Důležité:


Personalistika (CZ) - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka Doplnění - Znalosti zaměstnance

V editoru mzdového přehledu Zaměstnanci na záložce Pracovní poměry po spuštění akce Personalistika/Znalosti zaměstnance je nyní možné si pomocí tlačítka Nastav zobrazit z položky Znalosti zaměstnance i atributy:

 • Autor
 • Datum pořízení
 • Změnil
 • Datum změny


Novinka Úprava - Generování plánu školení

Do generování plánu školení byly zapojeny i zaměstnanci bez mzdové karty, tzn. typ záznamu = osoba nebo osaba bez RČ. Funkci využijí hlavně zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají tzv. externí zaměstnance bez pracovního vstahu.

Nyní při generování periodického školení, které je závyslé na věku účastníka se při účastníkovi, který nemá vyplněný datum narození objeví výsledek:

"Nebyl vygenerovaný žádný plán (zaměstnanec nemá zadáno datum narození - není možné zkontrolovat periodicitu)."Verze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka Nad přehledem Účastníci školení, lékařské prohlídky, který se zobrazí po spuštění generování plánu školení, lékařské prohlídky bylo doplněno lokální menu (nyní se zabrazuje poze akce Systém)


Novinka Úprava - Uchazeč o zaměstnání

Pokud je v globálních konstantách zapnuté používání Alias jako osobní číslo, při ukládání editoru Uchazeče o zaměstnání, kterého stav je Nástup do PP, přibyla měká kontrola na vyplnění položky Alias. Pokud je zadané Alias kratší jak je nastavená velikost Alias, zobbrazí se hláška:

"Počet znaků atributu Alias se neshoduje s nastavením v Konstantách(X). Při použití číselných řad Alias je tento stav pro správnou funkčnost nežádoucí. Pokračovat?"

Pokud uživatel zvolí ANO, editor se uzavře a při zaměstnání uchazeče se použije Alias zadaný v editoru uchazeče. O tom, že je délka Aliasu nesprávná, se uživatel dozví v procesním okně při akci zaměstnání uchazeče. Pokud uživatel zvolí NE, editor zůstane otevřený pro změnu čísla Alias.


Novinka Novinka - Znalosti zaměstnanců a jejich doplňující údaje

Nyní je možné nad přehledem Znalosti/Znalosti zaměstnanců zobrazit pomocí nástroje Nastav atributy z přehledu Doplňující údaje z aktuálního mzdového období modulu Mzdy.

Tzn.: uživatel je schopen si doplnit k znalosti veškeré údaje jako zdravotní postižení, CZISCO, Profese,...


Novinka Novinka - Nezařazení na pracovní pozici

Do levého panelu Personální organizační struktury byly doplněny záložky:

 • Nezařazení zaměstnanci - zobrazí zaměstnance, kteří k aktuálnímu datu (dnešek) nejsou zařazení na žádnou pracovní pozici (pouze aktivní zaměstnanci)
 • Nazařazené kontaktní osoby - zobraí kontaktkní osoby, kteřé k aktuálnímu datu (dnešek) nejsou zařazeny na žádnou pracovní pozici

Pokud se uživatel rozhodne zařadit zaměstnance/kontaktní osobu na pracovní pozici vstoupí na záložku Nezařazení pracovní pozice, nastaví se na pracovní pozici, kterou chce obsadit a spustí z lokálního menu akci Obsazení pracovní pozice. V přehledu Obsazení pracovních pozic pomocí tlačítka Zaměstnanec přidat respektive Kont. osoba přidat, přidá vybrané osoby na pozici.


Novinka Tiskové zdroje pro návazné údaje aktuální pracovní pozice

Nad přehledem Pracovní pozice přibyly tiskové zdroje, které vrací návazné údaje z aktuálního detailu označené pracovní pozice. V Možných tiskových zdrojích je najdete v položce Aktuální detail pracovní pozice.

Jsou to:

 • Znalosti
 • Školení, lékařské prohlídky
 • Personální složky (pracovní pozice)


Novinka Úprava - Personální organizační struktůra

Nyní je možné přímo v editoru přehledu Personální organizační struktůra přednastavit velikost útvarů, tj. šířku a výšku. Minimální hodnota pro šířku je 45 a pro výšku je 20. Nastavení se přebere při zařazení pracovní pozice do pavouka. Při uložení pavouka tlačítkem OK se ukládá i šířka zobrazení pravého a levého panelu.

