Pokladní prodej - Změna 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019

Oprava Generování účtenky z pokladního prodeje končilo v případě nastavení hodnoty Způsob zaokrouhlení = Jednotky Kč nedaňově chybou: "[SQL:547] The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK__TabUCtenkaH__ZaokrouhlitNa50" ...... table "dbo.TabUctenkaH", column 'ZaokrouhlitNa50'." Opraveno


Novinka Generování storna pro položky se záporným množstvím na účtence - doplnění funkcionality
 • Když nebyla na účtence položka současně s kladným i záporným množstvím, tak se nepřednastavovala CC evid.požadovaná na stornu výdeje vygenerovaném pro vrácené množství. Nyní lze pro tyto případy na řadě pro storno výdeje v parametru "Určení evidenční ceny pro Storno výdeje účtenky" na záložce 3 - Přednabízení zvolit jednu z možností pro dohledání hodnoty CC evid.požadovaná:
  • Průměr - použije se průměrná cena
  • Poslední výdej podle data realizace na hlavičce - použije se poslední výdej s nejvyšší cenou
  • Ruční zadání ceny (výchozí nastavení) - není-li cena dotažena z výdejky u dané účtenky, musí ji uživatel zadat ručně. Možné ceny se nadále nabízejí přes tlačítko ... u pole CC evid.požad. v editoru položky storna výdejky
 • Storno výdejky se nově zařazuje do návazných dokladů k dané účtence
 • Storno výdejky si nadále musí uživatel zajistit ručně po případné kontrole dotažené ceny


Novinka Odstraněny následující nedostatky projevující se na řadě dokladů při pořizování položkové vratky v cizí měně
 • Dotykový režim - pokud byla na původní účtence jedna položka nenabídla se k přenesení, ani se automaticky nepřenesla. Šlo ji doplnil pouze tlačítkem Nový, ale pouze jednou. Další položková vratka na dílčí množství již zadat nešla.
 • Při úhradě se objevovala políčka pro zadání definovatelných polí i pro způsoby úhrady, kde to nebylo nastaveno


Oprava V případě, že se nad účtenkou spustila akce Položková vratka a zvolil se k vratce doklad z minulého období, který obsahoval více položek, objevila se chyba: "Položková vratka již byla zcela vrácena". Opraveno


Oprava Když se při akci storno na účtence, která je zadávaná na řadě účtenek v cizí měně (např. EUR), zvolil způsob úhrady Hotovost, tj. neponechalo se nastavení způsobu úhrady "Shodný s účtenkou", tak došlo k zaokrouhlení částky v cizí na jednotku měny. Následně se úhrada zaevidovala ve měně CZK s částkou v CZK = kurz*zaokrouhlená částka v cizí měně. Opraveno.


Novinka Zaokrouhlování - revize nastavování
 • Zrušeno tlačítko pro zaokrouhlení 0,50
 • Je-li položková vratka v hotovosti CZK, není v dialogu úhrady k dispozici tlačítko Zrušit zaokrouhlení
 • Při stornu účtenky je nyní zobrazena i částka storna, aby se uživatel mohl rozhodnout o případném zaokrouhlení v případě, že původní doklad byl hrazen zaokrouhleně a je zvolen způsob úhrady, kde je nastaveno NezaokrouhlovatVerze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka Dotykový režim – nerespektoval zákaz slev na kmenové kartě položky při ruční zadávání slevy. Slevy šlo zadávat. Opraveno. Nyní nejsou tlačítka Změnit na záložkách pro zadání slev aktivní.


Novinka Pokud nebylo na řadě účtenek v pokladním prodeji zaškrtnuto "Vyžadovat dnešní kurz měny", byly kurzy dohledávány z přehledu Kurzovní lístek (nejmladší kurz), nehledě na to, co bylo zadáno v číselníku pokladního prodeje Prodejní kurzy (i kdyby tam náhodou byl dnešní kurz). Toto chování bylo změněno. Dohledává se nejmladší kurz v číselníku Prodejní kurzy. Kurzovní lístek se v pokladním prodeji nepoužije nikdy.


Novinka Zobrazení přehledu Sklad nebylo po aplikaci uživatelského editoru v editoru účtenky k dispozici. Opraveno


Novinka Storno účtenky - pokud se akce neaktivovala nad standardní prodejkou, ale třeba nad stornem, nebo položkovou vratkou,..., nebylo možné v dialogu pro zadání čísla stornovaného dokladu zvolit způsob úhrady a pokus o pokračování tlačítky OK/Def OK končil chybou: „Položka 'Následně čerpaná nebo zúčtovaná částka' musí být zadána !“ Opraveno.


Novinka V některých případech nebylo možno zadat položkovou vratku k účtence z dřívějšího než aktuálního období. Objevilo se hlášení: „Prodejka již byla zcela vrácena.“ Opraveno.


