Plán - úvod - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Součástí finanční analýzy je i nástroj pro tvorbu a vyhodnocování plánů a rozpočtů.

Obvyklým požadavkem na plánování je vytvoření soustavy ročního plánu, např. finančního plánu - tj. množiny plánů stejné struktury za rok a organizaci celkem samozřejmě s detailním členěním na kratší časové intervaly (pololetí, čtvrtletí, měsíce) a podle struktury, např. podle jednotlivých nákladových a výnosových útvarů. K vygenerování soustavy plánů slouží nástroj Soustavy plánů, viz Soustavy plánů - Finanční analýza a plánování. Soustavy plánů jsou nástrojem pro nadefinování a vygenerování soustavy plánů. Soustavou plánů se rozumí plány přesně definované struktury (např. struktura plánovaných nákladů a výnosů, zisk/ztráta, "řádky plánu"). Plán je členěn v dimenzích:

 • Struktury - nejčastěji po útvarech, může být i hierarchicky i víceúrovňová, případně podle zakázek a dalších dimenzí Helios Orange
 • Varianty - soustava plánů může obsahovat jednu nebo více variant plánů.
 • Času - roční plán s volitelným hierarchickým rozpadem po pololetích, čtvrtletích a měsících

Pro soustavu plánů lze:

 • Zobrazit přehled jednotlivých použitých variant soustavy plánů a pro jednotlivé varianty zobrazovat plány dané varianty.
 • Zobrazit matici vygenerovaných plánů ve výše uvedených dimenzích, z této matice lze otvírat detaily jednotlivých plánů.
 • Zobrazit přehled všech plánů vygenerovaných pro danou soustavu plánů.
 • Zobrazit plány po měsících vedle sebe. Sloupce např. plán, skutečnost, rozdíl, % plnění, pro leden, únor, březen, 1. čtvrtletí, duben,... atd. Bez kumulace i kumulativně. Navíc i srovnávací variantu plánu a minulé období.
 • Zobrazit vývoj plnění plánu oproti skutečnosti v jednotlivých měsících vč. zobrazení grafu plnění plánu. Pro vámi zvolené ukazatele (např. tržby celkem, zisk/ztráta a pod. Bez kumulace i kumulativně.

Vyhodnocení může být buď podle uvedených časových dimenzí (např. za jednotlivé měsíce, jednotlivá čtvrtletí atd.) nebo kumulativně od počátku roku.

Po nastavení, jaké plány a jak je zapotřebí generovat, se akcí generování soustavy plánů tyto plány vygenerují. Protože jich bývá hodně (rok, 2 pololetí, 4 čtvrtletí, 12 měsíců násobeno počtem útvarů, zakázek, obecně struktury), pro přehlednost jsou vygenerované plány zobrazeny v matici plánů, odkud lze plány otvírat, prohlížet případně (podle nastavení práv) i editovat.


V definici soustavy plánů si přednastavíte:

 • Název soustavy plánů, se stejným názvem budou vygenerovány i jednotlivé plány.
 • Jak se mají generovat výkazy (z výkazů se přenáší do plánů skutečnost):
  • v jaké skupině výkazů,
  • jakou definici výkazu použít - v definici výkazu je nadefinována struktura (jednotlivé ukazatele - řádky) plánu,
  • pro které období (rok),
  • kolik minulých období sledovat (max. 2),
  • zda se vyhodnocuje podle období stavu nebo podle data případu.
 • Zda budou plány vyhodnocovány podle struktury (případně pouze za organizaci jako celek):
  • většinou podle útvarů, případně podle zakázek nebo nákladových okruhů,
  • pro útvary lze nastavit,
   • hloubku sledované organizační struktury,
   • vybrat konkrétní útvary (nákladová střediska),
   • nastavit, zda plánovat a vyhodnocovat skutečnost za dané středisko vč. jeho podúrovní nebo pouze za dané středisko (bez podúrovní).
 • Vyhodnocení z hlediska časové dimenze:
  • nekumulované údaje (např. za měsíc) nebo kumulativně,
  • volitelné hierarchické členění rok - pololetí - čtvrtletí - měsíc.
 • Možnost přednabídnout plánované hodnoty:
  • převzít ze skutečnosti (běžného, minulého nebo předminulého roku),
  • převzít z jiné varianty plánů,
  • plánované hodnoty lze korigovat koeficientem nárůstu celkem, případně nárůstu nákladů a nárůstu výnosů,
  • po případné úpravě koeficientů nárůstu stačí akcí Přepočítání plánů přepočítat.
 • Soustava plánů má vždy jednu variantu jako základní, na záložce "Varianty soustavy plánů" lze přidávat další varianty soustavy plánů.
 • Vygenerované plány lze samozřejmě individuálně upravovat (podle skladby zakázek, sezónních vlivů, atd.). Úpravy je třeba provádět na nejnižší úrovni, akcí Sumování nadřízených plánů se změny promítnou do všech nadřízených plánů příslušné varianty.
 • Vygenerované plány lze zobrazovat:
  • akcí Zobrazení plánů - přehled vygenerovaných plánů,
  • akcí Zobrazení matice plánů - ve strukturované formě jsou zobrazeny vygenerované plány podle časové dimenze a dimenze struktury. Označený plán lze zobrazit se všemi detaily.


Samozřejmě je možno vytvářet nikoli soustavy plánů ale individuální plány, např. plán/kalkulace konkrétní zakázky, plán investic, plán generální opravy atd. V tomto případě není třeba využívat nástroje Soustavy plánů, ale plán založíte přímo v přehledu Plány.


