktiva / pasiva a zároveň Partner transakce


V Tabulkách Část X, Část XI, Část XII a Část XIII se u jednotek, které mají identifikační číslo (IČ), pro označení partnera použije toto číslo. U rezidentských (domácích) jednotek bez IČ a u nerezidentských (zahraničních) jednotek bez IČ se použijí identifikátory uvedené v Příloze 2b. U jednotek, které mají IČ, se vykazuje jedna souhrnná hodnota (Tabulky Část XII a Část XIII), resp. jeden souhrnný řádek hodnot (Tabulky Část X a Část XI) za každého jednotlivého partnera s uvedením jeho IČ. U rezidentů bez IČ se vykáže jedna souhrnná hodnota (Tabulky Část XII a Část XIII), resp. jeden souhrnný řádek hodnot (Tabulky Část X a Část XI) s označením partnera identifikátorem „111“. U nerezidentů bez IČ se vykáže jedna souhrnná hodnota (Tabulky Část XII a Část XIII), resp. jeden souhrnný řádek hodnot (Tabulky Část X a Část XI) za každou mezinárodní organizaci a rezidentskou zemi zahraničního partnera s označením viz Příloha 2b.

Pozn.: Osoba samostatně výdělečně činná bude jako partner vždy identifikována prostřednictvím IČ. Pro identifikaci partnera u tzv. „průtokových dotací“ blíže viz ČÚS 703 a obecná definice partnera (viz výše).

V Helios Orange se bude využívat číselníku organizací. Jako Partneři aktiva / pasiva se bude používat Organizace, jako Partner transakce se bude používat Organizace 2.

Změny ve Fenixu

Změny v Helios Fenix jsou podrobně popsány v dokumentaci Helios Fenix. V Helios Fenix bude zapracovány výstupy PAP a zasílání PAP prostřednictvím modulů Výkaznictví a Účetnictví státu - přenosy (USP). Aby však bylo možno výstupy PAP vytvořit, je nutné, aby přímo v účetnictví Helios Orange bylo vedena účetní evidence s podklady pro PAP. Jedná se zejména o nové atributy Typ změny a Organizace 2 (partner transakce), které jsou přidány do účetního deníku a pomocí kontací je umožněno účtovat i z prvotních dokladů.

Metodika účtování

V souvislosti se zavedením PAP a tudíž účtováním na analytické účty PAP, informace o Typu změny a případně partneru aktiva/pasiva a partneru transakce je nutno doplnit Vaši metodiku účtování a vnitřní směrnice a procesy v Helios Orange. Je nutno si uvědomit, že je nutno tyto údaje do dat Helios Orange pořizovat do Období roku 2012, aby bylo možno sestavit výkazy PAP! V podstatě od prvního účetního zápisu do Období (roku) 2012 !

Tip Doporučujeme kontaktovat Vašeho konzultanta na ekonomiku a všechny nové požadavky s ním konzultovat a navrhnout s ním metodiku postupů účtování v souladu s možnostmi Helios Orange!

Změny v Helios Orange

Zpřístupnění funkcionality PAP v Helios Orange není automatické. Je nutno stáhnout plugin Pomocný analytický přehled (systémový název pluginu RM_PomocnyAnalPrehled). Tento plugin bude uživatelům s licencí na Fenix USP poskytnut zdarma.

Zpřístupnění funkcionality PAP v Helios Orange bude však pouze na vyžádání, tj. pouze v případě, že budete toto řešení v Helios Orange využívat. V tomto případě nás prosím kontaktujte.

Po stažení pluginu Pomocný analytický přehled bude k dispozici zobrazení nových polí ve formulářích a nových sloupců v přehledech a zobrazení přehledu Typ změny, které budou následně popsány v této kapitole. Pokud však není plugin Pomocný analytický přehled nainstalován, nebude funkcionalita PAP k dispozici.

Analytika PAP

Pro některé syntetické účty je předepsáno vykazovat podle tzv. analytik PAP. Protože účetní jednotka má z histirických důvodů svůj systém analytického členění účtů (v Helios Orange je součástí čísla účtu), je do účtového rozvahu přidáno pole Třetí účet. Do tohoto pole se zadá analytika PAP (u rozvahovýxch účtů pětimístný číselný údaj, u nákladových/výnosových účtů dvoumístný číselný údaj), viz formulář Účtu:

HeO MSI 001.jpg

Z obrázku je patrné, že podle uvedeného případu zůstalo číslo rozvahového účtu pro účtování 019111, ale analytika PAP je 01901, tj. pro účely vykazování 01901901, kde první 3 místa jsou syntetika a dalších 5 analytika PAP.

