Důležité:


Pokladna - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Na hlavičku pokladního dokladu byl přidán atribut Vlastní DIČ DPH - přednastavuje se podle řady a Země DPH, který se plní podle nastavené hodnoty na Vlastním DIČ DPH. Atribut Země DPH na položkách přebírá hodnotu z hlavičky pokladního dokladu.


Novinka Při účtování systém načte vlastní DIČ DPH (atribut SamoVyDICDPH) z hlavičky pokladního dokladu.

Země DPH se určí z takto načteného vlastního DIČ DPH.
Není-li vlastní DIČ DPH na hlavičce pokladního dokladu zadáno, je země DPH určena jako vlastní země.


Novinka Pro úhrady faktur, které neobsahují žádné položky k registraci EET, ale na pokladním dokladu Nastavení EET - Ano doplněna hláška "Ke zpracování není žádná vyhovující položka nebo faktura".


Novinka Vzhledem k připravované novele zákona o DPH 235/2004 Sb. ve znění p.p., kde dojde ke zrušení zaokrouhlení koeficientu na 4 desetinná místa dle § 37/2, byla provedena úprava výpočtu částek daně. Nový způsob výpočtu bude aktivní po rozhodném datumu. Než bude novela schválena, výpočet se nezmění.


Oprava Opraveno chování atributu Ostatní částky v editoru Pokladny. Při kliknutí myší do tohoto pole, v některých případech nebylo editovatelné.


Oprava Akce Faktury a dobropisy / Vygenerovat položky z faktur. Po vygenerování položek nebyla vidět připojená faktura v přehledu. Opraveno


Oprava Opraveno předvyplnění Datumu pořízení, Datumu případu a DUZP podle nastavení na řadě pokladny.


Oprava Opravena kontrola na položce pokladního dokladu, pokud je zakázaný minusový stav na řadě pokladny.


Oprava Opraveno zobrazení akce Test nastavení EET vzhledem k nastavení Globální konstanty Používat elektronickou evidenci tržeb.


Oprava Chyba v editoru Pokladny, která umožňovala zadat a uložit číslo dokladu o více než 6 znacích následně způsobovala chybu "Arithmetic overflow...". Opraveno.Verze 2.0.2018.0910 ze dne 04.12.2018

Oprava EET

Při částečné úhradě faktury pokladním dokladem byly do verze x.0.2018.0001 dílčí částky počítány z celé částky faktury a nikoliv ze skutečně uhrazené částky. Opraveno.


Oprava EET

Akce EET Storno mínusem nad dokladem v přehledu Pokladními doklady generovala pořadové číslo účtenky do tržby EET z původního dokladu místo z vygenerovaného storna dokladu. Opraveno.

V případě, že finanční úřad bude požadovat opravu chybných tržeb, kontaktujte prosím hotline HELIOS Orange.Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Oprava Při zaúčtování pokladního dokladu se nepřenášela Země DPH do účetního deníku - opraveno.

Doplněno předvyplnění Země DPH podle země nastaveného vlastního DIČ DPH na řadě pokladny.
Doplněna kontrola do editoru pokladny: musí být stejná země DPH na všech položkách.


Oprava Opraveno uložení změny Druhu účetního dokladu pro příjem v číselníku pokladen.


Oprava Opraveno zobrazení stavu pokladny na výčetce platidel pro hlavní měnu.


Oprava Na řádce pokladního dokladu při změně sazby DPH na není se atribut Základ DPH skryl, ale nevynuloval. Opraveno.Verze 2.0.2018.0601 ze dne 19.07.2018

Oprava Opraveno zobrazení polí Základ DPH a Častka DPH při nastavení Sazby DPH na položce pokladního dokladu.Verze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Oprava Opraven přenos DIČ organizace na pokladní doklad. Po přiřazení organizace na pokladní doklad (na hlavičce nebo položce) se aktuální DIČ Organizace přenese nezávisle na ISO kódu země. Když je na organizaci více DIČ, přenáší se přednastavené DIČ na organizaci.


