Důležité:


Podklady pro ELDP - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Do nabídky Podklady pro ELDP vstoupíte tak, že ve stromové struktuře potvrdíte Mzdy, Zaměstnanci, Podklady pro ELDP. V této nabídce lze vytisknout podklady pro ELDP, na základě kterých lze vyplnit originální formulář ELDP.


Upozornění Přehled Podklady pro ELDP načítal podklady DO ROKU 2003. Od roku 2004 se evidence evidenčních listů důchodového pojištění změnila. Popis k novému sledování evidenčních listů najdete v popisu přehledu Roční evidenční listy důchodového pojištění (RELDP).


Údaje se do podkladů načítají jednak automaticky při měsíční uzávěrce a jednak je lze načíst ještě před měsíční uzávěrkou (viz níže Nápočet do ELDP). První měsíční uzávěrka, kterou projde zaměstnanec vytvoří v tomto přehledu ELDP s pořadovým číslem 1. Do tohoto ELDP se budou automaticky načítat při dalších měsíčních uzávěrkách údaje dalších měsíců.

Oprava

Stiskem tlačítka Oprava se dostanete do detailu Podkladů pro ELDP, které lze prohlížet.

Formulář Evidenční list důchodového pojištění


Položky, které budou popsány níže, nelze editovat, jsou zde načítány automaticky:

Druh výdělečné činnosti

Doplňuje se na základě položky Druh PP ve Mzdových údajích zaměstnance.

Rodné číslo

Doplňuje se na základě položky Rodné číslo z karty Zaměstnance.

Místo narození

Doplňuje se na základě položky Místo narození z karty Zaměstnance.

Datum narození

Doplňuje se na základě položky Datum narození z karty Zaměstnance.

Titul

Doplňuje se na základě položky Titul z karty Zaměstnance.

Příjmení

Doplňuje se na základě položky Příjmení z karty Zaměstnance.

Jméno

Doplňuje se na základě položky Jméno z karty Zaměstnance.

Titul za

Doplňuje se na základě položky Titul za z karty Zaměstnance.

Rodné příjmení

Doplňuje se na základě položky Rodné příjmení z karty Zaměstnance.

Trvalé bydliště:

Ulice

Doplňuje se na základě položky Ulice z karty Zaměstnance.

Místo

Doplňuje se na základě položky Místo z karty Zaměstnance.

PSČ

Doplňuje se na základě položky PSČ z karty Zaměstnance.

Organizace:

Název

Doplňuje se na základě položky Název v nabídce Číselníky, Organizace z vlastní organizace (organizace s číslem 0)

Druhý název

Doplňuje se na základě položky Druhý název v nabídce Číselníky, Organizace z vlastní organizace (organizace s číslem 0)

Variabilní symbol

Doplňuje se z bankovního spojení pro odvod sociálního pojištění (Definice platebních příkazů, Typ Státní platby a kumulované srážky, Typ odvodu Sociální pojištění)

Ulice

Doplňuje se na základě položky Ulice v nabídce Číselníky, Organizace z vlastní organizace (organizace s číslem 0)

Místo sídla

Doplňuje se na základě položky Místo sídla v nabídce Číselníky, Organizace z vlastní organizace (organizace s číslem 0)

PSČ

Doplňuje se na základě položky PSČ v nabídce Číselníky, Organizace z vlastní organizace (organizace s číslem 0)

Položky, které budou popsány níže jsou přístupné editaci:

Evidenční list:

Pořadové číslo EL

Při vytvoření ELDP je automaticky dosazováno číslo 1, při vytvoření dalšího pokračujícího ELDP je doplněno první nejbližší vyšší číslo.

První období

Doplňuje se na základě datumu nástupu zaměstnance.

Platnost od

Datum, které se doplňuje na základě položky Soc. poj. od ze Mzdových údajů.

Platnost do

Datum, které se doplňuje na základě položky Konec PP ze Mzdových údajů.

Upozornění Na základě položek Platnost od a Platnost do dochází k načítání údajů do ELDP. Tzn. při načítání jednotlivých měsíců program kontroluje, zda daný ELDP z hlediska Platnosti spadá do daného období nebo nikoliv.Jestliže ELDP do období, ve kterém je prováděna měsíční uzávěrka, nespadá, údaje do ELDP se nenačtou.


