Důležité:


Pokladní prodej - Změna 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.0606 ze dne 15.08.2019

Oprava Položková vratka - z původně zaokrouhleného dokladu v hotovosti se při změně způsobu úhrady na úhradu kartou a zrušení zaokrouhlení zaevidovala v úhradách výše úhrady zaokrouhlená. Opraveno.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Nová globální konstanta pro pokladní prodej "Uplatnit ceny a slevy na záporné množství na dokladech". Je-li zatržena (ve výchozím nastavení je nezatržena), uplatňují se množstevní/finanční slevy a množstevní ceny i na položkách účtenek se zadaným záporným množstvím. Pro dohledání slev a cen se použijí kladné hodnoty.


Novinka Nová nastavení umožňující ovlivňovat způsob úhrady použitý pro storna účtenek a položkových vratek
 • Globální konstanty (Pokladní prodej)
  • Výchozí způsob úhrady pro storno – uplatní se pro storno účtenky:
   • 0 - Shodný s účtenkou (výchozí nastavení) - použijí se ty, které byly na původní účtence, ale bude možno tuto volbu změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
   • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
   • 2 - Nabízet hotovost - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
  • Výchozí způsob úhrady pro vratku – uplatní se pro položkovou vratku:
   • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
   • 2 - Nabízet hotovost (výchozí nastavení) - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
 • Řady účtenek (záložka EET)
  • Výchozí způsob úhrady pro storno – uplatní se pro storno účtenky:
   • 0 - Shodný s účtenkou - použijí se ty, které byly na původní účtence
   • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
   • 2 - Nabízet hotovost - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
   • 3 - Dle globální konfigurace (výchozí nastavení)
  • Výchozí způsob úhrady pro vratku – uplatní se pro položkovou vratku:
   • 0 - Shodný s účtenkou - použijí se ty, které byly na původní účtence
   • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
   • 2 - Nabízet hotovost - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
   • 3 - Dle globální konfigurace (výchozí nastavení)
 • Způsoby úhrady
  • Lze použít pro storna a vratky - určuje ty způsoby úhrady, které se budou uživateli nabízet při zadávání storna účtenky, nebo položkové vratky. Pro úhradu přiřazenou v globálních konstantách pokladního prodeje jako hotovost se příznak nastaví automaticky.
 • Poznámka: Finanční vratka zůstává nadále pouze v hotovosti
Tip Pro využití nové funkcionality doporučujeme aktualizovat i plugin pro komunikaci s platebními terminály, pokud jej používáte.Novinka Od této verze HELIOS Orange rozlišuje položkovou vratku od storna účtenky.
 • Pro storno účtenky je zavedena nová hodnota atributu Typ dokladu: 5 – Storno účtenky
 • Uzávěrka – vratky a storna jsou pro úhrady a pro rekapitulaci načítány stále do stejných sumačních hodnot, upraven tiskový formulář Uzávěrka (-65)
 • Do dialogu Identifikace prodejky při akci "Storno účtenky" i do dialogu "Úhrada" při akci "Položková vratka" bylo doplněno tlačítko "Def. OK".
  • Tlačítko "Def OK" se pro položkovou vratku řídí parametry, které byly dosud používané výhradně pro prodejku, tj. parametry označenými nyní "[2] Def. OK pro účtenku/vratku"
  • Pro storno byla na řadě účtenek na záložce Dodatky doplněna nová sada parametrů "[3] Def. OK pro storno"


Novinka Nová konstanta "Přednostně hledat čárový kód" v globálních konstantách - je-li nastavena, program hledá zadanou hodnotu nejprve v čárových kódech a teprve pak přejde na hledání dle nastaveného Způsobu zadání zboží. Je-li nastavena i konstanta "Přednostně hledat PLU kód", hledá se nejprve v PLU kódech a pak teprve v čárových kódech.


Novinka Uzávěrka účtenek
 • Do tabulky Uzávěrka účtenek - doklady byl doplněn výpočet částky nedaňového zaokrouhlení
 • Druhová hodnota sumy částek nedaňového zaokrouhlení byla doplněna jako samostatný sloupec do distribučního tiskového formuláře Uzávěrka (-65) do přehledu sumací za jednotlivé typy dokladů


Novinka Umožněno načítat tzv. váhový EAN, který zahrnuje kód položky včetně váhy.
 • Je třeba nastavit novou globální konstantu pokladního prodeje "Zpracovávat váhové čárové kódy"
 • Formát kódu je PPXXXXKVVVVVK, kde
  • PP - prefix – indikuje, že se jedná o čárový kód reprezentující i váhu. Pro tyto účely jsou vyhrazeny tyto hodnoty prefixů: 21, 25, 26, 28, 29
  • XXXX - kód zboží = PLU kód – je-li nastavena globální konstanta Přednostně hledat PLU kód
  • PP+XXXX – kód zboží = čárový kód – alternativně k PLU kódu
  • K - kontrolní číslice pro kód zboží
  • VVVVV - váha v gramech – přepočítá se na měrnou jednotku dotaženou na položku účtenky, je-li nalezen přepočet z měrné jednotky g (gramy). Není-li přepočet nalezen, hodnota se načte beze změny
  • K - kontrolní číslice pro váhu
 • Pokud je zapnuta globální konstanta "Přednostně hledat PLU kód", načtený kód má 13 znaků a je použit vyhrazený prefix PP, tak se nejprve hledají čtyři znaky XXXX za prefixem v PLU kódech na kmenových kartách.
 • Pokud načtený kód má 13 znaků, je použit vyhrazený prefix PP a nedohledá se položka dle PLU kódu, tak se hledá 6 znaků PP+XXXX v čárových kódech zavedených ke kmenovým kartám
 • Není-li položka nalezena ani jedním z výše uvedených způsobů a je použit vyhrazený prefix, hledá se 6 znaků PP+XXXX dle nastavení způsobu zadání zboží v konfiguraci, tj. např. jako registrační číslo položky
Novinka 1. v Přepravní služby/Nastavení parametrů přidán paramert identifikace v systémech RAAL a TimoCom (pro tiskové sestavy)