Oprava Je opravena chyba, kdy nebylo možno na položce pokladního dokladu v režimu přenesení daňové povinnosti vybrat příslušný daňový klíč RCH-.......


Oprava Na pokladních dokladech v cizí měně byl opraven automaticky přepočet hodnot v hlavní měně, pokud je na řadě nastaven Automatický přepočet měn a Automatické dopočítávání DPH.


Oprava Bylo opraveno zobrazení editoru při kopii dokladu v Pokladně v pokladních dokladech. Úplně vlevo nahoře v editoru se zbytečně zobrazovalo pole s kalkulačkou.


Oprava Opraveno předvyplnění hodnot (např. útvaru, zakázky atd...) podle nastavení na řadě Přenos mezi řádky. Nyní se přenášejí hodnoty z poslední položky pokladního dokladu.


Oprava Opravena chyba v modulu Pokladna, pokladní doklady, akce Výčetka platidel u cizoměnové pokladny. Nyní se přednastavuje měna podle nastavení na řadě pokladny včetně zůstatku pokladny v CM.Verze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Oprava Od verze 2.0.2018.0402 byla tržba EET k vydanému dobropisu hrazenému pokladním dokladem zasílána chybně s kladným znaménkem. Opraveno.

V případě, že jste takto chybně zaregistrovali vydané dobropisy a potřebujete chybně zaregistrované tržby EET napravit, kontaktujte prosím hotline Helios Orange, kde s Vámi dohodnou vhodný postup při kontrole a opravě prostřednictvím připravených skriptů.


Oprava Pokladní doklad, kterým se provede úhrada faktury hotově. Doklad není generován z fakturace. Je hrazeno několik faktur a jedna z nich je částečná úhrada. Po přiřazení faktury k položce pokladního dokladu se jako úhrada k faktuře vygeneruje zbytek nedoplatku faktury a nikoli částka odpovídající pokladnímu dokladu. Opraveno.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka Pokud se do hlavičky Pokladního dokladu zadá z klávesnice text, který se v Pomocných textech vyskytuje právě jednou, dotáhne se i identifikace Pomocného textu, a následně se vše chová tak, jako kdyby se Popis vybral z přehledu Pomocných textů pomocí tlačítka (...) u Popisu.


Novinka Na položku pokladního dokladu se spolu s popisem přenáší i hodnota Druh EET z Pomocných textů.


Novinka Nově je umožněno při kopírování pokladního dokladu zvolit, zda zachovat kurz původního dokladu nebo vybrat jiný (aktuální) kurz.


Novinka Na položku Pokladního dokladu byl doplněn přenos útvaru spolu s vozidlem, pokud je to nastaveno na řadě pokladen.


Novinka Doplněn přenos útvaru z vozidla na položkách.


Novinka Byl odstraněn nadbytečný dotaz na výběr pokladny z číselníku při zobrazení zdrojového dokladu v úhradách.


Novinka V akci "Pokladní doklady - přehled" nad fakturami, pokud je přehled prázdný, je opět přístupná akce "Nový".


Oprava Byl odstraněn problém, kdy se při použití tlačítka "Def OK" zobrazoval řádek s posledním nově uloženým dokladem v přehledu duplicitně.


Oprava Opravena chyba při úhradě cizoměnové faktury pokladním dokladem, kdy se pro komunikaci EET částka celkem použila (místo zaokrouhlené) nezaokrouhlená částa v cizí měně * kurz.


Oprava Pokladna, pokladní doklad, položky.

Položka se zkopíruje. Nedojde však k přepočtu Částek (podle sazeb DPH) resp. Ostatní částky. V případě zaškrtnuté konstanty Automatický přepočet úhrady se nepřepočte ani Částka k úhradě. Opraveno.


Oprava Tlačítko "OK-EET" na pokladním dokladu mohlo být přístupné i v některých případech, kdy tržba EET již existovala. Chyba byla opravena.


Oprava Byla opravena chyba, kdy při změně sazby DPH na položce nedocházelo k přepočtu částek na položce i na dokladu.