Jiný příklad číslo účtu nákladů nebo výnosů - pro účtování 518111, ale analytika PAP je 02, tj. pro účely vykazování 51802, kde první 3 místa jsou syntetika a dalších 2 analytika PAP.


Upozornění Pro účely sestavování dosavadních výkazů ve Fenixu zůstaly zároveň zachovány tzv. závazné analytiky Fenix. Viz Druhé číslo účtu je v Helios Orange


Každý účet pro účely vykazování ve Fenixu se bude skládat ze tří částí:

 • syntetika - první 3 místa čísla účtu - v Helios Orange Účet
 • analytika Fenix - 2-4 místa, pro řešení Fenix USP pouze 2 místa - v Helios Orange Druhý účet
 • analytika PAP - 5 míst pro rozvahové účty a 2 místa pro nákladové/výnosové účty - v Helios Orange Třetí účet


Analytika PAP může být u některých účtů nevyplněna, protože se nepožadujue členění na analytiky PAP, je požadován údaj pouze za syntetiku. Některé účty se pro účely PAP nepoužívají vůbec. Analytika PAP vyplývá za vzorů výkazů, tabulka I. - III.

Tip V obou případech v Helios Orange bude analytika PAP (Třetí účet) nevyplněna - pole Třetí účet zůstane prázdné.

Typ změny

Pro některé účty (rozvahové účty...) je povinnost používat Typ změny.


Číselník Typy změn

Číselník Typy změn v Helios Orange najdete v nabídce stromové struktury Pomocné číselníky, Typy změn.


HeO MSI 002.jpg


Číselník Typy změn je editovatelný, v případě potřeby můžete doplnit další typy změn.

Upozornění V Helios Orange bude číselník prázdný. Číselník Typy změn naplní teprve stažení nové verze pluginu Fenix USP pomocí Helios Store.

Každé skupině účtů patří určitá skupina Typů změn. Skupiny typů změn jsou dány první cifrou. Použití Typů změn v Helios Orange je popsáno dále.


Účetní deník

Typy změn je možno zobrazit ve formuláři účetního dokladu. Je však nutno na příslušném Druhu účetního dokladu, záložka 4 - Editor deníku, označit pole Zobrazovat organizaci 2 a typ změny.

HeO MSI 011.jpg

Když označíte pole Zobrazovat organizaci 2 a typ změny, tak se typy změn ve formuláři účetního dokladu zobrazí takto:

HeO MSI 003.jpg

V uvedeném případě se účtuje při výdeji zboží ze skladu na typ změny 551 - spotřeba / prodej. Atributy Zobrazovat organizaci 2 a Typ změny lze na řádcích účetních dokladů opravovat i hromadně akcí místního menu Změny, Hromadné změny.

Účetní kódy - kontace

Atribut Typ změny je k dispozici i v kontacích k prvotním dokladům. Na řádcích kontací položek faktur, příjemek, výdejek, pokladních dokladů, účetních pohybů majetku, mezd, salda a penalizačních faktur jsou k dispozici pole Typ změny a Přenášet organizaci 2, viz obrázek

HeO MSI 004.jpg


Upozornění Typ změny nebude zadáván přímo na prvotním dokladu, ale na kontaci, kdy bude Typ změny přiřazen. V případě jiného typu změny se bude muset použít jiná kontace případně se změna proveden přímo v účetním dokladu.


Účtování banky

V globální konfiguraci, Banka, Bankovní výpisy, Účtování jsou pole:

 • Typ změny - kredit
 • Typ změny - debet
HeO MSI 020.jpg


Tip Do těchto polí doporučujeme zadat nejběžnější Typ změny pro kredit (např. úhrada pohledávky) a nejběžnější Typ změny pro debet (např. úhrada závazku).

Při přípravě účtování bankovních výpisů se bude nabízet typ změny podle nastavení v globálních konstantách:

 • typ změny - kredit na řádky bankovního výpisu, kde je transakce = kredit nebo strono kredit.
 • typ změny - debet na řádky bankovního výpisu, kde je transakce = debet nebo strono debet.

Na řádku bankovního výpisu lze Typ změny změnit, viz obrázek:

HeO MSI 005.jpg


Změnu je možno provést i hromadně pro označené řádky bankovního výpisu akcí místního menu Hromadné změny.

