Penalizační faktury - Fakturace

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Vystavení Penalizační faktury - Fakturace

Penalizační faktury v modulu fakturace se vytváří nad fakturami pomocí pravého tlačítka myši (na dané faktuře, pro kterou chceme vytvořit penalizační fakturu; můžeme označit i více faktur najednou), vybereme oddíl Upomínky a Penalizační faktury -> Vystavení penalizační faktury

Vystaveni pen fa.png


Penalizační faktura se vystaví automaticky podle nastavení, které jsme si přenastavili. Podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné vystavit penalizační fakturu:

 • Musí se jednat o fakturu
 • Doklad musí být realizovaný
 • Musí být překročena podmínka počtu dnů tolerance

Přehled vystavených penalizačních faktur otevřeme v modulu Fakturace -> oddíl Penalizační faktury

Pen fa prehled 01.png

Přehled vystavených penalizačních faktur lze zobrazit také přes pravé tlačítko myši. V nabídce vybereme Upomínky a penalizační faktury -> Penalizační faktury. Pokud se penalizační faktura skládá z více řádků, můžeme vybrat volbu Položky penalizační faktury jednotlivých faktur, abychom viděli jednotlivé řádky v detailu. Takto si můžeme zobrazit penalizační faktury i pro několik označených faktur najednou.

V těchto přehledech můžeme, před zaúčtováním penalizační faktury, dodatečně opravovat aktivní pole.

V modulu fakturace lze zobrazit pomocné sloupce pro vystavení penalizačních faktur: *Počet penalizačních faktur *Datum poslední penalizace


Přehled Penalizační faktury – položky penalizačních faktur

Přehled Penalizační faktury slouží pro tisk, evidenci a editaci penalizačních faktur (poplatků z prodlení). V tomto přehledu nelze vystavovat nové penalizační faktury, lze je editovat, případně rušit. Přehled Penalizační faktury otevřete k editaci z přehledu stromové struktury, volba Fakturace, Penalizační faktury. Otevře se přehled .


Formulář Penalizační faktury

Penalizační faktury se vystavují v modulu fakturace k jednotlivým fakturám. Formulář penalizační faktury otevřete k editaci tak, že stisknete klávesu <Enter> nebo tlačítko Oprava. Tím otevřete formulář pro editaci Penalizační faktury.

Ve formuláři Penalizační faktury lze provádět dodatečné změny. Název penalizační faktury, Záhlaví penalizační faktury a Text penalizační faktury se přenáší z přednastavených parametrů, případně je lze libovolně v rámci daného počtu znaků editovat. Bankovní spojení vlastní organizace (pokud má vlastní organizace navázáno více bankovních spojení) lze otevřít a zaměnit za jiné bankovní spojení vlastní organizace.

Pen fa 2.jpg

V pravé horní části formuláře lze editovat údaje o vlastní faktuře – Číslo faktury.

V pravé spodní části formuláře lze editovat údaje: Vyřizuje (kdo vystavil - podle jména přihlášeného uživatele) a Telefon (telefon lze zadat z klávesnice nebo vybrat z přehledu Kontakty, který otevřete stiskem tlačítka Tritecky.jpg nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Dále lze doplnit Symboly úhrady, variabilní a konstantní symbol.

Změněné údaje penalizační faktury uložíte stiskem tlačítka OK, pokud údaje nebudete chtít uložit, stisknete tlačítko Storno.

Vlastní formulář penalizační faktury vytisknete z přehledu penalizačních faktur stiskem klávesy <F8> nebo tlačítka Opis – Tisk formulářem, otevře se přehled formulářů penalizačních faktur, a poklepáním myši se otevře náhled před tiskem penalizační faktury. Penalizační fakturu můžete vytisknout na tiskárnu stiskem tlačítka Tisk (Print), pomocí tlačítek E-mail nebo Fax lze penalizační fakturu přímo odeslat jako e-mail nebo fax.

V případě, že chcete dodatečně změnit procento penalizace, můžete je změnit na záložce 2- Položky penalizační faktury. Na patřičném řádku můžete pomocí tlačítka Oprava změnit procento penalizace.

Parametry penalizační faktury

Penalizační poplatky mohou být nastaveny dvojím způsobem. Jednak v režimu smluvní penalizace, jednak zákonem stanovené procento. Režim penalizace nastavíte v Možnosti / Konfigurace - správa systému v konstantách pro účetnictví, popř. na Organizaci ve Způsobu platby.

Pen fa 3.jpg

V konfiguraci lze kromě režimu penalizace také nastavit jakým způsobem penále počítat:

 • Z uhrazené částky - penále se počítá pouze z uhrazené částky faktury ke dni úhrady
 • Z dlužné částky - penále se počítá pouze z neuhrazené částky faktury ke dni vystavení penalizační faktury
 • Z částky faktury - penále se počítá vždy z celkové částky faktury ke dni vystavení penalizační faktury nebo ke dni poslední úhrady

Dle použitého režimu přednastavíte v přehledu Parametry penalizační faktury procento, které se bude používat při penalizaci.

