Plán - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Plánování je součástí Finanční analýzy. Přehled Plánování se nachází v nabídce Helios Controlling, Finanční analýza, Plánování. V přehledu Plánování se vlastní plány vytvářejí pouze v případě individuálních plánů, které nejsou součástí standarní struktury plánů (tj. určité matice plánů s časovou dimenzí (měsíce, čtvrtletí, pololetí, rok), dimenzí struktury (útvary, zakázky, nákladové okruhy,...) a dimenzí variant plánů. Pro tvorbu standarní struktury plánů se používá přehled Soustavy plánů.

Přehled Plánování:


Přehled Plánování


V tomto přehledu naleznete všechny plány nebo rozpočty, ať už založené individuálně v tomto přehledu Plán nebo vygenerované ze soustav plánů. Plány zde nejsou vidět všechny, protože lze vytvořit více skupin pro plány, v tomto přehledu vidíte pouze plány dané skupiny. Mezi skupanami plánů se lze přepínat, změnou skupiny plánů se v tomto přehledu zobrazí plány přiřazené dané skupině plánů.

Nový plán/rozpočet ve zvolené skupině plánů založíte stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Otevře se formulář Plán. Formulář Plán má tři (v případě pluginu Import plánů z excelu i čtyři) záložky, na záložce 1 - Plán se zadávají identifikační údaje k plánu:


Záložka 1 - Plán

Formulář Plán, záložka 1 - Plán


Ve formuláři Plán, záložka 1 - Plán se zadávají tyto údaje:


 • Číslo plánu - systém nabízí čísla plánů nebo rozpočtů automaticky, je možno je změnit na jiné, doposud nepoužité číslo plánu nebo rozpočtu. Povinný údaj.


 • Zaokrouhlení - zadává se, na kolik desetinných míst zaokrouhlovat výpočty při generování plánu/rozpočtu. Je přednastavena hodnota 0, tj. na celé Kč.


 • Tisíce - pokud je toto pole označeno, jedná se o tvorbu a vyhodnocování plánu/rozpočtu v celých tisících Kč


 • Kumulace - vyhodnocování z hlediska časového za jednotlivá období nebo kumulativně


 • Varianta plánu - povinný údaj. Nutno přiřadit příslušnou variantu plánu nebo rozpočtu, viz přehled Varianta plánu.


 • Stav plánu - rozbalovací pole pro označení, ve kterém stavu se plán nachází:
  • nezahájeno
  • převzato
  • návrh
  • ke schválení
  • platný
  • neplatný
  • minulý


 • Výkaz - pole pro navázání příslušného výkazu z přehledu výkazy. Povinný údaj. Nabízejí se jen ty výkazy, které jsou v přehledu Definice výkazu označeny jako Účel Plán/Rozpočet. Z vazby na příslušný výkaz se přebírá období na výkazu i případně navázané útvary (zakázky, nákladové okruhy).


 • Název plánu 1 - název plánu nebo rozpočtu, povinný údaj.


 • Název plánu 2 - další název plánu nebo rozpočtu, nepovinný údaj.


 • Datum sestavení - datum sestavení plánu nebo rozpočtu, nepovinný údaj.


 • Uzavřen - pokud je pole označeno, je plán uzavřen. Stav pole se nastavuje hromadně akcemi místního menu na označených plánech, akce Uzavřít plán a Otevřít plán. V uzavřeném plánu nelze měnit plánované hodnoty (skutečnost lze aktualizovat).


 • Nadřízený plán časově - možno přiřadit nejbližší nadřízený plán z hlediska časové struktury. Např. pro měsíční plán bude přiřazen čtvrtletní plán.


 • Celkový plán časově - možno přiřadit nejvyšší nadřízený plán z hlediska časové struktury. Např. pro měsíční plán bude přiřazen roční plán.


 • Nadřízený plán struktura - možno přiřadit nejbližší nadřízený plán z hlediska organizační struktury. Pro plán určitého útvaru bude přiřazen plán bezprostředně nadřízeného útvaru.Zadané údaje uložíte stiskem tlačítka OK nebo klávesy <Enter>.

Záložka 2 - Hodnoty

Ve formuláři Plán, záložka 2 - Hodnoty se zobrazuje přehled hodnot plánů/rozpočtů a skutečností.


Formulář Plán, záložka 2 - Hodnoty


Formulář Plán, záložka 2 - Hodnoty


V přehledu ve formuláři Plán, záložka 2 - Hodnoty je možno hodnoty plánů/rozpočtu a skutečnosti prohlížet, tisknout nebo upravovat. Upravovat lze pouze hodnoty aktuálního plánu. Jsou dvě možnosti pro úpravy plánu.


