Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Personalistika (SK) - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka Doplnenie - Znalosti zamestnanca

V editore mzdového prehľadu Zamestnanci na záložke Pracovné pomery po spustení akcie Personalistika/Znalosti zamestnanca je odteraz možné si pomocou tlačidla Nastav zobraziť z položky Znalosti zamestnanca aj atribúty:

 • Autor
 • Dátum obstarania
 • Zmenil
 • Dátum zmeny


Novinka Úprava - Generovanie plánu školenia

Do generovania plánu školení boli zapojení aj zamestnanci bez mzdovej karty, tzn. typ záznamu = osoba alebo osoba bez RČ. Túto funkcionalitu využíjú hlavne zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú tzv. externých zamestnancov bez pracovnoprávneho vzťahu.
Odteraz pri generovaní periodického školenia, ktoré je závislé od veku účastníka sa pri účastníkovi, ktorý nemá vyplnený dátum narodenia objaví nasledovný výsledok:
"Nebol vygenerovaný žiadny plán (zamestnanec nemá zadaný dátum narodenia - nie je možné skontrolovať periodicitu)."

Použité skratky: RČ - rodné čísloVerze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka Nad prehľad Účastníci školenia, lekárskej prehliadky, ktorý sa zobrazí po spustení generovania plánu školenia, lekárskej prehliadky bolo doplnené lokálne menu (doteraz sa ponúkala len akcia Systém).


Novinka Úprava - Uchádzač o zamestnanie

Ak je v Globálnych konštantách zapnuté používanie Alias ako osobné číslo, pri ukladaní editora Uchádzača o zamestnanie, ktorého stav je Nástup do PP, pribudla mäkká kontrola na vyplnenie položky Alias. Ak je zadané Alias kratšie ako je nastavená dĺžka Alias, zobrazí sa hláška:

"Počet znakov atribútu Alias sa nezhoduje s nastavením v Konštantách (X). Pri použití číselných rad Alias je tento stav pre správnu funkčnosť nežiaduci. Pokračovať?"

Ak užívateľ zvolí Áno, editor sa uzavrie a pri zamestnávaní tohto uchádzača sa použije Alias zadaný v editore uchádzača. O tom, že je v nesprávnej dĺžke je užívateľ informovaný v procesnom okne, ktoré sa zobrazuje pri zamestnávaní uchádzača. Ak užívateľ zvolí Nie, editor zostane otvorí pre prípadné vykonanie zmeny Alias.


Novinka Novinka - Znalosti zamestnancov a ich doplňujúce údaje

Odteraz je možné nad prehľadom Znalosti/Znalosti zamestnancov si zobraziť pomocou tlačidla Nastav atribúty z prehľadu Doplňujúce údaje z aktuálneho mzdového obdobia modulu Mzdy.

Tzn., že si používateľ môže k znalostiam doplniť údaje ako napr., či sa jedná o osobu so zdravotným postihnutím, aký má zamestnanec vek a pod.


Novinka Novinka - Nezaradení na pracovnej pozícii

Do ľavého panela Personálnej organizačnej štruktúry boli doplnené záložky:

 • Nezaradení zamestnanci - zobrazí zamestnancov, ktorí k aktuálnemu (systémovému) dátumu nie sú zaradení na žiadnu pracovnú pozíciu (nezobrazujú sa tu zamestnanci s ukončeným pracovným pomerom)
 • Nezaradené kontaktné osoby - zobrazí kontaktné osoby, ktoré k aktuálnemu (systémovému) dátumu nie sú zaradení na žiadnu pracovnú pozíciu

Ak sa užívateľ rozhodne, zaradiť nezaradeného zamestnanca/kontaktnú osobu na pracovnú pozíciu vstúpi na záložku Nezaradené pracovné pozície, nastaví sa na pracovnú pozíciu, ktorú chce obsadiť a spustí z lokálneho menu akciu Obsadenia pracovných pozícií. V prehľade Obsadenie pracovných pozícii pomocou tlačidla Zamestnanec pridať alebo Kont. osoba pridať pridá vybrané osoby na pracovnú pozíciu.