Novinka Storno účtenky, položková vratka - doplněna možnost pro jiný zvolený způsob úhrady než volbou "Shodný s účtenkou" zadávat definovatelná pole nastavená na zvoleném způsobu úhrady. Pro volbu "Shodný s účtenkou" se údaje nezobrazují, naplní se shodně s původní prodejkou, a nelze je tedy změnit.


Novinka Na zákaznickém displeji se jako oddělovač stovek a tisícovek zobrazoval znak "á". OpravenoVerze 2.0.2019.0606 ze dne 15.08.2019

Oprava Položková vratka - z původně zaokrouhleného dokladu v hotovosti se při změně způsobu úhrady na úhradu kartou a zrušení zaokrouhlení zaevidovala v úhradách výše úhrady zaokrouhlená. Opraveno.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Nová globální konstanta pro pokladní prodej "Uplatnit ceny a slevy na záporné množství na dokladech". Je-li zatržena (ve výchozím nastavení je nezatržena), uplatňují se množstevní/finanční slevy a množstevní ceny i na položkách účtenek se zadaným záporným množstvím. Pro dohledání slev a cen se použijí kladné hodnoty.


Novinka Nová nastavení umožňující ovlivňovat způsob úhrady použitý pro storna účtenek a položkových vratek
 • Globální konstanty (Pokladní prodej)
  • Výchozí způsob úhrady pro storno – uplatní se pro storno účtenky:
   • 0 - Shodný s účtenkou (výchozí nastavení) - použijí se ty, které byly na původní účtence, ale bude možno tuto volbu změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
   • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
   • 2 - Nabízet hotovost - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
  • Výchozí způsob úhrady pro vratku – uplatní se pro položkovou vratku:
   • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
   • 2 - Nabízet hotovost (výchozí nastavení) - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
 • Řady účtenek (záložka EET)
  • Výchozí způsob úhrady pro storno – uplatní se pro storno účtenky:
   • 0 - Shodný s účtenkou - použijí se ty, které byly na původní účtence
   • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
   • 2 - Nabízet hotovost - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
   • 3 - Dle globální konfigurace (výchozí nastavení)
  • Výchozí způsob úhrady pro vratku – uplatní se pro položkovou vratku:
   • 0 - Shodný s účtenkou - použijí se ty, které byly na původní účtence
   • 1 - Vždy hotovost - použije se hotovost bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, a nepůjde to změnit
   • 2 - Nabízet hotovost - bez ohledu na to, co bylo na původní účtence, se nabídne hotovost, ale půjde to změnit i na 1 jiný způsob úhrady z označených příznakem Lze použít pro storna a vratky
   • 3 - Dle globální konfigurace (výchozí nastavení)
 • Způsoby úhrady
  • Lze použít pro storna a vratky - určuje ty způsoby úhrady, které se budou uživateli nabízet při zadávání storna účtenky, nebo položkové vratky. Pro úhradu přiřazenou v globálních konstantách pokladního prodeje jako hotovost se příznak nastaví automaticky.
 • Poznámka: Finanční vratka zůstává nadále pouze v hotovosti
Tip Pro využití nové funkcionality doporučujeme aktualizovat i plugin pro komunikaci s platebními terminály, pokud jej používáte.Novinka Od této verze HELIOS Orange rozlišuje položkovou vratku od storna účtenky.
 • Pro storno účtenky je zavedena nová hodnota atributu Typ dokladu: 5 – Storno účtenky
 • Uzávěrka – vratky a storna jsou pro úhrady a pro rekapitulaci načítány stále do stejných sumačních hodnot, upraven tiskový formulář Uzávěrka (-65)
 • Do dialogu Identifikace prodejky při akci "Storno účtenky" i do dialogu "Úhrada" při akci "Položková vratka" bylo doplněno tlačítko "Def. OK".
  • Tlačítko "Def OK" se pro položkovou vratku řídí parametry, které byly dosud používané výhradně pro prodejku, tj. parametry označenými nyní "[2] Def. OK pro účtenku/vratku"
  • Pro storno byla na řadě účtenek na záložce Dodatky doplněna nová sada parametrů "[3] Def. OK pro storno"


Novinka Nová konstanta "Přednostně hledat čárový kód" v globálních konstantách - je-li nastavena, program hledá zadanou hodnotu nejprve v čárových kódech a teprve pak přejde na hledání dle nastaveného Způsobu zadání zboží. Je-li nastavena i konstanta "Přednostně hledat PLU kód", hledá se nejprve v PLU kódech a pak teprve v čárových kódech.


Novinka Uzávěrka účtenek
 • Do tabulky Uzávěrka účtenek - doklady byl doplněn výpočet částky nedaňového zaokrouhlení
 • Druhová hodnota sumy částek nedaňového zaokrouhlení byla doplněna jako samostatný sloupec do distribučního tiskového formuláře Uzávěrka (-65) do přehledu sumací za jednotlivé typy dokladů


Oprava Při pořizování vratky se v dotykovém režimu neplnila v editoru políčka s vybranými údaji k aktuálnímu záznamu položky. Opraveno.


