Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Personalistika (SK) - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.1213 ze dne 29.12.2011

Oprava V novej databáze, v ktorej nebolo ešte vybrané mzdové obdobie sa prehľad Plán školení, lekárskych prehliadok "zacyklí".

OpravenéVerze 2.0.2011.1208 ze dne 21.12.2011

Novinka NOVINKA v generovaní plánu školení

Priamo nad Účastníkmi konkrétneho školenia vznikla nová akcia Generuj plán školenia, lekárskej prehliadky (cesta: Personalistika/editor Školenia, lekárske prehliadky/záložka Účastníci).

Touto akciou sa dá dogenerovať plán školenia a lekárskych prehliado za označených účastníkov. Toto generovanie vytvára plán školenia a lekárskych prehliadok bezohľadu nato, či označený účastník má ukočený pracovný pomer alebo je mimo ES.


Novinka ZMENA - Uchádzač o zamestnanie

Karta Uchádzača o zamestnania prešla rozšírením a zmenou do tzv. nového vzhľadu. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Uch%C3%A1dza%C4%8Di_o_zamestnanie_-_Personalistika


Novinka ZMENA - Výberové konanie

Editor Výberového konania prešiel zmenou do tzv. nového vzhľadu. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/V%C3%BDberov%C3%A9_konanie_-_PersonalistikaVerze 2.0.2011.1105 ze dne 21.11.2011

Novinka NOVINKA - Hromadné zmeny nad plánom školení a lekárskych prehliadok

Nad prehľadom Plán školení, lekárskych prehliadok vznikla v miestnej ponuke nová akcia Hromadné zmeny.

Akcia funguje nad označenými záznamami a vzhľadom k tomu, že by ju mala vykonávať len povolaná osoba, je ošetrená heslom. Po spustení akcie a zadaní helsa sa zobrazí formulár s položkami, ktorých hodnotu je možné hromadne meniť:

 • Stav školenia
 • Dátum od
 • Dátum do
 • Rozpočet
 • Skutočnosť
 • Absolvovať do
 • Posledná účasť
 • Poznámka

Ak bude chcieť užívateľ zmeniť niektorú alebo viac položiek, tak do novej hodnoty zadá hodnotu, ktorou chce prepísať pôvodnú. Táto zmena sa vykoná len vtedy, ak bude pri menenej položke zaškrtnutá položka "Zmeň" a zároven na základe kontrol bude možné zmenu vykonať. Ak sa zaškrtne položka "Iba aktuálny riadok" zmenia sa menené hodnoty len na aktuálnom riadku a nie na všetkých označených. Tlačítkom OK sa spustí proces, o výsledku je informovaný užívateľ v procesnom okne.

Kontroly, ktoré prebiehajú počas vykonávania hromadnej zmeny:

 • a. pri stave Plán, Prihlásený, Neabsolované je povolené meniť položky: Absolvovať do, Dátum do, Dátum od, Rozpočet, Skutočnosť, Poznámka
 • b. pri stave Absolvované je povolené meniť položky: Absolovať do, Dátum do, Posledná účasť, Rozpočet, Skutočnosť, Poznámka
 • c. pri stave Prepáčené je povolené meniť položky: Absolovať do, Rozpočet, Skutočnosť a Poznámka


Novinka Do editora číselníka Číselné rady (osobných čísiel/alias) pribudol atribút pre stanovenie spôsobu generovania osobných čísiel/aliasov, a to:
 • Prvé voľné číslo - mechanizmus generovania zaplňuje medzery v číselnom rade
 • Najbližšie vyšši číslo - mechanizmus generovania ingnoruje prípadné medzery v číselnom rade a hľadá najvyššie číslo v číselnom rade + 1.


Novinka Zmeny - ALIAS

V prípade, že pre identifikáciu zamestnanca je namiesto osobného čísla použitý Alias, bola funkcionalita upravená a doplnená o kontroly.

- vo voľbe Možnosti/Konfigurácia - Správa systému v prehľade Mzdy je možné zadať Alias v rozmedzí 4-15 znakov. Na túto veľkosť sú kontrolované atribúty aliasu v karte zamestnanca, uchádzača o zamestnanie a v editore číselníka Číselné rady (osobných čísiel/alias) a pri kopírovaní karty zamestnanca.

- v prípade zadania novej karty zamestnanca je možné pri prvej editácii upraviť atribút Alias, podobne ako osobné číslo zamestnanca. V minulosti toto nebolo možné editovať.