Podrobnejšie informácie k personálnej organizačnej štruktúre nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Person%C3%A1lna_organiza%C4%8Dn%C3%A1_%C5%A1trukt%C3%BAra_-_Personalistika#Zaradenie_na_pracovn.C3.BA_poz.C3.ADciu


Novinka Tlačové zdroje pre náväzné údaje aktuálnej pracovnej pozície

Nad prehľadom Pracovné pozície pribudli tlačové zdroje, ktoré vracajú náväzné údaje z aktuálneho detailu označenej pracovnej pozície. V Možných tlačových zdrojoch ich nájdete v položke Aktuálny detail pracovnej pozície, sú to:

 • Znalosti
 • Školenia, lekárske prehliadky
 • Personálne zložky (pracovná pozícia)


Novinka Úprava - Personálna organizačná štruktúra

Odteraz je možné priamo v edtore prehľadu Personálna organizačná štruktúra nastaviť defaultnú veľkosť útvarov, t.j. šírku a výšku. Mimimálna hodnota pre šírku je 45 a pre výšku 20. Toto nastavenie sa následne preberá pri zaraďovaní pracovnej pozície do pavúka (doteraz sa veľkosť, farba a tvar preberal z označenej pracovnej pozície v "pavúkovi"). Pri ukladaní "pavúka" tlačidlom OK sa ukladá aj zobrazovanie pravého a ľavého panela.

Priamo v okne "pavúka" pribudli nové tlačidlá:

 • otočiť zobrazenie - zaškrnutím sa "pavúk" otocí doľava
 • prispôsobiť veľkosť textu - zaškrnutím sa veľkosť všetkých útvarov prispôsobí textu, t.j. aj vrámci zobrazenia obsadenosti pracovnej pozície
 • preberať veľkosť textu z nastavenia Heliosu - zaškrtnutím sa preberie do všetkých útvarov text vo veľkosti písma nastaveného v systéme Helios Orange v Užívateľských konštantách - globálnych

Boli odstránené tlačidlá:

 • Šírka - posuvníkom sa menila šírka útvaru
 • Výška - posuvníkom sa menila výška útvaru

Nad okno "pavúka" je možné použiť akciu Nahrať pôvodné rozmery, táto akcia zmení rozmery všetkých útvarov podľa nastavenia defailtných rozmerov v editore personálnej organizačnej šttuktúry.

Personálna organizačná štruktúra tzv. "pavúk" prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Person%C3%A1lna_organiza%C4%8Dn%C3%A1_%C5%A1trukt%C3%BAra_-_Personalistika


Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka Novinka - Aktuálny detail pracovnej pozície

Nad prehľadom Detail pracovnej pozície vznikol atribút Aktuálny, ktorý označuje aktuálny detail pracovnej pozície k aktuálnemu systémovému dátumu.

Nad prehľadom Pracovná pozícia bola doplnená nová skupina Aktuálny detail pracovnej pozície, z ktorej je možné si zobraziť atribúty aktuálneho detailu pracovnej pozície zo záložky Základné údaje. Zároveň nad týmto prehľadom vznikla akcia Aktuálny detail pracovnej pozície, po jej spustení sa zobrazí editor aktuálneho detailu vybranej pracovnej pozície.


Novinka Novinka - Detail pracovnej pozície - dokumenty


Odteraz je možné ku konkrétnemu detailu pracovnej pozície pripojiť dokumenty pomocou pridanej akcie Dokumenty.
Podrobnejšie informácie k prehľadu Dokumenty nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Dokumenty_-_Pomocn%C3%A9_%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADky


Novinka Novinka - Platnosť personálnej organizačnej štruktúry

Nad prehľad Personálna organizačná štruktúra pribudli dva dátumové stĺpčeky:

 • Platnosť od
 • Platnosť do

Tieto stĺpce sú nepovinné, slúžia pre označenie platnosť príslušnej personálnej organizačnej štruktúry nezávisle od stĺpca Aktuálny, ktorý si označuje užívateľ sám pomocou akcie Nastav príznak Aktuálny. Príznakom Aktuálny si napr. užívateľ môže označiť práve rozpracovanú štruktúru a pod.

Je možné mať viac personálnych organizačných štruktúr s rovnakou platnosťou, napr. v prípade kedy si užívateľ definuje každý úsek spoločnosti do zvlášť organizačnej štruktúry a pod. Platnosť neovplyvňuje zobrazenie samotnej personálnej organizačnej štruktúry, t.j. "pavúka".


Novinka Úprava - Personálna organizačná štruktúra


Obsadenosť pracovnej pozície zobrazená v "pavúkovi" je odteraz zobrazovaná k aktuálnemu systémové dátumu podľa dátumu platnosti obsadenia pracovnej pozície.

