Pohybové doklady skladu zvířat - Sklad zvířat

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Pomocí pohybových dokladů můžete měnit Stav skladu zvířat.

V modulu Sklad zvířat máme k dispozici dvě volby hlavní nabídky, kde evidujeme a vytváříme tyto pohybové doklady.

Ve volbách hlavní nabídky Příjemky SZ a Výdejky SZ zakládáme a evidujeme Příjemky, Storno příjmu, Přírůstky, Výdejky v evidenční ceně, Výdejky dodací listy a Storno výdeje.


Přehled

Standardní přehled dokladů skladu zvířat nabízí několik nástrojů pro práci s jednotlivými doklady. K nim se dostanete nad označenými řádky stisknutím tlačítka Akce.


Generování účetního zápisu

Doklady, jenž jsou realizovány je možno zaúčtovat. Podmínkou pro úspěšné dokončení účtování je správně vyplněné DUD, účty MD a DAL pro jednotlivé pohyby kategorií, jenž se nachází v položkách účtovaného dokladu.
Akci Generování účetního zápisu lze spustit na označených dokladech stisknutím Akce - účtování - Generování účetního zápisu, nebo pomocí klávesové zkratky <F6>. O úspěšnosti akce jste průběžně informováni stavovým oknem. Doklad, jenž je zaúčtován bude mít obraz v účetním deníku a zároveň nastaven příznak účtováno s datem zaúčtování.


Zrušení příznaku účtování

Zrušit příznak účtování znamená pouze smazat na dokladě datum zaúčtování a zrušit zaškrtnutí účtováno. Tato akce se používá na dokladech, které nemají v účetním deníku zápis a mají tedy pouze příznak účtováno. Pokud chcete kompletně zrušit zaúčtované doklady, použijte Pohled do účetnictví a tam přímo smažte jednotlivé řádky. Automaticky dojde i ke zrušení příznaku účtování na dokladech SZ.


Pohled do účetnictví

Nad označenými doklady, máte možnost se podívat na řádky, jenž jsou pro vybraný doklad v účetním deníku zaznamenány. Do přehledu se dostanete označením zkoumaného dokladu, stisknutím Akce - Účetnictví - Pohled do účetnictví, nebo stisknutím klávesové zkratky <CTRL+U>.
Pokud v nabídnutím přehledu nejsou žádné záznamy, pak doklad, který zkoumáte není zaúčtován. V opačném případě se zobrazí standardní účetní deník s jednotlivými řádky dokladu. Tyto řádky můžete smazat pouze ve fázi pořízeno a tím automaticky dojde i k odúčtování a zrušení příznaku na dokladu SZ.


Návazný doklad

Má význam pro přeskladňovací doklady, kde akce zobrazí protistranu(návazný) doklad. Z označené přeskladňovací příjemky se dostanete na přeskladňovací výdejku a opačně.


Kopie dokladu

Spuštěním této akce vytvoříte kopii označeného záznamu, ve stejné řadě se všemi položkami. Nelze kopírovat přeskladňovací doklady. Pokud je zdrojový doklad realizován, jeho kopie realizována nebude.


Příjemky

Tento typ pohybu používáme potřebujeme-li navýšit stav stáda ve Stav skladu zvířat o nově zařazené kusy.

Po stisku tlačítka Nový a následném výběru číselné řady, ve které si přejeme založit nový doklad se otevře dialogové okno, které vyplňujeme obdobným způsobem jako běžný doklad Oběhu zboží.


záložka 1-Hlavička

Dodavatel

První položkou, na které je nastaven kurzor, je číslo dodavatele. Pokud do číselníku organizací vstoupíte pomocí tlačítka (...) v poli Číslo organizace, bude číselník setříděn podle čísla. Pokud do číselníku organizací vstoupíte přes pole Název organizace, bude číselník setříděn podle názvu. Organizaci vyhledáte a přenesete do formuláře dokladu. Společně s číslem se přenese i název dodavatele. Pokud dodavatele zadáte přímo do formuláře, systém provede kontrolu proti stávajícímu číselníku. Při zadání neexistujícího údaje se otevře číselník a máte možnost organizaci vyhledat a přenést, nebo založit nově. Postup při zakládání karty nové organizace viz kap. Číselníky, Organizace.
Pokud předáváte výkazy stájovému registru a využíváte stájí patřící do modulu Karty zvířat, musíte vyplnit na každé příjemce a výdejce Organizaci. Pokud máte číselník Stájí správně nastaven a předvyplněn dojde k automatickému doplnění Čísla stáje na základě zvolené organizace.


Místo určení

Pomocí této položky můžete zadat Místo určení podle stejných pravidel jako Dodavatele.


Datum pořízení

Toto datum má pouze informační hodnotu a nijak neovlivňuje žádné výpočty.
Systém sám vyplní aktuální datum. Změnit lze přepsáním nebo zmáčknutím tlačítka (D). Zobrazí se vám kalendář, ze kterého vyberete požadované datum.


