Důležité:


Plán školení, lékařských prohlídek - Personalistika

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Do této nabídky se automaticky dostávají záznamy, které vzniknou akcí Generování plánu školení, lékařských prohlídek. Dále je možné zadávat plány ručně pomocí tlačítka Nový. Jedná se o záznamy, ze kterých vyplývá, že konkrétní školení bylo nejen přiřazeno konkrétnímu zaměstnanci (Školení, lékařské prohlídky), ale bylo již také naplánováno.


Plán školení, lékařských prohlídek

Volbu Plán školení, lékařských prohlídek vyberete jednak z místní nabídky v přehledu Školení, lékařské prohlídky, nebo ve stromové struktuře hlavní nabídky Personalistika - Školení, lékařské prohlídky. Pokud jdete přes místní nabídku, zobrazí se seznam plánů zaměstnanců pouze k vybranému školení či lékařské prohlídce. Pokud zvolíte nabídku "Plán školení, lékařských prohlídek" prostřednictvím hlavní nabídky, zobrazí se seznam plánů pro všechna školení, lékařské prohlídky, u kterých již proběhlo generování, případně byly zadány plány ručně. Do vygenerovaného plánu školení, lékařské prohlídky vstoupíte prostřednictvím tlačítka Oprava.


Plán školení, lékařské prohlídky
Plan skoleni- lekarskych prohlidek - Mzdy - ceska legislativa CZ 1.jpg


Záložka 1 - Plán školení, lékařské prohlídky

Pořadové číslo

6-ti místný údaj, který je vyplňován automaticky.


Zaměstnanec

Údaje specifikující vybraného zaměstnance (osobní číslo, příjmení a jméno). Údaje nelze editovat, jsou automaticky vloženy.


Kategorie školení

3-místné označení kategorie. Údaj nelze editovat, je automaticky vložen.


Školení, lékařská prohlídka

Údaje specifikující vybrané školení, lékařskou prohlídku (pořadové číslo, název). Údaj nelze editovat, je automaticky vložen.


Absolvovat do

Jestliže je plán automaticky generován z nabídky Školení, lékařské prohlídky, je toto datum vyplněno automaticky na základě:

 • vybraného období (pokud není perioda zadána)
 • vybraného období a periody
 • vybraného období a periody a věku zaměstnance

Jestliže je plán vytvářen ručně, zadáváte datum, do kterého má zaměstnanec školení či lékařskou prohlídku absolvovat. Datum můžete vložit přímo prostřednictvím klávesnice nebo pomocí kalendáře.


Perioda

Jestliže chcete u konkrétního zaměstnance zvolit jinou periodu generování plánu školení, než je vyplněna na formuláři Školení, lékařské prohlídky, je možné ji vyplnit zde. Při následném generování plánu bude mít tato perioda přednost před tou, která je vyplněna na formuláři Školení, lékařské prohlídky.


Příklad Příklad využití periody v plánu školení

Máte zadáno např. Školení změn mzdové legislativy. Na formuláři Školení, lékařské prohlídky máte vyplněnu periodu 12. To znamená, že zadaní účastníci mají povinnost se tohoto školení zúčastnit jednou ročně. Po vygenerování plánu školení se každému zaměstnanci z účastníků zobrazí pro jeden kalendářní rok jeden záznam. Mezi účastníky školení je ale i analytik pro mzdovou oblast a ten by se měl tohoto školení zúčastnit 2x ročně. Pokud přepíšete v plánu školení tomuto analytikovi položku datum Absolvovat do (např. 30.6.2015) a vyplníte Periodu na 6, tak po opětovném generování plánu školení bude mít tento zaměstnanec vytvořeny dva plány školení v rámci jednoho kalendářního roku (po šesti měsících). Každé další generování plánu bude pouze u tohoto zaměstnance zohledňovat jeho individuální periodu (u ostatních zaměstnanců bude akceptována perioda zadána na formuláři Školení, lékařské prohlídky).