Príklad č.1:
Zamestnanec má platnosť obsadenia pracovnej pozície Analytik od 15.3.2010 do 31.8.2012
Stav pracovného pomeru: V stave
Dnešný dátum: 18.9.2012

Tento zamestnanec sa v "pavúkovi" pri pracovnej pozícii Analytik NEzobrazí ani v zozname zamestnancov ani v počte obsadenosti.

Príklad č. 2:
Zamestnanec má platnosť obsadenia pracovnej pozície Analytik do 15.3.2010 do prázdne
Stav pracovného pomeru: Ukončený PP k 15. 5. 2012
Dnešný dátum: 18.9.2012

Tento zamestnanec sa v "pavúkovi" pri pracovnej pozícii Analytik zobrazí v zozname zamestnancov ako aj v počte obsadenosti.


Novinka Novinka - Zaraďovanie zamestnanca na pracovnú pozíciu s personálnymi zložkami

Pri zaraďovaní zamestnanca na pracovnú pozíciu sa odteraz založia k zamestnancovi vždy všetky požadované personálne zložky z detailu pracovnej pozície, ktorého platnosť spadá do platnosti zaradenia na pracovnú pozíciu.

POZOR: ak sa detail nenájde k prenosu náväzných údajov z detailu pracovnej pozície nedôjde a užívateľ je o tejto informácii upozorneni hláškou:

"Pre zadané obdobie neexistuje detail pracovnej pozície. Chcete napriek tomu pokračovať? "

Ak zvolí Áno, tak obsadeniu pracovnej pozície dôjde bez prenosu detailu pracovnej pozície ak zvolí NIE, tak sa proces obsadzovania pracovnej pozície preruší.


Novinka Novinka - Voľné pracovné miesta na pracovnej pozícii

Nad prehľadom pracovné pozície je možné si odteraz zobraziť pomocou tlačidla Nastav nové stĺpce:

Počet zamestnancov na pracovnej pozícii - počet zamestnancov zaradených na pracovnú pozíciu k aktuálnemu systémovému dátumu
Voľných pracovných miest - rozdiel stĺpčeka Plánovaný počet zamestnancov a Počet zamestnancov na pracovnej pozícii)


Novinka Úprava - Pracovné pozície

Detail pracovnej pozície prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Pracovn%C3%A9_poz%C3%ADcie_-_Personalistika#Z.C3.A1lo.C5.BEka_2-Detail_pracovnej_poz.C3.ADcieNovinka Úprava - Školiace akcie, lekárske prehliadky (LP)

Pri zadávaní školiacej akcie, LP odteraz môže užívateľ preniesť na záložku Účastníci aj účastníkov z plánu školení a LP, ktorí nemajú na niektorej z vytvorených školiacich akcií, LP pre dané školenie, LP zaškrtnutý atr. "Zúčastnený", t.j. pokiaľ sa ešte účastníci nezúčastnili naplánovaného školenia, LP môžu sa ho zúčastniť v inom termíne.


Novinka Novinka - Zamestnávanie uchádzača vs personálna zložka

Pri zamestnávaní uchádzača sa odteraz založia k novovytvorenému zamestnancovi požadované personálne zložky z detailu pracovnej pozície (,na ktorú bol prijatý ), ktorého platnosť spadá do dátumu vzniku pracovného pomeru, ako aj školenia a lekárske prehliadky (doteraz sa školenia a lekárske prehliadky založili z detailu pracovnej pozície s najvyšším dátumom platnosti od).

POZOR: ak sa detail nenájde k prenosu náväzných údajov z detailu pracovnej pozície nedôjde a užívateľ je o tejto informácii upozorneni hláškou:
"Pre zadané obdobie neexistuje detail pracovnej pozície. Chcete napriek tomu pokračovať? "

Ak zvolí Áno, tak k zamestnaniu uchádzača dôjde bez prenosu detailu pracovnej pozície ak zvolí NIE, tak sa proces zamestnávania preruší.


Novinka Novinka - Súlad personálnych zložiek s pracovnou pozíciou

Pod prehľadom Pracovná pozícia vznikol nový prehľad Súlad personálnych zložiek s pracovnou pozíciou. Prehľad zobrazuje všetkých zamestnancov a slúži na celkové porovnanie požadovaných personálnych zložiek na pracovnej pozícii so skutočnými personálnymi zložkami zamestnancov.