Oprava Storno účtenky - storno účtenky s úhradou následným čerpáním nebo zúčtováním se známou sazbou DPH: Rekapitulace i úhrada EET byly vyčísleny stejně, jako kdyby původní účtenka byla uhrazena v hotovosti („historická“ chyba). Opraveno.


Oprava Při současném zobrazení přehledů položek a stavu skladu v editoru účtenky byl při aktivovaném dotykovém režimu prázdný přehled stavu skladu v nedotykovém režimu (standardní přehled na záložce 1 - Prodej). Opraveno.


Oprava Rekapitulace DPH
 • při kombinaci úhrady v hotovosti (nedaňové zaokrouhlení) a následného čerpání se známou sazbou DPH nedošlo k ponížení základu a daně o hodnotu čerpání
 • při daňovém zaokrouhlení u následného čerpání se známou sazbou DPH k ponížení došlo, ale v rekapitulaci se vyskytly haléřové nesrovnalosti základ +, DPH -, celkem 0

Opraveno


Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka Novela zákona o DPH 235/2004 Sb. § 36/5 - nedaňové zaokrouhlení
 • Na způsobu úhrady je k dispozici nové zaškrtávátko Zaokrouhlení nedaňově
 • Pokud bude označeno, zaokrouhovací rozdíl při zaokrouhlení na celé Kč nebude zahrnut do základu DPH ani do částky DPH, ale bude se jednat o zaokrouhlovací rozdíl, který není plněním z hlediska DPH
 • Nedaňové zaokrouhlení je vyčísleno v nově zavedených sloupcích "Částka nedaňové zaokruhlení..."
 • Distribuční formuláře účtenek byly upraveny - zaokrouhlení se nyní tiskne z hodnoty sloupce "Částka zaokrouhlení včetně nedaňového zaokrouhlení <HM>" (původně to bylo z hodnoty sloupce "Částka zaokrouhlení HM"), a to v případě, že je tato hodnota různá od nuly
 • Pro účtování bude nutno doplnit druhy řádků kontace Zaokrouhlení zisk (hlavička) a/nebo Zaokrouhlení ztráta (hlavička), pokud již neexistují
 • Aktualizační skript automaticky pro Hotovost přednastavenou v Globálních konstantách Pokladního prodeje nastavil příznak Zaokrouhlení nedaňově
 • Viz též článek v poradně "Novela zákona o DPH od 1.4.2019".


Novinka V pokladním prodeji byla přidána možnost nastavit způsobům úhrady příznak "Archivní záznam". Tyto způsoby úhrady se pak při úhradách nepoužívají. Výjimkou jsou dotace, odvod a úhrada body, které mají ve způsobech úhrady vlastní řídící prvky, zda se použít mají či ne. Pro tyto způsoby úhrad se "Archivní záznam" nebere v potaz, jelikož lze jednotlivě řídit příslušnými parametry.


Novinka Pokud je na řadě účtenky vyplněna řada dokladu - storno, generuje se automaticky při stornu účtenky doklad storna výdeje.


Novinka Do pokladního prodeje byl přidán přehled stavu skladu pro výběr položek podobně jako je tomu u ostatních dokladů. Je možno si aktivovat/deaktivoat v globální a lokální konfiguraci.


Novinka Optimalizace rozložení editoru pro dotykový režim ve prospěch přehledu s položkami.
 • 2 ovládací tlačítka "Částka v jiné měně", "Přihlásit pokladní" byla přesunuta ze spodní části nahoru vedle zobrazované částky k úhradě
 • odstraněny rámečky kolem přehledu položek
 • horní oblast s ovládacím tlačítky lze vertikálně více zkrátit


Oprava Akce "Dotace"/"Odvod" pro řadu vedenou v cizí měně vyžadovaly zadání aktuálního kurzu v číselníku "Prodejní kurzy" i v případě, kdy nebyl na řadě účtenek nastaven příznak "Vyžadovat dnešní kurz měny" a kurz pro účtenky se přebíral z kurzovního lístku. Opraveno - pro dané nastavení se v akcích použije nejnovější kurz z kurzovního lístku.Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka Na řadu účtenek byl doplněn parametr Způsob zadání zboží, který umožuje nastavit výchozí nastavení pro účtenky v dané řadě jinak, než je nastaveno v Globálních konstantách Pokladního prodeje.


Novinka Akce Odvod hotovosti - do dialogu, kde se zobrazují a případně upravují částky odváděné z pokladny pokladního prodeje, byla doplněna záložka Poznámka. Zadaný text se uloží do pole Poznámka v následně vygenerovaném dokladu typu Odvod hotovosti/karet.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export