Rozpočet

Zadáváte předpokládanou částku určenou na dané školení, lékařskou prohlídku.


Skutečnost

Skutečné náklady na školení, lékařskou prohlídku. Údaj nelze editovat. Tento údaj se zde dostává automaticky z formuláře Školící akce, lékařské prohlídky. Podmínkou pro to, aby se údaj přenesl, je:

 • Školící akce, lékařská prohlídka má v poli Stav vyplněno Absolvováno.
 • Školící akce, lékařská prohlídka má v poli Skutečnost vyplněné skutečné celkové náklady na školení, lékařskou prohlídku.
Upozornění Skutečnost v Plánu školení je rovnoměrně rozpočítávána za výše uvedených podmínek na základě počtu účastníků, kteří mají ve formuláři Školící akce, prohlídky zatrženo pole Účasten. To znamená, že pokud je ve formuláři Školící akce, lékařská prohlídka v poli Skutečnost vyplněna částka 1 500 Kč a dané akce se zúčastnili (mají zatrženo pole Účasten) dva zaměstnanci, potom se do položky Skutečnost ve formuláři Plán školení, lékařských prohlídek do pole skutečnost přiřadí každému zaměstnanci částka 750 Kč.


Stav školení

Do tohoto pole se stav vyplňuje automaticky, na základě toho, co je vyplněno ve formuláři Školící akce, lékařské prohlídky. Přenos z formuláře Školící akce, lékařské prohlídky na formulář Plán školení, lékařské prohlídky probíhá dle tabulky:

Školící akce Plán školení
Plán Plán
Objednáno Přihlášen
Absolvováno Absolvováno
Zrušeno Neabsolvováno


Pokud zadáváte plán školení ručně, můžete stav školení vybrat také ručně. Vybrat můžete ze seznamu následujících stavů: Plán, Přihlášen, Absolvováno, Neabsolvováno, Prominuto.


Datum od

Přímo z klávesnice nebo prostřednictvím kalendáře vkládáte datum, od kterého je školení plánováno. Jedná se o informativní údaj.


Datum do

Přímo z klávesnice nebo prostřednictvím kalendáře vkládáte datum, do kterého je školení plánováno.


Upozornění Jestliže je školící akce ve stavu Absolvováno a je vyplněno pole Datum do, automaticky se přenese na formulář Plánu rovněž do položky Datum do.


Poslední účast

Přímo z klávesnice nebo prostřednictvím kalendáře vkládáte datum poslední účasti zaměstnance na daném školení či lékařské prohlídce, pokud nepoužíváte nabídku Školící akce, lékařské prohlídky. Pokud tuto akci používáte, potom je pole Poslední účast na formuláři Plánu doplněno automaticky na základě toho, co je vyplněno ve formuláři Školící akce v poli Datum do.

Upozornění Podmínkou je to, že školící akce má vyplněn stav Absolvováno.


Sekce [2] Poznámka

Libovolný textový údaj. Opět máte možnost blíže specifikovat vybraný plán školení, lékařské prohlídky.


Akce místní nabídky

Z menu místní nabídky můžete vybrat následující akce:

Hromadné změny

Při použití akce "Hromadné změny" nad přehledem "Plán školení, lékařských prohlídek" je možné po zadání globálního hesla, pro vybranou skupinu záznamů, provádět hromadně změny následujících údajů:

 • Stav školení
 • Datum od
 • Datum do
 • Rozpočet
 • Skutečnost
 • Absolvovat do
 • Poslední účast
 • Poznámka

Plan skoleni- lekarskych prohlidek - Mzdy - ceska legislativa CZ 2.jpg

Pouze aktuální řádek - toto zaškrtávací pole určuje, zda se má změna provést pro všechny označené záznamy nebo pouze pro záznam, na kterém je nastaven kurzor.

Potvrzením tlačítka OK bude provedena změna dle zadaných podmínek, potvrzením tlačítka Storno budete vráceni zpět do přehledu záznamů plánu školení, lékařských prohlídek, beze změny.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export