Pokud vystavujete penalizační faktury ve smluvním režimu, nastavíte procento pomocí tlačítka Nový v následujícím editačním okně:

Pen fa 4.jpg

Vyplníte:

 • Procento penalizace - tímto procentem bude vypočteno penále za každý den prodlení od data splatnosti
 • Počet dnů tolerance - počet dnů od data splatnosti, po který ještě nechcete vystavovat penalizační fakturu.
Příklad Např. označíte-li v saldokontu fakturu, která je po splatnosti 5 dní a v atributu počet dnů tolerance je vyplněno 10 dní, pak se penalizační faktura nevytvoří. Označíte-li tuto fakturu 11tý den, penále se vytvoří na všechny dny prodlení, tedy na celých 11 dní.
 • Název penalizační faktury - název se tiskne do distribučního formuláře penalizační faktury
 • Záhlaví penalizační faktury - text, který se tiskne do distribučního formuláře penalizační faktury
 • Text penalizační faktury - se tiskne do distribučního formuláře penalizační faktury


V případě použitého režimu zákonem stanovené penalizace přednastavíte procento stejným způsobem pouze se změnou režimu penalizace:

Pen fa 5.jpg


V editačním okně zadáte procento dle platného zákona a datum platnosti, od kterého platí zadaná sazba. Otevře se editor Parametry penalizační faktury, zobrazí se tlačítko nápovědy (?) s textem: Jedná se o pohledávky posuzované podle občanského zákoníku nebo které se na občanský zákoník odkazují. Pokud se repo sazba ČNB platná k prvnímu dni pololetí změnila, je zapotřebí zadat i % penalizace s platností od prvního dne pololetí. Při zadávání atributu % penalizace je třeba % penalizace vypočítat podle vzorce: (právními předpisy stanovené pevné procento (v %) + repo sazba ČNB (v %)) / počet dní v roce


Pokud zadáte více parametrů můžete jeden parametr (řádek) přednastavit. Přednastavené procento se uplatní při vystavování penalizačních faktur jednotlivých i sdružených.


Jazykové varianty

Tato akce v menu místní nabídky umožňuje nastavit texty v cizím jazyce. Po potvrzení této nabídky se otevře přehled Texty v cizích jazycích. Pokud ještě nemáte definován žádný text, bude přehled prázdný.

Pro definici nového textu stisknete tlačítko Nový <F2>. Otevře se formulář, kde nejprve vyplníte Komunikační jazyk. Stiskem pomocného tlačítka Tritecky.jpg můžete vstoupit do pomocného číselníku Komunikační jazyky a vybraný jazyk přenést. Pokud již byl nadefinován nějaký text v cizím jazyce, nebude již v tomto přehledu tento jazyk zobrazen. Uvidíte tedy pouze ty jazyky, které nebyly použity. Další pole na formuláři která vyplníte jsou Název, Záhlaví a Text penalizační faktury. Tato pole vyplníte cizojazyčným textem. Formulář textu uložíte stiskem tlačítka OK.

Penalizační faktury

Přehled Penalizační faktury slouží pro tisk, evidenci, opravy a vystavování sdružených faktur.

Každá penalizační faktura vystavená z přehledu Fakturace je automaticky vystavena jako sdružená. To umožňuje následné zaúčtování z tohoto přehledu, prostřednictvím funkce Účtování v místní nabídce. Případnou nevyhovující položku na sdružené penalizační faktuře můžete smazat.

Tisk sdružené penalizační faktury provedete z přehledu stiskem klávesy <F8> nebo tlačítka Opis – Tisk formulářem otevře se přehled formulářů sdružených penalizačních faktur a poklepáním myši se otevře náhled před tiskem faktury. Penalizační fakturu můžete vytisknout na tiskárnu stiskem tlačítka Tisk (Print), pomocí tlačítek E-mail nebo Fax lze fakturu přímo odeslat jako e-mail nebo fax.


Pen fa uctovani.png


Po výběru akce účtování se přednabídne seznam účetních kódů (kódy nejsou standardní součástí Helios Orange a je třeba je nastavit). Pro zaúčtování penalizačního poplatku se nastavuje kontace dle běžných pravidel pro nastavení kontací (tj. je nutné vyplnit název a DUD).

Př. nastavení kontace: (Druh pohybu je "Penalizační faktury" a v kontaci se používá druh řádku "Částka celkem (Hlavička)")

Pen fa 7.jpg


Pro následný pohled do účetnictví můžete použít na označené jednotlivé penalizační faktuře volbu Pohled do účetnictví (CTRL+U), pro případné odúčtování volbu "Odúčtování dokladu"


Za obsah tohoto článku odpovídá Michaela Boukalová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export