 • Oprava - úprava hodnot na jednotlivých řádcích plánu. Stiskem tlačítka Oprava nebo klávesy <Enter> se otevře okno pro úpravu hodnoty plánu:


Okno pro zadání hodnoty plánu nebo rozpočtu na označeném řádku, záložka 1 - Hodnoty


Formulář Plán/rozpočet, záložka 1 - Hodnoty


Pro jednotlivé řádky zadáte požadované hodnoty plánu nebo rozpočtu. Pouze pro nesoučtové řádky, součtové řádky se dopočítávají samy. Zadávají se:

 • Množstevní jednotka - nepovinný údaj.
 • Množství - nepovinný údaj.
 • Cena - nepovinný údaj.
 • Plán - povinný údaj. Lze zadat samostatně nebo se vypočte jako násobek Množství x Cena.
 • Individuální úprava - pro řádky vypočtené vzorcem lze označit pole Individuální úprava. Potom nedojde k přepočtu vzorcem, ale zůstane ručně zadaná plánovaná hodnota.


Formulář Plán/rozpočet, záložka 2 - Komentář

Na záložce 2 - Komentář můžete zadat tyto nepovinné údaje:

 • Komentář - nepovinný textový komentář k příslušnému řádku plánu. Max. 255 znaků.
 • Odkaz na jiný plán - nepovinné textové pole, do kterého lze vložit vzorec pro odkaz na jiný plán. Formální zápis vzorce: @PXp@RXr@, kde Xp je číslo plánu a Xr je výčet čísel řádků plánu oddělený čárkami. Vzorec musí končit znakem @. Mohou se používat základní aritmetické operátory. U čísel je nutno desetinná místa zadávat s desetinnou tečkou (nikoli čárkou).
Příklad Příklady vzorců Odkaz na jiný plán:
Příklad @P2@R3@ - odkaz na plán číslo 2, řádek plánu číslo 3.
Příklad @P2@R4,5,6@ - odkaz na plán číslo 2, součet řádků plánu číslo 4, 5 a 6.
Příklad 12 * @P22@R33@ - dvanáctinásobná hodnota odkazu na plán číslo 22, řádek plánu číslo 33.
Příklad @P222@R2@ - @P444@R4@ - rozdíl plánu číslo 222, řádek 2, mínus plán číslo 444, řádek 4.
Příklad 2 * (@P13@R1,8@ + 5) + 5.50 - příklad použití závorek a desetinného čísla.
Upozornění Odkazy na jiný plán se uplatní pouze v soustavách plánů.


 • Aritmetické úpravy - (Ctrl U) - úpravy více řádků (označené řádky) najednou o určitou hodnotu.


Okno pro úpravu hodnot plánu nebo rozpočtu na více označených řádcích


Postup - označíte řádky plánu nebo rozpočtu, které chcete hromadně upravovat a poté stiskem pravého tlačítka myši (nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><U>) zvolíte akci Aritmetické úpravy. Otevře se okno pro úpravu hodnot plánu nebo rozpočtu. Zde vyberete příslušný aritmetický operátor *, /, +, - (násobeno, děleno, přičítáno, odečítáno) a zadáte číselnou hodnotu koeficientu, o který se bude násobit, dělit, přičítat nebo odečítat). Stiskem tlačítka OK nebo klávesy <Enter> se na označených řádcích provede příslušná matematická operace. Např. se hodnoty plánu/rozpočtu na označených řádcích znásobí koeficientem 1,25. Pouze pro nesoučtové řádky, součtové řádky můžete mít označeny, ale dopočítávají podle definice výkazu.


Upozornění V případě, že při výše uvedených akcích označíte např. při hromadném výběru i řádky, které jsou z hlediska definice výkazu součtové, má přednost mechanismus součtování dle definice výkazu.

Záložka 3 - Popis

Na táto záložce jsou popisné údaje.


Formulář Plán, záložka 3 - Popis


 • Poznámka - libovolně dlouhá textová poznámka k plánu nebo rozpočtu.


 • Popis - textový popis plánu nebo rozpočtu, max. 255 znaků.


Záložka 4 - Import

Záložka 4 - Import je popsána v rámci dokumentace k pluginu Import plánů finanční analýzy z Excelu. Slouží k nadefinování napojení na příslušné soubory excelu s plány.

Plugin Import plánů z excelu umožňuje jednorázově a hlavně opakovaně z excelu plánované hodnoty importovat do modulu Finanční analýza a plánování v Helios Orange. Plugin umožňuje import z MS Excel - verzí MS Office 2003, 2007 a 2010. Na PC nebo serveru, kde jsou uloženy soubory excelu s plány, nemusí být vlastní MS Excel vůbec nainstalován, což je výhoda zejména u serverového řešení. Soubory excelu s plány mohou být uloženy na disku nebo serveru nebo mohou být uloženy přímo v databázi Helios Orange.

