Důležité:


PHM - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Tato část modulu Doprava byla vytvořena pro evidenci a práci s přehledy uskutečněných čerpání pohonných hmot během provozu vozidel, pro evidenci druhů pohonných hmot používaných vozidly, pro evidenci typů čerpání a také pro evidenci používaných platebních karet PHM. Systém umožňuje sledovat pouze jeden druh pohonných hmot na vozidlo. Sledujete tak přímé náklady, které vznikly čerpáním pohonných hmot jednotlivých motorových vozidel.

Systém umožňuje sledovat spotřebu pohonných hmot na úrovni vozidla i na úrovni jednotlivé jízdy. Spotřebu pohonných hmot na jízdu najdete přímo na kartě příslušné jízdy (stazky) a to na záložce PHM. Spotřebu vozidla za zvolené období naleznete naopak volbou Doprava, Jízdy a pomocí místní nabídky v hlavní knize jízd vyvoláte volbu Přehled výkonu vozidel. Zde naleznete celkové čerpání i průměrnou spotřebu pohonných hmot.

Přehled dosud realizovaných čerpání pohonných hmot získáte volbou Doprava, PHM v hlavní stromové nabídce systému Helios Orange. Otevře se přehled všech čerpání pohonných hmot, který je vytvořen z údajů uvedených na stazkách příslušných jízd i z čerpání vzniklých přímo v tomto přehledu, které nejsou přiřazeny k žádné stazce.


Pro práci s přehledem čerpání můžete využít všechny standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange. Můžete volit zobrazované sloupce, filtrovat věty v přehledu, využít třídění, tisknout atd.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pro práci s tímto přehledem je třeba při vyplňování údajů na stazce pečlivě vyplnit záložku PHM. Nezapomeňte také, že po provedení závěrky vozidla, již bude stazka uzavřena a nebudete mít možnost tyto údaje zpětně do stazky zanést.


Jednotlivá čerpání uvedená v tomto přehledu mohou vznikat těmito způsoby:

  1. vyplnění údajů ve stazce na záložce PHM,
  2. vystavením nového zápisu o čerpání přímo v přehledu PHM. Takto vytvořený zápis o čerpání není přiřazen konkrétní jízdě.
  3. importem z účetnictví

Otevřením aktivní věty v přehledu (věta je vysvícena) se otevře detail příslušného čerpání. U čerpání, které vznikla zaevidováním stazky, je tento detail uřčen pouze pro čtení. Takto vytvořené čerpání můžete změnit pouze na příslušné návazné stazce.

Pro čerpání, vzniklé přímo v tomto přehledu bez předchozí stazky, je ponechána možnost dále editovat údaje na kartě příslušného čerpání.

Import nákladů z účetnictví (přístupné z menu pouze v případě nainstalování účetnictví)

Funkce provede import čerpání PHM za zvolené období podle analytických účtů uvedených u kódů PHM. Pokud je v textu účetního řádku numerická hodnota, je dosazena do položky množství v nákladech dopravy. Jinak se importuje pouze finanční hodnota účetního řádku. Při importu se bere ohled na středisko. U hodnot importovaných z účetní položky na straně DAL se obrací znaménko.

Upozornění Systém při opětovném spuštění akce nekontroluje zda byl již náklad za dané období z účetnictví importován či zda byl daný náklad zadán ručně. Případné duplicity musí řešit obsluha.

Spárování s FAD

Tato volba je přístupná nad přehledem čerpání přes pravé tlačítko myši. Umožňuje spárovat dané čerpání s konkrétní přijatou (došlou) fakturou. Číslo spárované faktury lze v přehledu zobrazit pomocí Nastav.

Orientační přehled spotřeby (pouze z čerpání)

Pro označedné řádky přehledu dojde k výpočtu průměré spotřeby PHM na 100 km. Výpočet vychází z hodnot pole Stav tachometru, které je naplněno u některých typů čerpání při importu platebních karet nebo jej musí zadávat obsluha ručně. Výpočet slouží k orientační konrole spotřeby PHM.


Nové čerpání vozidla

Volbou Nový v místní nabídce přehledu PHM, stisknutím <F2> nebo tlačítka v panelu nástrojů, se otevře vstupní formulář pro zanesení nového čerpání pohonných hmot do evidence.

Ev.č.vozidla (povinný údaj)

Číselné pole pro záznam evidenčního čísla vozidla, které uskutečnilo čerpání. Můžete vyplnit přímo z klávesnice nebo využít návazný číselník Vozidla. Pokud vyplníte dříve pole SPZ, bude pole evidenční číslo vyplněno automaticky.

SPZ (povinný údaj)

Textové pole pro záznam státní poznávací značky vozidla, které uskutečnilo čerpání. Můžete opět zadávat přímo z klávesnice nebo využít návazný číselník Vozidla. Pokud jste již vyplnili pole evidenční číslo vozidla, bude pole SPZ vyplněno automaticky.

Datum čerpání

Datumová položka pro záznam data uskutečněného čerpání. Můžete zadávat přímo z klávesnice nebo využít vestavěný kalendář. Implicitně je zde nastaveno aktuální datum.

