Podnikatelské záměry - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Podnikatelské záměry (analýza efektivnosti investic) slouží k vytváření podnikatelských - investičních záměrů pro simulaci budoucích vlivů podnikatelského záměru - pořízení majetku - investice. Zároveň slouží jako podklad pro žádost úvěru pro příslušnou banku nebo jinou finanční instituci.

K tomuto účelu slouží sestavy finanční analýzy. Je nutné nastavení sestavy Typ sestavy Plány nebo Plány vč. aktualizace skutečnosti a Druh plánu Plán. Typ sestavy Plány vč. aktualizace skutečnosti však nemá velkého praktického uplatnění, jelikož se většinou vychází ze skutečnosti již uzavřeného období - např. předchozího roku. Plány vybrané na záložce plán musí odpovídat výkazu vybranému na vlastní sestavě - pole Výkaz. Výkaz musí být nadefinován ve struktuře požadované bankou nebo podle vašich požadavků pro vyhodnocování podnikatelských záměrů, účel výkazu - Plán/rozpočet.


Dialogové okno - Sestava


Pro označenou sestavu v přehledu sestav je přístupná akce Řádek předchozího plánu. Slouží pro definování vazeb mezi plánem předchozího období a plánem následujícího období. Po potvrzení této akce se otevře přehled Vazby na předchozí plán.


Přehled Vazby na předchozí plán


Přehled Vazby na předchozí plán


Pro novou sestavu bude tento přehled prázdný. Nyní je možno postupovat dvojím způsobem. Buď budete zadávat vazby mezi jednotlivými řádky individuálně nebo pro všechny řádky automaticky vygenerujete vazby 1:1 a potom je případně upravíte, viz Generuj všechny vazby.

Postup při první způsobu - individuální vazby: Stiskem tlačítka Nový se nabídne přehled definice řádku přiřazeného výkazu:

Přehled definice řádku přiřazeného výkazu předchozího období

Přehled definice řádku přiřazeného výkazu předchozího období


Zde označíme řádek výkazu pro předchozí období (období, jehož hodnoty slouží v výpočtu hodnot následujícího období) a tlačítkem Přenos přeneseme. Nabídne přehled definice řádku přiřazeného výkazu - tentokrát pro následující období.

Přehled definice řádku přiřazeného výkazu následujícího období

Přehled definice řádku přiřazeného výkazu následujícího období


Zde označíme řádek výkazu pro následující období (období, jehož hodnoty se budou počítat na základě hodnot předchozího období) a tlačítkem Přenos přeneseme. Nabídne se dialogové okno Aritmetické úpravy:


Dialogové okno Aritmetické úpravy


Dialogové okno Aritmetické úpravy


Nabízí se nejběžněji používané nastavení - Operátor * (násobeno) a Koeficient 1 - což znamená, že se do následujícího období přenese stejná hodnota. Například koncový stav peněžních prostředků v předchozím období se rovná počátečnímu stavu peněžních prostředků v následujícím období. Je však možno nastavit Koeficient na jinou hodnotu - např. 1,5 což znamená, že se následující do následujícího období přenese hodnota z předchozího období povýšena o polovinu. Ve speciálních případech lze použít i jiný operátor (*, /, + nebo -). Vazeb mezi řádky může být i více, viz následující příklad (v levém sloupci Text 1 je předchozí období a v pravém sloupci Text 1 je následující období):


Přehled Vazby na předchozí plán - příklad


Přehled Vazby na předchozí plán - příklad


Tím je definiční část hotova. Na označené sestavě se spustí aktualizace a otevřou se hodnoty, kde Změna plánu - tato akce je aktivní pouze v případě, že se jedná o hodnoty sestavy typ sestavy Plány nebo Plány vč. aktualizace skutečnosti a Druh plánu Plán a máte označen sloupec s hodnotami sestavy. Dotyčná buňka je označena při standardním zobrazení nevýrazným žlutým rámečkem, viz obrázek.


Hodnoty - podnikatelské záměry - označení řádku a sloupce


Hodnoty - podnikatelské záměry - označení řádku a sloupce


Potvrzením akce Změna plánu na označeném řádku a sloupci (buňce) se otevře následující dialogové okno pro aritmetické úpravy plánované hodnoty:


Dialogové okno pro aritmetické úpravy plánované hodnoty


Dialogové okno pro aritmetické úpravy plánované hodnoty

V prvním informativním řádku se zobrazí název sloupce (např. PZ 2007)

 • Nová hodnota - zde se nabídne stávající hodnota, je možnost ji změnit přepsáním na jinou hodnotu.
 • Operátor - lze nastavit jeden z následující aritmetických operátorů: <
  • Nahradit - stávající hodnota se nahradí zadanou hodnotou. Např. zadáte 123 456, tak výsledná hodnota plánu bude 123 456.
  • * (násobení) - stávající hodnota se vynásobí zadanou hodnou. Např. stávající hodnota je 100 000, nová hodnota se zadá 1,2 tak výsledná hodnota plánu bude 120 000.
  • / (dělení) - stávající hodnota se vydělí zadanou hodnou. Např. stávající hodnota je 100 000, nová hodnota se zadá 2 tak výsledná hodnota plánu bude 50 000.
  • + (sčítání) - ke stávající hodnotě se přičte zadaná hodna. Např. stávající hodnota je 100 000, nová hodnota se zadá 60 000 tak výsledná hodnota plánu bude 160 000.
  • - (odečítání) - od stávající hodnoty se odečte zadaná hodna. Např. stávající hodnota je 100 000, nová hodnota se zadá 30 000 tak výsledná hodnota plánu bude 70 000.

Při potvrzení se zároveň dopočítají další hodnoty pro plán daného období a také plány všech následujících období.

Upozornění Pozor - při úpravách hodnot plánu proto nutno postupovat v logickém časovém sledu po jednotlivých období v vzestupné časové řadě!


Výsledkem je požadovaný přehled Hodnot:


Přehled Hodnoty:

Přehled Hodnoty


Výhodou je, že hodnoty těchto přehledů je možno akcí Změna plánu průběžně měnit (simulovat) podle měnících se okolností ve stádiu tvorby podnikatelských záměrů (např. tak jak ukazuje předchozí obrázek, simulovat potřebu úvěru tak, aby bylo možno s jistou rezervou akci profinancovat.) A tyto hodnoty se pochopitelně zpětně promítnou do plánů za příslušná období, takže je pak možno z těchto plánů vycházet pro vlastní vyhodnocování plánu proti skutečnosti jednotlivých období.


Pro přehled Vazby na předchozí plán jsou specifické tyto akce místního menu:


Nabídka místního menu Vazby na předchozí plán


Nabídka místního menu Vazby na předchozí plán


 • Generuj všechny vazby - automatické generování vazeb mezi řádky výkazů. Vazby se vytvoří pro všechny řádky, kromě součtových. Vazby se provedou mezi stejnými řádky, všechnu s koeficientem 1 a operátorem násobeno.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export