- v prípade použitia radov osobných čísel pre generovanie čísla aliasu je podmienka, aby bol alias numerickým znakom. Písmená nie je možné do atribútu zadať ani užívateľsky.

- ďalej bol atribút Alias doplnený v module Personalistika do karty uchádzača o zamestnanie. Pokiaľ je atribút vyplnený dochádza v prípade akcie Zamestnaj uchádzača k prenosu do karty zamestnanca.Verze 2.0.2011.1023 ze dne 12.10.2011

Novinka Prehľad Súlad znalostí s pracovnou pozíciou bol presunutý pod súdoček Pracovná pozícia.Verze 2.0.2011.1022 ze dne 04.10.2011

Novinka Pod súdočkom Znalosti vznikol nový prehľad Súlad znalostí s pracovnou pozíciou. Prehľad zobrazuje všetkých zamestnancov a slúži na celkové porovnanie a kontrolu požadovaných znalostí na pracovnej pozícii so skutočnými.

Východzí prehľad zobrazuje nasledovné položky:

 • Osobné číslo - osobné číslo zamestnanca
 • Priezvisko - priezvisko zamestnanca
 • Meno - meno zamestnanca
 • Pracovná pozícia - zamestnanec - názov pracovnej pozície, na ktorú je daný zamestnanec zaradený
 • Znalosť - zamestnanec - skutočné znalosti daného zamestnanca
 • Úroveň znalosti - zamestnanec - skutočná úroveň znalosti daného zamestnanca
 • Prax - zamestnanec - skutočná prax znalosti daného zamestnanca
 • Názov znalosti - pracovná pozícia - názov požadovanej znalosti na pracovnej pozícii, na ktorú je daný zamestnanec zaradený
 • Úroveň znalosti - pracovná pozícia- požadovaná úroveň znalosti na pracovnej pozícii, na ktorú je daný zamestnanec zaradený
 • Prax - pracovná pozícia - požadovaná prax znalosti na pracovnej pozícii, na ktorú je daný zamestnanec zaradený
 • Stav - táto položka môže nadobudnúť nasledovné hodnoty:
  • Súlad - tento stav nastane, ak je zhoda v položke Znalosť zamestnanca a Názov znalosti
  • Nepožadované - tento stav nastane, ak má zamestnanec takú znalosť, ktorá nie je vyžadovaná na jeho pracovnej pozícii
  • Nesúlad - tento stav nastane, ak nemá zamestnanec znalosť, ktorá je vyžadovaná na jeho pracovnej pozícii.


Novinka Do Personálnej organizačnej štruktúry (tzv. pavúka) bola doplnená nová vlastnosť, a to odpamätanie každej zmeny preusporiadania jednotlivých útvarov vrámci jednej úrovne.


Novinka Nad prehľadom Zamestnanci v miestnej ponuke Personalistika pribudol nový prehľad Účastník výberového konania. Tento prehľad zobrazuje výberové konania, na ktorých je zamestnanec priradený ako záujemca o obsadzovanú pracovnú pozíciu, tzv. interný zdroj kandidátov.Verze 2.0.2011.0907 ze dne 07.09.2011

Novinka Úprava - generovanie školení a lekárskych prehliadok

Odteraz generovanie školení a lekárskych prehliadok zohľadňuje aj dátum poslednej účasti, ktorý spadá PRED dátum vzniku pracovného pomeru.

Príklad 1:
Vznik PP: 1. 8. 2008
Posledná účasť: 7. 2. 2007 (odvtedy žiaden plán neexistuje)
Periodicita: 12 mesiacov
Tri ukážky ako by vyzeral výsledný plán po zadaní nasledovných rozpätí období:

a. Rozpätie obdobia generovania plánu: 1-12/2011
Výsledok: plán absolvovať do 7.1. 2011

alebo

b. Rozpätie obdobia generovania plánu: 8-12/2011
Výsledok: plán absolvovať do 7. 8. 2011 (uvedie prvý možný termín vrámci vybraného rozpätia obdobia generovania)

alebo

c. Rozpätie obdobia generovania plánu: 1-12/2013
Výsledok: plán absolvovať do 7.1.2012 a do 7. 1. 2013


Novinka Nové zobrazovanie výsledku generovania školení a lekárskych prehliadok

Po spustení akcie Generovanie plánu školení a lekárskych prehliadok sa odteraz najprv spustí procesné okno, ktoré zobrazí označené školenia a lekárske prehliadky a stav, či samotné generovanie prebehlo alebo nie.