Místní nabídka

Pro přehled Plánování jsou specifické tyto akce místního menu:

Nabídka místního menu Plánování


Místní menu Plánování


 • Aktualizace plánů z MS Excel - tato volba místního menu je k dispozici pouze, je-li nainstalován plugin Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu. Popis funkcionality je uveden v dokumentaci pluginu.


 • Zobrazit plán - touto akcí se zobrazí v samostatném oknu přehled hodnot řádků plánu, v podstatě stejný přehled jako přehled na záložce 2 - Hodnoty dialogového okna Plán. Hotkey Ctrl+H.


 • Převzít ze skutečnosti - výběr příslušného výkazu, na kterém jsou hodnoty skutečnosti, kterou chceme převzít do označeného plánu. Potvrzením této akce se otevře následující okno:


Převzít ze skutečnosti


Převzít ze skutečnosti


V poli Plán je zobrazen název označeného plánu. Z pole Výkaz otevřete přehled Výkazy a vyberete výkaz s požadovanými hodnotami skutečnosti. Akci potvrdíte stiskem tlačítka OK nebo klávesy <Enter>.


 • Převzít z jiného plánu/rozpočtu - výběr příslušného jiného plánu, na kterém jsou hodnoty plánu, kterou chceme převzít do označeného plánu. Potvrzením této akce se otevře následující okno:

Převzít z jiného plánu


Převzít z jiného plánu


V poli Plán je zobrazen název označeného plánu. Z pole Plán, které je přístupné pro editaci, otevřete přehled Plán a vyberete plán s požadovanými hodnotami plánu. Akci potvrdíte stiskem tlačítka OK nebo klávesy <Enter>.


 • Kopírovat plán ze zakázek - pokud je dříve v modulu zakázky vytvořena kalkulace pro zakázky, touto akcí se převezmou plánované hodnoty příslušných zakázek (navázaných na výkazu přiřazenému k plánu). Pozor, struktura řádků kalkulace v zakázkách i struktura řádků plánů v plánování musí být totožná!


 • Rozpustit z vyšší úrovně - označíte časově nadřízený plán/rozpočet, kde jsou hodnoty plánu zadány. Potvrzením této akce se do plánů, které mají v poli Nadřízený plán časově zadán označený časově nadřízený plán/rozpočet, doplní hodnoty z označeného plánu tak, aby součet doplněných plánů odpovídal označenému časově nadřízenému plánu. Např. pokud je časově nadřízený plán 1. čtvrtletí a tento údaj mají poli Nadřízený plán časově zadány plány za leden, únor a březen, do plánů za leden, únor a březen se doplní po 1/3 z hodnot plánu za 1. čtvrtletí.


 • Sumovat z nižší úrovně - označíte nadřízený plán/rozpočet (buď z hlediska času nebo z hlediska struktury), ve kterém nejsou vyplněny hodnoty plánu. V podřízených plánech musí být hodnoty plánu/rozpočtu zadány. Po spuštění akce se objeví okno:

Sumovat plán z nižší úrovně dle struktury


Sumovat plán z nižší úrovně dle struktury


  • Sumovat z nižší úrovně dle struktury - provede se sumace hodnot plánu/rozpočtu pro všechny plány, které mají v poli Nadřízený plán struktura zadán označený nadřízený plán/rozpočet
  • Sumovat z nižší úrovně časově - provede se sumace hodnot plánu/rozpočtu pro všechny plány, které mají v poli Nadřízený plán časově zadán označený nadřízený plán/rozpočet


 • Kopie - kopie označeného plánu. Dojde ke zkopírování plánu i skutečnosti, plán je poté možno editovat.


 • Aktualizace skutečnosti - aktualizace údajů o skutečnosti. Akci lze spustit i použitím kombinace kláves Ctrl+S. Provede se aktualizace hodnot výkazu, který je v plánu vybrán v poli Výkaz a tato čísla jsou převedena i do sloupců skutečnosti do plánu.


 • Uzavřít plán - označené plány se označí jako uzavřené, takto označené plány nelze editovat.


 • Otevřít plán - na označených plánech se zruší označení Uzavřen, takto označené plány lze editovat.


 • Přesun plánů/rozpočtů - označené plány/rozpočty přesunete do jiné, vámi zvolené Skupiny výkazů pro plány.


 • Změna skupiny výkazů - slouží pro přepnutí pohledu na plány do jiné, vámi zvolené Skupiny výkazů pro plány. Hotkey Ctrl+Alt+Z.Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export