Účtování zápočtů

V globální konfiguraci, Účetnictví jsou pole:

 • Typ změny pro zápočet - úhrada pohledávky
 • Typ změny pro zápočet - úhrada závazek
Tip Do těchto polí doporučujeme zadat nejběžnější Typ změny pro zápočet - úhrada pohledávky (např. úhrada pohledávky) a nejběžnější Typ změny pro zápočet - úhrada závazek (např. úhrada závazku).

Účtování zápočtů se bude nabízet typ změny podle nastavení v globálních konstantách:

 • Typ změny pro zápočet - úhrada pohledávky pro úhradu pohledávky
 • Typ změny pro zápočet - úhrada závazek pro úhradu závazku

Partner

Pro účely použití PAP je nutno jako konkrétní údaj partnera aktiva / pasiva nebo partnera transakce používat :

 • IČ organizace (rezidenti s IČ)
 • kód 111 - rezidenti bez IČ
 • kód XX nerezidenti (zahraniční organizace nebo země), kde XX je dvoumístný kód, číslice + písmeno (organizace) nebo dvoumístný kód (země). Přehled těchto kódů je k dispozici zde.

Když bude k účetnímu dokladu přiřazena Organizace nebo Organizace 2 (viz dále), přebere se jako partner:

 • IČO - identifikační číslo organizace, za podmínky, že nebude vyplněno pole ID partnera
 • ID partnera - pole na druhé záložce formuláře Organizace, viz obrázek:
HeO MSI 006.jpg


Atribut ID partnera - když bude nevyplněn, pro export do Fenixu se použije IČ0, když bude vyplněn, tak se místo IČ použije tento atribut ID partnera. Pro většinu organizací - rezidentů s IČO - se do pole ID partnera nezadává nic. Pro rezidenty bez IČO je nutno zadat od ID partnera kód 111. Pro nerezidenty (zahraniční organizace nebo země) je nutno vyhledat příslušný kód XX (viz Přehled kódů) a zadat kód XX do pole ID partnera. Tyto kódy jsou vždy dvoumístné.


Partner aktiva / pasiva

Partner aktiva / pasiva se používá pro určené účty (vč. analytik PAP) a pro určené Typy změn. Bude se využívat standardní atribut Číslo organizace v účetním deníku.

Partner transakce

Partner transakce se používá pro určené účty (vč. analytik PAP) a pro určené Typy změn. V účetním deníku se pro partnera transakce použije atribut Organizace 2. Vyplnění atributu nepovinné.

HeO MSI 003.jpg


Atribut Organizace 2 je k dispozici i v hlavičkách prvotních dokladů:

 • faktury vydané a přijaté
 • příjemky
 • výdejky
 • pokladní doklady

V modulu Majetek je ve formuláři Pohyby umístění, záložka Údaje umístení pro účetnictví pole Um Organizace 2.


V řádcích kontací je zaškrtávátko Přenášet organizaci 2:

HeO MSI 004.jpg


Když bude řádek kontace označen Přenášet organizaci 2, do účetního deníku se přenese i Organizace 2, pokud bude na prvotním dokladu zadána.


Speciální režim pro účetní účty banky. Partnerem aktiva - bankovního účtu - je banka, u které je účet veden. V Helios Orange je v účtovém rozvrhu k dispozici atribut Organizace s vazbou do číselníku organizací.

HeO MSI 010.jpg

Při účtování bankovních výpisů se do "protiřádků" s účtem banky (např. 241) bude doplňovat jako partner aktiva / pasiva organizace přiřazená účetnímu účtu.

Změny v pluginu Fenix USP v Helios Orange

Popis bude zpracován podrobněji, nyní se jedná pouze o prvotní informaci !

Upozornění V první fázi (ihned počátlem ledna 2012) bude k dispozici nová verze pluginu Fenix USP, který doplní číselník Typy změn.


Upozornění V druhé fázi (v průběhu prvního čtvrtletí 2012) bude k dispozici další verze pluginu Fenix USP, kterbude mít zapracován export dat z účetního deníku do Fenixu včetně nových atributů - analytiky PAP, typ změny, partner aktiva / pasiva a partner transakce.
 • Export do Fenixu - cílové tabulky budou mít jinou strukturu
 • Rozpad bude prováděn i pro Analytiky PAP, typ změny, Partner aktiva / pasiva a Partner transakce.Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export