Důležité:


Personalistika (SK) - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2010.1016 ze dne 01.11.2010

Novinka ZMENY v hlavnej ponuke systému Helios Orange

Po prihlásení do systému užívateľ uvidí zmenu v ľavom okne hlavnej ponuky. Modul Mzdy a personalistika sa odteraz pre užívateľa so slovenskou legilatívou bude zobrazovať vyššie ako doteraz (zobrazovanie je zjednotené s verziou systému pre českú legislatívu). Ďalšia zmena spočíva v tom, že ten užívateľ, ktorý má:

1. zakúpené moduly Mzdy a personalistika teraz uvidí zvlášť súdoček Mzdy a zvlášť Personalistiku

2. zakúpený len modul Personalistika teraz uvidí tiež obidva súdočky Mzdy a Personalistika


Tip NOVINKY - modul PERSONALISTIKA

Pod súdočkom Personalistika sa nachádzajú nasledovné voľby:

Pracovné pozície (nové) Personálna organizačná štruktúra (nové) Znalosti (nové) Uchádzači o zamestnanie (nové) Výberové konanie (nové) Školenia, lekárske prehliadky Generátor personálnych zostáv Personálne zložky - definícia Personálne zložky

Podrobnejší popis nových volieb:

1. PRACOVNÉ POZÍCIE

Tento prehľad slúži ako číselník pracovných pozícií. Tlačítkom Nový sa v tomto prehľade otvorí vstupný formulár kde na prvej záložke Pracovná pozícia zadá užívateľ názov pracovnej pozície a na druhej záložke Detail pracovnej pozície zadá vlastnosti k danej pracovnej pozícii. Detailov je možné zadať niekoľko a to na 3 záložkách s možnosťou obmedzenia platnosti:

Základné údaje

 • položka Platnosť od - Platnosť do - tieto položky slúžia na prípadné určenie platnosti detailu pracovnej pozície
 • položka Počet rokov praxe - požadovaný počet rokov praxe pre danú pracovnú pozíciu
 • položka Počet zamestnancov - požadovaný počet zamestnancov na danej pracovnej pozícii
 • položka Minimálne vzdelanie - požadované minimálne dosiahnuté vzdelanie pre danú pracovnú pozíciu
 • položka Popis - slovný popis k pracovnej pozícii
 • položka Náplň práce - náplň práce k danej pracovnej pozícií
 • položka Typ mzdy - predpokladaný typ odmeňovania k danej pozícii, t.j. či sa bude jednať o mesačnú alebo hodinovú mzdu
 • položka Rozmedzie mzdy od, Rozmedzie mzdy do - predpokladaná výška základnej mzdy v rozmedzí od-do

Školenia, lekárske prehliadky

 • tlačítkom Pridať/Odobrať je možné priradiť k danej pracovnej pozícii povinné/nepovinné školenia a lekárske prehliadky, ktoré by mal zamestnanec na tejto pozícii absolvovať

Znalosti

 • tlačítkom Pridať/Odobrať je možné priradiť/odobrať k pracovnej pozícii požadované znalosti, osobnostné predpoklady, iné schopnosti a požiadavky, ktorými by mal uchádzač/zamestnanec

ZARADENIE ZAMESTNANCA na pracovnú pozíciu z pohľadu modulu Personalistika: Priamo nad prehľadom Pracovné pozície sú v miestnej ponuke k dispozícii okrem štandardných nasledovné akcie:

 • Dokumenty - táto akcia slúži na priradenie dokumentov k danej pracovnej pozícii
 • Ceny pracovných pozícií - táto akcia slúži na vytvorenie kategórií cien k pracovnej pozícii (cená práce)
 • Obsadenie pracovných pozícií - táto akcia zobrazí nad pracovnou pozíciou jej obsadenosť, v prípade obsadenia zobrazí zoznam zamestnancov/kontaktných osôb priradených k danej pracovnej pozícii. Zároveň pomocou tlačítka Zamestnanec pridať alebo Kont. osoba pridať je možné zaradiť vybraných zamestnancov/kont. osoby na danú pozíciu. Zamestnanec môže byť zaradený len na jednej pracovnej pozícii.
 • Školenia, lekárske prehliadky - táto akcia zobrazí priradené školenia, lekárske prehliadky k pracovnej pozícii. Zároveň pomocou tlačítka Nový/Zrušiť je možné vytvoriť/zrušiť školenia priradené k pracovnej pozícii.