2. úprava funkce "Hledej zásilku" nad přehledem Sběrná služba - více informací s možností přímé editace zásilky 3. nad přehledem Sběrná služba přidána funkce pro zobrazení všech nakládek a vykládek ze všech zásilek, které jsou v označených pozicích


Oprava Při pořizování vratky se v dotykovém režimu neplnila v editoru políčka s vybranými údaji k aktuálnímu záznamu položky. Opraveno.


Oprava Storno účtenky - storno účtenky s úhradou následným čerpáním nebo zúčtováním se známou sazbou DPH: Rekapitulace i úhrada EET byly vyčísleny stejně, jako kdyby původní účtenka byla uhrazena v hotovosti („historická“ chyba). Opraveno.


Oprava Při současném zobrazení přehledů položek a stavu skladu v editoru účtenky byl při aktivovaném dotykovém režimu prázdný přehled stavu skladu v nedotykovém režimu (standardní přehled na záložce 1 - Prodej). Opraveno.


Oprava Rekapitulace DPH
 • při kombinaci úhrady v hotovosti (nedaňové zaokrouhlení) a následného čerpání se známou sazbou DPH nedošlo k ponížení základu a daně o hodnotu čerpání
 • při daňovém zaokrouhlení u následného čerpání se známou sazbou DPH k ponížení došlo, ale v rekapitulaci se vyskytly haléřové nesrovnalosti základ +, DPH -, celkem 0

Opraveno


Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka Novela zákona o DPH 235/2004 Sb. § 36/5 - nedaňové zaokrouhlení
 • Na způsobu úhrady je k dispozici nové zaškrtávátko Zaokrouhlení nedaňově
 • Pokud bude označeno, zaokrouhovací rozdíl při zaokrouhlení na celé Kč nebude zahrnut do základu DPH ani do částky DPH, ale bude se jednat o zaokrouhlovací rozdíl, který není plněním z hlediska DPH
 • Nedaňové zaokrouhlení je vyčísleno v nově zavedených sloupcích "Částka nedaňové zaokruhlení..."
 • Distribuční formuláře účtenek byly upraveny - zaokrouhlení se nyní tiskne z hodnoty sloupce "Částka zaokrouhlení včetně nedaňového zaokrouhlení <HM>" (původně to bylo z hodnoty sloupce "Částka zaokrouhlení HM"), a to v případě, že je tato hodnota různá od nuly
 • Pro účtování bude nutno doplnit druhy řádků kontace Zaokrouhlení zisk (hlavička) a/nebo Zaokrouhlení ztráta (hlavička), pokud již neexistují
 • Aktualizační skript automaticky pro Hotovost přednastavenou v Globálních konstantách Pokladního prodeje nastavil příznak Zaokrouhlení nedaňově
 • Viz též článek v poradně "Novela zákona o DPH od 1.4.2019".


Novinka V pokladním prodeji byla přidána možnost nastavit způsobům úhrady příznak "Archivní záznam". Tyto způsoby úhrady se pak při úhradách nepoužívají. Výjimkou jsou dotace, odvod a úhrada body, které mají ve způsobech úhrady vlastní řídící prvky, zda se použít mají či ne. Pro tyto způsoby úhrad se "Archivní záznam" nebere v potaz, jelikož lze jednotlivě řídit příslušnými parametry.


Novinka Pokud je na řadě účtenky vyplněna řada dokladu - storno, generuje se automaticky při stornu účtenky doklad storna výdeje.


Novinka Do pokladního prodeje byl přidán přehled stavu skladu pro výběr položek podobně jako je tomu u ostatních dokladů. Je možno si aktivovat/deaktivoat v globální a lokální konfiguraci.


Novinka Optimalizace rozložení editoru pro dotykový režim ve prospěch přehledu s položkami.
 • 2 ovládací tlačítka "Částka v jiné měně", "Přihlásit pokladní" byla přesunuta ze spodní části nahoru vedle zobrazované částky k úhradě
 • odstraněny rámečky kolem přehledu položek
 • horní oblast s ovládacím tlačítky lze vertikálně více zkrátit


Oprava Akce "Dotace"/"Odvod" pro řadu vedenou v cizí měně vyžadovaly zadání aktuálního kurzu v číselníku "Prodejní kurzy" i v případě, kdy nebyl na řadě účtenek nastaven příznak "Vyžadovat dnešní kurz měny" a kurz pro účtenky se přebíral z kurzovního lístku. Opraveno - pro dané nastavení se v akcích použije nejnovější kurz z kurzovního lístku.Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka Na řadu účtenek byl doplněn parametr Způsob zadání zboží, který umožuje nastavit výchozí nastavení pro účtenky v dané řadě jinak, než je nastaveno v Globálních konstantách Pokladního prodeje.


Novinka Akce Odvod hotovosti - do dialogu, kde se zobrazují a případně upravují částky odváděné z pokladny pokladního prodeje, byla doplněna záložka Poznámka. Zadaný text se uloží do pole Poznámka v následně vygenerovaném dokladu typu Odvod hotovosti/karet.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export