Důležité:


Přenesení daňové povinnosti od 1.4.2015 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Režim přenesení daňové povinnosti se s platností od 1.4.2015 rozšiřuje o řadu dalších položek. Režim přenesení daňové povinnosti se u položek zaváděných od 1.4.2015 uplatní až při překročení limitu 100 000 Kč.

Legislativa

Novela zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a nařízení vlády ČR č. 361/2014 ze dne 22. prosince 2014 zavádí režim přenesení daňové povinnosti pro další položky s platností od 1.4.2015. Jedná se o tyto položky v režimu dočasného použití přenesení daňové povinnosti:

Kód Název Měrná jednotka Limit (Kč) Platnost od
11 Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - dle §92 f zákona o DPH kus bez limitu 1.1.2015
12 Obiloviny a technické plodiny tuna 100 000 1.4.2015
13 Kovy kilogram 100 000 1.4.2015
14 Mobilní telefony kus 100 000 1.4.2015
15 Integrované obvody kus 100 000 1.4.2015
16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat kus 100 000 1.4.2015
17 Videoherní konzole kus 100 000 1.4.2015

Specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 6 k zákonu č. 235/2004 Sb. a v nařízení vlády ČR č. 361/2014 Sb. Limit pro zdanitelné plnění se posuzuje vzhledem k součtu cen bez DPH všech položek PDP celkem, pro které je limit stanoven. Režim přenesení daňové povinnosti se aplikuje až při překročení limitu, tj. při plnění přesně 100 000 Kč se ještě režim PDP neuplatní.


Tip V tomto seznamu je uvedeno i obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, které vstoupilo v platnost od 1.1.2015 s kódem 11 (do 31.12.2014 kód 2).


Tip Od 1.7.2015 se rozšiřuje rozsah v rámci kódu 12 na veškeré obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 a kapitole 12.


Tip Od 1.9.2015 bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti i cukrová řepa - v rámci kódu 12.


Tip Od 1.1.2016 bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti i dodání nemovité věci. Nový kód 3.


Tip Viz i Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016. V tomto dokumentu jsou uvedeny legislativní podrobnosti vč. specifikace jednotlivých kódů PDP, právní fikce na základě dohody mezi poskytovatelem a příjemcem plnění, závazné posouzení, stanovení celkové částky základu daně, zálohy, zálohy zaplacené před 1.4.2015, postup při změně hodnoty při přijetí zálohové platby, opravy základu daně v režimu PDP i běžném daňovém režimu a množstevní bonusy a slevy.

Úpravy v Helios Orange

V Helios Orange je nová funkcionalita implementována od verze 2.0.2015.0300.

Je též nutno stáhnout novou verzi pluginu Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH verze 2.0.2015.0501, případně vyšší standardním způsobem v Helios Store, viz Helios Store - Společné kapitoly.

Přehled Číselník kódů pro PDP je doplněn o nové položky s kódy 12 až 17. Zároveň jsou přidány nové sloupce: Režim, Limit, Skupina a Země.


Pokud se vás nové položky týkají, je zapotřebí pro tyto položky nastavit následující:


Číselník kódů pro PDP

V přehledu Číselník kódů pro PDP přiřadit v poli ID měrné jednotky příslušnou měrnou jednotku, viz obrázek:

Formulář Přenesení daňové povinnosti - číselník kódů

Formulář Přenesení daňové povinnosti - číselník kódů


Zboží a služby

Dále je nutno na příslušné karty zboží přiřadit nové kódy PDP. Ve formuláři Zboží a služby, záložka Externí informace, Kód PDP v poli Systémové číslo kódu PDP otevřete Číselník kódů pro PDP a vyberete správný kód PDP. Přenesete tlačítkem Přenos nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>, viz obrázek:

Přiřazení kódu PDP na kartu zboží a služby

Přiřazení kódu PDP na kartu zboží a služby


Tip Akcí místního menu Přenesení daňové povinnosti, Přiřadit kód PDP lze na označené zboží přiřadit kód PDP hromadně.


Kromě toho je nutno nastavit pole Přenesení daňové povinnosti na druhu sazby DPH na zboží pro příslušné karty zboží:


Nastavení přenesení daňové povinnosti na druhu sazby DPH na zboží

Nastavení přenesení daňové povinnosti na druhu sazby DPH na zboží


Tip Nastavení přenesení daňové povinnosti na druhu sazby DPH na zboží lze provést i hromadně, označíte příslušné položky zboží, akce Sazby DPH... Zobrazí se Druhy sazeb DPH pro označené položky zboží. Příslušné druhy sazby DPH na zboží označíte, stisknete tlačítko Hr. změna, nastavíte Přenesení daňové povinnosti na Ano, napravo zaškrtnete pole Změnit. Dole zaškrtnete i pole Provést změnu pro všechny označené záznamy a stisknete tlačítko OK, viz obr.


Hromadné nastavení Přenesení daňové povinnosti na druhu sazby DPH na zboží.

Hromadné nastavení přenesení daňové povinnosti na druhu sazby DPH na zboží

Přepočet měrných jednotek

Pro správné uvedení množství v měrné jednotce stanovené legislativou je zapotřebí na daňových dokladech uvádět množství pro měrnou jednotku stanovenou legislativou (je uvedena v přehledu Kódy PDP). Tyto měrné jednotky musí být navázané k příslušnému Kódu PDP.