ZARADENIE ZAMESTNANCA na pracovnú pozíciu z pohľadu modulu Mzdy:
Priamo nad prehľadom Zamestnanci sú v miestnej ponuke pod akciou Personalistika nasledovné voľby:

 • Pracovné pozície - táto akcia zobrazí pracovnú pozíciu, na ktorej je zamestnanec zaradený. Zároveň pomocou tlačítka Pridať pracovnú pozíciu je možné zaradiť vybraného zamestnanca na pracovnú pozíciu.
 • Znalosti - táto akcia zobrazí znalosti daného zamestnanca. Zároveň pomocou tlačítka Pridať znalosť/Odobrať znalosť je možné priradiť/odobrať zamestnancovi znalosti.
 • Personálne zložky - táto akcia zobrazí personálne zložky priradené k danému zamestnancovi. Zároveň pomocou tlačítka Nový je možné vytvoriť novú personálnu zložku alebo priradiť existujúce personálne zložky k zamestnancovi. Pomocou tlačítka Zrušiť je možné zrušiť priradené personálne zložky k danému zamestnancovi.
 • Školenia, lekárske prehliadky - táto akcia zobrazí priradené školenia, lekárske prehliadky k zamestnancovi. Zároveň pomocou tlačítka Zaradenie zamestnanca na školenie/Vyradenie zamestnanca zo školenia je možné zaradiť/vyradiť zamestnanca na/zo školenia, ktoré by mal/nemal absolvovať.
 • Plán školení, lekárskych prehliadok - táto akcia zobrazí prehľad konkrétnych školení, ktoré má zamestnanec naplánované. Pomocou tlačítka Nový/Zrušiť je možné zamestnanca zaradiť/vyradiť do/z plánu školenia.
 • Školiace akcie, lekárske prehliadky - táto akcia zobrazí absolvované školenia. Pomocou tlačítka Nový/Zrušiť je možné zadať/zrušiť absolvovanie školenia.
 • Certifikáty a skúšky - táto akcia zobrazí certifikáty a škúšky priradené k absolvovanému školeniu. Pomocou tlačíkta Nový/Zrušiť je možné vytvoriť nový certifikát, skúšku k absolvovanému školeniu.

2.PERSONÁLNA ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Personálna organizačná štruktúra slúži k definícii nadriadenosti a podriadenosti z hľadiska pracovných pozícií vo firme. Je možné nadefinovať neobmedzené množstvo personálnych štruktúr, z nich len jedna môže byť aktuálna (pomocou akcie Nastav príznak Aktuálny sa označí aktuálna persolnálna organizačná štruktúra).

Po spustení akcie Zaradenie na pracovné pozície sa otvorí okno pre grafické zobrazenie personálnej organizačnej štruktúry tzv. "pavúk". V ľavej časti Nezaradené pracovné pozície sa zobrazí prehľad pracovných pozícií, ktoré sú vytvorené v číselníku Pracovné pozície, ale doteraz neboli zaradené do prersonálnej organizačnej štruktúry. V pravej časti je priestor, kde sa zobrazuje/vytvára "pavúk". Užívateľ si z ľavej časti Nezaradené pracovné pozície vyberie konkrétnu pracovnú pozíciu (začína od najvyššej pracovnej pozície) a pomocou myši ju presunie do pravej časti (príp. 2x poklká ľavým tlačítkom myši). Pracovná pozícia, pod ktorú sa budú všetky ďalšie pracovné pozície zaraďovať je označená jemnými bodkami.

