Důležité:


Personalistika (SK) - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1002 ze dne 16.10.2017

Novinka ZMENA - Generovanie plánu školení a lekárskych prehliadok

Odteraz sa v prípade periodického školenia, LP generuje plán nie od poslednej účasti ale od dátumu Absolvoval do.

Príklad: Absolvovať do 15.12. 2017

  • Posledná účasť však bude skoršia - napr. 5.10. 2017 (absolvuje skôr)
  • Perióda napr. 3 mesiace

Riešenie:

  • doteraz by se ďalší plán vygeneroval s dátomom 5.1.2018 (odčítané 3 mesiace od Poslednej účasti)
  • odteraz sa plán generuje s dátomom 15.3.2018 (počítané od Absolvovať do)Verze 2.0.2017.1000 ze dne 11.10.2017

Novinka NOVINKA - Pracovná pozícia vs Školenia

1. Ak používateľ zruší zaradenie zamestnanca na pracovnú pozíciu, na ktorej sú požadované školenia, ktorých sa zamestanec stal účastníkom zaradením na túto pracovnú pozíciu a zároveň existuje plán na tieto školeni, automaticky sa do evidencie uchádzačov zapíše do atribútu "Generovať do" dátum zrušenia zaradenia na túto pracovnú pozíciu a zobrazí sa hláška:
„Zamestnanec XY má z tejto prac. pozície už vytvorený plán. školení. Naozaj chcete zamestnanca z tejto prac. pozície odobrať? Áno/Nie."

Ak používateľ zvolí Nie, zobrazí sa hláška:
“Storno odobratia zamestnanca z pracovnej pozície.”

Ak používateľ zvolí Áno, zobrazí sa hláška:
"Proces dokončený. Pre zladenie použite prehľad Súlad školení, lekárskych prehliadok s pracovnou pozíciou."

2. Ak používateľ zadá platnosť zaradenia na pracovnú pozíciu DO, automaticky sa do evidencie uchádzačov o školenie, ktorí sem boli zaradení zaradením na túto pracovnú pozíciu, zapíše do atribútu "Generovať do" tento dátum.

3. Ak používateľ zruší školenie z aktuálneho detailu pracovnej pozície a zároveň existuje plán k tomuto školeniu, automaticky sa do evidencie uchádzačov zapíše do atribútu "Generovať do" dátum zrušenie školenia a zobrazí sa hláška:
„K tomuto školeniu je už vytvorený plán školenia. Naozaj chcete školenie z prac. pozície zmazať? Áno/Nie.“

Ak používateľ zvolí Nie, tak sa akcia vykoná.

Ak používateľ zvolí Áno, zobrazí sa hláška:
"Školenie k pracovnej pozícii zrušené. Už existuje plán školenia, lekárskej prehliadky požadovanej na pracovnej pozícii. Pre zladenie použite prehľad Súlad školení, lekárskych prehliadok s pracovnou pozíciou."

4. Ak používateľ pridá do aktuálneho detailu pracovnej pozície nové školenie, automaticky sa do evidencie účastníkov zaradí zamestnanec zaradený na túto pracovnú pozíciu, ak tam už nie je a zobrazí sa hláška:
"Doplnení účastníci školenia. Pre zladenie použite prehľad Súlad školení, lekárkych prehliadok s pracovnou pozíciu."


Novinka ÚPRAVA - Editor Školenia, lekárskej prehliadky - nový záznam

Pri zakladaní nového školenia, lekárskej prehliadky sa v editore školenia, lekárskej prehliadky nezobrazuje záložka Účastníci. Tá sa zobrazí až po uložení nového záznamu.

Upravené, tak, aby bolo možné pri zakladaní nového záznamu priraďovať jednotlivých účastníkov.


Verze 2.0.2017.0505 ze dne 27.06.2017

Novinka ÚPRAVA - Generovanie plánu školenia a lekárskych prehliadok


1. V niektorých prípadoch nebola správne stanovená hranica veku zamestnanca pre rozlíšenie generovania plánu školenia.

2. V niektorých prípadoch nebol správne rešpektovaný deň Poslednej účasti na školení, lek. prehliadke.

Príklad:
- Posledná účasť bola 22.1.2016
- perióda 24 mesiacov
- plán sa vygeneroval s dátumom Absolvovať do 1.1.2018, nie s dátumom 22.1. 2018

UpravenéVerze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017

Novinka ÚPRAVA - Generovanie plánu školení, lek. prehliadok

Vzhľadom k tomu, že sa pri generovaní plánu školení, lek. prehliadok kontroluje vždy rozsah obdobia k poslednému dňu v mesiaci, negeneroval sa plán u zamestnancov, ktorých pracovný pomer skončil pred týmto posledným dňom mesiaca, do ktorého spadla perioda.

Generovanie bolo upravené

Príklad:
PP ukončený 5.6.2018
Školenie má periodicitu 24 mesiacov
Absolvovať do a Posledná účasť na aktívnom periodickom školení je 1.6.2016.

Plán sa odteraz vygeneruje s dátum Absolvovať do 1.6.2018, doteraz by sa v prípade, kedy by zamestnanec nemal ukončený PP, vygeneroval s dátumom Absolvovať do 30.6.2018, ale vzhľadom k ukončeniu PP pred týmto dátum sa plán nevygeneroval vôbec.Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Novinka NOVINKA - Zamestnaj uchádzača - dokument

Ak má uchádzač o zamestnanie v čase, kedy nad ním používateľ spúšťa akciu Zamestnaj uchádzača, pripojený dokument, tento dokument sa automaticky pripojí aj k novovytvorenému zamestnancovi do číselníka Zamestnanci.


Novinka ÚPRAVA - Obsadenie pracovných pozícií - počet zamestnancov

Nad prehľadom Pracovné pozície je možné si zobraziť pomocou tlačidla Nastav stĺpčeky:

  • Počet zamestnancov na pracovnej pozícii
  • Počet kontaktných osôb (na pracovnej pozícii)
  • Voľných pracovných miest (na pracovnej pozícii)

Odteraz sa do stĺpčeka Počet zamestnancov na pracovnej pozícii započítajú len zamestnanci s evidenčným stavom:

  • V stave
  • Vyňatý z ES
  • Nedefinovaný (t. j. kontaktné osoby, externý zamestnanci bez mzdovej karty)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export