Po zavretí tohto procesného okna sa automaticky zobrazí prehľad s výsledkami generovania po školeniach a lekárskych prehliadkach a ich účastníkoch. V tomto novom prehľade ďalej užívateľ môže pracovať so štandardnými nástrojmi systému Helios Orange ako je filtrovanie, zoskupovanie, opis prehľadu ...Verze 2.0.2011.0731 ze dne 20.07.2011

Novinka Úprava v definícii práv "Personálnej organizačnej štruktúry", ak sa zakáže:

- prehľad Pracovné pozície (sys. č. 1124), nezobrazí sa ľavý panel Nezaradené pracovné pozície

- prehľad Obsadenie pracovných pozícií (sys. č.1127 ), nezobrazí sa v pravom paneli prehľad na záložke Obsadenie pracovných pozícií a v hornej nástrojovej lište zaškrtávací atribút Zobraz obsadenosť pracovnej pozície

- prehľad Uchádzači o zamestnanie (sys. č. 1222), nezobrazí sa v pravom paneli prehľad na záložke Uchádzači o zamestnanie

- prehľad Školenia, lekárske prehliadky (sys. č. 366), nezobrazí sa v pravom paneli prehľad na záložke Školenia, lekárske prehliadky

- prehľad Znalosti (sys. č. 1218 ), nezobrazí sa v pravom paneli prehľad na záložke Znalosti

- prehľad Výberové konanie (sys. č. 1221), nezobrazí sa v pravom paneli prehľad na záložke Výberové konanie

- prehľad Personálna organizačná štruktúra (sys. č. 1227), nezobrazí sa prehľad Personálna organizačná štruktúra


Novinka Úprava generovania plánu školení a lekárskych prehliadok

Generovanie plánu školenia, lekárskej prehliadky bolo upravené tak, aby sa negeneroval plán školenia, lekárskej prehliadky takým účastníkom, ktorí za obdobie, za ktoré sa plán generuje už presiahli vekovú hranicu nastavenú v atribúte "Do veku" (doteraz sa v takýchto prípadoch vždy vygeneroval jeden plán aj pre účastníkov, ktorí nespadajú do nastavenej vekovej periody za prvé obdobie generovania).

Ak užívateľ potrebuje vytvoriť plán aj pre zamestnanca, ktorí nespĺňa nastavené periody, môže takýto plán vytvoriť ručne priamo nad prehľadom Plán školení, lekárskych prehliadok pomocou tlačítka Nový.


Novinka Nad prehľadom Školiace akcie, lekárske prehliadky vznikol tlačový formulár:

"sys. č. -408001 - Prezenčná listina"Verze 2.0.2011.0730 ze dne 07.07.2011

Novinka Nad prehľadom Školenia, lekárske prehliadky v miestnej ponuke pribudla akcia Kópia. Kópia zdedí vlastnosti pôvodného školenia/prehliadky ako aj jeho účastníkov, užívateľ musí zadať len nový názov a prípadné odchylky.

Táto akcia má veľký význam vo firmách, v ktorých sa často opakujú školenia a lekárske prehliadky, na ktoré sa vždy nominujú rovnakí zamestnanci.


Novinka Nad prehľadom Pracovné pozície v miestnej ponuke pribudla akcia Kópia. Touto akciou je možné vytvárať kópiu Pracovnej pozície, ktorá zdení aktívny detail pracovnej pozície, t.j. detail s najvyšším dátumom platnosti, užívateľ musí zadať len nový názov a prípadne odchylky.

Táto akcia urýchli prácu vo firmách, v ktorých sa často opakujú pracovné pozície s rovnakými požadovanými vlastnosťami (t.j. základné údaje, školenia a lekárske prehliaidky a znalosti).Verze 2.0.2011.0701 ze dne 01.07.2011

Novinka NOVINKA - nad číselníkom Zamestnanci bola rozšírená ponuka akcie Prehľady o nasledovné prehľady:
 • Saldokonto - prehľad saldokontných zápisov všetkých skupín salda, z dokladov patriacich k zamestnancovi
 • Karty majetku - prehľad kariet majetku k zamestnancovi k vybranému obdobiu
 • Pokladničné doklady - prehľad pokladničných dokladov k zamestnancovi
 • Doklady obehu tovaru - prehľad hlavičiek jednotlivých dokladov pohybu tovaru k zamestnancovi
 • Položky dokladov obehu tovaru - prehľad pohybov tovaru k zamestnancovi


Novinka Do editora Školiace akcie, lekárske prehliadky na záložku Školiaca akcia, lekárska prehliadka v sekcii [2] Miesto konania pribudla nová položka Školiteľ - zamestnanec, táto položka je naviazaná na číselník Zamestnanci. Položka Školiteľ bola premenovaná na Školiteľ - externý.


