Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Pokladna - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.1208 ze dne 21.12.2011

Oprava Po založení nové pokladny mohlo při pořizování prvního pokladního dokladu dojít k výpisu chyby "Nepodařilo se najít číslo dokladu", protože řada číslování pokladních dokladů byla nastavena na hodnotu nula. Chyba byla odstraněna.Verze 2.0.2011.1105 ze dne 21.11.2011

Novinka V pokladních dokladech a v položkách pokladních dokladů se změnilo označení pro zúčtování záloh ze "Záloha vydaná" na "Zúčt.zálohy vydané" a ze "Záloha přijatá" na "Zúčt.zálohy přijaté", neboť původní označení neodpovídalo obsahu a funkci.


Novinka V režimu PDP (Pokladna má nastaveno Přenesení daňové povinnosti) se na nové položce Příjmového pokladního dokladu při výběru zboží s přenesením daňové povinnosti nastaví hodnota Sazba DPH na 0, u Výdajového pokladního dokladu na (není).Verze 2.0.2011.1023 ze dne 12.10.2011

Novinka Do editoru pokladní položky byl doplněn atribut Směr plnění PDP. U pokladny, která má povoleno přenesení daňové povinnosti, je tento atribut zobrazen, a při výběru zboží, které má zaškrtnuto přenesení daňové povinnosti, se tento atribut naplní odpovídající hodnotou - Vstup (u Výdajového dokladu) nebo Výstup (u Příjmového dokladu). Atribut nelze měnit.


Novinka Do editoru položky pokladního dokladu byl doplněn atribut Množstevní jednotka. Při výběru zboží se naplní hodnotou MJ evidenční vybraného zboží.


Oprava Na pokladní doklad, který obsahoval položky, nebylo možné připojit fakturu.

Opraveno.Verze 2.0.2011.1022 ze dne 04.10.2011

Novinka V editoru Číselníku pokladen na záložce 4-Konfigurace je k dispozici možnost zaškrtnout volbu "Přenesení daňové povinnosti". Po zaškrtnutí se pro danou pokladnu na položce pokladního dokladu zviditelní a aktivuje pole "Sazba PDP". Implicitní hodnota je nezaškrtnuto - pole "Sazba PDP" je skryto.Verze 2.0.2011.0907 ze dne 07.09.2011

Novinka Při generování pokladního dokladu z faktury, pokud bylo označeno více dokladů a alespoň jeden doklad neměl pokladnu přednastavenou, zobrazil se požadavek na výběr Druhu pokladny. Nyní se (pokud alespoň jeden doklad nemá pokladnu přednastavenou) zobrazí přehled vybraných údajů faktury včetně přednastavené pokladny, a u každého dokladu (nebo u více dokladů najednou) lze zadat (případně změnit) pokladnu výběrem z přehledu Pokladen. Tak lze k různým fakturám přiřadit různé pokladny, do nichž se následně vygenerují pokladní doklady z vybraných faktur.


Oprava Jestliže na pokladním dokladu nebylo vyplněno číslo dokladu, objevila se při pokusu o uložení hláška
Varování nebo chybová hláška Incorrect syntax near the keyword AND

Opraveno, doplněna kontrola na zadání čísla dokladu, doklad musí mít zadané číslo.


Oprava Byla odstraněna chyba, kdy bylo možné přiřadit k pokladnímu dokladu i faktury již uhrazené. Pro přiřazení k pokladnímu dokladu se nyní nabízí pouze faktury, které nejsou uhrazené, nebo se částka na faktuře liší od částky úhrady. Pokud je částka úhrady vyšší než částka na faktuře (přeplacená faktura), vypíše se upozornění.


Oprava U faktury přijaté při nastaveném Zaokrouhlení dokladu nebo Zaokrouhlení dokladu (valuty) na desítky a vyšší hodnoty mohlo při generování pokladního dokladu dojít k ukončení chybou a doklad se nevygeneroval. Chyba byla opravena.Verze 2.0.2011.0601 ze dne 31.05.2011

Novinka Změněn princip přenosu textu z pokladního do účetního dokladu:
  • pokud je na položkovém řádku kontace nastaveno: text do účta z hlavičky dokladu, dostane se na všechny položky text z hlavičky dokladu, i když je zadaná poznámka na položkách
  • pokud je na položkovém řádku kontace nastaveno: text do účta z položky dokladu, dostane se na položky poznámka z položky dokladu tam, kde je zadána, tam kde není zadána, se dostane text z hlavičky dokladu


Novinka Na řádku kontace pokladny lze nově nastavit Text do účta "Uživ. sloupec - položka"


Novinka U dokladů v cizí měně na záložce "3-Částky CM" při výběru kurzu (tlačítko u pole "Kurz" nebo "Množství") v řádku "K úhradě" se překopíruje kurz i do následujícího řádku (a naopak) tehdy, pokud je v obou řádcích stejné datum.


Novinka Na řádcích kontace pokladny lze pro řádky zaokrouhlení zisk/ztráta nově nastavit na druhé záložce útvar a zakázku.Verze 2.0.2011.0405 ze dne 04.05.2011

Novinka V přehledu pokladních dokladů lze zobrazit položky vybraných dokladů klávesou F9.Verze 2.0.2011.0404 ze dne 26.04.2011

Novinka V editoru číselníku pokladen je možné na záložce "2-Def OK" nově nastavit chování tlačítka OK (podobně jako v oběhu zboží):
  • Standardní OK (přednastaveno)
  • Standardní OK s upozorněním - vždy
  • Standardní OK s upozorněním - pro nový záznam
  • Jako tlačítko Def.OK - vždy
  • Jako tlačítko Def.OK - pro nový záznam


Novinka V editoru číselníku pokladny na záložce 3-Přednabízení je doplněna možnost nastavení koeficientu DPH pro pokladnu odlišně od nastavení v globální konfiguraci.


Oprava Při editaci pokladního dokladu na záložce 3-Částky CM mohlo docházet při opakovaném klikání na tlačítko Úhrada ke zobrazování stále se zvyšujícího nesprávného údaje v poli Částka CM. Chyba byla odstraněna.Verze 2.0.2011.0306 ze dne 30.03.2011

Novinka V případě nastavení "Záporný stav zakázat" byla u pokladen v cizí měně odstraněna nesprávná kontrola na zůstatek v hlavní měně, který může být vlivem kurzových rozdílů záporný.


Oprava Při souběhu zaškrtnutí "Sledovat saldo" u cizí měny a zaškrtnutí "Záporný stav zakázat" u nastavení pokladny mohlo docházet k chybnému vyhodnocení záporného zůstatku. Chyba byla odstraněna.Verze 2.0.2011.0122 ze dne 15.02.2011

Novinka V číselníku pokladen byl při přechodu mezi pokladnami pomocí šipek v průběhu editace doplněn dotaz na uložení změn.Verze 2.0.2011.0112 ze dne 28.01.2011

Novinka Údaj Poznámka v pokladním dokladu byl upraven tak, že jeho vlastnosti (včetně možností zobrazení v přehledu) jsou nyní stejné jako u údaje Poznámka v Oběhu zboží. (V dřívějších verzích se data, která byla do poznámky pokladního dokladu převedená z faktury, mohla v přehledu pokladních dokladů zobrazit jinak než ve faktuře.)


Oprava Při pokusu o spuštění akce "Hromadné změny" nad přehledem "Položky vybraných pokladních dokladů" docházelo k výpisu zprávy o chybě "[SQL:512] Subquery returned more than 1 value ..." a okno pro nastavení změn se neotevřelo.

Chyba byla odstraněna.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export