Důležité:


Pokladna - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2016.1224 ze dne 30.12.2016

Oprava Příznak Druh EET na položce pokladního dokladu byl při založení nové položky dokladu nastavován na hodnotu 0=Vyjmuto z evidence EET místo na hodnotu 1=Standardní.

Opraveno.Verze 2.0.2016.1200 ze dne 15.12.2016

Oprava Opraveno přednabízení typu kontace vytvářené z modulu Pokladna.Verze 2.0.2016.1100 ze dne 07.12.2016

Novinka V přehledu pokladních dokladů je akce "Zaslání EET..." . Pokladní doklady, u kterých nebyla vygenerovaná EET tržba, lze pomocí této akce hromadně odeslat do EET.


Novinka Při generování pokladních dokladů z faktur lze nově použít zaškrtávátko EET. Pokud je zaškrtnuté, při použití tlačítka "Tisk pokladních dokladů" se nejprve provede EET. Přednastavená hodnota zaškrtávátka odpovídá nastavení EET na vybrané řadě pokladních dokladů.


Oprava Při připojení faktury k pokladnímu dokladu ze strany přehledu PD se nenaplnil v tržbách údaj "Realizovaná úhrada v HM". Opraveno, naplní se.


Novinka Při generování faktury z pokladních dokladů se hodnota stavu EET přenáší z řady Pokladních dokladů.Verze 2.0.2016.1009 ze dne 24.11.2016

Novinka EET - úpravy
  • Hodnota "Pořadové číslo účtenky" nyní obsahuje číslo Pokladního dokladu.
  • EET storno bylo upraveno tak, aby hodnoty na PD odpovídaly místo součtu položek hodnotám původní hlavičky dokladu se zápornými znaménky.
  • Při změně hodnoty "Stav EET" na hlavičce dokladu se odpovídajícím způsobem mění i hodnoty údajů "Druh EET" a "DIČ pověřujícího poplatníka" na položkách.
  • Při kopírování pokladního dokladu se kopíruje i "Druh EET" a "DIČ pověřujícího poplatníka".


Oprava V přehledu pokladních dokladů se projevila při práci s rychlým filtrem mohla se objevit chyba "Incorrect syntax near ) ".

OpravenoVerze 2.0.2016.1001 ze dne 04.11.2016

Oprava Na přehledu pokladních dokladů nebyla přístupná akce "Faktury a dobropisy" nad výdejkou.

Opraveno.Verze 2.0.2016.1000 ze dne 01.11.2016

Tip Elektronická evidence tržeb podle zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Jedná se o on-line vykazování tržeb placených hotově, kartou, apod. Evidenci tržeb bude možné zapnout v modulech Pokladní prodej, Pokladna a Fakturace. Bude probíhat formou přenášení souboru (XML) s elektronickým podpisem prostřednictvím internetu. Bude vrácen kód (FIK), který se musí vytisknout na doklad.

Podrobnosti viz Poradna (CZ), https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/EET_-_Poradna_(CZ)Verze 2.0.2016.0407 ze dne 23.06.2016

Novinka Hromadná změna číslování nad Číselníkem pokladen byla upravena tak, aby umožňovala pořídit pouze šesticiferné numerické hodnoty.Verze 2.0.2016.0301 ze dne 22.03.2016

Novinka Pokud má řada dokladů oběhu zboží (řada faktur) přednastavenou pokladnu (editor řady dokladů, záložka 4-návazné doklady, [2] Pokladna), pokladní doklad se generuje vždy do přednastavené pokladny (ať již jde o akci Generování, Hromadné generování, nebo Přehled/Nový).

Výběr pokladny je možný pouze pokud řada faktur nemá přednastavenou pokladnu - v takovém případě se Výběr pokladny nabízí vždy na počátku generování, neboť následný přehled Pokladních dokladů k faktuře (k vybraným fakturám) NENÍ FILTROVANÝ - zobrazují se zde všechny navázané Pokladní doklady nezávisle na Řadě pokladny. Nefunkční akce na pravé tlačítko myši byly deaktivovány (včetně akce Výběr pokladny).


Novinka Pokud má řada dokladů oběhu zboží (řada faktur) přednastavenou pokladnu (editor řady dokladů, záložka 4-návazné doklady, [2] Pokladna), pokladní doklad se generuje vždy do přednastavené pokladny (ať již jde o akci Generování, Hromadné generování, nebo Přehled/Nový).

Výběr pokladny je možný pouze pokud řada faktur nemá přednastavenou pokladnu - v takovém případě se Výběr pokladny nabízí vždy na počátku generování, neboť následný přehled Pokladních dokladů k faktuře (k vybraným fakturám) není filtrovaný - zobrazují se zde všechny navázané Pokladní doklady nezávisle na Řadě pokladny. Nefunkční akce na pravé tlačítko myši byly deaktivovány (včetně akce Výběr pokladny).