Přímo v okně pavouka přibyly nová tlačítka:

 • Otočit zobrazení - zaškrtnutím se pavouk otočí doleva a organizační struktura se zobrazuje zleva doprava.
 • Přizpůsobit velikost textu - zaškrtnutím se velikost všech útvarů přizpůsobí textu, t.j. i v rámci zobrazení pracovní pozice
 • Přebírat velikost textu z nastaveí Heliosu - zaškrtnutím se přebere do všech útvarů text s velikostí písma nastaveného v systému Helios Orange v Uživatelské konstanty - globální

Byla odstraněna tlačítka:

 • Šířka - posuvníkem se mění šířka útvarů
 • Výška - posuvníkem se mění výška útvaru

Nad oknem pavouka je možné použít akci Nahrát původní rozměry, akce změní rozměry všech útvarů podle přednastavaní v editoru personální organizační struktury.

Personální organizační struktura je nyní v tzv. novém vzhledu editorů.


Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka Novinka - Aktuální detail pracovní pozice

Nad přehledem Detail pracovní pozice vznikl atribut Aktuální, který označuje aktuální detail pracovní pozice dle datumů platnosti detailu pozice a aktuálního systémového data.

Nad přehledem Pracovní pozice byla doplněna nová skupina Aktuální detail pracovní pozice, z které je možné si zobrazit atributy aktuálního detailu pracovní pozice ze záložky Základní údaje. Zároveň nat tímto přehledem vznikla akce Aktuální detail pracovní pozice, po jejím spuštění se zobrazí editor aktuálního detailu vybrané pracovní pozice.


Novinka Novinka - Detail pracovní pozice - dokumenty

Nyní je možné ke kenkrétnímu detailu pracovní pozice připojit dokumenty pomocí akce Dokumenty. Podrobnější informace k přehledu Dokumenty naleznete v naší příručce:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Dokumenty_-_Pomocné_č%C3%ADseln%C3%ADky


Novinka Novinka - Platnost personální organizační struktury

Nad přehledem Personální organizační struktury přibyly dva datumové atributy

 • Platnost od
 • Platnost do

Atributy jsou nepovinné, slouží pro označení platností jednotlivých struktur organizace. Jsou nezávislé na atibutu Aktuální, kterým označuje uživatel sám pomocí akce Nastav příznak Aktuální.

Je možné mít více personálních organizačních struktur se stejnou platností, např. v případě kdy si uživatel definuje každý úsek organizace zvlášť. Platnost neovlivňuje vlastní zobrazení struktury, t.j. "pavouka"


Novinka Úprava - Personální organizační struktura

Obsazení pracovní pozice zobrazené v "pavoukovi" je nyní zobrazované k aktuálnímu systémovému datu podle data platnosti obsazené pracovní pozice.

Příklad č.1:
Zaměstnanec má platnost obsazení pracovní pozice Analytik od 15.3.2010 do 31.8.2012
Stav pracovního poměru: Ve stavu
Dnešní datum: 18.9.2012

Zaměstnanec se v "pavoukovi" při pracovní pozici Analytik NEzobrazí ani v sestavě zaměstnanců ani v hodnotě obsazení.

Příklad č.2:
Zaměstnanec má platnost obsazení pracovní pozice Analytik od 15.3.2010 do prázdné
Stav pracovního poměru: Ukončený PP k 15.5.2012
Dnešní datum: 18.9.2012

Zaměstnanec se v "pavoukovi" při pracovní pozici Analytik zobrazí jak v sestavě zaměstnanců tak i v hodnotě obsazení.


Novinka Novinka - Zařazení zaměstnance na procovní pozici s personálními složkami

Při zařazení zaměstnance na procovní pozici se nyní založí k zaměstnanci vždy všechny požadované personální složky z detailu pracovní pozice, s přihlédnutím k datu platnosti.

POZOR: pokud se detail k přenosu nedohledá, nedojde k přenosu údajů a uživatel je upozorněn hláškou:

"Pro zadané období neexistuje detail pracovní pozice. Chcete přesto pokračovat?"

Pokud zvolí uživatel ANO, tak k obsazení pracovní pozice dojde bez přenosu detailu pracovní pozice. Pokud zvolí NE, tak se proces přenosu přeruší.


Novinka Novinka - Volná pracovní místa na pracovní pozici

Nad přehledem pracovní pozice je možné si zobrazit pomocí tlačítka Nastav nové sloupce:

Počet zaměstnanců na pracovní pozici - počet zaměstnanců zařazených na pracovní pozici (v ES a vyňatých z ES).