Datum případu

Toto datum odpovídá za datum navýšení stavu skladu a zároveň určuje datum účetního zápisu.
Systém sám vyplní aktuální datum. Změnit lze přepsáním nebo zmáčknutím tlačítka (D). Zobrazí se vám kalendář, ze kterého vyberete požadované datum.


Poznámka

Textové pole pro doplnění libovolné poznámky k dokladu.


Číslo stáje

Údaj je pevně svázán se zvolenou Organizací na hlavičce dokladu (Dodavatelem). Nelze ručně vložit číslo, Stáj musíte vybrat přes rozkliknutí trojtečky z nabídnutého přehledu Stájí a potvrzením tlačítka Přenos <CTRL+ENTER>. Číslo vybrané stáje se vám pak zobrazí ve formátu Kód kraje-Kód hospodářství-Kód stáje, kde počet míst je 2-6-2. Tento údaj je vyžadován pro správnou funkčnost Evidence CRZ a říká, ze které Stáje jste zboží přijaly, nebo do které stáje zboží vydáváte. Detailní určení přiřazení stáje se děje zcela automaticky až na položce dokladu spolu s přiřazením karty zvířete.


záložka 2-Součty za doklad

Na této záložce se zobrazují orientační celkové sumy za doklad. Pouze v případě, že existuje na prohlíženém dokladě položka, jenž má vyplněnu cenu a sazbu dph.


záložka 3-Položky

Na této záložce jsou k dispozici založené položky dokladu.

Řádky dokladu zde můžeme opravovat či mazat.


Editační dialog řádků dokladu

V editačním okně řádku dokladu je možné zadávat a upravovat, hodnoty jednotlivých řádků.

Na záložce 1

Přejeme-li si vytvořit nový řádek dokladu, budeme po stisku tlačítka Nový přepnuti na záložku 4-Sklad.


záložka 4-Sklad

Na této záložce je k dispozici Stav skladu zvířat. Pomocí tlačítka Sklad je možné zapínat a vypínat filtrování stád na skladu zvířat podle vybrané stáje/umístění, takže máme možnost si nechat buď zobrazit všechny kategorie na všech umístěních nebo jen kategorie vybraného umístění.

Nový řádek dokladu vytvoříme tak, že se přesuneme na požadované stádo/hejno a pomocí tlačítka Výběr vyvoláme vkládací formulář nového řádku dokladu.

Potřebujeme-li opakovaně vybrat již jednou vybrané stádo/hejno použijeme tlačítko Opakovaný.

Přiřazení karty zvířete

Jakmile se dostanete na položku zvoleného dokladu, tak jak je naznačeno na obrázku pohyb dokladu, můžete k této položce přiřadit Kartu zvířete.


Identifikační číslo

Přiřazení Karty zvířete provedete rozkliknutím položky Identifikační číslo, kde se vám otevře přenosový přehled, ze kterého vyberete jednu kartu jenž si přejete přiřadit. Doplní se údaj z ušní známky.
Máte možnost přiřadit najednou více karet zvířat a to dvěma způsoby po rozkliknutí položky Identifikační číslo

 • Ve otevřeném přehledu označte požadované karty zvířat pomocí myší, nebo klávesnice a <CTRL>
 • Stiskněte tlačítko Přenos <CTRL+ENTER> a tím je výběr potvrzen

Druhý způsob

 • Ve otevřeném přehledu označte požadované karty zvířat pomocí uživatelského označení <INSERT>
 • Stiskněte uživatelský výběr <CTRL+INSERT>
 • Stiskněte tlačítko Přenos <CTRL+ENTER> a tím je výběr potvrzen

Pozor! Uživatelské označení lze provést i v přehledu Karet zvířat a zůstává aktivní dokud jej sami neodznačíte.

V poli Identifikační číslo, by se měl zobrazit počet přenesených KZ.
Potřebný počet položek je vygenerován až při ukládání položky dokladu.

Přehled přiřazení karet zvířat

Filtr

po rozkliknutí položky Identifikační číslo, se otevře přehled, jak je naznačen na obr. Filtr, jenž je zafiltrován logickým způsobem podle přiřazení karet zvířat.

 • Pokud vystavujete výdejku, jsou zobrazeny pouze ty karty, které doposud nebyly vydány v rámci umístění
 • Pokud vystavujete příjemku, jsou zobrazeny pouze ty karty, které doposud nebyly naskladněny, nebo byly vydány v rámci umístění
 • Při sestavování se zohledňuje datum případu a kontrolují se výdeje i příjmy od tohoto data zpětně

Stisknutím tlačítka filtr lze přehled odfiltrovat a zobrazit tak celý číselník karet zvířat. Opětovným stisknutím tlačítka filtr se vrátíte na původní zafiltrování

Kód události
Pokud máte přednastaven na odpovídajícím pohybu kategorie kód události, automaticky jej systém doplní. Doplnění proběhne na základě definovaného pohlaví na Kartě zvířete. Jestliže na pohybu kategorie kód události přednastaven nemáte, je můžete jej vybrat rozkliknutím pole Kód události a výběrem z nabídnutého číselníku. Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka Přenos <CTRL+ENTER>.


Kód země
Jedná se pouze o informativní kolonku, které je needitovatelná a zobrazuje informaci o zemi, jenž je definována na Kartě zvířete v ušní známce.