List odeslán dne

Vyplňujete v případě, že byl ELDP zaslán na Správu sociálního zabezpečení.

Záložka Výdělečná činnost:

V následujících tří sadách položek se vyplňuje datum od kdy, do kdy je zaměstnanec sociálně pojištěn.

Datum od

Vyplňuje se na základě položky Sociální pojištění od ve Mzdových údajích

Datum do

Vyplňuje se na základě položky Konce PP Datum ve Mzdových údajích

Záložka Započtené doby:

Znak

Doplňuje se na základě položky Důvod vynětí ze Mzdových údajů

V Základní vojenská služba
M Placená mateřská dovolená
C Civilní služba


Datum od

Doplňuje se na základě položky Datum vynětí ze Mzdových údajů.

Datum do

Doplňuje se na základě položky Návrat do ES ze Mzdových údajů (datum o 1 den nižší než je datum návratu do ES).

Záložka Vyměřovací základy:

Rok

Rok, ke kterému se údaje vztahují.

Dny pojištění – celkem

Počet dnů, po které byl zaměstnanec pojištěn.

Vyloučené doby – celkem

Počet vyloučených dnů za kalendářní rok celkem.

Vyměřovací základ – celkem

Vyměřovací základ pro sociální pojištění za kalendářní rok celkem.

Doby odeč. po důchod. věku – celkem

Doby odečítané po důchodovém věku za kalendářní rok celkem.

Upozornění K zobrazení detailního pohledu po jednotlivých měsících je možné použít tlačítko Oprava, kde je přehled všech výše popsaných položek po jednotlivých měsících a nebo pomocí Nastav, kde je možné zobrazit údaje pomocí měsíčních symbolů.


Záložka Dřívější příjmení:

Přehled všech dřívějších příjmení zaměstnance, které se doplňují z nabídky Doplňující údaje, Dřívější příjmení.

Nový

Stiskem tlačítka Nový lze založit nový ELDP. Po stisku tlačítka se objeví přehled zaměstnanců, ze kterých vyberete toho, pro kterého chcete ELDP vytvořit a stisknete tlačítko Přenos. Objeví se hlášení:

Již existuje EL zaměstnance XY. Založit další EL jako pokračování EL s platností od MM/RRRR?

Jestliže na toto hlášení odpovíte stiskem tlačítka Ano, bude vytvořen nový ELDP s následujícím pořadovým číslem. Jestliže odpovíte tlačítko Ne, bude vytvořen nový ELDP se stejným pořadovým číslem a následujícím období platnosti. Stiskem tlačítka Storno se nový ELDP nevytvoří.

Tuto akci použijete tehdy, jestliže:

  • Chcete ke konkrétnímu zaměstnanci založit ELDP s pořadovým číslem 2 (ELDP s pořadovým číslem 1 již existuje) – stisknete tlačítko Ano.
  • Chcete ke konkrétnímu zaměstnanci založit ELDP se stejným pořadovým číslem 1, ale od jiného datumu nástupu (zaměstnanec, který vystoupil, měl založený ELDP, na totéž osobní číslo nastoupí opětovně, tzn. musí existovat nový ELDP, do kterého se budou načítat údaje z tohoto nového pracovního poměru ) – stisknete tlačítko Ne.

Tisk

K vytištění podkladů pro ELDP stisknete v přehledu pro ELDP pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete volbu Tisk, Tisk formulářem. Vyberete formulář a pomocí tlačítka Přenos dojde k vytištění podkladů.

Nápočet do ELDP

Pomocí této volby lze napočítat údaje do ELDP za označeného zaměstnance a vybraný měsíc dříve než proběhne měsíční uzávěrka. Pokud tuto volbu nepoužijete, proběhne nápočet automaticky vždy při měsíční uzávěrce.


Upozornění Nápočet do ELDP probíhá na základě nastavení konstanty Typ organizace (Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Sazby a konstanty). Jestliže je položka Typ organizace nastavena na Organizace, probíhá nápočet vyloučených dob z likvidačních mzdových složek. Jestliže je položka Typ organizace nastavena na Malá organizace, probíhá nápočet vyloučených dob z docházkových mzdových složek.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export