Popis ďalších tlačítok v okne Personálnej organizačnej štruktúry (ďalej "OŠ"):

 • Zbaliť - zbalí celú OŠ
 • Rozbaliť - rozbalí celú organizačnú štruktúru
 • Šírka - určuje šírku útvaru (elipsa, diamant,...)
 • Výška - určuje výšku útvaru (elipsa, diamant,...)
 • Tvar - určuje, aký bude mať tvar útvar
 • Farba - na útvary, ktoré budú označené bude aplikovaná vybraná farba
 • Zobraz obsadenosť pracovnej pozície - po zaškrtnutí tejto položky, sa zobrazia pri pracovnej pozície konkrétne mená priradených zamestnancov a pri pracovnej pozícii sa v zátvorke zobrazí počet voľných/obsadených (priradených zamestnancov k tejto pracovnej pozícii).
 • Na celú obrazovku - po zaškrtnutí tejto položky sa v prípade, keď vytvorený "pavúk" sa pre svoju šírku nezobrazí celý na obrazovke (je nutné použiť posuvník), zobrazí tak, aby bol celý zobrazený na obrazovke
 • Náhľad - zobrazí vytvoreného "pavúka" v náhľade exeternej aplikácie (náhľad je totožný s funkciou Opis prehľadu 2
 • Tlač - zobrazí okno pre tlač "pavúka"

Vpravo hore Ikonka "šípka smerujúca doľava" - zobrazí v pravej časti nasledovné prehľady: Obsadenie pracovných pozícií - zobrazí konkrétnych zamestnancov, ktorí sú na danú (vybranú) pracovnú pozíciu priradení.
Uchádzači na pracovnej pozícii - zobrazí, ktorí uchádzači sa hlásia na danú (vybranú) pracovnú pozíciu
Školenia, lekárske prehliadky - zobrazí aké školenia, lekárske prehliadky musia byť na danej (vybranej) pracovnej pozícii absolvované
Znalosti - zobrazí aké znalosti, schopnosti sú na danú (vybranú) pracovnú pozíciu požadované Výberové konanie - zobrazí, či sú na danú (vybranú) pracovnú pozíciu vypísané výberové konania

Pomocou miestnej ponuky nad každým prehľadom je možné s týmito prehľadmi ďalej pracovať.

3. ZNALOSTI

Tento prehľad slúži ako číselník Znalostí (schopností, charakterových čŕt, osobnostných predpokladov...). Tieto znalosti je možné ďalej použiť na priradenie na Pracovnú pozíciu (ako požadované znalosti na danú pracovnú pozíciu) alebo na Zamestnanca (ako konkrétna znalosť zamestnanca) alebo na Uchádzača o zamestnanie (ako konkrétna znalosť uchádzača o zamestnanie).

Nová znalosť sa doplní pomocou tlačítka Nový, po jeho stlačení sa zobrazia položky:

 • Kategória - všeobecnejšie rozdelenie znalostí, napr. Charakterové
 • Oblasť - konkrétnejšie rozdelenie znalostí, napr. Povahové vlastnosti
 • Názov znalosti - konkrétny názov znalosti, napr. Flexibilta

Číselník Znalosti má vlastné číselníky:

 • Úroveň - úroveň znalosti je možné zadať ako na pracovnú pozíciu ako požadovanú, tak aj konkrétnemu zamestnancovi alebo uchádzačovi o zamestnanie ako skutočnú
 • Priorita - sa zadáva na znalosť pri pracovnej pozícii - určuje ako je znalosť z hľadiska pracovnej pozície významná.

