Převod dat do elektronické podoby - Celní případy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Programem lze převádět JCD s SCP včetně doplňkových položek a TCP (bez doplňkových položek) do elektronické podoby. Vzniklé elektronické deklarace lze celníkům předat na disketě nebo odeslat elektronickou poštou (emailem přes Internet) nebo odeslat prostřednictvím libovolného VAN operátora. Celník pak nemusí papírové JCD znovu zapisovat do svého počítače, ale pouze zkontroluje správnost přenesených údajů. Celní řízení proběhne rychleji s minimální možností překlepů.

Elektronické deklarace vytvoříte a odešlete systémem Zpráv. Jedná se o univerzální nástroj pro komunikaci systému s okolím popsaný v kapitole Zprávy. Zde se budeme věnovat pouze zprávám souvisejícím s celními případy.

Upozornění Elektronická deklarace zatím slouží jen jako doplněk papírových JCD či TCP. Vytištěný a podepsaný papírový formulář berte vždy k celnímu řízení (stejně jako další doklady – faktury, potvrzení o původu).

Vytváření zpráv spustíte pravým tlačítkem myši na pozici požadované deklarace nebo označené skupiny deklarací.

Export dat na celnici


Každý typ elektronické deklarace má svou definici zprávy. Potřebné definice program při prvním spuštění vytvořil sám. Můžete je opravovat či vytvářet další. Nabídka definic zpráv se nabízí kontextově. Tedy spustím-li generování zpráv nad dovozní deklarací nabídnou se definice pouze k dovozním případům. Budu-li odesílat tranzitní JCD - nabídnou se pouze definice, které lze odeslat jen z tranzitu.


Přehled definic zpráv pro dovozní operace


Díky tomuto způsobu vytváření a odesílání deklarací si můžete pro stejný typ vytvořit více různých definic z nichž jednu použijete pro převod na disketu, jiné na pevný disk.

Při převodu JCD vývoz a dovoz lze převádět i údaje o deklarantovi. V elektronické JCD je uvedeno pouze deklarantovo DIČ, nikoli název a adresa. V údajích o deklarantovi je název, adresa, DIČ a bankovní spojení. Aby tyto údaje nemusel celník zapisovat ručně, převeďte je při prvním předání JCD elektronicky jako doplněk k deklaraci. Při dalším předávání (pokud se jedná o stejné deklaranty) již není třeba údaje o deklarantovi předávat.

Každá zpráva má dvě důležité vlastnosti – Formát zprávy a Adresa místa zdroje či místa určení zpráv.

Nastavení definice zprávy JCD dovoz

Prevod dat do elektronicke podoby - Celni pripady3.jpg

Typ zprávy

Typ zprávy uvádí, nad kterým přehledem se bude definice nabízet.

Formát zprávy

Formát zprávy udává, jak bude zpráva vytvářena a jak se bude jmenovat. Například JCD dovoz (DAW) , TCP, Odpis ze skladu B3O, Odpis SIO apod.

Název zprávy

Název zprávy slouží k identifikaci definice v přehledu definice zpráv.

Adresa místa zdroje zpráv

Udává, odkud se budou zprávy načítat.

Adresa místa určení zpráv

Zde se uvádí cílový adresář - disk a adresář, kam bude zpráva odeslána. Může zde být označení disketové mechaniky A: nebo adresáře pevného disku pro odesílání přes VAN operátora. (např. \\server\doCU).

Pokud do adresy místa určení zpráv uvedu emailovou adresu, zpřístupní se mi na záložce č. 2 Email vlastnosti v definici zprávy pole pro editaci těla emailové zprávy. Systém Helios Orange poté při odesílání zpráv odešle email s přílohou.

Zprávy po vytvoření odeslat

Je-li zatrženo, automaticky bude program nejen zprávu generovat, ale "vykopíruje" soubor i mimo program do Adresy místa určení zpráv. Kdyby nebylo zatrženo, program by pouze zprávu vytvořil, ale na adresu místa určení by nic nenahrál.

Návazná zpráva

Program umožňuje připojit několik definic zpráv dohromady. Lze např. zkombinovat odesílání zpráv JCD Dovoz a údaje o deklarantovi tak že do definice zpráv, kterou posílám Dovozní JCD jako Návaznou zprávu uvedu definici zprávy údaje o deklarantovi.


Názvy souborů u vygenerovaných zpráv

Problematika názvů a přípon u souborů, které požadují celní úřady, se zdá v elektronickém celním řízení komplikovaná. V podstatě platí, že konkrétní názvy a přípony lze rozdělit podle toho, jestliže je v deklaraci vyplněno příslušné evidenční číslo, případně režim. Program si přidělování názvů a přípon hlídá automaticky a to podle vyplněných údajů jako evidenční číslo, případně režim. pravidla sumarizuje následující tabulka:

Přidělování názvů a přípon souborů generovaných v rámci Elektronického celního řízení

Formát zprávy Evidenční číslo Bez Evidenčního čísla
Data pro vývozní JCD (VAW)

ev. řada 2xxx - PPRccccc.VAS
ev. řada 6xxx - PPRccccc.VDS - ekon. režim

ev. řada 2xxx - ABCDcccc.VAW
ev. řada 6xxx - ABCDcccc.VDW - ekon. režim
Údaje o deklarantovi vývozní JCD (VBW) ev. řada 2xxx - PPRccccc.VCS
ev. řada 6xxx - PPRccccc.VES - ekon. režim
ev. řada 2xxx - ABCDcccc.VBW
ev. řada 6xxx - ABCDcccc.VEW - ekon. režim
Data pro dovozní JCD (DAW) ev. řada 1xxx - PPRccccc.DAS
ev. řada 5xxx - PPRccccc.DDS - ekon. režim
ev. řada 1xxx - ABCDcccc.DAW
ev. řada 5xxx - ABCDcccc.DDW - ekon. režim
Údaje o deklarantovi dovozní JCD (DBW) ev. řada 1xxx - PPRccccc.DCS
ev. řada 5xxx - PPRccccc.DFS - ekon. režim
ev. řada 1xxx - ABCDcccc.DBW
ev. řada 5xxx - ABCDcccc.DFW - ekon. režim
Data pro TCP PPRccccc.SCP