Novinka Nad prehľadom Zamestnanci akcia Personalistika/Pracovné pozície po stlačení tlačítka Oprava nad konkrétnym záznamom a následnom stlačení tlačítka OK systém hlási:

"Dátum do musí byť zadaný"

Ošetrené tak, aby tlačítko OK nevyžadovalo vyplnenie položky Platnosť do.


Novinka Úprava - generovanie plánu školení a lekárskych prehliadok

Do generovania plánu školení a lekárskych prehliadok bola zapracovaná podmienka, aby rešpektoval Dátum vyňatia z ES a Návrat do ES uvedený na mzdovej karte zamestnanca.


Novinka Nad prehľadmi:

modul Mzdy
Zamestnanci/akcia z lokálneho menu Personalistika/voľba Znalosti

modul Personalistika
Znalosti/Znalosti zamestnancov

bola povolená akcia Tlač/Tlač formulárom (F8) a Tlač formulárom - jednotlivo.


Oprava Po vstupe do prehľadu Súlad školení, lekárskych prehliadok s pracovnou pozíciou mohlo dochádzať k chybovej hláške:

"String or binary data would be truncated."

OpravenéVerze 2.0.2011.0602 ze dne 03.06.2011

Novinka Nad prehľad Pracovné pozície byla pridaná akcia Uchadzači o zamestnanie. Zobrazí zoznam všetkých uchadzačov evidovaných na tejto pracovnej pozícii.Verze 2.0.2011.0601 ze dne 31.05.2011

Novinka NOVINKA v personálnej organizačnej štruktúre

V hornej lište okna Zaradenie na pracovné pozície pribudli dva nové atribúty Výška a Šírka. Tieto atribúty slúžia na nastavenie veľkosti označeného útvaru v nadefinovej personálnej organizačnej štrukúre (v tzv. pavúkovi).
Pomocou týchto nových atribútov si vie užívateľ prispôsobiť veľkosť označeného útvaru čo do jeho výšky a šírky. Má k dispozícii 2 možnosti a to buď zadá číselnú hodnotu výšky alebo šírky, príp. použije pre nastavenie veľkosti šípky.

Takto nastavená veľkosť útvaru zostane po uložení (po stlačení tlačítka OK) odpamätaná ako aj príp. zaškrtnutý atribút Zobraz obsadenosť pracovnej pozície.


Novinka Do editora pracovnej pozície bola doplnená akcia Kópia. Pomocou tejto akcie je možné vytvoriť kópiu detailu pracovnej pozície, T.j. kópia zdedí všetky detaily toho detailu, nad ktorým bola akcia spustená, okrem platnosti, čiže užívateľ si už len doplní platnosť a to čo sa mení.Táto akcia je prístupná len, ak v prehľade neexituje žiadny neukončený detail.


Novinka Nad prehľadom Uchádzači o zamestnanie bola povolená akcia Tlač/Tlač formulárom (F8) a Tlač formulárom - jednotlivo.


Novinka Nad prehľadom Pracovné pozície vznikol nový tlačový zdroj xCenyPracovnichPozic.Verze 2.0.2011.0404 ze dne 26.04.2011

Novinka Pod súdočkom Pracovné pozície vznikol nový prehľad Súlad školení, lekárskych prehliadok s pracovnou pozíciou. Prehľad zobrazuje všetkých zamestnancov a slúži na celkové porovnanie a kontrolu požadovaných školení, lekárskych prehliadok na pracovnej pozícii so skutočne naplánovanými školeniami.

Východzí prehľad zobrazuje nasledovné položky:

 • Osobné číslo - osobné číslo zamestnanca
 • Priezvisko - priezvisko zamestnanca
 • Meno - meno zamestnanca
 • Kategória - 3 miestne označenie kategórie školenia, lekárskej prehliadky
 • Poradové číslo - 6 miestny údaj, ktorý jednoznačne charakterizuje dané školenie, lekársku prehliadku
 • Aktívny - tento príznak hovorí o tom, či sa jedná o aktuálne (aktívne) školenie, lekársku prehliadku
 • Periodické - tento príznak hovorí o tom, či sa jedná o pravidelne opakujúce sa školenie, lekársku prehliadku
 • Školenie zamestnanca - naplánované školenie, lekárska prehliadka daného zamestnanca
 • Názov - názov požadovaného školenia, lekárskej prehliadky na pracovnej pozícii, na ktorú je daný zamestnanec zaradený
 • Pracovná pozícia - názov pracovnej pozície, na ktorú je daný zamestnanec zaradený
 • Stav - táto položka môže nadobudnúť nasledovné hodnoty:
  • Súlad - tento stav nastane, ak je zhoda v položke Školenie zamestnanca a Názov
  • Nepožadované - tento stav nastane, ak má zamestnanec naplánované školenie,lekársku prehliadku napriek tomu, že nie je vyžadované na jeho pracovnej pozícii
  • Nesúlad - tento stav nastane, ak nemá zamestnanec naplávané školenie, lekársku prehliadku napriek tomu, že je vyžadované na jeho pracovnej pozícii.
  • Plán školení, lekárskych prehliadok - tento príznak hovorí o tom, že už bol pre konkrétne školenie zamestnanca vytvorený plán školení a lekárskych prehliadok

Nad prehľadom sú k dispozícii 2 akcie:

 • Zaradiť do účastníkov - akcia slúži na zaradenie zamestnanca medzi účastníkov školenia, ktoré je vyžadované na pracovnej pozícii (viď položku Názov)
 • Generovanie plánu - akcia slúži na vygenerovanie plánu školenia, lekárskej prehliadky zamestnanca, ktorý je zároveň zaradený medzi účastníkov školenia, ale nemá vygenerovaný plán (viď položka Plán školení, lekárskych prehliadok je prázdna)


Novinka Úprava v generátore personálnych zostáv

Ak je jedna personálna zložka zadaná u jedného zamestnanca viacnásobne, výsledok zostavy zobrazoval len prvú zadanú, odteraz zobrazí všetky zadané.Verze 2.0.2011.0306 ze dne 30.03.2011

Novinka Zmena - Personálne zložky

Došlo k preskladaniu jednotlivých položiek personálnej zložky pod seba, aby bol celý text každej položky čitateľný v plnej jeho dĺžke.


Novinka Do editora Uchádzači o zamestnanie na záložku Základné údaje bol pridaný nový atribút Číslo zamestnanca. Ak je vyplnený tak, bude pri zamestnávaní uchádzača použitý.


Novinka Nad prehľadom Uchádzači o zamestnanie po spustení akcie Zamestnaj uchádzača sa do číselníka Zamestnanci neprenáša pohlavie uchádzača (zostane tam prednastavené "mužské").

Do prenosu uchádzača do číselníka zamestnanci bol pridaný aj atribút Pohlavie.Verze 2.0.2011.0122 ze dne 15.02.2011

Novinka Nad prehľadom Kontaktné osoby (cesta: Číselníky) bolo upravené zobrazovanie Aktuálnej pracovnej pozície (tento stĺpec si vie užívateľ zobraziť pomocou tlačítka Nastav) tak, aby sa zobrazovala aj taká pracovná pozícia, kotrá nemá vyplnený Dátum do.


Novinka Akcia "Pracovné pozície - Všetko" z prehľadu Zamestnanci a Kontaktné osoby bola premenovaná na Pracovné pozície a zároveň bola presunutá vrámci lokálneho menu týchto prehľadov do podmenu Prehľady. Pracuje nad označenými záznamami. Obidva prehľady boli zjednotené a zobrazujú všetky informácie o pracovných pozíciách vybraných zamestnancov, t.j. obsadenie a ocenenie.Verze 2.0.2011.0120 ze dne 04.02.2011

Novinka Nad prehľadom Pracovné pozície (cesta: Personalistika/Pracovné pozície) je doplnená akcia Tlač/Tlač formulárom a Tlač formulárom - jednotlivo.


Oprava Ak užívateľ vytvára nového uchádzača a pred stlačením tlačítka Nový stál na už existujúcom zázname nejakého uchádzača, tak sa mu pri zadávaní vzdelania nového uchádzača ponúka nasledujúce poradie vzdelania z toho pôvodného záznamu uchádzača a zároveň sa uloži na pôvodnému záznam uchádzača(ak bol nový uchádzač najprv uložený a následne sa mu zadávalo vzdelanie, vzdelanie malo správne poradie ako aj uloženie).

Opravené

V editore Uchádzačov o zamestnanie bola rozšírená položka E-mail na 255 znakov (cesta: Personalistika/Uchádzači o zamestnanie/záložka Kontaktné údaje).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export