Volných pracovních míst - rozdíl sloupečku Plánovaný počet zaměstnanců a Počet zaměstnanců na pracovní pozici.


Novinka Úprava - Pracovní pozice

Detail pracovní pozice prošel úpravou do tzv. nového vhledu.


Novinka

Úprava - Školící akce, lékařské prohlídky (LP)

Při zadání školící akce, LP, odteď může uživatel přenést na záložku Účastnící i účastníky z plánu školení a LP, kteří nemají na některé z vytvořených školících akcí, LP pro dané školení, LP, zaškrtnutý atribut "Absolvováno", tz. pokud se ještě účastník nezúčastnil naplánovaného školení, LP může se ho zúčastnit v jiném termínu.


Novinka Novinka - Zaměstnání uchazeče vs personální složka

Při zaměstnání uchazeče se nyní založí k vytvořenému zaměstnanci požadované personální složky z detailu pracovní pozice (na kterou byl přijatý), dle data platnosti podle data přijetí do pracovního poměru. Zároveň se i vygenerují školení a lékařské prohlídky (dosud se školení a lékařské prohlídky založili z detailu pracovní pozice s nejvyšším datem platnosti od).

POZOR: pokud se detail k přenosu nedohledá, nedojde k přenosu údajů a uživatel je upozorněn hláškou:

"Pro zadané období neexistuje detail pracovní pozice. Chcete přesto pokračovat?"

Pokud zvolí uživatel ANO, tak k zaměstnání uchazeče dojde bez přenosu detailu pracovní pozice.
Pokud zvolí NE, tak se proces zaměstnání přeruší.


Novinka Novinka - Soulad personálních složek s pracovní pozicí

Pod přehledem Pracovní pozice vznikl nový přehled Soulad personálních složek s pracovní pozicí. Přehled zobrazuje všechny zaměstnance a slouží na celkové porovnání požadovaných personálních složek na pracovní pozici se skutečnými personálními složkami zaměstnance.

Výchozí přehlede zobrazuje atributy:

 • Osobní číslo zaměstnance
 • Příjmení zaměstnance
 • Jméno zaměstnance
 • Pracovní pozici (zaměstnance) - zařazení na pracovní pozici
 • Personální složka - zaměstnanec - číslo personální složky zaměstnance
 • Název personální složky
 • Personální složky - pracovní pozice - číslo personální složky požadované na pracovní pozici, ve které je zaměstnanec zařazený.
 • Stav - atribut nabývá těchto hodnot:
  • Soulad - shoda v Personální složce - zaměstnanec a Personální složka - pracovní pozice
  • Nepožadované - zaměstnanec má přiřazenu Personální složku, která není na pracovní pozici požadovaná
  • Nesoulad - zaměstnanec nemá přiřazenou Personální složku, která je požadovány na pracovní pozici, ve které je zaměstnanec zařazen.Verze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Novinka Úprava - personální složky na pracovní pozici

Do detailu pracovní pozice přibyla záložka Personální složky. Na záložku je možné přidat pomocí tlačítka Nový požadované personální složky pro danou Pracovní pozici

Nad číselníkem Pracovní pozice bylo do akce Kopie zařazeno i kopírování obsahu záložky Personální složky z aktuálního detailu pracovní pozice.

Nad detailem pracovní pozice bylo do akce Kopie zařazeno i kopírování obsahu záložky Personální složky z vybraného detailu pracovní pozice.

Do personální organizační struktůry do pravého panelu přibyla záložka Personální složky.

Podrobnějsí informace o pracovních pozicích najdete v příručce na našem webu: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Pracovn%C3%AD_pozice_-_Personalistika


Novinka Při zaměstnání uchazeče o zaměstnání je kontrola na duplicitu rodného čísla. Pokud systém zjistí v čísleníku Zaměstnanci existenci zaměstnance nebo zaměstnanců se stejným rodným číslem jaké má uchazeč, upozorní na tuto skutečnost hláškou.

"Zaměstnanec s rodným číslem Y již v seznamu zaměstnanců existuje. Počet záznamů: X"


Novinka Při zaměstnání uchazeče o zaměstnání, který nemá zadané rodné číslo a zároveň v čísleníku Zaměstnanců se nachází zaměstnanec bez rodného čísla, objeví se hláška:

"Zaměstnanec s rodným číslem <prázdné> už v seznamu zaměstnanců existuje. Počet záznamů: X"

Dosud za slovem "s rodným číslem" nebyla informace, o jaké rodné číslo se jedná.