Novinka V definici pokladny (Řada pokladen) lze nyní přednastavit i Nákladový okruh.


Novinka U pokladních dokladů (pokud se přímo nezadá Evidenční číslo daňového dokladu), při účtování do účetního deníku se automaticky doplňuje evidenční číslo daňového dokladu interním číslem pokladního dokladu.Verze 2.0.2016.0100 ze dne 29.01.2016

Novinka V distribučních formulářích pokladny byl doplněn atribut Evidenční číslo daňového dokladu. Podmíněně se plní buď číslem Pokladního dokladu (včetně řady) nebo zadaným atributem Evidenční číslo daňové dokladu.

Týká se formulářů: Sys.č. Název

  • -58 Pokladní doklad STVRZENKA
  • -38 Pokladní doklad s kontací II. CM
  • -37 Pokladní doklad II. CM
  • -24 Pokladní doklad s kontací II.
  • -23 Pokladní doklad II.


Novinka Akce Hromadné změny nad Pokladním dokladem i nad Položkou pokladního dokladu byla doplněna o možnost změny DIČ organizace.


Novinka Do kopie pokladního dokladu byl doplněn přenos hodnoty údaje "Nastavení pro limit kontrolního hlášení" z kopírovaného dokladu. Při spuštění akce Kopie pokladního dokladu se zobrazí atributy, které je možno změnit. Nově byla doplněna možnost údaj Nastavení pro limit kontrolního hlášení změnit.


Oprava U zaúčtovaného dokladu neukazovalo zaškrtávátko, které indikuje částky "do limitu", správnou hodnotu. Opraveno.Verze 2.0.2016.0010 ze dne 15.01.2016

Novinka Akce "Přepočítat stav pokladny dle čísel dokladů" je vztažena vždy k datu případu aktivního (vybraného) řádku přehledu. Protože to nebylo z vypisovaných informací patrné, dotaz "Čas na dokladech bude změněn, pokračovat?" byl doplněn datem případu "Datum případu: dd.mm.rrrr

Čas na dokladech bude změněn, pokračovat?"
a závěrečná zpráva byla změněna na
"Aktualizace stavu pokladny číslo "nnn" za období od dd.mm.rrrr 00:00 do dd.mm.rrrr 23:59 skončila úspěšně" (kde dd.mm.rrrr je datum případu aktivního řádku).


Novinka Jestliže je Evidenční číslo daňového dokladu vyplněno, do účetního deníku se přenese.

Jestliže není Evidenční číslo daňového dokladu vyplněno, do účetního deníku se přenese číslo : řada pokladny + pořadové číslo pokladního dokladu.Verze 2.0.2016.0001 ze dne 08.01.2016

Novinka V Editoru číselníku pokladen na záložce 4-Konfigurace bylo do nastavení "Přenos mezi řádky" doplněno zaškrtávátko pro nastavení "Přenášet evidenční č. daňového dokl.". Pokud je zaškrtnuto, z předchozí položky se na novou položku přenáší hodnota údaje "Evidenční číslo daňového dokladu".


Novinka Při pořízení pokladního dokladu byl na hlavičku vybrán pomocný text, který se (podle konfigurace řady pokladen) přenesl do položek. K položce se však nepřenesl daňový klíč, neboť na hlavičce PD nebyl ani klíč, ani vazba do tabulky Pomocných textů. Proto byla do hlavičky PD nově doplněna vazba na Pomocné texty.

Pokud se na hlavičku PD přenese do údaje Popis hodnota z číselníku Pomocných textů, přenese se také vazba na příslušný pomocný text. Při přenosu textu z hlavičky PD na položku PD se tak (podle konfigurace řady pokladen) nyní přenáší i daňový klíč.


Novinka V editoru pomocných textů jsou dva zcela nezávislé údaje - sazba DPH ("Pokladna - přednastavená sazba DPH") a Daňový klíč ("Kód daňového klíče" a "Název daňového klíče"). Pokud byla zadána sazba DPH (jiná než "(není)"), byl Daňový klíč nepřístupný. Nově je Daňový klíč přístupný (tj. lze jej zadat a měnit) v případě, že je buď zadán alespoň jeden "Druh sazby pro pomocné texty" (přehled Pomocné texty, akce Sazby DPH...), nebo je v editoru v údaji "Pokladna - přednastavená sazba DPH" jiná hodnota, než "(není)".


Novinka Pokud je řadě pokladních dokladů přiřazen jeden daňový režim (nebo jeden daňový režim pro každý směr plnění), je automaticky zařazen na nový pokladní doklad Příjem do pokladny (pokud má směr plnění Výstup) nebo Výdaj z pokladny (pokud má směr plnění Vstup).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export