Pohyb dokladu

Pohybove doklady skladu zvirat - vydejka.png

Uložení pohybu

Při ukládání položky dokladu můžou nastat situace, kdy položku uložit nelze. Je proto nutné dodržet tato pravidla:

 • Pokud je na pohybu kategorie karta zvířete vyžadována a nevyplníte Identifikační číslo, nelze pokračovat (viz obrázek)
 • V případě, že vyplníte Identifikační číslo, musí být počet kusů (položka Ks množství) roven jedné.
 • Nedodržení správnosti přiřazení karty zvířete, máte-li v konstantách a číselnícich SZ zaškrtnutu volbu průběžné kontroly Pokud všechny kontroly proběhnou v pořádku, dojde k vygenerování položky dokladu. V případě, že máte vybráno větší množství karet zvířat současně, dojde k vygenerování adekvátního počtu položek se shodnými cenami, množstvím, zakázkou a informací na záložce č.3-popis. Veškeré informace a pravidla platí pro doklady (položky) typu Příjemka i Výdejka.
Dotaz nebo informativní hláška Chyby přiřazení Karty zvířete na pohyb, jsou protokolovány do chybníku nad Kartou zvířete.

záložka 7-Dodatky

Nákladový okruh

Pomocí tlačítka (...) lze vybrat Nákladový okruh pro doklad.


Číslo zakázky

Pomocí tlačítka (...) lze vybrat Číslo zakázky pro doklad.


Upozornění Nastavení zakázky na řádcích dokladů má přednost, před zakázkami na hlavičce.


Číslo vozidla

Pomocí tlačítka (...) lze vybrat Číslo vozidla pro doklad.


Číslo dodavatelské faktury

Můžeme zde vyplnit Číslo dodavatelské faktury, na základě které je doklad vystaven.


Číslo zaměstnance

Pomocí tlačítka (...) lze vybrat zaměstnance pro doklad.
V závislosti na vybraném poli se objeví seznam setříděný podle osobního čísla, příjmení nebo jména.

Hmotnostní přírůstek

Doklad typu hmotnostní přírůstek navyšuje stav skladu zvířat. Narozdíl od klasické příjemky neslouží k navýšení stavu skladu zvířat o nová zvířata, ale k navýšení hmotnosti ve stádu bez pohybu kusů.

Princip zakládání tohoto dokladu je stejný jako u Příjemky s výjimkou, že nezadáváte kusy.

Výdejky

Výdejky používáme potřebujeme-li snížit stav stáda ve Stav skladu zvířat.

Pro tvorbu výdejek máme k dispozici dva druhy výdejek: "Výdej ze skladu - dodací list" a "Výdej v evidenční ceně".

Druh výdejek Výdej ze skladu - dodací list používáme, jestliže potřebujeme na dokladu evidovat prodejní cenu. Pak je nám v průběhu zadávání řádku výdejky umožněno zadávat prodejní cenu.

Druh výdejek Výdej v evidenční ceně používáme v případě, potřebujeme-li vytvořit výdejku, u které nás nezajímá prodejní cena ale pouze skladová (evidenční). V průběhu tvorby výdejky nám pak nebude umožněno prodejní cenu vložit.

Po stisku tlačítka Nový a následném výběru číselné řady, ve které si přejeme založit nový doklad se otevře dialogové okno, které vyplňujeme obdobným způsobem jako běžný doklad Oběhu zboží. Jelikož výdejky se od dokladu příjemky příliš neliší, jsou zde popsány pouze odlišnosti

záložka 1-Hlavička

Pohybove doklady skladu zvirat - vydejka2.png


V případě dokladu výdejky je možno vytvářet přeskladňovací doklady.

záložka 4-Sklad

Na této záložce je k dispozici Stav skladu zvířat. Pomocí tlačítka Sklad je možné zapínat a vypínat filtrování stád na skladu zvířat podle vybrané stáje/umístění, takže máme možnost si nechat buď zobrazit všechny kategorie na všech umístěních nebo jen kategorie vybraného umístění.

Nový řádek dokladu vytvoříme tak, že se přesuneme na požadované stádo/hejno a pomocí tlačítka Výběr vyvoláme vkládací formulář nového řádku dokladu.

Potřebujeme-li opakovaně vybrat již jednou vybrané stádo/hejno použijeme tlačítko Opakovaný.

Storno doklady

Pomocí storno dokladů provádíme reverzní (zpětné) pohyby skladu zvířat.

Pro Příjem na sklad máme reverzní pohyb Storno příjmu.
Pro Výdej dodací list a Výdej v evidenční ceně máme reverzní pohyb Storno výdeje.

Vzrůstový přírůstek

Doklad vzrůstového přírůstku je generován automaticky při uzávěrce systému a navyšuje stav skladu zvířat u stád/hejn, pro které jsou definovány pohyby vzrůstového přírůstku, a kde na konci měsíce má stav skladu příslušného stáda/hejna nenulový stav skladu v kusech.

Doklad vzniká i zaniká společně se vznikem/zánikem uzávěrky období.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export