Novinka Úprava - Zaměstnej uchazeče vs Aktuální pracovní pozice

Po spuštění akce Zaměstnej uchazeče se do položky Platnost od (viz přehled Zaměstnanci, akce Personalistika, Pracovní pozice nebo přehled Pracovní pozice, akce Obsazení pracovních pozic) k pracovní pozici, na kterou se uchazeč přijímá, zapíše datum dohodnutého vzniku pracovního poměru z kartyuchazeče (viz záložka 3-Nástupní údaje, sekce Pracovní poměr). Dosud se zapisovalo datum spuštění akce.

Zároveň byl upraven zápis položky Platnost od tak, aby si bylo možné aktuální pracovní pozici zobrazit nad přehledem Zaměstnanci přes Nastav ze složky Aktuální pracovní pozice.


Novinka Nad přehledem Zaměstnanci/akce Personalistika se v nástroji Nastav se dosud zobrazovali 2 záložky pod stejným názvem Znalosti. Záložka Znalosti, která obsahovala položky znalostí zaměstnance byla přejmenována na Znalosti zaměstnance (druhá záložka Znalosti se vážou k čísleníku Znalosti).


Oprava Nad číselníkem Zaměstnanci akce Personalistika/personální složky se po výběru personální složky a jejím přenesení zobrazila hláška:

Invalid argument

Opraveno


Oprava Při vytváření školící akce pro vybrané školení (resp. lékařskou prohlídku) a při vstupu do přehledu Soulad školení, lékařských prohlídek, jehož název je delší než 40 znaků, se zobrazila hláška:

String or binary data would be truncated.

OpravenoVerze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka V přehledu Školení, lékařské prohlídky byly rozšířeny následující položky.
 • Název - na 100 znaků
 • Zákon - na 40 znaků


Novinka Nad přehledem Plán školení a lékařských prohlídek a ve Školících akcích, lékařských prohlídkách na záložce Účastníci je možné zobrazit pomocí tlačítka Nastav profesi z doplňujících údajů zaměstnance.

Pro definici tiskových formulářů existuje datový zdroj Profese.


Novinka Novinka - Hromadné vytváření personálních složek

Nad přehledem Personálních složek po stisku tlačítka Nový je od teď možné vytvářet složky nad označenými zaměstnanci. Pokud v přenosovém přehledu uživatel vybere více zaměstnanců, otevře se formulář, do kterého uživatel zadá hodnoty jednotlivých atributů z definice složky. Hodnoty se přenesou na všechny označené zaměstnance, lze je pak měnit jednotlivě na konkrétním zaměstnanci.

Zadávaní lze přerušit pomocí tlačítka Konec.

Podrobnější informace o Personálních složkách najdete na webu v příručce.

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Personáln%C3%AD_složky_-_PersonalistikaVerze 2.0.2012.0403 ze dne 04.04.2012

Novinka Nad přehledem Plán školení a lékařských prohlídek přibyla vazba na Doplňující údaje z modulu Mzdy. T.j. pomocí tlačítka Nastav je možné pracovat i s položkami z doplňujících údajů a také vazbu využít k tvorbě tiskových formulářů.Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Pro účely vyřazení účastníka školení, lékařských prohlídek z generátoru plánu a školení, které nelze vyřadit pomocí tlačítka Vyřazení zaměstnance ze školení, z důvodu existence plánu školení, vznikla nad přehledem Účastníci nová akce "Generovat do".

Akce funguje nad označenými záznamy. Akce záznamům zapíše do soupce Generovat do hodnotu ze zadaného atributu data (pokud chcete opětovně datum ze sloupce vymazat spustíte akci Generovat do s nevyplněným atributem data). Při následném generování plánu školení, lékařských prohlídek se plán nevygeneruje, pokud rozmezí období přesahuje datum ve sloupci Generovat do.


Novinka Nad přehledem Uchazeči o zaměstnání byly přidané vazby na položky skupiny Profese - KZAM a Seznam profesí. Uživatel si položky může zobrazit nad přehledem pomocí tlačítka Nastav.


Novinka Při zaměstnávání uchazeče o zaměstnání pomocí akce "Zaměstnej uchazeče" se kontaktní údaje:
 • Telefon - pevná linka
 • Telefon - mobilní
 • Email
 • Jiný kontakt

zapíše k zaměstnanci jako kontakt Domů (dosud se zapisovaly jako druh kontaktu Do zaměstnání)


Novinka Do tabulky TabPerSlozDef byl přidaný atribut Systémové číslo, aby bylo možné vytvářet externí sloupce.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export