Vytvorené znalosti je možné priradiť:

 • Zamestnancovi - nad prehľadom Zamestnanci pomocou akcie Personalistika/Znalosti. Zobrazia sa už priradené znalosti zamestnanca a zároveň je možné vložiť aj nové.
 • Uchádzačovi o zamestnanie - priradenie sa vykonáva v editore Uchádzači o zamestnanie na záložke Znalosti
 • Pracovnej pozícii - priradenie sa vykoná v editore Pracovná pozícia na záložke Detail pracovnej pozície, v editore detailu na záložke Znalosti.

4. UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Tento prehľad slúži na evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorý sa uchádzajú o konkrétnu pracovnú pozíciu, t.j. tzv. externý zdroj zamestnancov.

Po stlačení tlačítka Nový sa zobrazí editor,ktorý obsahuje nasledovné položky:

Hlavička:

 • Evidencia od - uvádza sa odkedy bol uchádzač u zamestnávateľa evidovaný
 • Evidencia do - uvádza sa dokedy bol uchádzač u zamestnávateľa evidovaný
 • Externé číslo - údaj, ktorý bude slúžiť pre externú identifikáciu uchádzača zo zamestnaneckých serverov

Záložka Základné údaje - na túto záložku sa zadávajú osobné údaje o uchádzačovi, tak ako je to v module Mzyd v čísleníku Zamestnanci, nové položky:
Stav uchádzača - slúži na priradenie konkrétneho stavu uchádzača. Toto priradenie môže ďalej slúžiť na filtrovanie a vyhodnocovanie alebo v prípade, že je Stav uchádzača vyplnený na "Nástup do PP", je to informáciá, ktorá hovorí, že tento zamestnanec má byť prenesený do modulu Mzdy. Hodnoty, ktoré môže nadobudnúť položka Stav uchádzača:

 • Úspešný
 • Nástup do PP
 • Kontaktovať neskôr
 • Odmietnutý
 • Zamestnaný

Ďalší kontakt - ak je stav uchádzača nastavený na "Úspečný" alebo "Kontaktovať neskôr", je sprístupnená položka Ďalší kontakt, kde je možné uviesť dátum ďalšieho kontaktu s uchádzačom Súčasný zamestnávateľ - zadáva sa súčasný zamestnávateľ uchádzača
Zdroj uchádzača - zadáva sa, kde zamestnávateľ získal o uchádzačovi prvé informácie (personálny portál, inzerát, ...)

Záložka Kontaktné údaje - na túto záložku sa zadávajú kontaktné údaje k uchádzačovi.
Záložka Ďalšie údaje - na túto záložku sa zadávajú ďalšieúdaje k uchádzačovi (napr. doklady)
Záložka Znalosti - na túto záložku sa priraďujú konkrétne znalosti, ktorá uchádzač má.
Záložka Dosiahnuté vzdelanie - na túto záložku sa priraďujú dosiahnuté vzdelania uchádzača o zamestnanie
Záložka Pracovná pozícia - na túto záložku sa priraďujú pracovné pozície, na ktoré sa daný uchádzač hlási.
Záložka Výberové konanie - ak zamestnávateľ používa pre výber vhodných kandidátov výberové konanie, tak si daného uchádzača priradní ku konkrétnemu výberovému konaniu

Prenos uchádzačov o zamestnaniedo miezd
Ak konkrétny uchádzač o zamestnanie úspešne prešiel výberovým konaním a bol vybratý ako vhodný kandidát na danú pracovnú pozíciu a zamestnávateľ si ho praje zametnať, tzn. vytvoriť z neho zamestnanca, je nutné postupovať nasledovne:

1. na záložke Základné údaje zmení položku stav uchádzača na Nástup do PP
2. na záložke Pracovná pozícia pomocou akcie Nastav/Prijatý nastaví tento príznak nad pracovnou pozíciou, na ktorú bol zamestnanec prijatý
3. nad prehľadom Uchádzači o zamestnanie pomocou akcie Zamestnaj uchádzača si užívateľ vyberie, či chce preniesť uchádzača do aktuálneho alebo do bežného obdobia. Tento prenos sa vykonáva na základe Dátumu nástupu, ktorý má uchádzač vyplnený na záložke Základné údaje. Ak dátum nástupu nespadá ani do aktuálneho ani do bežného obdobia nebude uchádzač ponúknutý v prenosovom okne. V prenosovm okne si môže užívateľ vybrať uchádzačov, ktorých chce preniesť do modulu Mzdy. Pomocou tlačítka Prenos dôjde k tomu, že sa v module Mzdy vytvorí nový zamestnanec s novým osobným číslom. Zároveň sa na karte Uchádzača o zamestnanie zmení Stav uchádzača na Zamestnaný. Ak má uchádzač na sebe naviazané okrem základných údajov aj znalosti, pracovné pozície, atď, dôjde k prenosu aj týchto údajov do modulu Mzdy.

5. VÝBEROVÉ KONANIE

Ak pre výber vhodného kandidáta vypisuje zamestnávateľ výberové konanie na konkrétnu pracovnú pozíciu, využije nový prehľad Výberové konanie. Na výberové konanie je možné priradiť na jednej strane uchádzačov o zamestnanie (tzv. externé zdroje) ako aj na strane druhej aj vlastných zamestnancov (tzv. interné zdroje).

Pri zadávaní nového výberového konania sa vyplňujú nasledovné údaje:

Základné údaje:

 • Názov - užívateľ zadá výberové konanie
 • Dátum zahájenia - užívateľ zadá dátum začiatku výberového konania
 • Dátum ukončenia - užívateľ zadá dátum ukončenia výberového konania
 • Pracovná pozícia - užívateľ vybeire pracovnú pozíciu, na ktorú je výberové konanie vypisované
 • Zodpovedná osoba - užívateľ zadá osobu, ktorý je zodpovedná za výberové konanie
 • Aktuálny stav - užívateľ zadá v akom stave sa konkrétne výberové konanie nachádza
 • Text inzercie
 • Dátum zverejnenia
 • Externé číslo
 • Zverejniť na internete

Tieto položky sú príprava pre prípadné napojenia s presonálnymi serverami (napr. jobs.cz, profesia.sk, topjobs.sk, ...).

Zoznam uchádzačov: Na túto záložku priraďuje užívateľ uchádzačov, ktorí sa hlásia na konkrétne výberové konanie, príp. sa tu zobrazia tí uchádzači, ktorým užívateľ v prehľade Uchádzači o zamestnanie priradil konkrétne výberové konanie.

Zoznam zamestnancov: Na túto záložku užívateľ priraďuje vlastných zamestnancov (interný zdroj), ktorí sa hlásia na konkrétne výberové konanie.

Nad prehľadom Výberové konanie je akcia Vyhľadávanie vhodného kandidáta, táto akcia slúži na vyhľadanie vhodného kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu, ktorá je priradená na výberovom konaní, nad ktorým sa akcia spúšťa. Systém zistí požadované znalosti, ktoré sú priradené na pracovnú pozíciu (tzn. konkrétna znalosť, úroveň a prax) a tieto porovná so znalosťami, ktoré majú priradené uchádzač a zamestnanci, ktorí sú zaradení na konkrétne výberové konanie.

Výsledkom je:

 • Zhoda zamestnanca - hodnotí sa voči zamestnancovi ako celku, nie voči konkrétnej znalosti, t.j. či všetky skutočne priradené znalosti zamestnanca alebo uchádzača odpovedajú požadovaným znalostiam na pozícii.
 • Zhoda znalosti - hodnotí sa voči konkrétnej dovednosti, tzn., či priradená znalosť zamestnanca alebo uchádzača odpovedá požadovanej znalosti na pozícii.
 • Typ - rozlíšenie, či sa jedná o Uchádzača alebo Zamestnanca
 • Úroveň - doplňuje sa z priradenej znalosti k zamestnancovi/uchádzačovi
 • Prax - doplňuje sa z priradenej znalosti k zamestnancovi/uchádzačovi
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export