Toto však v praxi nelze někdy dodržet, je nutno fakturovat v jiných měrných jednotkách. V tomto případě nutno postupovat následovně:

 • Pro přepočty mezi měrnými jednotkami, pro které platí trvalý přepočet využít Vztah mezi měrnými jednotkami v přehledu měrných jednotek. Např. pro přepočty 1000 kg = 1 t. Vztah nutno nadefinovat mezi měrnou jednotkou použitou na faktuře a měrnou jednotkou stanovenou legislativou.
 • Pro přepočty mezi měrnými jednotkami, které se týkají konkrétní položky zboží, využít Vztahy MJ pro dané zboží (viz akce Vztah mezi měrnými jednotkami v přehledu Zboží a služby), např.:
  • FE plech tl. 2 mm, 1 m2 = 15,70 kg
  • FE plech tl. 3 mm, 1 m2 = 23,55 kg
  • FE plech tl. 4 mm, 1 m2 = 31,40 kg

Vztahy MJ pro dané zboží mají přednost před přepočty mezi měrnými jednotkami.

Daňové doklady

Při zadávání položek s limitem na vydaných fakturách program kontroluje sumu základů DPH pro položky s limitem. Pokud je limit překročen a položky jsou na daňovém dokladu zadány s DPH, program při ukládání dokladu upozorní hláškou:


Hláška

Hláška


Analogická hláška se zobrazí i v případě, že jsou položky s limitem zadány na daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti a limit překročen není.


Pokud je na daňovém dokladu uveden jiný režim PDP resp. režim s DPH než požaduje legislativa, použijte jednu z akci místního menu:

 • Přenesení daňové povinnosti
  • Nastavit režim PDP...
  • Zrušit režim PDP...
  • Nastavit režim PDP s limitem...
  • Zrušit režim PDP s limitem...

podle toho, zda je nutno režim PDP nastavit nebo zrušit.


Nastavit režim PDP

Akce Nastavit režim PDP... nastaví pro skladové/službové položky na dokladu (faktury, dobropisy, skladové doklady) sazbu DPH na 0% příp. (není) a sazbu DPH pro PDP na příslušnou sazbu DPH (např. 21%) na všech položkách dokladu, které mají ve zboží a služby přiřazen kód PDP. Bez ohledu na to, zda má příslušný kód PDP nastaven nulový nebo nenulový limit (100.000 Kč).


Zrušit režim PDP

Akce Zrušit režim PDP... nastaví pro skladové/službové položky na dokladu (faktury, dobropisy, skladové doklady) sazbu DPH na příslušnou sazbu DPH (např. 21%) a sazbu DPH pro PDP na (není), tj. na běžný režim DPH. Toto provede na všech položkách dokladu, které mají ve zboží a služby přiřazen kód PDP. Bez ohledu na to, zda má příslušný kód PDP nastaven nulový nebo nenulový limit (100.000 Kč).


Nastavit režim PDP s limitem

Akce Nastavit režim PDP s limitem... nastaví pro skladové/službové položky na dokladu (faktury, dobropisy, skladové doklady) sazbu DPH na 0% příp. (není) a sazbu DPH pro PDP na příslušnou sazbu DPH (např. 21%) na všech položkách dokladu, které mají ve zboží a služby přiřazen kód PDP, který má nastaven nenulový limit (100.000 Kč).


Zrušit režim PDP s limitem

Akce Zrušit režim PDP s limitem... nastaví pro skladové/službové položky na dokladu (faktury, dobropisy, skladové doklady) sazbu DPH na příslušnou sazbu DPH (např. 21%) a sazbu DPH pro PDP na (není), tj. na běžný režim DPH. Toto provede na všech položkách dokladu, které mají ve zboží a služby přiřazen kód PDP, který má nastaven nenulový limit (100.000 Kč).


Související služby

Související služby, které přímo souvisí s hlavním plněním, mají být fakturovány ve stejném režimu jako hlavní plnění. V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona o DPH je základem daně vše, co plátce jako úplatu obdržel nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. Základ daně dále zahrnuje dle § 36 odst. 3 písm. c) zákona o DPH i vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění. Za vedlejší výdaje se přitom považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. Viz i vyjádření GFŘ: Režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6..


Tip Pokud tyto související služby nejsou obsaženy přímo v ceně výrobku nebo zboží, doporučujeme tento postup:

Příslušným souvisejícím službám v přehledu Zboží a služby přiřadit odpovídající kód PDP, např. pro kovy kód 13 (případně i v návazném přehledu druhů sazeb DPH nad kartou zboží a služby přednastavit režim PDP). Případně založit i nové položky služeb (např. dopravu rozdělit na dopravu v běžném daňovém režimu a na dopravu v režimu PDP pro příslušné kódy PDP). Těmto položkám pod polem Systémové číslo kódu PDP zaškrtnout pole Nulové množství (přepravné,...). Tím se zabezpečí, že bez ohledu na měrnou jednotku u těchto souvisejících služeb bude Množství ve vygenerovaných položkách PDP vždy 0. O částku těchto souvisejících služeb se zvýší Základ daně v položkách PDP.

Slepá procedura

Upozornění Pouze pro správce Helios Orange !

Při generování položek PDP z faktur (nikoli z pokladních dokladů nebo účetního deníku) je možno volat tzv. slepou proceduru. Systémový název slepé procedury je ep_PDPzFak01. Slepá procedura má jeden parametr a to ID hlavičky faktury (INT). Použitím slepé procedury lze řešit specifické požadavky uživatelů.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export