Východzí prehľad zobrazuje nasledovné položky:

 • Osobné číslo - osobné číslo zamestnanca
 • Priezvisko - priezvisko zamestnanca
 • Meno - meno zamestnanca
 • Pracovná pozícia (Zamestnanec) - pracovná pozícia, na ktorej je zamestnanec zaradený
 • Personálna zložka - zamestnanec - číslo personálnej zložky zamestnanca
 • Názov personálnej zložky - názov personálnej zložky zamestnanca
 • Personálna zložka - pracovná pozícia- číslo personálnej zložky požadovanej na pracovnej pozícii, na ktorej je zamestnanec zaradený
 • Stav - táto položka môže nadobudnúť nasledovné hodnoty:
  • Súlad - tento stav nastane, ak je zhoda v položke Personálna zložka - zamestnanec a Personálna zložka - pracovná pozícia.
  • Nepožadované - tento stav nastane, ak má zamestnanec personálnu zložku, ktorá nie je vyžadované na jeho pracovnej pozícii.
  • Nesúlad - tento stav nastane, ak nemá zamestnanec požadovanú personálnu zložká napriek tomu, že je vyžadovaná na jeho pracovnej pozícii.

Nad týmto prehľadom si užívateľ môže ďalej pomocou tlačidla Nastav zobrať aj detailné údaje zadané na personálnej zložke.Verze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Novinka Úprava - personálne zložky na pracovnej pozícii

Do detailu pracovnej pozície pribudla nová záložka Personálne zložky. Na túto záložku je možné si pomocou tlačidla Nový pridať personálne zložky.požadované na vybranej pracovnej pozícii.

Nad číselníkom Pracovné pozície bolo do akcie Kópia zaradené aj kopírovanie obsahu záložky Personálne zložky z aktuálneho detailu pracovnej pozície.

Nad detailom pracovnej pozície bolo do akcie Kópia zaradené aj kopírovanie obsahuje záložky Personálne zložky z vybraného detailu pracovnej pozície.

Do personálnej organizačnej štruktúry do pravého panelu bola doplnená záložka Personálne zložky.

Podrobnejšie informácie o pracovných pozíciách nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Pracovn%C3%A9_poz%C3%ADcie_-_Personalistika


Novinka Pri zamestnávaní uchádzača o zamestnanie je kontrola na duplicitu rodného čísla. Ak systém zistí v číselníku Zamestnanci existenciu zamestnanca/ov s rovnakým rodným číslom aké má zamestnávaný uchádzač upozorní na túto skutočnosť hláškou:

"Zamestnanec s rodným číslom Y už v zozname zamestnancov existuje. Počet záznamov: X."


Novinka Pri zamestnávaní uchádzača o zamestnanie, ktorý nemá zadané rodné číslo a zároveň v číselníku Zamestnanci sa nachádza zamestnanec bez rodného čísla sa objaví hláška:

"Zamestnanec s rodným číslom <prázdne> už v zozname zamestnancov existuje. Počet záznamov: X."

Doteraz za slovom "s rodným číslom" nebola informácia o aké rodné číslo sa jedná.


Novinka Úprava - Zamestnaj uchádzača vs Aktuálna pracovná pozícia

Odteraz sa po spustení akcie Zamestnaj uchádzača zapíše do položky Platnosť od (viď prehľad Zamestnanci/akcia Personalistika/Pracovná pozícia alebo prehľad Pracovné pozície/akcia Obsadenie pracovných pozícií) k pracovnej pozícii, na ktorú sa uchádzač prijíma dátum dohodnutého vzniku pracovného pomeru z karty uchádzača (viď záložka 3 - Nástupné údaje sekcia Pracovný pomer). Doteraz sa zapisoval dátum kedy bola akcia spustená.

Zároveň bolo upravené toto zapisovanie položky Platnosť od tak, aby bolo možné aktuálnu pracovnú pozíciu si zobraziť nad prehľadom Zamestnanci pomocou tlačítka Nastav zo zložky Aktuálne pracovné pozície.


Novinka Nad prehľadom Zamestnanci/akcia Personalistika po stlačení tlačítka Nastav sa doteraz zobrazovali 2 zložky pod rovnakým názvom Znalosti. Zložka Znalosti, ktorá obsahuje položky znalostí zamestnanca bola premenovaná na Znalosti zamestnanca (druhá zložka Znalosti sa viaže k číselníku Znalostí).


