Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Pokladna - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2015.1231 ze dne 31.12.2015

Novinka Kontrola pro indikaci částky "Do limitu" byla doplněna i o částku zápornou (tj. částka menší či rovna 10000,- a zároveň větší či rovna -10000,-).

Na položkách pokladního dokladu je nový atribut "Kontrolní hlášení do limitu" - automaticky počítaný, needitovatelný.


Novinka Do Nastav doplněny vazby DIČ DPH k přehledu Pokladních dokladů a k přehledu Položek pokladních dokladů


Novinka Při vytváření nového Pokladního dokladu se doplní přednastavený Daňový režim. Pokud je na řadě Pokladních dokladů právě jeden daňový režim, dotáhne se na nový doklad, i když není přednastavený.


Oprava Při kopii pokladního dokladu se v případě nevyplnění některého z údajů typu Datum mohla vypsat chybová zpráva "Could not convert variant of type (Null) into type (Date)" a kopie se nedokončila. Chyba byla odstraněna.Verze 2.0.2015.1200 ze dne 14.12.2015

Novinka Při kombinaci funkcí "Kopie pokladního dokladu" + Def O.K. (nastavené tak, aby se po ukončení editace začal vytvářet nový doklad) - pokud dojde k aktivaci tlačítka Storno u tohoto nového pokladního dokladu, dojde k neuložení nového dokladu, ale též k odstranění dokladu, vytvořeného kopií. Tato chyba byla odstraněna.Verze 2.0.2015.1110 ze dne 01.12.2015

Novinka Do hlavičky pokladního dokladu i do položky pokladního dokladu doplněn atribut "Evidenční číslo daňového dokladu". Pokud je v okamžiku vyplňování tohoto údaje atribut "Párovací znak" prázdný, přenese hodnota z tohoto údaje do údaje "Párovací znak" s tím, že při přenosu se nečíselné znaky bez náhrady vypustí.Verze 2.0.2015.1100 ze dne 25.11.2015

Oprava Editor pokladního dokladu - editační pole údajů Popis, Zálohový doklad a Počet příloh se zobrazovala stále v původní velikosti bez ohledu na nastavenou velikost písma. Opraveno.


Oprava Při opravě DUZP na hlavičce pokladního dokladu s položkami se odpovídající změny nepromítly do údajů položek pokladního dokladu. Chyba byla odstraněna.Verze 2.0.2015.0900 ze dne 12.10.2015

Novinka Při hromadném generování pokladních dokladů z Faktur přijatých mohlo docházet při přiřazování pořadového čísla pokladního dokladu k chybě, která měla za následek nepřiřazené číslo v řadě pokladních dokladů. Opraveno.Verze 2.0.2015.0802 ze dne 15.09.2015

Oprava Odstraněna chyba, která bránila vystavení nového dokladu. Objevila se hláška Access violation ...


Oprava Opraveno chybné zobrazení pole Zaměstnanec.Verze 2.0.2015.0800 ze dne 14.09.2015

Novinka Pokud dojde v průběhu akce "Přepočítat stav pokladny dle čísel dokladů" k chybě, která akci předčasně ukončí, dojde k výpisu informace, jejíž provedení umožní korektní dokončení přerušené akce:

Čas na dokladech byl úspěšně změněn, došlo však k chybě při přepočtu zůstatků. Spusťte akci "Aktualizace stavu pokladny..."


Novinka Při generování položky pokladního dokladu již nedochází ke změně textu popisu na hlavičce pokladního dokladu.


Oprava Spuštění akce "Položky aktuálního pokladního dokladu" nebo akce "Položky vybraných pokladních dokladů F9" nad přehledem Pokladních dokladů vedlo k chybě s následnou zprávou "Access violation...". Chyba byla odstraněna.


Oprava Pokud v přehledu Číselník pokladen nebyl zobrazený údaj Číslo, nebylo možné provést uzávěrku - Field Cislo not found.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0508 ze dne 15.07.2015

Novinka Při kopii dokladu, který obsahuje položky bez DPH (sazba není), se hodnota DUZP vždy vynuluje.