Následující popis slouží pro objasnění vazeb v submodulu plánování. Tyto vazby automaticky vytváří nástroj Soustavy plánů.


Struktura plánu nebo rozpočtu je dána definicí výkazu s určením pro plánování nebo rozpočty. Je nutno nadefinovat příslušnou strukturu výkazu s určením pro plánování nebo rozpočty. Ve struktuře se nadefinují základní řádky - Druh řádku účty - které čerpají skutečnost ze zůstatků (obratů) navázaných účtů, případně z dalších modulů, např. z fakturace, skladů, pokladního prodeje a mezd. Dále lze nadefinovat vyšší strukturu - Druh řádku součty - kde se sčítají řádky nižších úrovní (takto lze vytvářet strukturu výkazu až např. k výsledku hospodaření na nejvyšší úrovni).


K připravené definici výkazu se na úrovni přehledu Výkazy vytvoří výkazy pro jednotlivá období - např. pro měsíce, čtvrtletí, pololetí a rok. Vyhodnocovat lze za jednotlivá období nebo kumulativně. Z hlediska vyhodnocení plánů/rozpočtů po jednotlivých útvarech (lze i po zakázkách nebo nákladových okruzích a pod.) na úrovni přehledu Výkazy se definují výkazy pro příslušný útvar (zakázku, nákladový okruh a pod.) - zaškrtnuto políčko Úvar (Zakázka, Nákladový okruh) a přes místní menu, akci Vazba - na Útvary (Zakázky, Nákladové okruhy a pod.) se příslušné útvary (zakázky, nákladové okruhy a pod.) přiřadí. Viz Výkazy. Vyhodnocovat lze po ose a struktuře časové, např. po měsících, čtvrtletích, pololetích až za celý rok. Obdobně lze vyhodnocovat po ose organizační struktury organizace neboli po útvarech, případně po zakázkách nebo nákladových okruzích, vozidlech nebo zaměstnancích. Kombinací obou způsobů vznikne maticová struktura pro tvorbu a vyhodnocení plánu nebo rozpočtu.


Jednotlivé plány nebo rozpočty se vytvářejí navázáním k jednotlivým výkazům, viz výše. Plán nebo rozpočet se vygeneruje podle struktury výkazu. Hodnoty plánu nebo rozpočtu se zadávají pro jednotlivé položky plánu/rozpočtu, součtované řádky se automaticky dopočítávají. Kromě toho lze hodnoty plánu nebo rozpočtu převzít ze skutečnosti (např. minulého roku) nebo z jiného plánu/rozpočtu. Dále je možno plány nebo rozpočty vytvořit sumací z níže postavených plánů/rozpočtů z hlediska časové nebo organizační struktury, z hlediska časové struktury lze plány nebo rozpočty i rozpouštět z vyšší úrovně. Takto vytvořené plány nebo rozpočty lze následně ručně korigovat.


Plánované hodnoty je možno porovnávat se skutečnými hodnotami jako rozdíl nebo procento plnění, Dále je možno provádět vyhodnocení k nadřízenému plánu/rozpočtu z hlediska časové i organizační struktury. Vyhodnocení je možno provádět i k celkovému plánu/rozpočtu z hlediska časové struktury (např. k ročnímu plánu). Obdobně je možno provádět srovnání se skutečností až dvou minulých období. Ve všech případech jsou k dispozici kromě absolutních hodnot plánů/rozpočtů a skutečností i sloupce rozdílu a procent plnění nebo změně oproti minulým obdobím.


Plánování a rozpočty jsou variantní. Je možno mít více variant plánu nebo rozpočtu podle různých kritérií a provádět vyhodnocování podle různých variant.

Základní schéma plánů/rozpočtů

Základní schéma plánů/rozpočtů


Metodika plánování a rozpočtů patří mezi důležité činnosti řízení podniků a organizací. Leckdy se jedná o velice sofistikovanou činnost a odpovědné sestavení plánů a rozpočtů má ve většině společností svoje specifika. Přestože v Helios Orange v modulu Finanční analýza a plánování existuje několik různých možností, jak plány vytvářet, někdy ani tyto možnosti nepokrývají všechny požadavky. V řadě společností se při tvorbě plánů a rozpočtů používá excel - pro uživatele známý, z hlediska obsluhy relativně jednoduchý a univerzální tabulkový nástroj, ve kterém lze snadno pomocí různých vzorců vytvářet i komplikované plány a rozpočty, které lze velice jednoduše modifikovat. Aby se využilo stávající metodiky tvroby plánů v excelu, doplnili jsme funkcionalitu Helios Orange o nástroj, který z excelu plány naimportuje do plánů Helios Orange - plugin Import plánů z excelu.


Propojení plánů s excelem

Plugin Import plánů finanční analýzy z Excelu umožňuje jednorázově a hlavně opakovaně z excelu plánované hodnoty importovat do modulu Finanční analýza a plánování v Helios Orange. Plugin umožňuje import z MS Excel - verzí MS Office 2003, 2007 a 2010. Na PC nebo serveru, kde jsou uloženy soubory excelu s plány, nemusí být vlastní MS Excel vůbec nainstalován, což je výhoda zejména u serverového řešení. Soubory excelu s plány mohou být uloženy na disku nebo serveru nebo mohou být uloženy přímo v databázi Helios Orange.


Schéma propojení plánů na excel - import plánů z excelu do Helios Orange:

Schema propojení plánů na excel


V případě požadavku zobrazení opačným směrem - z Helios Orange do excelu lze plánované hodnoty i skutečnosti zobrazit v excelu pomocí vzorců Manažerského rozhraní - skupina funkcí Helios Controlling:

Schema propojení plánů na excel


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export