Stazka

Toto číselné pole není přístupné. U čerpání zaznamenaných na stazce je zde uvedeno číslo návazné stazky.

PHM

Textové pole, které není přístupné. Automaticky se vyplňuje zvolením vozidla podle údajů uvedených na kartě tohoto vozidla.

Litrů

Číselné pole pro záznam celkového počtu litrů čerpaných pohonných hmot.

Měna

Pole s výběrem, kde zadáváte typ měny, kterou jste platili čerpání. Novou měnu je třeba nejprve zanést do číselníku Kódy měn a definovat pro ni kurz v číselníku Kurzovní lístek. Pokud neuvedete typ měny nebo zvolíte CZK, budete v dalších polích vyplňovat pole Litrů a Celk. cena. Pro čerpání uskutečněné v zahraničí je třeba zvolit příslušnou cizí měnu. V tomto případě vyplňujete pole Celková cena bez daní (valuty) a pole Kurz. Pole Celk. cena se vypočte podle ceny ve valutách a kurzu automaticky.

Celková cena bez daní (valuty)

Číselné pole, které vyplňujete u čerpání provedeného v zahraničí a pokud v poli Měna zadáte příslušnou cizí měnu.

Kurz

Číselné pole pro zadání přepočtového kurzu cizí měny. Pokud máte pro tuto měnu vytvořený kurz v číselníku Kurzovní lístek, pole se automaticky předvyplní. Máte však možnost tento kurz dále upravovat.

Celk. cena

Číselné pole pro evidenci celkové ceny nákupu pohonných hmot. Pole je přístupné pouze pokud neuvedete typ měny nebo pro nákup v domácí měně. Pro zahraniční měnu se pole doplní automaticky podle ceny ve valutách a příslušného kurzu.

Platební karta

Pole pro zadání čísla platební karty použité na nákup pohonných hmot. Zadáváte pomocí návazného číselníku Platební karty PHM.

Typ čerpání

Textové pole, které vyplňujete pomocí návazného číselníku Typy čerpání. Můžete tak např. odlišit čerpání placené hotově, kartou, druh karty atd.

Číslo dokladu

Textové pole do kterého je možno pro kontrolu doplnit číslo příslušného dokladu (paragonu).


Kódy PHM

Volbou Doprava, PHM, Kódy PHM se otevře jednoduchý přehled všech dosud používaných druhů pohonných hmot. Pro práci v tomto přehledu můžete opět využít všechny standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange.

V tomto přehledu je třeba mít definovány všechny druhy pohonných hmot, které používáte při provozu vozidel nebo jiných dopravních prostředků a které budou dále využívány v ostatních částech modulu Doprava (např. tvorba stazky, karta vozidla, čerpání PHM atd.).

Upozornění Údaj Účet MD slouží jako přímá vazba na analytický účet, kam se účtuje spotřeba tohoto kódu PHM. Vazba se využívá v případě, že chcete provádět pravidelný import nákladů z účetnictví. Každý kód čerpání v tomto případě musí mít jedinečnou vazbu na analytický účet !!!

Nový druh PHM

Nový druh používaných pohonných hmot můžete zaevidovat stisknutím tlačítka <F2>, příslušné ikony v panelu nástrojů nebo volbou Nový v místní nabídce přehledu pohonných hmot. Otevře se jednoduchý vstupní formulář pro evidenci nového druhu pohonných hmot.

Formulář obsahuje dvě jednoduchá pole, která je třeba vyplnit. Bez vyplnění obou polí systém nový druh PHM neuloží.

Název (povinný)

20 ti místné textové pole pro zadání názvu nového druhu používaných pohonných hmot (např. Natural 95, Speciál, Nafta atd.).

Typ PHM (povinný)

Pole s výběrem typu používaných PHM. Volíte z předem definovaných hodnot benzin, nafta, plyn nebo ostatní.

Účet MD (přístupný pouze v případě implementace modulu účetnictví)

Údaj slouží jako přímá vazba na analytický účet, kam se účtuje tento druh pohonných hmot v účetním deníku na stranu má dáti. Vazba se využívá v případě, že chcete provádět pravidelný import nákladů z účetnictví. Každý kód nákladu v tomto případě musí mít jedinečnou vazbu na analytický účet a předpokládá se účtování na vozidla!!!

Účet DAL (přístupný pouze v případě implementace modulu účetnictví)

Údaj slouží jako přímá vazba na analytický účet, kam se účtuje tento druh pohonných hmot v účetním deníku na stranu dal. Vazba se využívá v případě, že se bude provádět import nákladů z účetnictví.

Přehled výkonů vozidel II – Sumační a třídící hledisko

Pro Přehled výkonů vozidel II (akce je přístupná v menu Jízdy nebo Stazky) je možné druhu pohonných hmot přiřadit sumační a třídící hledisko. Podle tohoto hlediska lze pak přehled setřiďovat nebo seskupovat. Není-li hledisko zadáno, je náklad zahrnut do celkové sumy nákladů automaticky.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export