Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Platební příkazy zahraniční - Banka

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Přehled platebních příkazů zahraničních je tvořen ručně vystavenými platebními příkazy.


Do přehledu zahraničních platebních příkazů vstoupíte tak, že ve stromové struktuře přehledů zvolíte Banka, Platební příkazy zahraniční. V přehledu uvidíte nadefinované sloupce, jejichž složení můžete měnit (viz kap. Nastav). Sloupce, které by v přehledu měly zůstat, jsou ty, které vás zatržením příslušného zaškrtávajícího políčka informují o následujícím:

E - platební příkaz byl exportován
T - platební příkaz byl tištěn


Oprava

Touto volbou prohlížíte již vystavené platební příkazy. Opravu platebních příkazů můžete vyvolat jednak z místní nabídky pomocí pravého tlačítka myši nebo pomocí tlačítka Oprava z panelu nástrojů. Opravu je jednoduše možné provádět pouze u těch platebních příkazů, které nejsou vytištěné nebo vyexportované. Jestliže chcete provést změnu u již vyexportovaných nebo vytištěných platebních příkazů, je možné změnu realizovat až poté, co provedete Zrušení příznaku exportu nebo Zrušení příznaku tisku.

V případě, že provádíte opravu u platebních příkazů, které nejsou vyexportované ani vytištěné, můžete měnit všechny položky platebního příkazu, tzn. měnit např. účet, ale také přidávat další řádky platebního příkazu apod. Provedené změny uložíte tlačítkem OK. Pokud chcete z formuláře platebního příkazu odejít bez uložení změn, stisknete tlačítko Storno.


Zrušit

Touto volbou můžete již vystavené platební příkazy zrušit. Rušit lze pouze platební příkazy, které nebyly vytisknuté nebo vyexportované. Zrušení provádíte nastavením se na konkrétní platební příkaz a stiskem tlačítka Zrušit nebo volbou z místní nabídky. Poté se objeví hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam ?

Potvrzením tlačítka OK dojde ke zrušení platebního příkazu. Stiskem tlačítka Storno nebo Ne zůstane platební příkaz v přehledu a k jeho zrušení nedojde.

Přenos do banky – export

Starší způsob pro export vytvořeného zahraničního platebního příkazu pomocí skriptu. V současné době je podporován a dále rozvíjen přenos přes volbu Zprávy, Generování zpráv. Podrobněji viz kapitola Elektronická komunikace - Banka

Zrušení příznaku exportu

Jestliže chcete u již vyexportovaných platebních příkazů zrušit příznak exportu, tzn. chcete opakovaně provést export, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete Zrušení příznaku exportu (pomocí kombinace kláves <Ctrl><Alt><E> se dostanete do stejné nabídky). Objeví se dialogové okno, do kterého vypíšete vaše přihlašovací jméno a stisknete tlačítko OK.

Následuje hlášení :

Dotaz nebo informativní hláška Byl zrušen příznak exportu. Počet záznamů xx

Z přehledu platebních příkazů ze zaškrtávacího políčka označeného E zmizí označení exportu. Písmena xx jsou nahrazena počtem záznamů, u kterých byl zrušen příznak exportu.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Zrušení příznaku exportu provádějte až po dostatečné úvaze. Neuváženým zrušením příznaku exportu může nastat situace, že dojde k opětovnému exportu platebního příkazu, tzn. k opakované platbě.

Zrušení příznaku tisku

Jestliže chcete u již vytištěných platebních příkazů zrušit příznak tisku, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete Zrušení příznaku tisku (pomocí kombinace kláves <Ctrl><Alt><T> se dostanete do stejné nabídky). Objeví se dialogové okno, do kterého vypíšete vaše přihlašovací jméno a stisknete tlačítko OK.

Následuje hlášení :

Dotaz nebo informativní hláška Byl zrušen příznak tisku. Počet záznamů xx

Z přehledu platebních příkazů ze sloupce označeného T zmizí označení tisku. Písmena xx jsou nahrazena počtem záznamů, u kterých byl zrušen příznak tisku.

Upozornění Zrušení příznaku tisku provádějte až po dostatečné úvaze. Neuváženým zrušením příznaku exportu může nastat situace, že dojde k opětovnému tisku platebního příkazu, tzn. může dojít k opakované platbě.

Suma vybraných příkazů

Po potvrzení této nabídky se zobrazí informační okno, v kterém bude zobrazena částka sečtená z platebních příkazů, které jste označili. Pokud označíte platební příkazy, na kterých jsou různé cizí měny, budou zde na řádky nasčítány platební příkazy se stejnou měnou. Pro každou měnu obsaženou na platebních příkazech bude zobrazen jeden řádek.

Změna data splatnosti a vystavení

Po potvrzení této nabídky se zobrazí okno pro změnu datumů. Zde zaškrtnete které datum se má změnit a jak. Tato změna nelze provést u již realizovaných (vytisknutých nebo vyexportovaných) platebních příkazů. Datumy budou změněny u všech platebních příkazů, které jste označili nebo u platebního příkazu, na kterém byl nastaven kurzor.

Platebni prikazy zahranicni - Banka3.png

Změna bankovního spojení plátce

Touto volbou můžete provést změnu vlastního bankovního spojení, ze které se provedou platby bankovního příkazu. V otevřeném okně vyberete zvolené bankovní spojení a přenesete. Tuto změnu nelze provést u již realizovaných (vytisknutých nebo vyexportovaných) platebních příkazů. Bankovní spojení bude změněno u všech platebních příkazů, které jste označili nebo u platebního příkazu, na kterém byl nastaven kurzor. Následuje informace o průběhu procesu.


Chybová sestava

K vytištění této sestavy stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete volbu Chybová sestava. Před provedením exportu platebních příkazů je vhodné tuto sestavu vytisknout. Sestava provádí kontrolu správnosti platebního příkazu. Pokud program při exportu najde platební příkazy, které obsahují jakékoliv chyby, budete o těchto chybách informováni protokolem.

U zahraničních platebních příkazů se provádějí tyto kontroly:

Kontrola zahraničních platebních příkazů je v porovnání s tuzemskými platebními příkazy rozšířena o:

  • Nevyplněný účel platby (zda je vyplněn účel platby)
  • Nevyplněná cílová země (zda je vyplněna cílová země)
  • Nevyplněný způsob úhrady poplatku (zda je vyplněn způsob úhrady poplatku)
  • Nevyplněný platební titul (zda je vyplněn platební titul)
  • Nepovolené znaky v platebním titulu (zda neexistují nepovolené znaky v platebním titulu)


Uživatelské konstanty

Tuto konstantu si může každý uživatel nastavit individuálně přímo nad příkazem. Lze ji spustit rovněž za použití kláves <Ctrl><Alt><K>. Dle typu platebního příkazu je aktivní pouze nabídka příslušného charakteru (např. u tuzemského plat. příkazu lze přednastavit údaje platné pro tuzemský peněžní ústav, u zahraničního naopak lze přednastavit např. kódy pro úhrady poplatků, cílovou zemi apod.). Tyto konstanty si může uživatel nastavit přímo pro všechny typy platebních příkazů v menu Možnosti/Uživatelské konstanty , kde vybere ve stromové struktuře modul Banka.


Zprávy, Generování zpráv

Přenos vytvořených zahraničních platebních příkazů do banky pomocí rozšiřujícího modulu, tzv. pluginu. Podrobněji viz kapitola Elektronická komunikace - Banka


další


Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export