Novinka Pokud pokladní doklad nemá položky a je pomocí vazby připojen k faktuře, nelze v něm vytvářet nové položky (tato možnost je nepřístupná).Verze 2.0.2015.0504 ze dne 03.06.2015

Oprava Pokud byl v pokladním dokladu zadaný datum kurzu k sazbě DPH a překliklo se do vedlejšího políčka, kde se stisklo tlačítko s tečkami a potvrdil výběr, objevila se hláška

Could not convert variant ...

OpravenoVerze 2.0.2015.0502 ze dne 02.06.2015

Novinka Byla odstraněna chyba, kdy při generování položek pokladních dokladů z faktur nad pokladním dokladem došlo k výpisu "Incorrect syntax near ..." a následnému ukončení akce.Verze 2.0.2015.0500 ze dne 25.05.2015

Novinka Do pokladních uzávěrek byly doplněny počáteční stavy pro cizí měnu


Novinka Zobrazování a přiřazování hodnoty údaje "Směr plnění PDP" na položce pokladního dokladu bylo upraveno tak, aby se zobrazovalo, pokud je zadána sazba DPH pro PDP, a hodnota byla v souladu s Druhem pokladního dokladu.


Novinka Stav pokladny - při spuštění se doplní datum podle aktuálního období.


Novinka Akce Hromadné generování Pokladního dokladu z Faktur (nad fakturami) nově vypočte hodnotu úhrady vždy, tj. bez ohledu na nastavenou hodnotu Automatického přepočtu pokl.dokladu na druhu Pokl.dokladuVerze 2.0.2015.0300 ze dne 27.03.2015

Novinka V průběhu kopie pokladního dokladu se může zobrazit procesní okno zobrazující průběh kopie. Toto okno se v případě bezproblémového průběhu samo uzavře. Procesní okno se neuzavře v případě těchto událostí:
 • Doklad spadal do uzavřeného období stavu a byl z něj vyjmut
 • Na dokladu či položkách byla ukončená zakázka a byla vynulována!
 • Sazba DPH nebyla nalezena
 • Nalezena odlišná procentní sazba DPH


Novinka Připojení faktury k pokladnímu dokladu z Pokladního dokladu bylo upraveno takto:
 • u pokl. dokladu zaúčtovaného dojde pouze k vytvoření vazby
 • u pokl. dokladu bez částky, případně pokud obsahuje pouze částku "Zúčtování zálohy přijaté/vydané", se vytvoří úhrada ve výši částky uvedené na faktuře
 • c. v ostatních případech se vytvoří úhrada ve výši částky, uvedené na pokl. dokladu, a vypíše se informace o rozdílu částekVerze 2.0.2015.0200 ze dne 26.02.2015

Novinka Při generování Pokladního dokladu z Faktury se údaj Úhrada plní hodnotou částky v hlavní měně po zaokrouhlení, údaj Ostatní se plní hodnotou částky v hlavní měně před zaokrouhlením.


Novinka Byla odstraněna chybná kontrola, která znemožnila uložit pokladní doklad obsahující všechny povolené sazby DPH.


Novinka V editoru Číselníku pokladen na záložce 4-Konfigurace bylo zaškrtávátko Automatické dopočítávání DPH změněno na výběrové combo se třemi možnostmi:
 • Zakázáno
 • Povoleno
 • Z částky včetně daně

Nastavení Z částky včetně daně způsobí, že přepočet DPH (Základ DPH a Částka DPH) se vždy vyčíslí z Částky včetně DPH.


Novinka Při spuštění akce Stav pokladny pro vybranou pokladnu se naplní/aktualizují údaje KS ke dni, KS HM a KS CM. Plnění údaje KS ke dni bylo upraveno tak, aby se plnilo hodnotou, zadanou v editoru do pole (datum) DO.


Novinka Při generování dokladu kurzového rozdílu v pokladně se nově přebírá Útvar z Řady pokladen, pokud je přednastaven.


Novinka Upraveno účtování zaokrouhlení pokladního dokladu v cizí měně, když je přepočet částky zaokrouhlení na CZK menší než 1 hal.Verze 2.0.2015.0000 ze dne 07.01.2015

Oprava V některých případech se mohlo do nové položky pokladního dokladu dostat místo prázdné hodnoty datum 30.12.1899. Chyba byla odstraněna.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export