Přiznání k DPH - povinná elektronická komunikace - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Zákonem č. 502/2012 Sb. ze dne 19. prosince 2012 byl novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění p.p. S účinností od 1.1.2014 byla zavedena povinná elektronická forma podávání přiznání k DPH, viz § 101a zákona.


§ 101a Povinná elektronická forma podání

(1) Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně

a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,

b) hlášení,

c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.


(2) Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se podává pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně; to neplatí pro identifikované osoby.

(3) Fyzická osoba není povinna postupovat podle odstavce 1 nebo 2, pokud

a) její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 000 000 Kč; pokud fyzická osoba tento obrat překročí, vzniká jí povinnost činit podání podle odstavce 1 za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu 6 kalendářních měsíců, a

b) nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Popis, jak elektronicky komunikovat s vaším finančním úřadem, je uveden v dokumentaci modulu Účetnictví viz: Číselník období DPH - Účetnictví, kap.16 Zprávy


Tip Týká se již přiznání k DPH, souhrnného hlášení a výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a za prosinec resp. 4. čtvrtletí 2013 odesílané v lednu 2014 a později.


Další informace viz i Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export