Oprava Při vytváření nové zálohové položky v pokladním dokladu s tuzemskou měnou mohlo docházet při výběru ze salda k plnění hodnoty částky měny cizí hodnotou částky v tuzemské měně ze salda. Chyba byla opravena.


Oprava V hlavičce pokladního dokladu při editaci se kurzor do pole Částka DPH přesouval do polohy "před částku", což bylo při pořizování zdrojem chyb. Nyní se kurzor přesouvá identicky jako v ostatních editačních oknech.


Oprava V některých případech se při nastavení tisku pro tlačítko Def.OK na pokladním dokladu spouštěl tisk dvakrát po sobě. Chyba byla odstraněna.


Oprava V některých případech se spolu s tlačítkem "OK" v editoru zneviditelňovalo i tlačítko "Def OK". Tato chyba byla odstraněna.


Oprava Akce Ocenění položky na položce pokladního dokladu byla opravena a je nyní funkční.


Oprava Akce Přepočet stavu pokladny mohla hlásit chybu "CisloOrgxx" not found. Chyba byla odstraněna.


Oprava Na přehledu pokladních dokladů nebyla přístupná akce "Faktury a dobropisy" nad výdajovým pokladním dokladem. Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy se nepřenášel útvar ze zaměstnance na hlavičce a položkách pokladního dokladu.


Oprava Odstraněna chyba, kdy pokud nebyla přiřazena pokladna k řadě faktur, musela se vybrat před generováním, a poté znovu při zobrazení nebo před tiskem.


Oprava Oprava chyb v pokladně:

1.Záporná faktura, např vydaná. Vygeneruje se příjmový doklad, kladný. Opraveno, v uvedeném případě se vygeneruje výdajový doklad, kladný. 2.Přehled pokladních dokladů - tlačítko Nový není přístupné. Opraveno, tlačítko Nový je přístupné.


Oprava Při kopírování řádků v pokladním dokladu, se řády nesčítaly a nepromítly se do „hlavičky pokl.dokladu“. Opraveno.Verze 2.0.2018.0004 ze dne 06.02.2018

Oprava Pokladní doklad vzniklý jako kopie dokladu se někdy po stisku tlačítka "OK" v editoru neuložil. Chyba byla odstraněna.


Oprava Byla odstraněna chyba, kdy při nastavení na řadě pokladny "DUZP podle DUZP na hlavičce dokladu" se na položce předvyplnilo DUZP historickým datumem, i když na hlavičce bylo prázdné.


Oprava Opravena chyba, která se vyskytovala při výmazu DUZP na hlavičce pokladního dokladu.


Oprava Byla opravena chyba, kdy u pokladních dokladů se po vymazání jakéhokoliv datumu DUZP zobrazila hláška "Could not convert variant of type (Null) into type (Date)". Nyní lze DUZP vymazat, žádná hláška se nezobrazí.Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Novinka V editoru pokladních dokladů doplněny do horní lišty informace:
  • Typ dokladu (Příjmový nebo Výdajový)
  • Číslo dokladu
  • Popis
  • Číslo pokladny


Novinka Pokladní doklad - změna data pořízení a případu při akci NOVÝ je upravena podle Kopie pokladního dokladu:

U Pokladního dokladu s aktuálním datem (dnes), ukládá se skutečný čas.
U Pokladního dokladu s jiným (než aktuálním) datem je čas nastaven tak, aby se doklad zařadil za poslední doklad daného dne.
Změna data při akci OPRAVA zachována v původním stavu.


Oprava Pokud měl pokladní doklad položky, nebylo možné změnit datum případu. Na pokladním dokladu též nebylo možné změnit částku "K úhradě". Chyby byly odstraněny.


Oprava Opravena chyba při kopii pokladního dokladu. V Konfiguraci je zaškrtnuno Datum případu podle data pořízení. Akce Kopie dokladu. V editoru "Vyberte prosím parametry kopie" se opraví datum Pořízeno na jiné datum. V některých případech se datum případu nastavilo na stejné datum.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export