Oprava Nad číselníkom Zamestnanci akcia Personalistika/Personálne zložky sa po výbere personálnej zložky a jej následnom prenose zobrazí hláška:

Invalid argument

Opravené


Oprava Pri vytváraní školiacej akcie pre vybrané školenie (resp. lekársku prehliadku) a pri vstupe do prehľadu Súlad školení, lek. prehladok , ktorého názov je dlhší ako 40 znakov sa zobrazí hláška:

String or binary data would be truncated.

Opravené


Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka V prehľade Školenia,lekárske prehliadky boli rozšírené nasledovné položky:
 • Názov - na 100 znakov
 • Zákon - na 40 znakov


Novinka Nad prehľadom Plán školení a lekárskych prehliadok a v Školiacich akciach, lekárskych prehliadkach na záložke Účastníci je možné si zobraziť pomocou tlačítka Nastav profesiu z doplňujúcich údajov zamestnanca.

Pre definovanie tlačových formulárov existuje dátový zdroj Profesia.


Novinka Novinka - Hromadné vytváranie personálnych zložiek

Nad prehľadom Personálne zložky po stlačení tlačidla Nový je odteraz možné vytvárať personálne zložky nad označenými zamestnancami. Ak si užívateľ vyberie v prenosovom okne viac zamestnancov, ktorým chce priradiť vybranú personálnu zložku, otvorí sa formulár, do ktorého užívateľ zadá hodnoty do jednotlivých atribútov z definície personálnej zložky. Hodnoty zadané do prvého zadávaného zamestnanca sa automaticky prenesú aj na ďalšieho vybraného zamestnanca, kde ich môže v prípade potreby zmeniť.

Zadávanie je možné v priebehu kedykoľvek prerušiť pomocou tlačidla Koniec.

Podrobnejšie informácie o Personálnych zložkách nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Person%C3%A1lne_zlo%C5%BEky_-_PersonalistikaVerze 2.0.2012.0403 ze dne 04.04.2012

Novinka Nad prehľad Plán školení a lekárskych prehliadok pribudla väzba na Doplňujúce údaje z modulu Mzdy. T.j. pomocou tlačítka Nastav (kl. skratka F4) je možné pracovať aj s položkami z doplňujúcich údajov ako aj pri tvorbe tlačových formulárov.Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Pre účely vyradenia účastníka školenia, lekárskej prehliadky z generovania plánu školení, ktorého nie je možné vyradiť pomocou tlačítka Vyradenie zamestnanca zo školenia, z dôvodu existencie plánu školení, vznikla nad prehľadom Účastníci (cesta: Školenia, lekárske prehliadky/záložka Účastníci) nová akcia "Generovať do".

Táto akcia funguje nad označenými záznamami. Akcia týmto záznamom zapíše do stĺpca Generovať do hodnotu z položky Generovať do (t.j. ak chcete napríklad hodnotu z položky Generovať do vymazať tak po spustení akcie žiaden dátum nevyplňujte). Pri následnom generovaní plánu školení, lekárskych prehliadok sa plán nevygeneruje, ak rozmedzie období, pre ktoré sa plán generuje spadá do obdobia po dátume uvedenom v stĺpci Generovať do.


Novinka Nad prehľad Uchádzači o zamestnanie boli pridané väzby na položky skupiny Profesia - KZAM a Zoznam profesií. Užívateľ si tieto položky môže nad prehľadom zobraziť pomocou tlačítka Nastav.


Novinka Pri zamestnávaní uchádzača o zamestnanie pomocou akcie Zamestnaj uchádzača sa kontaktný údaj:
 • Telefón - pevná linka
 • Telefón - mobilný
 • Email
 • Iný kontakt

odteraz zapíše k zamestnacovi ako druh kontaktu Domov (doteraz sa zapisovali ako druh kontaktu Do zamestnania).


Novinka Do editora Uchádzač o zamestnanie bol doplnený nový atribút SK ISCO-08 (cesta: editor Uchádzač o zamestnanie/záložka 3 - Nástupné údaje/sekcia [3] Zaradenie).

Pri zamestnávaní uchádzača o zamestnanie sa prenesie aj tento údaj do Doplňujúcich údajov zamestnanca.


Novinka Do tabuľky TabPerSlozDef pridaný atribút Systémové číslo, aby bolo možné pridať externý stĺpec.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export