Pokud je zatrženo v Nastavení parametrů - Zkratka názvu deklaranta TCP pak je název přidělen ABCDcccc.SCP

ABCDcccc.TCP
Data pro TPP

PPRccccc.SPP

Pokud je zatrženo v Nastavení parametrů - Zkratka názvu deklaranta TCP pak je název přidělen ABCDcccc.SCP

ABCDcccc.TPP
Data pro SCP (PEI) *) název viz poznámka.SPI *) název viz poznámka.PEI
Vysvětlivky k použitým znakům:

PP - číslo pracoviště deklaranta

R - rok

ccccc - pořadové číslo z evidenčního čísla

ABCD - zkratka názvu deklaranta

cccc - pořadové číslo souboru

Zjednodušené celní prohlášení ZZD ZXXXcccc.SZD

Pokud je v Nastavení parametrů vyplněna Alternativní zkratka deklaranta pro Zj. Dovoz pak bude ABCDaaaa.SZD

nelze bez vyplněného evid. čísla (přípona ZZD)
Dodatečné celní prohlášení (ZZS) XXX9999Z.ZZS 9999999Z.ZZS
Zjednodušené celní prohlášení (ZYV)

YXXXcccc.SYV

Pokud je v Nastavení parametrů vyplněna Alternativní zkratka deklaranta pro Zj. Dovoz pak bude ABCDaaaa.SYV

nelze bez vyplněného evid. čísla (přípona ZYV)
Dodatečné celní prohlášení (ZYS) XXX9999Y.ZYS 9999999Y.ZYS
Vysvětlivky k použitým znakům:

Z,Y - konstanta

XXX - registrační číslo deklaranta

9999 - pořadové číslo z evidenčního čísla

cccc - pořadové číslo z evidenčního čísla ABCD - Alternativní zkratka názvu deklaranta aaaa - pořadové číslo souboru

Z,Y - konstanta

XXX - registrační číslo deklaranta

9999999 - 8 posledních znaků z evid. čísla

cccc - pořadové číslo z evidenčního čísla

Data odpisu z SCP (SIO) název podle jména souboru JCD název podle jména souboru JCD
B3O odpis z celního skladu název podle jména souboru JCD; přípona podle PCD ve výdejce (B3O; U3O) název podle jména souboru JCD; přípona podle PCD ve výdejce (B3O; U3O)


Odesílání dat pro Souhrnné celní prohlášení (SCP) (PEI) a přidělování názvu souboru postupuje v následujících krocích:

1) Jestliže je zatrženo v Nastavení parametrů - Zkratka názvu deklaranta PEI pak je název přidělen název souboru ABCDcccc.
(Přípona souboru se přiděluje podle toho, jestliže je přiděleno evidenční číslo SCP. Toto pravidlo platí vždy.
Jestliže je přiděleno ev. číslo, pak je přípona SPI
Jestliže není přiděleno ev. číslo pak je přípona PEI)

Jestliže však PEI zatrženo není, pak se název souboru připojuje následovně:

2) Program kontroluje, zda-li je zadán odst. 40. Předchozí doklad v položkách SCP. Pokud začíná na 4(xxxxx - další znaky evidenčního čísla) pak název souboru Souhrnného celního prohlášení sestaví tak, že vezme 8 znaků od 6. pozice odst. 40 Předchozí doklad.

3) Pokud odst. 40. Předchozí doklad v položkách SCP zadán není, pak sestavuje název jako PPRccccc z evidenčního čísla Souhrnného celního prohlášení.

4) Pokud není zadán odst. 40 Předchozí doklad v položkách SCP I evidenční číslo SCP, pak program kontroluje, jestliže je SCP převedeno z Tranzitu přijatého (v přehledu Tranzit použijeme akci převod na jiný typ - > SCP) pak přidělí souboru SCP stejný název souboru jaký měl doklad Tranzitu přijatého, ze kterého jsme akci spustili.

Vybereme-li konkrétní formát zprávy, v podstatě již přebíráme způsoby přidělování názvů a přípon. podle vyplněnosti konkrétních dokladů se název a přípona přiřadí. Je-li přiděleno evidenční číslo, pak se název "vykousává" z evidenčního čísla přiděleného na doklad.

Pokud není na dokladu vyplněno evidenční číslo, pak se přiděluje název souboru podle zkratky deklaranta v Nastavení parametrů - Zkratka názvu deklaranta.

Při převodu zjednodušené deklarace pro vývoz a dovoz na dodatečné celní prohlášení, na které se evidenční číslo nevyplňuje, program vytvoří jméno souboru podle posledních osmi číslic evidenčního čísla. Zkratka deklaranta je v tomto případě ignorována.

Pokud se generuje zpráva Dovoz případně Vývoz, pak se ještě bere v úvahu vyplněný režim v deklaraci.

Přijaté TCP poslouží celnímu úřadu jako zdroj informací pro ukončení tranzitu. Je nutné opsat do odstavce C evidenční číslo přidělené odesílatelem či celnicí odeslání. U přijatých T1 nebo T2 můžete opsat i originální evidenční číslo přidělené zahraničním celním úřadem.

Obecné informace o definici zpráv naleznete zde

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export